You are on page 1of 3

NK-I.4131.268.2011.SDud 07.2011 r.

Gorzw Wlkp., dnia

Rada Miasta Strzelce Krajeskie

ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano w caoci uchway Rady Miasta Strzelce Krajeskie XI/88/11 z dnia 21.06.2011 r. warunkw zwolnienia od ponoszenia opat za pobyt dziecka w nr w sprawie ustalenia wysokoci opat oraz obku

prowadzonym przez Gmin Strzelce Krajeskie.

Uzasadnienie W dniu 21.06.2011 r. Rada Miasta Strzelce Krajeskie podja uchwa nr XI/88/11 w sprawie ustalenia wysokoci opat oraz warunkw zwolnienia od ponoszenia opat za pobyt dziecka w obku prowadzonym przez Gmin Strzelce Krajeskie. Przedmiotowa uchwaa zostaa dorczona organowi nadzoru w dniu 27.06.2011 r. Przeprowadzona przez organ nadzoru ocena prawna powyszej uchway prowadzi do wniosku, i akt ten jest sprzeczny z prawem, tj. art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziemi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 2 i 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski. Naruszenie pierwszego z przywoanych wzorw kontroli legalnoci, tj. art. 58 ust. 1 ustawy o opiece () przejawia si w zamieszczeniu w badanej uchwale zapisw 2 ust. 1, zgodnie z ktrym: Ustala si wysoko opat, o ktrych mowa w 1: 1) 4,60 z dzienna stawka opat za ywienie, 2) 150 z miesiczna opata za pobyt dziecka w obku.

Z analizy powyszego uregulowania wynika, i Rada wprowadzia sztywne stawki opat tak za pobyt dziecka w obku, jak i za jego wyywienie. O ile w odniesieniu do pierwszej z wymienionych opat przyjte przez organ stanowicy rozwizanie nie budzi zastrzee prawnych, o tyle w przypadku opaty za wyywienie, sztywne jej ustalenie jest ju sprzeczne z prawem. Naley bowiem zaakcentowa, i stosownie do dyspozycji art. 58 ust. 1 ustawy o opiece () Rada Gminy moe okreli jedynie maksymaln wysoko opaty za wyywienie. Wprowadzenie zatem obowizku zapaty indywidulanie oznaczonej co do wysokoci opaty za wyywienie dziecka, pozbawia moliwoci jej biecego dostosowywania do faktycznych kosztw przygotowywanych posikw. Tym samym za uregulowanie takie narusza wymogi stawiane przez ustawodawc w przywoanym art. 58 ust. 1 ustawy o opiece (). Zakwestionowa naley rwnie zapisy 3 badanej uchway. Powysze stanowi pochodn faktu, i lokalny prawodawca zawar w przedmiotowej jednostce redakcyjnej dwie nietosame zakresowo normy prawne regulujce t sam klas sytuacji. W ustpie 1 3 wskazuje si, i rodzice mog by zwolnieni czciowo od ponoszenia opaty miesicznej za pobyt dziecka w obku, w sytuacji choroby dziecka trwajcej nieprzerwanie minimum 14 dni. Z kolei w ustpie 2 3 podjtej uchway stanowi si, i w przypadku wyej wskazanej absencji, rodzicowi przysuguje czciowe zwolnienie z omawianej opaty w wysokoci 50%. Egzegeza przywoanych uregulowa prowadzi do wniosku, i w odniesieniu do tego samego stanu faktycznego (tj. choroby dziecka trwajcej nieprzerwanie minimum 14 dni) wprowadzono zarwno uprawnienie do udzielenia ulgi (a wic podjcia decyzji uznaniowej), jak i obowizek przyznania ulgi (o czym przesdza uycie zwrotu przysuguje) i to w cile okrelonej wysokoci (50%). Tak skonstruowane zapisy sprawiaj, i wydany akt prawny jest wewntrznie kontradyktoryjny, formuuje bowiem rozbiene treciowo nakazy postpowania wobec opozycji z zasad adresatw normy prawnej. Powysze stoi natomiast w przyzwoitej legislacji, ktr Trybuna Konstytucyjny

wyprowadza z art. 2 Konstytucji. Poprawna legislacja wymaga, aby kady przepis prawny by skonstruowany poprawnie z punktu widzenia jzykowego i logicznego. Wymg jasnoci oznacza nakaz tworzenia przepisw klarownych i zrozumiaych dla ich adresatw, ktrzy od racjonalnego prawodawcy oczekiwa mog stanowienia norm prawnych nie budzcych wtpliwoci co do treci nakadanych obowizkw i przyznawanych praw. Zwizana z jasnoci precyzja przepisu winna przejawia si w konkretnoci nakadanych obowizkw i przyznawanych praw

tak, by ich tre bya oczywista i pozwalaa na wyegzekwowanie (vide wyrok TK z dnia 22.05.2002 r., K 6/02). Zapisy 3 badanej uchway powyszych standardw nie speniaj. Za niezgody z prawem uzna naley take 4 podjtego aktu prawnego. Zgodnie z powyszym przepisem: Szczeglne zasady korzystania ze obka oraz wnoszenia opat wymienionych w 1 zostan okrelone w umowie cywilnoprawnej zawartej pomidzy dyrektorem obka a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka uczszczajcego do obka.. Dokonujc oceny legalnoci cytowanego zapisu stwierdzi naley, i nie mieci si on w zakresie delegacji prawodawczej przyznanej Radzie. Stosownie do treci art. 58 ust. 1 ustawy o opiece () organ stanowicy wadny jest do okrelenia wysokoci stawek opat. W oparciu za o art. 59 ust. 2 omawianej ustawy: Rada gminy moe okreli, w drodze uchway, warunki czciowego lub cakowitego zwolnienia od ponoszenia opat.. adna z powyszych regulacji nie daje zatem podstaw no normowania obowizku zawierania treciowych. Organ nadzoru przypomina jednoczenie o obowizku wynikajcym z 143 w zw. z 131 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej, tj. obowizku doczania do kadego projektu uchway uzasadnienia. Majc w polu widzenie powysze uwagi orzeczono jak w sentencji. umw cywilnoprawnych oraz wskazywania ich elementw

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnicie suy prawo wniesienia skargi do

Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od daty dorczenia rozstrzygnicia. Skarg wnosi si za porednictwem Wojewody Lubuskiego.

Otrzymuj: 1. adresat 2. ad acta