You are on page 1of 15

Zacznik nr 2 Wrocaw, dnia

Wojewoda Dolnolski Wniosek o przekazanie rodkw na wyprzedzajce finansowanie kosztw kwalifikowalnych realizowanych operacji W oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 wrzenia 2006 r. o uruchamianiu rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wsplnej polityki rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 187, poz. 1381 z pn. zm.) oraz Porozumienie z dnia ............................ uprzejmie prosz o przekazanie rodkw na wyprzedzajce finansowanie w wysokoci 4 741 000 z, zgodnie z ponisz specyfikacj: w zotych Nazwa operacji pozycja Kwota Dzia Rozdzia Paragraf z za. nr 1 do porozumienia

Szkolenia pracownikw uczestniczcych we wdraaniu PROW 20072013 w 2011 roku Szkolenia pracownikw uczestniczcych we wdraaniu PROW 20072013 w 2011 roku Promocja PROW 20072013 na terenie Dolnego lska w 2011 roku Promocja PROW 20072013 na terenie Dolnego lska w 2011 roku Wsparcie eksperckie w ramach PROW 20072013 w 2011 roku Wsparcie eksperckie w ramach PROW 20072013 w 2011 roku

112 500

010

01041

2218

37 500

010

01041

2219

221 250

010

01041

2218

73 750

010

01041

2219

7 500 2 500

010

01041

2218

010

01041

2219

2 Zakup wyposaenia biurowego na potrzeby PROW 2007-2013 w 2011 roku Zakup wyposaenia biurowego na potrzeby PROW 2007-2013 w 2011 roku Zapewnienie sprawnego wdraania PROW 20072013 w 2011 roku Zapewnienie sprawnego wdraania PROW 20072013 w 2011 roku Wdraanie PROW zatrudnienie pracownikw w 2011 roku Wdraanie PROW zatrudnienie pracownikw w 2011 roku
Konkursy organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW w 2011 Konkursy organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW w 2011

60 000

010

01041

2218

20 000

010

01041

2219

56 250

010

01041

2218

18 750

010

01041

2219

2 032 500

010

01041

2218

677 500

010

01041

2219

106 976 35 659

010 010

01041 01041

2218 2219

Wykonanie ekspertyz, opracowa, analiz w ramach KSOW w 2011 Wykonanie ekspertyz, opracowa, analiz w ramach KSOW w 2011 Dziaania informacyjnopromocyjne Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011 Dziaania informacyjnopromocyjne Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011 Dziaania szkoleniowe, warsztatowe organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW w 2011 Dziaania szkoleniowe, warsztatowe

12 195

010

01041

2218

4 065

010

01041

2219

97 560

010

01041

2218

32 520

010

01041

2219

111 000

010

01041

2218

37 000

010

01041

2219

3 organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW w 2011 Dziaania targowowystawiennicze Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011 Dziaania targowowystawiennicze Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011 Konferencje, seminaria w ramach Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011 Konferencje, seminaria w ramach Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011 Wsppraca Zagraniczna Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011 Wsppraca Zagraniczna Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011 Wspieranie wsppracy midzyinstytucjonalnej w ramach Planu Dziaania KSOW w 2011 Wspieranie wsppracy midzyinstytucjonalnej w ramach Planu Dziaania KSOW w 2011 Wspieranie wymiany informacji i dowiadcze przez osoby zaangaowane w realizacj Planu Dziaania KSOW w 2011 Wspieranie wymiany informacji i dowiadcze przez osoby zaangaowane w realizacj Planu Dziaania KSOW w 2011

176 775

010

01041

2218

58 925

010

01041

2219

273 900

010

01041

2218

91 300

010

01041

2219

39 848

010

01041

2218

13 282

010

01041

2219

64 050

010

01041

2218

21 350

010

01041

2219

25 125

010

01041

2218

8 375

010

01041

2219

4 Wspieranie wymiany informacji i dowiadcze przez pracownikw Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011 Wspieranie wymiany informacji i dowiadcze przez pracownikw Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011 Funkcjonowanie Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011 Funkcjonowanie Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011 Sekretariat KSOW zatrudnienie pracownikw w 2011 roku Sekretariat KSOW zatrudnienie pracownikw
Ogem:

11 500

010

01041

2218

3 500

010

01041

2219

23 321

010

01041

2218

7 774

010

01041

2219

123 750

010

01041

2218

41 250 4 741 000

010

01041

2219

Sownie zotych: cztery miliony siedemset czterdzieci jeden tysicy zotych.

Powysze rodki przeznaczone zostan na realizacj operacji pn. Szkolenia pracownikw uczestniczcych we wdraaniu PROW 2007-2013 w 2011 roku, Promocja PROW 2007-2013 na terenie Dolnego lska w 2011 roku, Wsparcie eksperckie w ramach PROW 2007-2013 w 2011 roku, Zakup wyposaenia biurowego na potrzeby PROW 2007-2013 w 2011 roku, Zapewnienie sprawnego wdraania PROW 2007-2013 w 2011 roku, Wdraanie PROW zatrudnienie pracownikw w 2011 roku, Konkursy organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW w 2011, Wykonanie ekspertyz, opracowa, analiz w ramach KSOW w 2011, Dziaania informacyjno- promocyjne Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011, Dziaania szkoleniowe, warsztatowe organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW w 2011, Dziaania targowo-wystawiennicze Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011, Konferencje, seminaria w ramach Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011, Wsppraca Zagraniczna Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011, Wspieranie wsppracy midzyinstytucjonalnej w ramach Planu Dziaania KSOW w 2011, Wspieranie wymiany informacji i dowiadcze przez osoby zaangaowane

5 w realizacj Planu Dziaania KSOW w 2011, Wspieranie wymiany informacji i dowiadcze przez pracownikw Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011, Funkcjonowanie Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011, Sekretariat KSOW- zatrudnienie pracownikw w 2011 roku. Uzasadnienie wniosku: Szkolenia pracownikw uczestniczcych we wdraaniu PROW 2007-2013 w 2011 roku Urzd Marszakowski Wojewdztwa Dolnolskiego, zgodnie z zapisami Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 20072013), art. 75 ust 2 Rozporzdzenia nr 1698/2005 z dnia 20 wrzenia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarw wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich (EFRROW) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarw wiejskich z udziaem rodkw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich, wykonuje, jako zadania delegowane, zadania instytucji zarzdzajcej w zakresie wdraania nastpujcych dziaa objtych PROW 2007-2013: - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwizanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i lenictwa przez: a) scalanie gruntw, b) gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; - Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej - Odnowa i rozwj wsi - Wdraanie lokalnych strategii rozwoju - Wdraanie projektw wsppracy - Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania Samorzd Wojewdztwa wykonuje rwnie cz zada Agencji Patniczej (ARiMR). Wniosek niniejszy obejmuje zadania, ktre bd realizowane w ramach Schematu I: Wzmocnienie systemu zarzdzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji w ramach PROW 2007-2013. Ich realizacja jest niezbdna do skutecznego wdraania dziaa delegowanych w ramach PROW 2007-2013. Udzia pracownikw w rnych formach szkolenia (otwarte, zamknite, wyjazdowe) bdzie znaczco wpywaa na efektywno wdraania PROW 2007-2013 na terenie Dolnego lska. Intensywne zaznajomienie si, poszerzenie wiedzy w zakresie np. zamwie publicznych, prawa budowlanego, wodnego, funkcjonowania organizacji pozarzdowych, promocji projektw, rozliczania umw cywilnoprawnych czy zagospodarowania przestrzennego pozwoli uwaniej kontrolowa procedury przeprowadzane przez beneficjentw dziaa wdraanych przez Samorzd Wojewdztwa. Ponadto zagadnienia zwizane z zarzdzaniem projektami, finansami publicznymi czy te dokumentami finansowo ksigowymi bd rwnie pomocne przy weryfikacji wnioskw o patno. Szkolenia bd przeprowadzane zgodnie z przyjtym Planem Szkole na 2011 rok. Promocja PROW 2007-2013 na terenie Dolnego lska w 2011 roku

6 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem ROW/wk/isz-075-39/10 z dnia 21.10.2010 roku zatwierdzi Roczny Plan Komunikacyjny PROW 2007-2013 na 2011 rok sporzdzony dla Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Dolnolskiego. Obejmuje on zadania, ktre bd realizowane w ramach Schematu II: Dziaania informacyjne i promocyjne Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Znaczco wpyn one na korzystny wizerunek PROW 2007-2013, pogbi wiedz na temat zasad jego dziaania, a take pomog szybciej i skuteczniej absorbowa rodki unijne. Ponadto przyczyni si do motywowania projektodawcw do prawidowej realizacji projektw oraz ksztatowania wiadomoci spoeczestwa w zakresie postpw realizacji oraz efektw wykorzystywania rodkw w ramach dziaa PROW 2007-2013 powierzonych do wdraania Samorzdowi Wojewdztwa Dolnolskiego. rodki w kwocie 295 000 z, o ktre ubiega si Urzd Marszakowski planuje si wykorzysta na: organizacje konferencji, spotka informacyjnych majcych na celu zapewnienie beneficjentom i potencjalnym beneficjentom Programu szerokiego dostpu do zaoe programowych, legislacji krajowej i unijnej a take otrzymania na miejscu odpowiedzi na nurtujce pytania (kompleksowe i rzetelne informacji odnonie zarzdzania projektami, wypeniania wnioskw o patno i ich prawidowego rozliczania). Ma to zapobiec powstaniu nieprawidowoci i bdw w projektach na etapie skadania wnioskw o patno publikacje materiaw informacyjnych - opracowanie i wydanie albumu przedstawiajcych wszystkie projekty zrealizowane przez beneficjentw w ramach dziaa wdraanych przez Samorzd Wojewdztwa do koca wrzenia 2011 roku, wydanie broszury podsumowujcej dziaania wdraanie przez SW umieszczenie okoo 85 ogosze w prasie o zasigu wojewdzkim i krajowym o wszczciu naborw wnioskw o przyznanie pomocy, organizowanych konkursach oraz planowanych konferencjach i spotkaniach informacyjnych Konkurs fotograficzny Europa inwestujca w obszary wiejskie w obiektywie na najciekawsze zdjcia przedstawiajce projekty zrealizowane w ramach dziaa wdraanych przez SW przygotowanie kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach (gwnie emisji spotu w telewizji o zasigu regionalnym na temat wszystkich dziaa wdraanych przez SW w ramach PROW 20072013). wyprodukowanie i wydawanie beneficjentom realizujcym projekty tablic informacyjnych i reklamowych (okoo 320 sztuk) 49 180 z przygotowanie cyklu audycji, ktre zostan wyemitowane w telewizji regionalnej na temat najciekawszych i modelowa zrealizowanych operacji w ramach PROW 2007-2013 (okoo 8 programw) zakup materiaw biurowych niezbdnych do realizacji dziaa informacyjno-promocyjnych Wsparcie eksperckie w ramach PROW 2007-2013 w 2011 roku

7 Urzd Marszakowski Wojewdztwa Dolnolskiego, zgodnie z zapisami Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 20072013), art. 75 ust 2 Rozporzdzenia nr 1698/2005 z dnia 20 wrzenia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarw wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich (EFRROW) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarw wiejskich z udziaem rodkw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich, wykonuje, jako zadania delegowane, zadania instytucji zarzdzajcej w zakresie wdraania nastpujcych dziaa objtych PROW 2007-2013: - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwizanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i lenictwa przez: a) scalanie gruntw, b) gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; - Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej - Odnowa i rozwj wsi - Wdraanie lokalnych strategii rozwoju - Wdraanie projektw wsppracy - Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania Samorzd Wojewdztwa wykonuje rwnie cz zada Agencji Patniczej (ARiMR). Wniosek niniejszy obejmuje zadania, ktre bd realizowane w ramach Schematu I: Wzmocnienie systemu zarzdzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji w ramach PROW 2007-2013. Celem realizacji ww. zadania jest zapewnienie skutecznego wdraania dziaa delegowanych Samorzdowi Wojewdztwa Dolnolskiego w ramach PROW 2007-2013. W razie potrzeby na kadym etapie weryfikacji dokumentacji operacji (wnioski o przyznanie pomocy sporzdzanie umw/aneksw, kontrole zamwie publicznych, wizytacje/kontrole na miejscu realizacji projektw, wnioski o patno) bdzie istniaa moliwo skorzystania z usug niezalenych ekspertw, ktrzy bd rozstrzyga pojawiajce si wtpliwoci, co do skadanej dokumentacji przez beneficjentw czy te przedkadanych przez nich wyjanie. Powoani eksperci, z ktrymi bd podpisywane umowy o dzieo, bd musieli spenia warunki okrelone w Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczce Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 2013 Zakup wyposaenia biurowego na potrzeby PROW 2007-2013 w 2011 roku Urzd Marszakowski Wojewdztwa Dolnolskiego, zgodnie z zapisami Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 20072013), art. 75 ust 2 Rozporzdzenia nr 1698/2005 z dnia 20 wrzenia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarw wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich (EFRROW) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarw wiejskich z udziaem rodkw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich wykonuje, jako zadania delegowane,

8 zadania instytucji zarzdzajcej w zakresie wdraania nastpujcych dziaa objtych PROW 2007-2013: - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwizanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i lenictwa przez: a) scalanie gruntw, b) gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; - Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej - Odnowa i rozwj wsi - Wdraanie lokalnych strategii rozwoju - Wdraanie projektw wsppracy - Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania Samorzd Wojewdztwa wykonuje rwnie cz zada Agencji Patniczej (ARiMR). Prawidowe i efektywne wdraanie Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 jest w znaczcym stopniu uzalenione od zapewnienia odpowiedniego potencjau administracyjnego do zarzdzania rodkami finansowymi EFRROW, w tym od zapewnienia jednostkom zaangaowanym we wdraanie PROW niezbdnych materiaw i sprztu biurowego. Zadanie przewiduje zakup artykuw biurowych, papierniczych, tonerw, mebli, telefonw itp. dla pracownikw wdraajcych Program. Zapewnienie sprawnego wdraania PROW 2007-2013 w 2011 roku Urzd Marszakowski Wojewdztwa Dolnolskiego, zgodnie z zapisami Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 20072013), art. 75 ust 2 Rozporzdzenia nr 1698/2005 z dnia 20 wrzenia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarw wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich (EFRROW) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarw wiejskich z udziaem rodkw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich, wykonuje, jako zadania delegowane, zadania instytucji zarzdzajcej w zakresie wdraania nastpujcych dziaa objtych PROW 2007-2013: - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwizanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i lenictwa przez: a) scalanie gruntw, b) gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; - Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej - Odnowa i rozwj wsi - Wdraanie lokalnych strategii rozwoju - Wdraanie projektw wsppracy - Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania Samorzd Wojewdztwa wykonuje rwnie cz zada Agencji Patniczej (ARiMR). Wniosek niniejszy obejmuje zadania, ktre bd realizowane w ramach Schematu I: Wzmocnienie systemu zarzdzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji w ramach PROW 2007-2013. Skuteczne wdraanie dziaa delegowanych Samorzdowi Wojewdztwa Dolnolskiego w ramach PROW 2007-2013 zwizane jest z koniecznoci czstych wyjazdw subowych w celu koordynowania dziaa na terenie caego kraju.

9 W ramach projektu planuje si finansowanie delegacji pracowniczych krajowych jak i zagranicznych dotyczcych zarwno wyjazdw na kontrole i wizytacje na miejscu, narady robocze w MRiRW lub innych instytucjach zwizanych z zarzdzaniem, wdraaniem lub rozliczaniem PROW, spotkania koordynacyjne Grupy Roboczej przy Konwencie Marszakw oraz szkolenia zewntrzne. W ramach zadania przewiduje si take zakup ubezpieczenia samochodu, paliwa oraz koszty biecej eksploatacji samochodu subowego przeznaczonego do wsparcia wdraania PROW 2007-2013 na terenie Dolnego lska. Prawidowe i efektywne wdraanie PROW jest w uwarunkowane w duej mierze od zapewnienia sprawnego docierania na miejsca kontroli i wizytacji na miejscu projektw, na spotkania konsultacyjne w ramach Grupy roboczej przy Konwencie Marszakw czy te na konferencje informacyjne dla beneficjentw. Korzystanie z samochodu subowego pozwala oszczdza rodki i szybciej dociera na planowane miejsca Wdraanie PROW- zatrudnienie pracownikw w 2011 roku Urzd Marszakowski Wojewdztwa Dolnolskiego, zgodnie z zapisami Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 20072013), art. 75 ust 2 Rozporzdzenia nr 1698/2005 z dnia 20 wrzenia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarw wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich (EFRROW) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarw wiejskich z udziaem rodkw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich, wykonuje, jako zadania delegowane, zadania instytucji zarzdzajcej w zakresie wdraania nastpujcych dziaa objtych PROW 2007-2013: - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwizanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i lenictwa przez: a) scalanie gruntw, b) gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; - Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej - Odnowa i rozwj wsi - Wdraanie lokalnych strategii rozwoju - Wdraanie projektw wsppracy - Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania Samorzd Wojewdztwa wykonuje rwnie cz zada Agencji Patniczej (ARiMR). Wniosek niniejszy obejmuje zadania, ktre bd realizowane w ramach Schematu I: Wzmocnienie systemu zarzdzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji w ramach PROW 2007-2013. Ich realizacja jest niezbdna do skutecznego wdraania dziaa delegowanych w ramach PROW 2007-2013. Dziki pozyskanym rodkom moliwe bd: przeprowadzenie sprawnego naboru wnioskw o udzielenie pomocy oraz ich weryfikacja, efektywne monitorowanie i sprawozdawczo w ramach PROW 2007-2013, skuteczne wizytacje i kontrole na miejscu realizacji projektw oraz autoryzacja wnioskw o patno skadanych przez beneficjentw do Urzdu Marszakowskiego. Wszystkie te dziaania przyczyni si do szybkiej i

10 skutecznej absorpcji rodkw unijnych na terenie Dolnego lska. Ponadto bd miay wkad do prawidowej realizacji projektw oraz postpu realizacji oraz efektw wykorzystywania rodkw w ramach dziaa PROW 2007-2013 delegowanych Samorzdowi Wojewdztwa Dolnolskiego. rodki w kwocie 2 710 000 z, o ktre ubiega si Urzd Marszakowski planuje si wykorzysta na wynagrodzenia pracownikw wraz z wysug lat, dodatki specjalne, funkcyjne i programowe, nagrody oraz trzynastki dla pracownikw zaangaowanych we wdraanie PROW 2007-2013. Wszystkie skadniki wynagrodze bd wypacane zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracownikw Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Dolnolskiego. Konkursy organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW w 2011 Zgodnie z zapisami art. 68 rozporzdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzenia 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarw wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich (EFRROW) kade pastwo czonkowskie w tym Polska zostaa zobligowana do utworzenia Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich (KSOW). Celem KSOW jest wsparcie wdraania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarw wiejskich oraz identyfikacj, analiz, rozpowszechnienie oraz wymian informacji i wiedzy w tym zakresie wrd wszystkich zainteresowanych partnerw na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wsplnotowym. Podstaw realizacji ww. wymienionego celu w roku 2011 s zadania zaplanowane do realizacji w ramach Planu dziaania Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich na lata 20102011 zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 listopada 2009. W ramach zadania Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich przy Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Dolnolskiego bdzie organizowa konkursy majce na celu wyonienie najlepszych zrealizowanych projektw aktywizujcych spoecznoci terenw wiejskich. Ponadto w ramach zadania przygotowane zostan ekspertyzy w zakresie oceny standardw funkcjonowania Lokalnych Grup Dziaania w aspektach prawnych, organizacyjnych i finansowych. Wykonanie ekspertyz, opracowa, analiz w ramach KSOW w 2011 Zgodnie z zapisami art. 68 rozporzdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzenia 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarw wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich (EFRROW) kade pastwo czonkowskie w tym Polska zostaa zobligowana do utworzenia Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich (KSOW). Celem KSOW jest wsparcie wdraania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarw wiejskich oraz identyfikacj, analiz, rozpowszechnienie oraz wymian informacji i wiedzy w tym zakresie wrd wszystkich zainteresowanych partnerw na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wsplnotowym. Podstaw realizacji ww. wymienionego celu w roku 2011 s zadania zaplanowane do realizacji w ramach Planu dziaania Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich na lata 20102011 zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 listopada 2009. W ramach zadania Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarw

11 Wiejskich przy Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Dolnolskiego przygotuje ekspertyzy w zakresie oceny standardw funkcjonowania Lokalnych Grup Dziaania w aspektach prawnych, organizacyjnych i finansowych. Dziaania informacyjno- promocyjne Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011 Zgodnie z zapisami art. 68 rozporzdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzenia 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarw wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich (EFRROW) kade pastwo czonkowskie w tym Polska zostaa zobligowana do utworzenia Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich (KSOW). Celem KSOW jest wsparcie wdraania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarw wiejskich oraz identyfikacj, analiz, rozpowszechnienie oraz wymian informacji i wiedzy w tym zakresie wrd wszystkich zainteresowanych partnerw na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wsplnotowym. Podstaw realizacji ww. wymienionego celu w roku 2011 s zadania zaplanowane do realizacji w ramach Planu dziaania Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich na lata 20102011 zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 listopada 2009. W ramach zadania Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich przy Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Dolnolskiego przygotuje: katalog dobrych praktyk i innowacyjnych projektw zrealizowanych przez Lokalne Grupy Dziaania, film o dobrych praktykach Lokalnych Grup Dziaania w ujciu tematycznym m.in. smaki Dolnego lska, szlaki tematyczne, markowe produkty, agroturystyka, ochrona dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, biuletyn informacyjny o zadaniach zaplanowanych do realizacji w ramach Planu Dziaania Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich na lata 2010-2011. Dziaania szkoleniowe, warsztatowe organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW w 2011 Zgodnie z zapisami art. 68 rozporzdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzenia 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarw wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich (EFRROW) kade pastwo czonkowskie w tym Polska zostaa zobligowana do utworzenia Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich (KSOW). Celem KSOW jest wsparcie wdraania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarw wiejskich oraz identyfikacj, analiz, rozpowszechnienie oraz wymian informacji i wiedzy w tym zakresie wrd wszystkich zainteresowanych partnerw na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wsplnotowym. Podstaw realizacji ww. wymienionego celu w roku 2011 s zadania zaplanowane do realizacji w ramach Planu dziaania Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich na lata 20102011 zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 listopada 2009. W ramach zadania Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarw

12 Wiejskich przy Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Dolnolskiego przygotuje: warsztaty dla kierownikw zespow ludowych z udziaem etnografw i muzykologw, szkolenia tematyczne dla Lokalnych Grup Dziaania w zakresie procedur funkcjonowania LGD, zagadnie formalno-prawnych, Rachunkowoci i finansw, aktywizowania spoecznoci lokalnych, spotkania wymiany dowiadcze i informacji pomidzy Lokalnymi Grupami Dziaania, grupy tematyczne zoone z przedstawicieli Lokalnych Grup Dziaania i czonkw Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich w zakresie produktw lokalnych, odnowy wsi, ochrony krajobrazu i dziedzictwa wiejskiego. Dziaania targowo-wystawiennicze Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011 Zgodnie z zapisami art. 68 rozporzdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzenia 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarw wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich (EFRROW) kade pastwo czonkowskie w tym Polska zostaa zobligowana do utworzenia Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich (KSOW). Celem KSOW jest wsparcie wdraania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarw wiejskich oraz identyfikacj, analiz, rozpowszechnienie oraz wymian informacji i wiedzy w tym zakresie wrd wszystkich zainteresowanych partnerw na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wsplnotowym. Podstaw realizacji ww. wymienionego celu w roku 2011 s zadania zaplanowane do realizacji w ramach Planu dziaania Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich na lata 20102011 zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 listopada 2009. W ramach zadania Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich przy Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Dolnolskiego przygotuje: Regionaln Wystaw Zwierzt Hodowlanych w Piotrowicach, regionalne spotkania promujce tradycyjne produkty regionalne i lokalne zwyczaje z tym zwizane, wystawy na krajowych i midzynarodowych imprezach targowowystawienniczych o tematyce zwizanej z systemami jakoci ywnoci. Konferencje, seminaria w ramach Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011 Zgodnie z zapisami art. 68 rozporzdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzenia 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarw wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich (EFRROW) kade pastwo czonkowskie w tym Polska zostaa zobligowana do utworzenia Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich (KSOW). Celem KSOW jest wsparcie wdraania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarw wiejskich oraz identyfikacj, analiz, rozpowszechnienie oraz wymian informacji i wiedzy w tym zakresie wrd wszystkich zainteresowanych partnerw na

13 poziomie lokalnym, regionalnym oraz wsplnotowym. Podstaw realizacji ww. wymienionego celu w roku 2011 s zadania zaplanowane do realizacji w ramach Planu dziaania Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich na lata 20102011 zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 listopada 2009. W ramach zadania Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich przy Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Dolnolskiego przygotuje: seminarium midzywojewdzkie z udziaem goci zagranicznych pn. Przenoszenie dobrych praktyk oraz projektw innowacyjnych w ramach LGD Polski Poudniowo-Zachodniej i sieci regionalnych, Oglnopolski Kongres Odnowy Wsi, Wsppraca Zagraniczna Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011 Zgodnie z zapisami art. 68 rozporzdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzenia 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarw wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich (EFRROW) kade pastwo czonkowskie w tym Polska zostaa zobligowana do utworzenia Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich (KSOW). Celem KSOW jest wsparcie wdraania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarw wiejskich oraz identyfikacj, analiz, rozpowszechnienie oraz wymian informacji i wiedzy w tym zakresie wrd wszystkich zainteresowanych partnerw na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wsplnotowym. Podstaw realizacji ww. wymienionego celu w roku 2011 s zadania zaplanowane do realizacji w ramach Planu dziaania Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich na lata 20102011 zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 listopada 2009. W ramach zadania Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich przy Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Dolnolskiego poniesie koszty czonkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Obszarw Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE oraz w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego ESRDK. Ponadto z ww. zadania finansowane bd usugi tumaczeniowe w ramach wsppracy midzynarodowej. Wspieranie wsppracy midzyinstytucjonalnej w ramach Planu Dziaania KSOW w 2011 Zgodnie z zapisami art. 68 rozporzdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzenia 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarw wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich (EFRROW) kade pastwo czonkowskie w tym Polska zostaa zobligowana do utworzenia Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich (KSOW). Celem KSOW jest wsparcie wdraania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarw wiejskich oraz identyfikacj, analiz, rozpowszechnienie oraz wymian informacji i wiedzy w tym zakresie wrd wszystkich zainteresowanych partnerw na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wsplnotowym. Podstaw realizacji ww. wymienionego celu w roku 2011 s zadania zaplanowane do realizacji w ramach Planu dziaania Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich na lata 2010-

14 2011 zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 listopada 2009. W ramach zadania Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich przy Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Dolnolskiego poniesie koszty zwizane z organizacj wyjazdw studyjnych krajowych i zagranicznych dla osb zaangaowanych w realizacj Planu Dziaania Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich na lata 2010-2011. Celem wyjazdw jest wymiana informacji i dobrych praktyk zrealizowanych na obszarach Wiejskich z pastwami Unii Europejskiej. W ramach zadania finansowany rwnie bdzie udzia w konferencjach i seminariach na poziomie krajowym i midzynarodowym. Wspieranie wymiany informacji i dowiadcze przez osoby zaangaowane w realizacj Planu Dziaania KSOW w 2011 Zgodnie z zapisami art. 68 rozporzdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzenia 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarw wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich (EFRROW) kade pastwo czonkowskie w tym Polska zostaa zobligowana do utworzenia Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich (KSOW). Celem KSOW jest wsparcie wdraania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarw wiejskich oraz identyfikacj, analiz, rozpowszechnienie oraz wymian informacji i wiedzy w tym zakresie wrd wszystkich zainteresowanych partnerw na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wsplnotowym. W ramach rodkw przeznaczonych na realizacj niniejszego zadania pokryte zostan koszty delegacji osb zaangaowanych w realizacj Planu Dziaania Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich na lata 2010 2011 zatwierdzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 listopada 2009. Wspieranie wymiany informacji i dowiadcze przez pracownikw Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011 Zgodnie z zapisami art. 68 rozporzdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzenia 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarw wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich (EFRROW) kade pastwo czonkowskie w tym Polska zostaa zobligowana do utworzenia Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich (KSOW). Celem KSOW jest wsparcie wdraania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarw wiejskich oraz identyfikacj, analiz, rozpowszechnienie oraz wymian informacji i wiedzy w tym zakresie wrd wszystkich zainteresowanych partnerw na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wsplnotowym. W ramach rodkw przeznaczonych na realizacj niniejszego zadania pokryte zostan koszty delegacji pracownikw Sekretariatu Regionalnego KSOW w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania SR KSOW i efektywnej realizacji Planu Dziaania Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich na lata 2010 2011 zatwierdzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 listopada 2009. Funkcjonowanie Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2011 Zgodnie z zapisami art. 68 rozporzdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzenia 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarw wiejskich przez

15 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich (EFRROW) kade pastwo czonkowskie w tym Polska zostaa zobligowana do utworzenia Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich (KSOW). Celem KSOW jest wsparcie wdraania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarw wiejskich oraz identyfikacj, analiz, rozpowszechnienie oraz wymian informacji i wiedzy w tym zakresie wrd wszystkich zainteresowanych partnerw na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wsplnotowym. W ramach rodkw przeznaczonych na realizacj niniejszego zadania pokryte zostan koszty szkole pracownikw Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich w wojewdztwie dolnolskim (SR KSOW) oraz koszty zakupu wyposaenia i artykuw biurowych. Pozwoli to na zapewnienie sprawnego funkcjonowania SR KSOW i efektywn realizacj Planu dziaania Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich na lata 2010 2011 zatwierdoznego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 listopada 2009. Sekretariat KSOW - zatrudnienie pracownikw w 2011 roku Zgodnie z zapisami art. 68 rozporzdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzenia 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarw wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich (EFRROW) kade pastwo czonkowskie w tym Polska zostaa zobligowana do utworzenia Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich (KSOW). Celem KSOW jest wsparcie wdraania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarw wiejskich oraz identyfikacj, analiz, rozpowszechnienie oraz wymian informacji i wiedzy w tym zakresie wrd wszystkich zainteresowanych partnerw na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wsplnotowym. rodki zaplanowane w ramach niniejszego zadania zostan wydatkowane na wynagrodzenia dla pracownikw Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich w Wojewdztwie Dolnolskim. Wszystkie wynagrodzenia bd wypacane zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracownikw Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Dolnolskiego.