You are on page 1of 2

Uchwaa Nr 15/1236/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 lipca 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i art.

11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 padziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu orzeka niewano uchway Nr X/139/11 Rady Miasta Piy z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wysokoci i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotw prowadzcych obki lub kluby dziecice na terenie Gminy Pia, w czci obejmujcej postanowienia 5 jako podjte bez podstawy prawnej. Uzasadnienie Przedmiotow uchwa dorczon tut. Izbie w dniu 5 lipca 2011r. Rada Miejska w Pile, powoujc si na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorzdzie gminnym oraz art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziemi w wieku do lat 3, okrelia wysoko i zasady ustalania dotacji celowej dla podmiotw prowadzcych obki lub kluby dziecice. Ponadto w podstawie prawnej powoany zosta przepis art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Regionalna Izba Obrachunkowa na podstawie przepisw art. 61 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zwizku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym zawiadomia Przedstawiciela Gminy o wszcztym postpowaniu nadzorczym w odniesieniu do przedmiotowej uchway, wyznaczajc jednoczenie termin badania uchway na dzie 27 lipca 2011 roku. Rozpatrujc spraw na posiedzeniu, Kolegium Izby zwayo co nastpuje: Z przepisu art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziemi w wieku do lat 3 wynika, e wysoko i zasady ustalania dotacji celowej, o ktrej mowa w ust. 1, okrela rada gminy w drodze uchway. Z analizy badanej uchway wynika, i zawarte w 5 postanowienia odnosz si do ustalenia

zakresu i trybu kontroli prawidowoci wykorzystania udzielonych dotacji. Kolegium wskazuje, e powoany w podstawie prawnej przepis art. 60 ust. 2 nie daje podstawy do zawarcia w przedmiotowej uchwale unormowa dotyczcych trybu i zakresu kontroli prawidowoci wykorzystania dotacji udzielanych na mocy ustawy o opiece nad dziemi do lat trzech. Jeli ustawodawca nie przewidzia w tym przepisie upowanienia dla rady gminy do okrelenia, w drodze uchway, trybu i zakresu kontroli prawidowoci wykorzystania dotacji (tak jak to uczyni w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty), to naley stosowa zasady okrelone w ustawie o finansach publicznych. Realizujc obowizki instruktaowe Kolegium Izby wskazuje, i w podstawie prawnej zbdnie powoano przepis art. 221 ustawy o finansach publicznych, ktry odnosi si tylko do dotacji celowych dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych i niedziaajcych w celu osignicia zysku, co nie jest tosame z krgiem podmiotw, ktre mog otrzymywa dotacje, o ktrych mowa w badanej uchwale. W uchwale nie naleao take zamieszcza zapisw dotyczcych zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, czy te pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci (jak to uczyniono w 6 uchway), gdy jest to materia regulowana ustawowo (w art. 252 ustawy o finansach publicznych). Obowizujce przepisy prawa nie uprawniaj organu stanowicego do regulowania tych kwestii. Majc powysze na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnicie nadzorcze przysuguje prawo wniesienia skargi do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego dorczenia, za porednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.