You are on page 1of 2

Wrocaw, dnia 31 grudnia 2010 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK.II.JB6.

0911-12/10 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pn. zm) stwierdzam niewano 3 ust. 1 pkt 1 we fragmencie oraz forma konsultacji uchway Rady Gminy Borw nr II/12/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie szczegowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. UZASADNIENIE Na sesji w dniu 14 grudnia 2010 r. Rada Gminy, dziaajc na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2003 r, Nr 96, poz. 873 ze zm) oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z e zm) podja uchwa nr II/12/2010 w sprawie szczegowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. Uchwaa wpyna do Organu nadzoru w dniu 15 grudnia 2010 r. W toku badania zgodnoci z prawem wymienionej uchway stwierdzono, e 3 ust. 1 we fragmencie oraz forma konsultacji zosta podjty z istotnym naruszeniem art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr. 96, poz. 873 z pn. zm.). Moc 3 ust. 1 uchway Rada postanowia, e Konsultacje prowadzi si poprzez: opublikowanie informacji Wjta Gminy Borw o rozpoczciu konsultacji, w ktrej wskazany jest: przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji oraz forma konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Borw oraz w siedzibie Urzdu Gminy Borw w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogosze. Zgodnie z treci art. 5 ust. 5 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie Organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego okrela, w drodze uchway, szczegowy sposb konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji". Tre powoanej normy kompetencyjnej, wynikajcej z art. 5 ust. 5 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie wskazuje, e Rada Gminy posiada wyczn kompetencj do okrelenia sposobu w jaki odbywa si bdzie wsppraca Rady Gminy Borw z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie w zakresie stanowienia aktw prawa miejscowego dotyczcych dziedzin dziaalnoci tych organizacji. Zatem to Rada Gminy powinna okreli w szczeglnoci formy tej wsppracy, a take procedur w jakiej bdzie si ona odbywa. Uzna trzeba, e wskazane elementy treciowe uchway podjtej na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie s istotne i obligatoryjne z punktu widzenia przedmiotu tej regulacji.

Id: AMDWU-EXIPT-FPIWJ-OKUKV-TYHQJ. Podpisany

Strona 1

Majc na wzgldzie tre przedmiotowej uchway naley stwierdzi, e Rada Gminy nie okrelia form konsultowania projektw aktw prawa miejscowego z uprawnionymi podmiotami. W 3 ust. 1 uchway Rada postanowia, e form konsultacji projektw aktw prawa miejscowego okreli Wjt Gminy Borw w informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Borw oraz w siedzibie Urzdu Gminy Borw w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogosze. Tymczasem to Rada Gminy jest wycznie uprawniona do okrelenia form konsultowania projektw aktw prawa miejscowego. Realizacja wskazanego upowanienia nie moe polega na przekazaniu organowi wykonawczemu kompetencji do okrelenia istotnych (fundamentalnych) elementw konsultacji w opisanym zakresie. Zdaniem organu nadzoru, przekazanie przez Rad Gminy uprawnienia do okrelenia form konsultacji organowi wykonawczemu Gminy, stanowi przekroczenie kompetencji ustawowej, co stanowi istotne naruszenie prawa. Wskaza naley, e zgodnie z treci art. 7 Konstytucji RP: Organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa. Podejmujc akty prawa miejscowego w oparciu o norm ustawow, organ stanowicy musi cile uwzgldnia wytyczne zawarte w upowanieniu. Odstpienie od tej zasady narusza zwizek formalny i materialny pomidzy aktem wykonawczym a ustaw, co z reguy stanowi istotne naruszenie prawa. Zarwno w doktrynie, jak rwnie w orzecznictwie ugruntowa si pogld dotyczcy dyrektyw wykadni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczegln uwag zasuguje tu wyrok Trybunau Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): Stosujc przy interpretacji art. 87 ust.1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odnoszcych si do rde prawa, takie zasady przyjte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykadni rozszerzajcej kompetencje prawodawcze oraz zasad goszc, e wyznaczenie jakiemu organowi okrelonych zada nie jest rwnoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktw normatywnych sucych realizowaniu tych zada (...). Oznacza to, e kade dziaanie organu wadzy publicznej musi znajdowa uzasadnienie w przepisie aktu prawnego wyszego rzdu. Dotyczy to rwnie organw jednostek samorzdu terytorialnego i ich zwizkw. Ponadto akty prawa stanowione przez organy jednostek samorzdu terytorialnego powinny regulowa tylko te kwestie, ktre wynikaj z normy kompetencyjnej. Z kolei kwestie te powinny by regulowane tylko przez ten organ, ktry jest wskazany w normie kompetencyjnej. Trzeba przypomnie, e wedug 119 zacznika do rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2002 r., Nr 100, poz. 908), na podstawie jednego upowanienia ustawowego wydaje si jedno rozporzdzenie, ktre wyczerpujco reguluje sprawy przekazane do unormowania w tym upowanieniu. Zgodnie z 143 Zacznika do rozporzdzenia, zasada ta ma zastosowanie do aktw prawa miejscowego wydawanych przez organy jednostek samorzdu terytorialnego, a take przez organy zwizku gmin. Niezbdnym jest zatem, aby to Rada, na zasadzie wycznoci, w sposb wyczerpujcy i precyzyjny okrelia formy konsultowania projektw aktw prawa miejscowego z uprawnionymi podmiotami i organizacjami w celu penej realizacji przedstawionej normy kompetencyjnej. Biorc powysze pod uwag orzeczono, jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu zoona za porednictwem organu nadzoru w terminie 30 dni od jego dorczenia. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorzdzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.

Id: AMDWU-EXIPT-FPIWJ-OKUKV-TYHQJ. Podpisany

Strona 2