“SEYİR VARDİYASININ EMNİYETLİ SÜRDÜRÜLMESİ SEYİR VARDİYASINI TUTMA KURALLARI

BÖLÜM

2 VARDİYA ZABİTİ GÖREVLERİ

2.1. GENEL : 2.1.1. Kaptanın Temsilcisi STCW-78 Kura! II / 1 esasları dahilinde, Vardiya Zabiti (OOW) Gemi Kaptanının temsilcisidir. Ana sorumluluğu her zaman Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (COLREG-72) esasları çerçevesinde geminin seyir emniyetini sağlamaktır. Vardiya Zabiti, Gemi Kaptanının köprüüstüne geldiği hallerde de geminin seyir ve emniyet görevlerini yürütmeyi sürdürecek ve bu sorumluluk, kaptanın gemi kumandasını devir aldığını kendisine özel olarak bildirmesiyle sona erecektir. Vardiya Zabiti vardiyasını köprü üstünde tutacaktır. Hiçbir hal ve şartta Vardiya Zabiti gerektiği şekilde değiştirilmediğinde köprüüstünü terk etmeyecektir. Vardiya zabitinin ana sorumluluğu; seyir vardiyasının kifayetli bir şekilde tutulmasını sağlamaktır. Bu nedenle özellikle vardiyasında daima kifayetli bir gözcülüğün (görme ve işitme) yapılmasını sağlamalıdır ( Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü 5.kural ). Ayrı bir harita kamarası olan gemilerde Vardiya Zabiti, seyir işlemleri amacıyla kısa bir süre için buraya gitmek zorunda kalırsa, iyi bir gözcülüğün yapıldığına inandıktan sonra buraya gidebilir. Vardiya Zabiti, vardiya nöbeti süresince küprüüstü seyir timinin amiridir ve bu timle ortaklaşa geminin seyir güvenliğini sağlar, Kaptanın köprüüstü'nde bulunmadığı zaman periyodu içinde yapılması gereken işlemlere ilişkin olarak kaptan tarafından hazırlanan Gemi Kaptanı Daimi Emirleri dosyasını her vardiyayı teslim aldığında okur ve vardiyası süresince eksiksiz olarak uygular. 2.2. ANA GÖREVLER Geminin seyir emniyetinin sağlanabilmesi amacıyla, Vardiya Zabitinin ana görevleri : Köprüüstünde vardiya nöbeti tutmak, seyir işlemlerini yürütmek ve GMDSS radyo nöbetini tutmaktır. 2.2.1. Vardiya Nöbeti Vardiya Zabiti vardiyası süresince seyir timiyle birlikte çevresindeki hedefleri devamlı olarak takip ve kontrol altında tutar. Bu hedeflerden gerektiğinde çatışmadan kaçınmak üzere COLREG esasları dahilinde gerekli sakınma manevraları yapar. Ayrıca Köprüüstünde yapılan faaliyetleri gemi jurnaline kayıt eder, seyir cihazlarının periyodik kontrollerini yapar. Alçak görüş şartları ve benzeri durumlarda seyir timini destekler ve gerek gördüğünde kaptanı köprüüstüne davet eder. 2.2.2. Seyir işlemleri Vardiya zabiti limandan kalkıştan önce hazırlanmış seyir planının tam ve eksiksiz olarak uygulanmasından sorumludur. Seyir planında belirtilen zamanlarda belirtilen mevkilerde bulunulmasını, gidilecek rota bacaklarından herhangi bir sapma olup olmadığını takip ve kontrol eder. 2.2.3. Radyo Muhaberesi GMDSS ( Global Maritime Distress and Safety System ) Radyo muhaberesinin tesis ve idamesi, vardiya zabitinin önemli bir görevidir. Herhangi tehlikeli bir durumda bu cihazı kullanacak bilgi ve beceriye sahip olacaktır. 2.3. ANA GÖREVLERİ DESTEKLEYEN DİĞER GÖREVLER 2.3.1. Gemi rota ve hızının kontrolü Vardiya zabiti, geminin rota ve hızını devamlı olarak kontrol edecek, geminin dümen karakteristikleri ile durma mesafesi konularında bilgi sahibi olacaktır. Vardiya zabiti, gerektiğinde dümeni, makineyi ve seda işareti verecek aygıtları kullanmaktan kaçınmayacaktır. 2.3.2. Deniz kirliliğini rapor etme ve acil durumlar Vardiya zabiti, gemiden dolayı oluşabilecek deniz kirliliğini tespit ve rapor etmekle de görevlidir. Ayrıca Vardiya Zabiti acil durumlarda kullanılacak emniyet cihazlarının köprüüstü'nde bulundukları mevkileri bilmeli ve bu cihazların nasıl kullanılacağı hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 2.4. İLAVE GÖREVLER Vardiya Zabitinin vardiyası süresince bazı ilave görevleri daha mevcuttur. Genel muhabere, yük monitörlerinin, makine monitörlerinin ve gemi emniyet sistemlerinin kontrol edilmesi bu ilave görevlerine tipik birer örnek teşkil eder. İlave görevler; Vardiya Zabitinin asli görevleri İle iç içe girmiş görevler olarak ta kabul edilebilir.

1/57

2.5. VARDİYA TUTMAK 2.5.1. Geminin seyir emniyetini muhafaza etmek ve tehlikelerden sakınmak Vardiya Zabiti, Çatışmayı Önleme Tüzüğü kuralları dahilinde dikkatli ve devamlı bir vardiya tutmaktan sorumludur. Vardiyasında: * Mevcut durumu kavramak için iyi bir çevresel gözcülük ( görme ve işitme takibi ) yapmalı ve yaptırmalı ve buna civardaki "mevcut gemileri ve kara işaretlerini de dahil etmelidir. * Yaklaşan gemilerin kerterizlerini ve hareketlerini yakından takip etmelidir. * Geminin çatışma riskini, karaya oturma olasılığını ve diğer seyir tehlikelerini tam ve doğru olarak tahmin edebilmelidir. * Gemilerin veya deniz uçaklarının yaratabileceği tehlikeleri ayırt edebilmeli, gemi enkazı, deniz üzerinde başı boş yüzen cisimler ve diğer seyir tehlikeleri konularında daima müteyakkız bulunmalıdır. * Çevreyi gözetlemek konusunda vardiya süresince köprüüstü timi ile birlikte çok dikkat sarf etmelidir. Yeni bir rotaya dönüş yapmadan önce tüm çevrenin ve özellikle dönülecek yeni rota istikametinin neta olduğu kontrol edilmeli ve müteakiben yeni rotaya dönüş için serdümene dümeni kullanması için emir vermelidir. * Gemilerin köprüüstü genellikle kaporta ve lumbuzlar ile tamamen kapatılmıştır. Seda verme cihazları açık köprüüstü / ana direk üzerinde bulunur. Bu cihazlar kullanıldığında sesleri köprüüstünden rahatlıkla duyulmalıdır. 2.5.2. Tek basma sakınmak Vardiya Zabiti, vardiyasında kimseye danışmadan tek başına gündüz süresince aşağıda belirtilen olaylara reaksiyon gösterebilecek yeteneğe sahip olmalıdır. * Gelişebilecek herhangi bir olaya karşı uygulayabileceği muhtemel hareket tarzlarını dikkatli ve doğru olarak belirliyebilmeli ve gerektiğinde şüpheye mahal vermeyecek şekilde gemiye sakınma manevrası yaptırabilmelidir. * Kısıtlı şartlar hariç, aşağıda belirtilen faktörlerin birbirleri ile olan ilişkilerinin sebebiyet verebileceği tüm durumları tam ve doğru olarak bilmelidir. * Hava durumu * Görüş şartları * Trafik yoğunluğu * Muhtemel seyir tehlikeleri Trafik ayırım şeritleri içi veya yakınlarında * Vardiyasında herhangi bir durum değişikliği meydana geldiğinde bir yardımcıya ihtiyaç duyduğu taktirde, kendisine yardımcı olabilecek bir vardiya zabiti / gemi kaptanını hiç çekinmeden köprüüstüne çağırmalıdır. 2.5.3. Genel Nezaret Vardiya Zabiti; gemide yapılan günlük faaliyet konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Güverte üzerinde çalışan personeli izlemeli, yük veya yük elleçleme teçhizatlarını (monitörlerini) kontrol altında tutmalıdır. Korsanlık ve silahlı saldırıların yapıldığı tespit edilen denizlerde Vardiya Zabiti, bu tip olaylara karşı dikkatli vardiya tutmalıdır. 2.6 DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME TÜZÜĞÜ VARDİYA TUTMAK 2.6.1 Fenerler, Alametler ve Seda işaretleri Vardiya Zabiti; Çatışmayı Önleme Tüzüğüne çok iyi derecede vakıf olmalıdır. Gemisini emniyetle seyir yaptırabilmesi için tüzükte belirtilen fener, alamet ve seda işaretlerini doğru olarak göstermesi / çalması ve bu işaretler ile karşılaştığında anlamlarını doğru algılaması gerekir. Örneğin: Vardiya Zabiti gemisinde bir makine arızası meydana geldiğinde yaklaşan tekneye gerek durumunu bildirmek ve gerekse bu tekneye yol üstünlüğü sağlamak için Çatışmayı Önleme Tüzüğü 3. kural -f) de belirtilen gündüz/gece işaretlerini göstermeye zorunludur. Bu işaretler gösterilmediğinde, yaklaşan gemi tarafından gemisi kuvvetle yürütülen bir gemi olarak kabul edilecektir, Bu durumda yaklaşan gemi Çatışmayı Önleme Tüzüğü Kısım II' de belirtildiği şekilde hareket edecek, ancak arızalı geminin manevra yeteneği olmadığı için iki gemi arasında bir çatışma riski meydana gelecektir. 2.6.2. Çatışmadan Kaçınma Manevrası Vardiya Zabiti herhangi bir çatışmadan kaçınmak için kaçınma manevrasını, Çatışmayı Önleme Tüzüğü kuralları dahilinde ve olabildiğince önce ve karşı ki gemi tarafından anlaşılacak şekilde yapmalıdır. Neta olununcaya kadar karşı geminin hareketleri devamlı olarak izlenmelidir. VHF telsizi, çatışmadan sakınma gayesi ile kullanılamaz.

2/57

2.6.3. Çatışmadan kaçınmanın tespiti Açık havada, çatışma riskinin olup olmadığı pusla kerterizi ile çok önceden tespit edilebilir. Hedef kerterizin sabit kalması (fark edilir şekilde değişmemesi) çatışma riskinin olduğunu gösterir. Ancak çok büyük bir gemiye veya yedek çekene veya yakın mesafede olan bir gemiye yaklaşılırken fark edilir derecede kerteriz değişmesi görüldüğü durumlarda da çatışma tehlikesi bazen mevcut olabileceğini unutmamak gerekir. Kısıtlı görüş şarlarında radar ve radar pilotlama yöntemleri size çatışma tehlikesinin tespiti konusunda yardımcı olur. Vardiya Zabiti, açık havada gözle tespit ettiği hedefler üzerinde radar ve radar pilotlama yöntemlerini kullanma / uygulama konularındaki eğitim seviyesini pekiştirmelidir. 2.7. KÖPRÜÜSTÜ FAALİYETLERİNİN KAYIT EDİLMESİ Vardiya sırasında seyir faaliyetleri ile ilgili tüm hususlar ve vardiya süresince meydana gelen olaylar jurnale kayıt edilmelidir. Rota ve sürat değişiklikleri, dümen motoru değişimi, radarın çalıştırılması veya stop edilmesi, vardiyada meydana gelen arızalar ve bu arızaların son durumları, vardiya değişimleri, hava ve deniz durumu, derinlik kıymetleri, NAVTEX alıcından alınan bilgiler vb. Geminin mevkileri harita üstüne sık sık pilotlanmalıdır. Pilotlama özellikle her rota değişimini müteakip mutlaka yapılmalıdır. Harita üzerinde pilotlanan mevkiler, gemi limana varışa kadar silinmeden muhafaza edilmelidir. 2.8. SEYİR CİHAZLARININ PERİYODİK KONTROLLERİ 2.8.1. Operatör kontrolleri Seyir cihazlarının operatör kontrolleri; Seyir e hazırlık sırasında (Köprüüstü Kontrol Listesi B2) ve limana girişten önce ( Köprüüstü Kontrol Listesi B3 ) Kontrol Listelerinde belirtilen hususlar çerçevesinde detaylı olarak yapılmalıdır. Ayrıca uzun süreli bir okyanus geçişini müteakip kıyı sularına girilmeden önce makinenin ve dümen donanımın kontrolü yapılmalıdır. 2.8.2. Rutin test ve kontroller Vardiya zabiti, aşağıda belirtilen köprüüstü cihazlarının günlük rutin test ve kontrollerini yapmalıdır. * Her vardiyada otopilot en az bir kere el durumuna alınarak test edilmelidir. * Cayro ve miyar pusla hataları her vardiyada en az bir kez kontrol edilmeli ve bu işlem belirgin rota değişiklerini takibende tekrarlanmalıdır. * Cayro ve Miyar Pusla ripiterleri ana cayro ve miyar pusulaya göre senkronize edilmelidir. Bu senkronize işlemine köprüüstü dışındaki ripiterlerde dahil edilmelidir. Örneğin: Makine kontrol dairesi ve yekede bulunan pusla ripiterleri de senkronize edilmelidir. 2.8.3. Elektronik cihazların kontrolü Köprüüstü'ndeki elektronik cihazlar ile muhabere cihazlarının köprüüstünde bulunan remote kontrolleri (uzaktan kumanda cihazları) periyodik olarak kontrol edilmelidir. 2.8.4. Verilen emirlerin kontrolü Vardiya zabiti, vermiş olduğu emirlerin uygulanıp/uygulanmadığını kontrol etmelidir. Örneğin: Dümene verilen komut açısı (Sancak 15° vb.), emredilen rota, makineye verilen hız vb. Dümen açısı dümen indikatöründen, emredilen rota cayro ve/veya miyar pusla ripiterinden, makineye verilen hız köprüüstü makine devir takometresinden (RPM olarak) ve paraketeden kontrol edilir. 2.9. VARDİYA DEĞİŞİMİ ( KÖPRÜÜSTÜ KONTROL LİSTESİ B12 ) Vardiya tutan personelin etkin olarak görev yapabilmesi için yorgun olmaması gerekir. Gemiyi limandan kaldıran ilk vardiya ile takip eden vardiyaların, göreve gelmeden önce yeteri kadar dinlenmiş olmaları mutlaka sağlanmalıdır. Görevi teslim edecek Vardiya Zabiti; görevi devir alacak zabitin (hastalık, alkol, uyuşturucu, yorgunluk) gibi nedenler ile görevini etkinlikle yapamayacağına kanaat getirirse görevi teslim etmeyecektir. Şüphe ederse ise durumu kaptana bildirecektir. Görevi teslim alacak zabit, vardiyayı teslim almadan önce geminin mevkisinin doğru olarak haritaya işlenmiş olduğuna emin olacak, çevredeki hedefler, geminin rota ve hızı, makine kontrollerinin çalıştığını kontrol edecek, bölgedeki seyir tehlikeleri konusunda görevi teslim edecek zabitten bilgi alacaktır. Görevi teslim alacak zabit, kendi vardiya elemanlarının görevi tam olarak devralmaya hazır olduğunu ve bilhassa karanlığa adaptasyonlarının sağlandığından emin olacaktır. Vardiyayı bırakacak zabit şayet bir manevra veya tehlikeden kaçınma hareketi yapıyorsa hareket tamamlanıncaya kadar devir teslim yapılmayacaktır.

3/57

2.10. KAPTANIN KÖPRÜÜSTÜNE DAVET EDİLMESİ Vardiya Zabiti, Kaptanın Daimi Emirlerinde belirttiği durumlar veya bilgi alması gereken özel durumlar meydana geldiğinde veya geminin seyir emniyetine ilişkin olarak herhangi bir şüpheye düştüğünde Kaptanı köprüüstüne davet edecektir. Kaptanın köprüüstüne davet edilmesini gerektiren durumlara ilişkin bilgiler Köprüüstü Kontrol Listesi B 13' te bulunmaktadır. Her ne kadar Kaptan gelişen şartlar nedeniyle köprüüstüne davet edilmiş ise de, Vardiya Zabiti geminin emniyeti için şartlar elverdiğince gereken tedbirleri alacaktır. Vardiya Zabiti, Kaptan köprüüstüne geldiği hallerde de geminin seyir ve emniyet görevlerini yürütmeye devam edecek ve bu sorumluluk, kaptanın gemi kumandasını aldığını kendisine özel olarak bildirdiği zaman sona erecektir. Kaptanın gemi kumandasını devir alması gemi jurnaline kayıt edilecektir. 2.11. GENEL SEYİR KURALLARI Vardiya Zabiti seyir planının emniyetle uygulanmasından sorumludur. Seyir planı gereği harita üzerine limandan kalkıştan önce çizilmiş olan rota bacakları ve dönüş noktalan üzerinde geminin emniyetle seyir yapmasını sağlar. 2.11.1. Seyir Planında Yapılabilecek Değişiklikler Eğer Vardiya Zabiti herhangi bir seyir tehlikesi veya bir çatışma riski ile karşılaşırsa seyir planında belirtilen rota ve/veya hızda değişiklik yapabilir. Vardiya Zabiti bu seyir tehlikesi ve/veya çatışma riskinden neta olacak şekilde manevrasını tamamladıktan sonra seyir planında belirtilen rota bacağına gemiyi yeniden oturtacaktır. Tespit ettiği seyir tehlikesi geminin seyir planında büyük bir değişiklik yapılmasını gerektiriyorsa, gemiyi neta sahaya çıkaracak şekilde gerekli manevrayı yapacak ve bu durumu kaptan ile vardiya tesliminde vardiyayı alacak zabite bildirecektir. 2.11.1. Seyir Süresine Yapılacak Sistem Kontrolleri Aşağıda belirtilen cihaz ve sistemlerin kontrolü, Vardiya Zabiti için zorunlu bir seyir eğitimi yapmasını da sağlayacaktır. * Seyir yardımcı cihazlarının kapasite ve limitleri hakkında bilgi sahibi olması * İskandilin kullanılarak derinliğin tespiti ve bu derinliğin harita ile karşılaştırılması * Pusla kerterizleri ile geminin fix mevkiinin bulunması * LORAN-C ve GPS gibi elektronik seyir yardımcısı aygıtlarından istifade ile bulunan gemi mevkiinin karşılaştırılması * Kıyı seyri yapılırken sahildeki belli nirengi ve/veya fener gibi maddelerden istifade ile tespit edilen geminin Fix mevkiinin, elektronik seyir yardımcısı aygıtlar ile belirlenen mevki ile karşılaştırılması 2.12. KIYI VE KISITLI SULARDA SEYİR ( KÖPRÜÜSTÜ KONTROL LİSTESİ B6 ) Planlı seyir için kullanılan harita bu iş için en uygun harita olmalıdır. Kıyı ve Kısıtlı sularda en büyük ölçekli harita kullanılmalıdır. Büyük ölçekli haritalarda mevkilerin daha sıhhatli olarak konulabileceği gerçeği akıldan çıkarılmamalıdır. Vardiya Zabiti, gerekli seyir işaret/markalarını kesin olarak tespit edebilmelidir. Mevkiler düzenli aralıklarla konulmalıdır. Mevkilerin hangi aralıklarla konulacağı; gelgitlerin şiddeti, sahilin yakınlığı, hava şartları, geminin hızıyla ilgili olarak kararlaştırılmalıdır. Gözle mevki koyma (kerterizler ile) olanağına ek olarak kıyıya yakın seyirlerde, radar da, mevki koymak için kullanılabilir. Eğer seyir markaları (fener, şamandıra, vb.) tam olarak görülemiyorsa veya kısıtlı sularda seyir yaparken geminin mevki sık sık kontrol edilmesi gerekiyorsa, radar paralel index'te kullanılır ve bu husus kerterizle mevki koyma yerini alır. Kıyı sularında seyir yaparken Vardiya Zabiti geminin rotasını ve rotasındaki değişiklikleri Sahil Makamlarına ve/veya Trafik Kontrol istasyonlarına bildirmelidir. Dar sularda seyir yapılırken geminin draftı, stabilitesi ve manevra kabiliyeti önem arz eder. Kısıtlı sularda sqaut tesiri geminin manevra yeteneğine etki eder ve gemi draftının artmasına neden olur. 2.13. KILAVUZLA SEYİR 2.13.1. Sorumluluk Kılavuzun gemiye gelerek köprüüstüne çıkmasını takiben köprüüstü seyir timi ile birlikte görev yapar. Kılavuzun iç sularda yapılan seyirlerin uzmanı olduğu unutulmamalıdır. Kılavuzun gemide bulunması; Kaptan ve/veya Vardiya Zabitini yapmakla yükümlü olduğu görevlerinden ve sorumluluklarından kurtaramaz. 2.13.2. Pilotun Gemiye Çıkması / Gemiden Ayrılması Kılavuzun gemiye çıkması /gemiden ayrılması sırasında kullanılacak donanım Ek-1 'dedir.
4/57

2.13.3. Kaptan / Pilot bilgi alışverişi ( Köprüüstü Kontrol Listesi B4 ) Bir Kılavuz Bilgi Kartı ile Kaptan, kılavuza gemi karakteristiği hakkında bilgi vermelidir. Bu hususta uluslararası kabul edilen kart örneği Ek-2'dedir. Bu kart, kaptanın emirleri doğrultusunda doldurulup, köprüüstüne varışta kılavuza verilmelidir. Kaptan, kılavuzdan bölgenin özellikleri ve seyirle ilgili niyetlerini öğrenir, seyir planı hakkında bilgi verir ve kılavuzun önerilerini de dikkate alarak gerektiğinde seyir planında değişiklik yapar ve yaptığı değişiklikleri ilgili zabite ileterek planlı seyrin yürütülmesini sağlar. Vardiya Zabiti, olabildiğince gemi hareketlerini ve gemi mevkiini kontrol için kılavuzla işbirliği yaparak ona yardımcı olacaktır. Kaptan / Kılavuz bilgi alışverişi detayları Köprüüstü Kontrol Listesi B4' de belirtilmiştir. 2.14. DEMİRLİ DURUMDA (KÖPRÜÜSTÜ KONTROL LİSTESİ B8) Kaptanın gerekli gördüğü durumlarda vardiya; gemi limanda demirde iken de devam eder. Gemi limanda demir üzerinde iken Vardiya Zabiti aşağıdaki hususları gerçekleştirmelidir. * Doğru ve uygun harita üzerinde gemi mevkiini mümkün olan ilk fırsatta ve belirli aralıklarla pilot edecektir. * Kifayetli bir gözcülüğün devam ettirilmesini sağlar. * Geminin doğru şekil ve ışık işaretlerini çektiğini ve kısıtlı şartlarda doğru ses işaretlerini çaldığını kontrol eder. * Gerek ana makine ve gerekse diğer makinelerin kaptan talimatına uygun hazırlık durumunda bulunmasını sağlar. * Hava durumu, akıntı, gel-git ve deniz durumlarını devamlı gözler. * Görüşün kötüye gitmesi halinde kaptana haber verip, Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü esaslarına göre gerekli tedbirleri alır. * Teknenin sık sık kontrolünü yapar, acil tedbirleri almaya hazır bulunur. * Çevre kirliliğini önlemek için alınmış önlemlerin kontrolünü yapar, kirlilikle mücadele ile ilgili kuralları uygular. * Kaptan emirlerine uygun olarak korsanlara karşı alınması gereken tedbirleri kontrol eder ve devamını sağlar. 2.15. LİMANA GİRİŞ (KÖPRÜÜSTÜ KONTROL LİSTESİ B3) 2.15.1. Yaklaşma Seyri * En son Fix'ten sonra E.T.A.'yı düzeltiniz. * Yaklaşma ve liman haritalarını hazırlayıp seyir yardımcılarını kontrol et * Hava raporunu al. * Tıde'ın durumunu tespit edip, detaylarını köprüüstü ve dümen evine asın ve akıntı atlasını işaretleyin. * Fener kitabı ve pilot (kılavuz) kitaplarından liman şartlarını ve seyir yardımcılarını tespit edin. * V.H.F. için gereken listeyi hazırlayıp kılavuzun, römorkörün, liman otoritesinin vb. kullandığı kanalları tespit edip listeye kayıt edin. * Kılavuzun gelmesinden en az bir saat önce, başmühendis ve makine kontrole ve diğer ilgililere bildirin. 2.15.2. Cihazlar- Hazırlık kontrolleri * Pilot çarmıhı ve/veya asansörünü, ışıklı can simidi ve incesini hazırla, test et. * Saatleri senkronize et, varsa rota kaydedicinin saatini düzelt. * Işıkların ve işaretlerin kontrolü : Seyir fenerleri, düdük ışığı, mors ışığı, güverte aydınlatma ve pilot teknesi için borda aydınlatma lambalarının kontrolünü yap. * Çatışmayı Önleme Tüzüğü gereği ve/veya varılan liman tüzüğü gereği kullanılacak işaretler ile sitim ve havalı düdüklerin kontrolünü yap. * Dümeni el durumunda kontrol et. 2.15.3. Bağlama ve/veya yanaşma * Güverteye cereyan basıp vinç ve bağlama ırgatların testini yap. * Demiri fundaya hazırla * Bağlama halatlarını halat dolaplarından açıp hazırla, durumlarını kontrol et. 2.15.4. Personel * Limana giriş için gerekli personeli çağır, baş, vasat ve kıç üstü personelinin yerlerini almasını sağla. * Kılavuzun gemiye gelişinde, zabit ile karşılanmasını sağla. * Kılavuz gemiye geldiğinde ; Gerekli bilgiyi Kılavuza aktar, * Römorkör ve bağlama durumunu konuş. * Yanaşma için kılavuz tarafından önerilen manevrayı konuş/öğren.
5/57

2.16. LİMANDAN AYRILIŞ 2.16.1. Kalkış Seyir Hazırlıkları * Rota hazırlıklarının (seyir planının) tamamlanmış olduğundan emin ol. * Bölgenin hava tahmin raporunu al. '* En son seyir ikazlarının alınmış olduğundan emin ol. * Harita kamarası ve köprüüstünde : - Harita ve neşriyatların doğru olarak hazırlandığından emin ol - Hedefelerin yerlerine konulmuş olduğunu gör - Dürbünler, megafon ve telsiz lambalarının kullanıma hazır olduğunu gör - İşaret flamalarının gerektiği gibi düzgün ve yerinde olduklarını gör * Hareket için Tide durumu hesabını yap. Detayları dümen evi ve köprüüstüne as. Akıntı atlasına işaretle * Kılavuz - römorkör arası kullanılacak VHF kanalını ayarla. * Baş mühendise hareketten gereken zaman önce hareket edilecek saati bildir. * Hareket freeboard ve draftlarını öğren. 2.16.2. Cihaz Hazırlık Kontrolleri * Limana girişte belirtilen maddelere ilaveten, Cayro Pusulayı çalıştır, hataları kontrol et. (Normal olarak cayro hareketten 6 saat evvel çalıştırmalıdır) * Ripiterleri (dümenci dahil) senkronize et (düzelt). * Paraketeyi ayarla * Decca, Loran-C, Satallite ve GPS' in doğru değerlerde olduğunu kontrol et. 2.16.3. Deniz Tertibinin Alınması * Bütün Kargo (ambar) kapaklarının kapalı, muşambalanmış ve kilitlenmiş olduğunu gör * Bumba / dikmelerin arya (yatırılmış/indirilmiş) edildiğini ve emniyete alınmış olduğunu gör. * Donanımların deste olduğunu gör. * Seyyar malzemenin deniz bağına vurulmuş olduğunu gör. * Bordadaki dökülen puntellerin yerlerine konduğunu ve emniyet saplamalarının takıldığını gör. * Su geçirmez kemere kaportalarının kapanmış ve emniyete alınmış olduğunu gör. 2.16.4. Personel * Kılavuz için varsa. Kılavuz kabini hazırlat. * Personelin tam olarak gemide olduğu hakkında rapor al. * SOLAS gereği Role Çizelgesini as. Gerekirse diğer acil görev listesini dağıt. 2.17. GEMİ DRAFTI VE MANEVRA BİLGİLERİ Gemi kaptanı; bütün seyir süresince düzeltilmiş draftın Vardiya Zabitleri tarafından devamlı olarak bilinmesini sağlayacaktır. Draft değerleri köprüüstünde uygun bir yere asılmış olacak ve seyrin gereği düzeltilecektir. Özellikle, denizde iken balast nedeniyle draft ta olacak değişiklikleri hesaplamak üzere bir zabit görevlendirilecektir. Bu zabit draftın hesaplanması ve kayıt edilmesinden sorumlu olacaktır. Köprüüstü'nde geminin genel karakteristik ölçüleri ve detaylı manevra karakteristik değerleri sürekli olarak asılmış olacaktır. Uluslararası önerilen böyle bir genel karakteristik listesi EK-3' te belirtilmiştir. Ana makine ve seyir cihazları bu liste veya buna ek listede gösterilecektir. Geminin manevra yeteneğini gösteren çizelgelerin sürekli gemi performansını göstermeyeceğini, performansın çevre şartları, gemi ve yükle değişeceği akıldan çıkarılmamalıdır. BÖLÜM - 3 DENİZ KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ VE MARPOL SÖZLEŞMESİ 3.1. DENİZ KİRLİLİĞİ Deniz yaşamı, insan sağlığı, doğal güzellikler ve denizin diğer kullanımına; insan faaliyetlerinden kaynaklanan (enerji dahil) maddelerin veya atıkların dolaylı ve dolaysız yollarla zararlı etkisi olarak tarif edilmektedir. Dünyada en hızla kirlenen doğal kaynağın; büyük bir alıcı ortamı olması nedeniyle, ‘Denizler’ olduğu görülmektedir. Kanalizasyonlar, sanayi atıkları, tarımsal gübreler ve ilaçlar, deniz araçları, atmosferik taşınımlar, asit yağmurları gibi bir çok kaynak denizlerimizi kirletmektedir. Bazı deniz kirliliği olaylarının ise, zararlı maddelerin veya atıkların, uygun olmayan paketleme ve etiketleme ile taşınması, deniz araçlarının standartlara uygun olmaması ve seyir kurallarına göre hareket etmemesi ve en önemlisi ise, insan hatalarından kaynaklanan kazalar sonucunda denize dökülmesi, yayılmasıdır. Kazayı önleme ve müdahale işlemleri deniz kirliliği kontrolünün en önemli bölümüdür.
6/57

Yüzyıllardır insanlara hayat kaynağı olan denizlerimiz, şimdilerde zararlı atık dökme alanı olarak kullanılmaktadır. Tüm dünya denizlerine Uluslararası Denizcilik Örgütü (lMO) verilerine göre atık girdilerinin oranlarına (%) bakıldığında : Doğal kaynaklar %8 Açık deniz üretimi % 0.5 Deniz taşımacılığı % 11 Atmosfer % 30 Taşkın ve kara kökenli deşarjlar % 40 Boşaltma (gemilerden ve uçaklardan, karada ve denizde üretilen atıkların) Konteynır içinde bırakılması % 10 3.2. DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER IMO, kurulduğu 1958 yılından İtibaren yaptığı çalışmalarla uluslararası nitelikte pek çok sözleşme, protokol ve kuralın hazırlanmasını gerçekleştirmiş ve yürürlüğe konularak uygulanmasını sağlamıştır. IMO, denizlerin kirlenmesinin önlenmesi konularında da etkin çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede en önemli başlangıç noktalarından biri "Torrey Canyon" adlı tankerin batışından sonra meydana gelen çevre kirliliği olmuştur. Bu tarihteki en önemli deniz kazalarından biri olup, dünya kamuoyunun böyle bir kaza olduğunda ne yapılması gerektiği konusunda bilinçlenmesine neden olmuştur. Böylece alınacak önlemlerin uluslararası seviyede olması gerektiği, bunun da lMO ile sağlanabileceği gerçeği ortaya çıkmıştır. 3.3. DENİZ ÇEVRESİNİ KORUMA KOMİTESİ (MEPC) IMO Genel Kurulu tarafından Kasım 1973'de kurulmuştur. Gemilerden kaynaklanan deniz çevresinin kirliliğinin kontrolü ve önlenmesi hakkındaki teşkilat faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumludur. ‘Dökme Kimyasallar ve Gazlar’ ile ‘Bayrak Devleti Uygulamaları’ da MEPC'nin alt komitelerindendir. Söz konusu komite çalışmaları, ülkemizde Denizcilik Müsteşarlığı koordinatörlüğünde izlenmektedir. IMO' nun en önemli komiteleri arasında yer alan MEPC, özellikle deniz kirliliği ile ilgili mevzuatın geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. 3.4. DENİZLERİN GEMİLER TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ ULUSLARARASI SÖZLEŞME MARPOL 73/78 IMO Genel Kurulu 1973 yılında yalnızca deniz kirliliği konusunu ele alan bir konferans toplanmasını kararlaştırmıştır. 1973 yılında toplanan bu konferansta, yeni bir sözleşme gündeme getirilmiş ve ‘Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’ (MARPOL 73) kabul edilmiştir. Sözleşmenin iki amacı vardır. Bunlar : * Denizlerin petrol, zehirli sıvılar, ambalajlı zararlı maddeler, pis sular, çöpler, gaz emisyonları ile kasıtlı kirletilmesinin önlenmesi * Gemilerin neden olduğu kaza sonucunda doğabilecek deniz kirlenmesinin en aza indirilmesidir. Bu iki amaç doğrultusunda, sözleşmeye taraf olan ülkelerin gemi yapımından, sevk ve İdaresine kadar her safhada denizlerin gemilerden kirletilmesinin önlenmesi için her türlü teknik ve işletme önlemlerini almaları, liman ve kıyı tesisleri ile ekiplerini hazırlamaları, uluslararası kabul görecek düzeyde teşkilat ve mevzuat eksiklerini tamamlamaları gerekmektedir. Sözleşmeye taraf olan ülkeler, sözleşmenin belirlediği gemilere ilişkin tesis, donanım ve cihazların kullanım ve işletimi için yönetmelik, yönerge ve esasların hazırlatılmasına ve bu yönde eğitim-öğretim hizmetlerine ağırlık vereceklerdir. 1976 ve 1977 yıllarında ABD kıyılan açıklarında Önemli tanker kazaları olmuştur. Bu kazalardan sonra 1978 yılında IMO tanker güvenliği ve kirliliğinin önlenmesi amacıyla bir konferans (TSPP) toplanmış ve bu konferansta alınacak yeni tedbirler müzakere edilmiştir. Konferansta MARPOL Sözleşmesi'ne bazı teknik zorluklarını gidermek amacıyla, bir protokol eklenmesi benimsenmiş ve sözleşme bu tarihten itibaren MARPOL 73/78 olarak adlandırılmıştır. MARPOL 73/78 Sözleşmesi, 02 Ekim 1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz 24 Haziran 1990 tarihinde MARPOL 73/78'e taraf olmuştur. MARPOL 73/78 sırasıyla 1983, 1987, 1988 ve 1992 yıllarında tadil edilmiştir. Deniz taşımacılığında, yük olarak taşınan veya gemilerde üretilen ve denizlerin kirletilmesine neden olan maddeler esas alınarak, MARPOL 73/78'in altı Ek' i hazırlanmıştır.

7/57

3.5. MARPOL 73/78 SÖZLEŞMESİ EK'LERİ 3.5.1. EK-1 PETROL İLE DENİZ KİRLENMESİNİ ÖNLEYİCİ KURALLAR Bu bolüm dünya ticaret filosunun % 92'sini elinde tutan 85 ülke tarafından kabul edilerek 02 Ekim 1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz ise 24 Haziran 1990 tarihinde söz konusu Ek' e taraf olmuştur. Bu bölümün gerekleri, 150 GRT üzerindeki petrol tankerleri ile 400 GRT üzerindeki tüm gemilere uygulanır. Sözleşmeye uyan gemilere ‘International Oil Prevention Pollution Certificate Annex-I’ (Uluslararası Petrol Kirliliğinden Korunma Sertifikası) kısa adıyla IOPP SERTİFİKASI verilir. Bu sertifika 5 yıl için düzenlenerek yıllık sörveyler ile vize edilir. Sözleşmede kirliliğe sebep olan petrol ile ham petrol, fuel-oil, rafine edilmiş petrol ürünleri kastedilmekte ve bu ürünler kapsamına diğer petrokimya ürünleri girmemektedir. 400 GRT' dan büyük yük gemileri için makine daireleri sintinesinden oluşan kirlenmeyi önlemek üzere gemilerden istenen EK-1 gerekleri : 1) IOPP Sertifikası (Kural 5) 2) Petrol Kayıt Kitapçığı (Kural 20) 3) Petrol atıklarını toplama tankı (Kural 17) 4) Atıkların toplama tankından kabul istasyonuna basma devresi (Kural 19) 5) Sintine separatörü, 15 ppm alarm otomatik stop aleti (Kural 10 ve 16} 6) Başlı başına kullanılmak üzere balast ve yakıt devreleri tankları (Kural 14} 7) Deniz Kirliliğini Önleme Acil Planı (SOPEP) (Kural 26) 150 GRT' dan büyük petrol tankerleri için makine daireleri ve yük tanklarından oluşan kirlenmeyi önlemek üzere gemilerden istenen EK-1 gerekleri : 1) Balastın denize verilmesinin güverteden durdurulması, 2) Hasarlı durumdaki denge hesabı (Kural 25) 3) Yük tanklarının boyut sınırlandırması 4) Atıklar için slop tank (Kural 15-2} 5) Yüklü su hattı üzerinde balast tahliyesi (Kural 18-6) 6} Petrol atıklarını izleme ve kontrol cihazı (Kural 15-3) 7) Yük borularında biriken petrolün küçük çapta boru ile emilmesi (Kural 18-4-5) 8) Çift cidar veya çift dip konstrüksiyonları (Kural 13 F) 3.5.2. EK-II DÖKME ZEHİRLİ SIVI MADDELERLE DENİZ KİRLENMESİNİN KONTROL EDİLMESİ İÇİN KURALLAR Bu Ek dünya ticaret filosunun % 92'sini elinde tutan 85 ülke tarafından kabul edilerek 06 Nisan 1987 yılında yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz ise, 24 Haziran 1990 yılında Ek-II' ye taraf olmuştur. Bu bölüm gerekleri, tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır. Tonaj ve yaş sınırı yoktur. Zehirli sıvılar, çevreye vereceği zarar riskine göre X, Y, Z ve OS (Other Substances) kategorilerine ayrılmıştır. Sözleşmeye uyan kimyasal tankerlere ‘Certtficate of Fitness’ (Uygunluk Sertifikası) verilip, 5 yıl için düzenlenerek, yıllık sörveylerle vize edilir.

CHAPTER 2 - CATEGORIZATION OF NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES Regulation 6 - Categorization and listing of Noxious Liquid Substances and other substances
1 For the purpose of the regulations of this Annex, Noxious Liquid Substances shall be divided into four categories as follows: .1 Category X: Noxious Liquid Substances which, if discharged into the sea from tank cleaning or deballasting operations, are deemed to present a major hazard to either marine resources or human health and, therefore, justify the prohibition of the discharge into the marine environment; .2 Category Y: Noxious Liquid Substances which, if discharged into the sea from tank cleaning or deballasting operations, are deemed to present a hazard to either marine resources or human health or cause harm to amenities or other legitimate uses of the sea and therefore justify a limitation on the quality and quantity of the discharge into the marine environment; .3 Category Z: Noxious Liquid Substances which, if discharged into the sea from tank cleaning or deballasting operations, are deemed to present a minor hazard to either marine resources or human health and therefore justify less stringent restrictions on the quality and quantity of the discharge into the marine environment; .4 Other Substances: substances indicated as OS (Other Substances) in the pollution category column of chapter 18 of the International Bulk Chemical Code which have been evaluated and found to fall outside Category X, Y or Z as defined in regulation 6.1 of this Annex because they are, at present,
8/57

considered to present no harm to marine resources, human health, amenities or other legitimate uses of the sea when discharged into the sea from tank cleaning of deballasting operations. The discharge of bilge or ballast water or other residues or mixtures containing only substances referred to as “Other Substances” shall not be subject to any requirements of the Annex. 2 Guidelines for use in the categorization of Noxious Liquid Substances are given in appendix 1 to this Annex. 3 Where it is proposed to carry a liquid substance in bulk which has not been categorized under paragraph 1 of this regulation, the Governments of Parties to the Convention involved in the proposed operation shall establish and agree on a provisional assessment for the proposed operation on the basis of the guidelines referred to in paragraph 2 of this regulation. Until full agreement among the Governments involved has been reached, the substance shall not be carried. As soon as possible, but not later than 30 days after the agreement has been reached, the Government of the producing or shipping country, initiating the agreement concerned, shall notify the Organization and provide details of the substance and the provisional assessment for annual circulation to all Parties for their information. The Organization shall maintain a register of all such substances and their provisional assessment until such time as the substances are formally included in the IBC Code. 3.5.3. EK-III AMBALAJLI BİR ŞEKİLDE VEYA KONTEYNERLERDE PORTATİF TANKLARDA VEYA KARA VE DEMİRYOLU TANK VAGONLARINDA DENİZ YOLU İLE TAŞINAN ZARARLI MADDELERLE KİRLENMENİN ÖNLENMESİ Bu bölüm dünya ticaret filosunun % 58'ini elinde tutan 62 ülke tarafından kabul edilerek 01 Temmuz 1992 yılında yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz ise, sözleşmeye henüz taraf olmamıştır. Bu EK’de belirtilen zararlı maddeler ; International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code}' da belirtilen maddelerdir. EK-III' ün genel istekleri zararlı maddelerin taşınması ile ilgili paketleme, markalama, etiketleme, istifleme ve dokümantasyon ve benzeri kurallardır. EK-. III' ün istekleri ile ilgili uluslararası bir sertifika söz konusu değildir. EK-III, 8 kuraldan oluşmaktadır. IMDG (International Maritime Dangerous Gopds Code)'ye göre, deniz çevresine doğuracakları zararların en alt düzeyde kalmasını sağlamak amacıyla maddenin özelliğine göre ambalajlanacak, maddenin teknik isimlerini İçerecek şekilde etiketlenecek, gönderen tarafından malın istenildiği şekilde ambalajlandığını, markalandığını ve etiketlendiğini belirten bir belge veya beyan yazısı olacak, gemilerde bu maddenin cinsini ve bulundukları yeri bildiren manifesto bulunacak, geminin içindeki insanların güvenliğini bozmayacak şekilde istiflenecektir. Sağlam, bilimsel ve teknik sebeplerle maddenin özelliği ve geminin büyüklüğü, yapısı ve donanımı ile bağlantılı olarak miktar sınırlamasına gidilebilir veya yasaklanabilir. Gemi güvenliğinin sağlanması veya denizde can kurtarılması durumunda istisnalar mevcuttur. Böyle bir zararlı maddeyi yükleme ve boşaltma niyetli gemi kaptanı veya armatörü harekete geçmeden 24 saat önce ilgili liman yetkilisine bildirimde bulunacaktır. 3.5.4. EK-4 GEMİLERDEN ÇIKAN PİS SULARDAN DENİZ KİRLENMESİNİN ÖNLENMESİ Bu bölüm dünya ticaret filosunun % 40'ını elinde tutan 52 ülke tarafından kabul edilmiş, ancak yürürlüğe girmemiştir, Bununla beraber, bazı ülkeler limanlarına gelen gemilerden bu EK isteklerine uygunluk talep etmektedirler. EK-IV ün isteklerini sağlayan gemilere 5 yıl süreli ‘Uluslararası Atık su Önleme Sertifikası’ verilir. Bu EK' teki atıklar; * Tuvalet * Revir * Hastane * Canlı hayvan mahallerinden gelen atıklardır. EK-4; 200 GRT ' un altında 10 kişi veya daha az kişi taşıyanlar hariç bütün gemilere uygulanır. EK-4' e göre: * 4 deniz miline kadar arıtılmaksızın deniz suyu deşarjı yasaktır. * 4 - 12 mil arasında atık su, parçalanmış ve dezenfekte edilmiş olarak deşarj edilebilir. * 12 milden sonra; geminin hızı 4 knots dan az olmamak koşuluyla dezenfekte edilmeden veya parçalanmadan atılabilir, yada üstteki maddelere tabi olabilir. EK-4'e göre gemilerde bulunması gereken teçhizler : * Arıtma tesisleri * Parçalama ve dezenfekte tesisleri * Toplama tankı * Boru hattı ve standart kıyı bağlama tesisatı EK-4'e göre limanlarda ise Atık su Alma Tesisleri bulunacaktır.
9/57

3.5.4. EK-V GEMİLERDEN ATILAN ÇÖPLERLE DENİZ KİRLENMESİNİ ÖNLEYİCİ KURALLAR Bu bölüm dünya ticaret filosunun % 66,5' ni elinde tutan 67 ülke tarafından kabul edilerek, 31 Aralık 1988' de yürürlüğe girmiştir. Adı geçen ‘çöp atıkları’ terimi altında : * Yiyecek atıkları * Metaller * Cam * Kağıt mamuller * Plastikler * Sentetik halatlar vb. bulunur. Bu atıkların tahliyesi atığın türüne ve geminin sahilden uzaklığına göre değişiklikler gösterir. Ülkemiz Ek-V e taraf olmuştur ve bütün denizlerimizde uygulanmaktadır. Bu bölüm gerekleri geminin konstrüksüyonunu etkileyecek kurallar içermez ve sertifika söz konusu değildir. Bu Ek ; yatlar, balıkçı tekneleri, bütün türde gemiler ve açık deniz platformları dahil bütün gemilere uygulanır. Limanlarda alma tesisleri gerekir. Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey denizi, Antarktika ve Karayip özel alanlardır. Söz konusu Ek' e göre : * Sentetik halatlar, sentetik balık ağları, plastik çöp çuvalları dahil bütün plastik maddelerin denize atılması yasaktır. * Yüzebilecek olan istif gereçleri, kaplamalar ve ambalaj malzemeleri karadan 25 milden daha fazla açığa boşaltılabilir. * Gıda atıkları ve kağıt eşyaları paçavraları, cam, madeni şişeler, tabak kırıkları ve benzeri bütün diğer çöpler; parçalayıcı ve öğütücüden geçmek koşulu ile 12 mil içinde 3 milden daha az olmamak koşulu ile 25 mm. den daha geniş olmayan süzgeçten geçebilecek kadar parçalandıktan sonra atılabilir. * özel Alanlarda; Sadece gıda atıklarının 12 milden sonra atılmasına izin verilir. Diğerleri yasaktır. * Açık deniz platformlarına da uygulanır. * Ekipman, kayıt defteri, sörvey ve sertifika gereksimi yoktur. 3.5.6. EK - VI GEMİLERDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNE DAİR KURALLAR 1) Bu Ek bütün gemilere uygulanır. Sadece geminin güvenliği, can kurtarma söz konusu ise istisnalar mevcuttur. 2) Ek'e göre : a) 400 GRT ve üzeri gemi ile sabit ve yüzer sondaj platformları sörvey ve denetime tabidir. Bu sörveye göre ‘Uluslararası Hava Kirliliği Önleme Sertifikası’ verilir. Sertifika 5 yıllıktır. b) Bakım onarım, ekipmanların atılması sırasında ozon tüketen maddelerin bırakılması yasaktır. Bu maddeleri içeren ekipmanlar alma tesislerine verilir. Ozon tüketen maddelerin yapımı bütün gemiler için yasaktır. Sadece hydro-cloroflocarbon içeren tesislere 2020 yılına kadar izin verilmiştir. c) Nox' leri azaltmak için motor gücü 130 KW' dan büyük yeni dizel motorlar Ne 130 KW' dan büyük 01 Ocak 2000' den sonra ana dönüşüme uğrayacak motorlar bu ekin eklentisi olan Nox teknik koduna uygun olarak yapılacaktır. d) Bu kod, emergency motorlarda ve sadece hükümranlık sınırları içinde dolaşan gemilere uygulanmayacaktır. e) Gemilerde kullanılan fuel-oil' deki kükürt oranı global olarak %4,5 SO x kontrol alanlarında %1,5 olacaktır. Şu anda Baltık denizi SOx kontrol alanı olarak tayin edilmiştir. f) 01 Ocak 2000' den sonra yapılacak fırınlar bu EK' in eklentisine uygun olacaktır. Fırınlarda : * MARPOL l, II,lII’ e tabi kargo atıklarının yakılması yasaktır, * PCBS - polyclorinated bifenülerin yakılması yasaktır. * Ağır metal içeren MARPOL EK-V e tabi atıkların yakılması yasaktır. * Halojen birleşikler içeren rafine petrol ürünlerinin yakılması yasaktır. * Atık su çamurları ve slaç yağlar ana ve yardımcı makinelerde yakılacaktır. * Limanlarda, iskelelerde ve haliçlerde yakma yasaklanmıştır. * Tamir limanlarında ozon tüketen maddeleri alma tesisleri, liman, terminal veya tamir limanlarında eksoz gaz temizleme atıklarını alma tesisleri bulunacaktır. * Yüzer ve sabit platformlar ile sondaj tesisleri bu Ek' e tabidir. 3) Dünya ticaret filosunun % 50' sinden az olmayan 15 ülkenin kabulünden 12 ay sonra yürürlüğe girecek olup, 31 Aralık 2002 yılına kadar yürürlüğe girmesi planlanmıştır. 4) CO2'ler ve yangın söndürücülerde kullanılan perfloro klorokarbonlar için ise ileride bu Ek' in kapsamına alınması konusunda IMO' nun 20. Genel Kurulu' nda bir karar alınmıştır.
10/57

3.6. SONUÇLAR a) Ülkemiz 24.06-1990 tarihli Resmi Gazete1 de yayımlanan 03.05 1990 tarih ve 90/442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile MARPOL 73/78 ve l, II ve V No' lu EK' lerine taraf olmuştur. b) MARPOL 73/78' e göre gemilerde bulunması gereken donanım cihazları aşağıdadır. 1) Ölçüm aygıtları ve donanımları, 2) Pompalar, 3) Yükleme / Boşaltma bağlantısı ve boru sistemleri, 4) Petrol ve benzen kirleticilerin yükleme / boşaltma kontrol ve izleme sistemleri, 5) Petrol yıkama sistemleri ve tankı, ham petrolle yıkama sistemleri, 6) Petrol / su ayrıştırma sistem ve aygıtları, 7) Petrol süzgeç ve ayrıştırma düzenleri, 8) Sintine boşaltım, ayrılmış balast, kirli su / bulaşık sistemleri ve tankları, 9) Gas-free ve ölü gaz sistemleri c) MARPOL 73/78'e göre kıyı ve limanlarda bulundurulması gereken tesis ve donanımlar aşağıdadır. 1) Standart yükleme ve boşaltma düzenleri, gemilerin boru ve bağlantı düzenlerine uygun tesis ve cihazlar, 2) Petrol atıkları alma tesisleri, 3) Zehirli sıvıları içeren atıkları alma tesisleri, 4} Pis su ve çöpleri alma tesisleri, 5) Arıtma tesisleri, 6) Kuru atıkları öğütme ve yok etme tesisleri, 7) Laboratuarlar ve ölçme aygıtları. d) Belirli oşinografik ve ekolojik koşullar ve deniz trafiğinin özel karakteri dikkate alınarak deniz kirlenmesinin önlenmesinde, özel zorlayıcı yöntemlerin uygulanmasını gerektiren deniz alanları, MARPOL 73/78'de ‘Özel Alan’ olarak tanımlanmış ve belirlenmiştir. Özel alanlar aşağıda belirtilmiştir. 1) EK-l ve EK-V için belirlenen özel alanlar ile bu alanlardaki uygulama esasları : a) Ege denizi ile Marmara Denizi'ni içeren Akdeniz ve Karadeniz, {Karadeniz ve Akdeniz'in sınırı özel alan oluşları bakımından 41° Kuzey enlemidir. Buna göre İzmit ve Gemlik Körfezi ile Marmara Denizi "Akdeniz Özel Alanı", Avcılar -Kartal bölgesi kuzey hattı ile İstanbul Boğazı "Karadeniz özel Alan" içinde kalmaktadır). b) Baltık Denizi, c) Kızıl Deniz, d) Basra Körfezi e) Bu özel alanlarda temiz balast ve ayrılmış balast dışında gemilerin boşaltım yapmaları yasaktır. 2) Ek-ll gerekleri için özel alanlar; a) Karadeniz, b) Baltık Denizi' dir. c) Antarktika bölgesi 3) Ek-lll ve Ek-IV gerekleri için özel alanlar; Henüz belirlenmemiştir. e) MARPOL 73/78'de özel alanların içinde ve dışında gemilerin yapacakları boşaltımlara ait sınırlandırmalar ve uygulayacakları kurallar ayrıntılı olarak verilmektedir. f) IMO - Deniz Çevresini Koruma Komitesi son yıllarda; Balast sularında istenmeyen suçlu organizmaların kontrolü amacıyla hukuki bağlayıcılığı olan bir belge üzerinde çalışmaktadır. Bu çalışmanın MARPOL 73/78'e yeni bir Ek olması beklenmektedir. KÖPRÜÜSTÜ KONTROL LİSTESİ B1 KÖPRÜÜSTÜ CİHAZLARININ TANINMASI Aşağıda belirtilen cihazların kullanılması çalışılıp tam olarak anlaşıldı mı? } Köprüüstü ve güverte ışıkları } Ana cereyanın kesilmesi halinde dahi çalışabilen Acil donanım tehlike ikaz cihazlar } Seyir fenerleri ve işaret ışıkları } Seyir fenerleri, Işıldaklar, işaret lambaları, mors ışıkları } Ses işaret aygıttarı } Düdükler } Sis çanı ve gong sistemi } Emniyet cihazları } Payroteknik malzeme, EPIRB ve SART } Köprüüstü yangın dedektörleri kontrol paneli } Genel ve yangın alarmları kumanda paneli } Emergency tulumba, havalandırma ve su sızdırmaz kaporta kontrolleri } Dahili haberleşme cihaz ve devreleri
11/57

{ { { { { { { { { { { { {

{ { { { { { { { { { { { { { { { { { { { {

} Seyyar telsizler } Acil bataryalı dahili telefon sistemi } Genel adres sistemi } Harici haberleşme cihazları } VHF ve GMDSS cihazları } Köprüüstü alarm sistemleri } İskandil } Elektronik Seyir Yardımcıları ve Mevki Koyma Sistemleri } Cayro pusula ve ripiterleri } Miyar pusula } Off-course (rota) alarmı } Radar ve ARPA } Hız / Mesafe rekorderi } Ana makine ve thruster kontrolleri } Dümen Donanımı (El. Oto pilot ve acil değiştirme düzenekleri dahil) } Otomatik traklama sistemi ( varsa ) } ECDIS ve elektronik haritalar ( varsa ) } IBS sistemi ( varsa ) } Köprüüstü teçhizeleri (dürbünler, işaret flamaları, meteorolojik aletler) 'nin yerleri } Harita ve hidrografik neşriyatın saklanma yerlerini biliyor musunuz ? } Diğer Kontrollar

KÖPRÜÜSTÜ KONTROL LİSTESİ B2 SEYRE HAZIRLIK { } Niyet edilen seyir için bir Seyir Planı hazırlandı mı? Aşağıdaki cihazların kullanılmaya hazır oldukları kontrol edildi mi? { } Demirler { } Rota değişiklikleri ile makineye verilen kumandaları kaydedici cihaz/jurnal { } İskandil { } Elektronik Seyir Aygıtları { } Cayro, Miyar Pusla ve bunların ripiterleri { } Radarlar { } Hız / Mesafe rekorderi { } Saatler Aşağıdaki cihazlar test edilerek kullanıma hazır oldukları görüldü mü ? { } Köprüüstü ve makine dairesi makine telgrafları { } RPM indikatörleri Acil makine stopları { } Thruster kontrolleri ve indikatöleri (varsa) { } Pitch kontrolleri ve indikatörleri (varsa) { } Haberleşme Sistemleri { } Köprüüstü, Makine dairesi, Baş üstü, Yeke arasındaki dahili haberleşme devreleri { } Seyyar telsizler { } Sahil makamları ile VHF radyo muhaberesi tesisi { } Seyir Fenerleri, Işıldaklar, Alametler { } Seyir fenerleri, Işıldaklar, mors ışıkları { } Seda verme cihazları { } Düdükler { } Çan ve gong sistemleri { } Dümen Donanımı ; El, Oto Pilot, Acil dümen değiştirme donanımı, dümen müşirleri Cam silecekleri, döner cam silecekleri Geminiz denize çıkmaya hazır mıdır ? { } Yük ve yük elleçleme donanımları emniyete alınmış mıdır? { } Su kesiminin altında kalan su geçirmez kaportalar kapatılmış mıdır ? { } Yük / Yolcular için detaylı bilgi sahibi olunmuş mudur ? { } Gemi Stabilitesi ve draftı hakkında bilgi sahibi olunmuş mudur? { } Gemi personelî manevra yerlerine alınmış ve sahil personeli yerlerini almış mıdır ? { } Kılavuzun gemiden ayrılacağı mevki öğrenilmiş midir ? { } Diğer Kontroller

12/57

KÖPRÜÜSTÜ KONTROL LİSTESİ B3 LİMANA VARIŞ HAZIRLIKLARI { } Limana giriş hazırlıkları kapsamında geminin kılavuz için gerekli ön bilgilerini içeren ve detayla EK-4’de belirtilen rapor sahil makamlarına gönderildi mi ? Sahil makamlarından Liman ve kılavuzluk hizmetleriyle ilgili bilgileri içeren ve detayları EK-5’de belirtilen rapor alındımı? { } Liman giriş planı sahil makamlarından EK-5'de belirtilen format dahilinde gönderilen bilgiler ışığında gerekli düzeltme yapıldı mı? Seyir tehlikeleri haritaya işlendi mi? { } Limana Varış Zamanı (ETA), sahil makamları ile koordine edilerek tespit edildi mi ? { } Yük / Balast durumu kontrol edilerek gerekiyorsa yeniden ayarlandı mı ? Aşağıda belirtilen cihaz ve eçhizelerin kontrolü yapıldı mı ? { } Rota ve makine kaydedici cihazları { } Saatlerin senkronizasyonu ve liman saatine (LMT) göre ayarlanması { } Baş üstü, Makine dairesi, Kıç üstü, Vasat ve yeke dairesi ile dahili iletişim devreleri kontrolü { } İşaret verme cihazları (Işıldakları ve işaret flamaları, v.b.) { } Güverte ışıkları { } Demir ve demir ırgatı { } Yangın Devreleri Deniz suyu basınç kontrolü { } Bağlama halatları/telleri ve kılavuz halatlarının hazırlığı { } Yalpa donanımı (stabilisers) ve parakete kılıcı yuvalarına çekildi mi ? { } Dümen Donanımının kontrolü yapıldı mı ? (Dümen otopilottan el durumuna alınarak serdümen vasıtası ile el ile kontrol edilip, normal olduğu görüldü mü ? { } Makinelerin testlerinin yapıldığı ve manevraya hazır olduklarına ilişkin rapor alındı mı ? { } Köprüüstüne gelince kılavuza verilmek üzere Pilot kartı doldurulup hazırlandı mı? Kılavuzun gemiye çıkması / gemiden ayrılması sırasında kullanılacak donanım (EK-1) hazırlandı mı ? { } VHF kanallar (Misal: VTS devresi, Pilot devresi, Römorkör devresi, Sahil Makamı devresi v.b.) tespit edilerek, kontrolü yapıldı mı ? Aşağıdaki yanaşma bilgileri var mı ? { } Demirlenecek mi, yoksa iskeleye yanaşılacak mı ? { } Gemi iskelesi veya sahil iskelesinden hangisinin kullanılacağı öğrenildi mi ? { } Sahil irtibatlarının adedi ve ölçüleri, Bumba gerektirecek mi ? { } Palamar botu ve halatlar Diğer kontroller { } KÖPRÜÜSÜTÜ KONTROL LİSTESİ B4 KILAVUZ HİZMETLERİ { } Kılavuz (Pilot) Köprüüstüne gelir gelmez geminin rotası, hızı ve draftı hakkında kendisine bilgi verildi mi? { } Kılavuza kendi kullanacağı can kurtarma malzemesi (can yeleği) ile, gemiyi terk yeri ve gemiyi terk vasıtası hakkında bilgi verildi mi? Uzun seyirler için Kılavuza kamara tahsis edildi mi? Hazırlanmış seyir planı detayları ve aşağıdaki konular hakkında Kaptan ile Pilot müzakere ederek gerekli mutabakat sağlandı mı? { } Radyo muhaberesi ve rapor sistemleri { } Köprüüstü vardiya düzeni ve mürettebatın hazırlık durumları { } Römorkörlerin mülaki olma zamanı ve kullanılış şekilleri { } Yanaşma /demirleme mevkileri konusunda anlaşma sağlanması { } Kılavuzlu seyir süresince bölgede beklenen trafik yoğunluğunda bilgi alışverişi yapıldı mı ? { } Eğer yapılacak ise kılavuz değişiklikleri konusunda bilgi alındı mı? { } Usturmaçaların mevkileri konusunda anlaşma sağlandı mı ? { } Kılavuz kartı (EK-2) doldurulmuş şekilde kılavuza verildi mi ? Kılavuz köprüüstü Durum Levhası (Wheelhouse Poster) hakkında bilgilendirildi mi ? { } Köprüüstü timi kılavuzla seyir konusunda sorumluluklarını tam olarak anladılar mı ? { } Köprüüstü personeli, Kılavuz ve Sahil Makamları arasındaki lisan konusunda uyuşma sağlandı mı? { } Verilen kumandaların icrası ve geminin ilerlemesi, Kaptan ve Vardiya Zabiti tarafından kontrol ediliyor mu ? { } Makine dairesi ve gemi mürettebatı kılavuzlu seyir konusunda bilgilendirilmiş midir ? { } Doğru fenerler, işaret flamaları ve alametler gösterilmekte midir ? { } Diğer kontroller

13/57

KÖPRÜÜSTÜ KONTROL LİSTESİ B5 SEYİR PLANI HAZIRLIĞI Seyir haritaları aşağıdaki esaslar dahilinde seçilmiş midir? { } Kıyı sularında ki seyirler için büyük ölçekli haritalar { } Okyanus geçişleri için küçük ölçekli haritalar { } Seçilen haritaları kullanıma göre tasnif edin { } Rotaları çizin, bölgedeki hava tahmin raporu ile kılavuzun alınacağı / bırakılacağı mevkiler ve zone bölgelerini işaretleyin Aşağıdaki seyir neşriyatları köprüüstüne getirildi mi ? { } Bölgede kullanılan trafik ayırım düzenleri. Genel rota yönleri ve kılavuz kitapları { } Fener kitapları { } Radio signals { } Liman giriş kuralları { } Med-Cezir kitapları ve atlasları Seyir haritaları ve neşriyatları, denizciliğe ilanlara göre kullanılır duruma getirildi mi? { } Seyir haritaları ve yayınlarının düzeltmeleri eksik ise derhal yeni harita/yayın tedarik edilmelidir. { } Denizcilere ilanlar (notıces mariners) tamam mıdır? { } Bölgesel tehlike ikazları alınmış mıdır? { } NAVAREA seyir ikazları alınmış mıdır? Aşağıdaki hususlar göz önüne alındı mı? { } Geminin kalkış ve limana varıştaki su çekimi (draftı) { } Geminin yük/özel yük istiflenme durumu { } Geminin seyir planındaki rota bacakları üzerinde özel amaçlı gemilerin herhangi bir faaliyetinin olup/olmadığı Aşağıdaki hususlar kontrol edildi mi? { } Rotalama konusunda seyir haritaları ve yayınlarında belirtilen öneriler { } Hava tahmin raporları ve bölgenin meteorolojik karakteristikleri { } Seyir haritaları ve yayınlarından rota bacakları üzerindeki karalar ile gidilecek limanın denizden görünme özellikleri { } Rota bacakları, gemi rapor sistemleri ve VTS istasyonları, seyir haritaları ve yayınlardan kontrol edildi mi? { } Hava ve deniz durumu seyir için uygun mudur? Liman varış hazırlığı olarak aşağıdaki hususlar tamamlandı mı? { } Seyir haritaları ve yayınları geminin kullanılması açısından incelendi mi? { } Gemi sahil istasyonları, Kılavuz temini hususları incelendi mi? { } Kılavuz kartı hazırlandı mı? { } Liman Tüzükleri incelendi mi? Diğer kontroller { } KÖPRÜÜSTÜ KONTROL LİSTESİ B6 KIYI SULARINDA SEYİR Seyir Planı hazırlanırken aşağıdaki faktörler göz önüne alındı mı? { } Kılavuz kitaplarında belirtilen seyir yönü üzerindeki öneriler / ikazlar { } Gemi draftı (su çekimi) dikkate alınarak en uygun su derinliği { } Sığ sularda SQUAT nedeniyle tekne altı klerensi { } Tide (Gelgit) ve akıntılar { } Özellikle İlk gidilen bölgelerde kısıtlı görüş şartları altında hava durumu { } Bölgede bulunan seyir yardımcıları ve doğrulukları / güvenilirlikleri { } Kullanılacak mevki koyma yöntemleri { } Tehlikeli noktaları geçiş zamanları (gündüz / gece) { } Karşılaşılabilecek trafiğin tipi, akış yönü ve yoğunluğu { } Trafik ayırım düzeni / rota gereksinimleri { } Mahalli veya sahil radyo yayınları dinleniyor mu? { } Seyir yapılan sahada VTS sistemi var mıdır? { } Geminin mevkii düzenli aralıklar ile kontrol ediliyor mu? Aşağıdaki cihazlar düzenli aralıklar ile kontrol ediliyor mu? { } Cayro ve/veya manyetik pusla (miyar pusla) hataları { } Oto pilot ile uzun bir seyir yapılmasını takiben kıyı sularına girmeden önce dümenin el durumuna alınarak bu durumda çalıştığı { } Radar performansı ve pruva çakarı ayarı
14/57

{ { { {

} iskandil } Vardiya zabiti makine dairesini makineyi kullanabileceği konusunda ikaz etti mi? } Serdümen gerektiğinde dümeni el durumunda kullanmak üzere hazır mı? } Deniz Kirliliğini önlemek üzere MARPOL 73/78 gereği önlemler alındı mı? Diğer kontroller { } KÖPRÜÜSTÜ KONTROL LİSTESİ B7 OKYANUS SULARINDA SEYİR (AÇIK DENİZ SEYRİ) { } Çevreyi gözetleme görevine devam ediliyor mu? { } NAVEREA, HYDROLANT ve HYDROPAC seyir tehlikeleri ikaz brodkastları ve diğer uzun menzil hava tahmin istasyon yayınları dinleniyor mu / kayıt ediliyor mu? { } Bölgesel hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak için barometre değerlerindeki değişimler kontrol ediliyor mu? { } ANVER gibi saha rapor sistemlerine katılım sağlanıyor mu? { } Gemi mevkii düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu? { } Astronomik seyir yöntemleri uygulanarak bu konudaki deneyim arttırılıyor mu? { } Cayro / Miyar pusla hataları ve radar performansı düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu? { } Radar teknisyenlerinin deneyimini arttırmak üzere açık havalarda radar üzerinde çalışmalarına izin veriliyor mu? { } Karanın tespiti konusunda bir hazırlık yapılıyor mu? { } Deniz kirliliğini önlemek üzere MARPOL 73/78 ' de belirtilen gerekli önlemler alınıyor mu? Diğer Kontroller { } KÖPRÜÜSTÜ KONTROL LİSTESİ B8 DEMİRLEME VE DEMİR VARDİYASI Bir demirleme planı yapıldı mı? Varsa aşağıdaki hususlar dikkate alınıyor mu? { } Uygun zamanda hız kesme { } Rüzgar ve/veya akıntının yönü, hızı { } Düşük hızla manevra yapılırken Tide akıntıları { } Özellikle deniz tarafında yeterli saha olup/olmadığı { } Deniz derinliği, dip doğal yapısı özelliği, kaç kilit demir zinciri döşeneceği { } Makine dairesine ve baş üstündeki demirleme timine demirlemek için zaman bildirildi mi? Aşağıdaki cihazların kullanıma hazır olduklarını kontrol edin { } Demirler { } Işıklar/Şekiller { } Seda işaret aygıtları { } Demirleme mevkii liman yetkililerine bildirildi mi? Gemi demir üzerinde iken Vardiya Zabitinin yapması gereken hususlar { } Geminin mevkii mümkün olan sık aralıklar ile haritaya pilotlanmalı { } Şartlar elverdiği ölçüde sahildeki nirengilerden kerteriz alınarak geminin fix mevkii konmalı { } Gemi çevresinin gözlenmesine devam edilmeli { } Belirli sürelerde geminin etrafı kontrol edilmeli { } Meteorolojik durum, Med-Cezir durumu ve deniz durumu takip edilmeli { } Geminin taradığı tespit edildiğinde kaptana rapor verilmeli { } Ana makine ve diğer makinelerin kaptan talimatında belirtilen hazırlık durumlarında olduğu kontrol edilmeli { } Görüş şartları kısıtlandığında kaptana rapor verilmeli { } Uygun fenerlerin/şekillerin yakıldığı/çekildiği ve uygun seda işaretlerinin çalındığı kontrol edilmeli { } Deniz kirliliğini önlemek için MARPOL 73/78 ' de belirtilen önlemlerin uygulanması kontrol edilmeli Diğer Kontrollar { } KÖPRÜÜSTÜ KONTROL LİSTESİ B9 KISITLI GÖRÜŞ ŞARTLARINDA SEYİR Aşağıdaki cihazların kontrolleri yapılarak tam olarak çalıştıkları görüldü mü? } Radar, ARPA ve diğer pilotlama cihazları } VHF } Sis seda işaretleri } Seyir fenerleri } İskandil (sığ sularda bulunulduğu zaman)
15/57

{ { { { {

{ } Su geçirmez kaportalar kapatıldı mı? (Eğer var ise) { } Gözcüler arttırıldı mı, serdümen dümeni el durumuna almak üzere hazır mı? { } Kaptana ve makine dairesine haber verildi mi, makineler manevra için hazır tutuluyor mu? { } Çatışmayı Önleme Tüzüğü (COLREG) Kural 19'da belirtilen hususlar gözden geçirildi mi? Emniyetli hıza düşüldü mü? { } Tehlike durumunda geminizin makineleri hız düşmeye, stop etmeye, tornistana hazır mıdır? (Emniyetli hız dikkate alındı mı?) { } Eğer geminizin mevkiinde bir şüphe duyarsanız demirleme olanağınız var mıdır? Diğer Kontroller { } KÖPRÜÜSTÜ KONTROL LİSTESİ B10 AĞIR DENİZLERDE VE TROPİKAL FIRTINALARDA SEYİR { } Kaptan, makine dairesi ve mürettebat durumdan haberdar edilmiş midir? { } Seyyar cihaz ve malzemeler iç bölmelere/ makine dairelerine/ambarlara alınıp deniz bağına vurularak emniyete alınmış mıdır ? { } Gemideki tüm güverteye açılan lumbuz ve kaportalar ile su geçirmez kaportalar kapatılmış mıdır ? { } Gemideki güverteye açılan hava manikaları kapatılmış mıdır ? { } Gerekiyorsa rota vs hız ayarlanmış mıdır ? { } Mürettebat güvertede dolaşmaması konusunda uyarılmış mıdır ? { } Gerekli yerlerde bulunan emniyet halat/tellerinin gerginliği/sağlamlığı kontrol edildi mi ? Aşağıda belirtilen hususlarda gelişmeler takip ediliyor/bildiriliyor mu ? { } Hava raporları { } Sorumlu makama bölgenizde meydana gelen tropik fırtına ile ilgili hava raporunu gönderdiniz mi ? Diğer Kontroller { } KÖPRÜÜSTÜ KONTROL LİSTESİ B11 BUZDA SEYİR

MADDE
1- Aşağıdakilere buz durumu bildirildi mi? Have the following been informed of the ice conditions? - Kaptan The master - Makina dairesi The engineroom - Personel The crew 2- Su geçirmez kapılar uygun şekilde kapatıldı mı? Have watertight doors been shut, as appropriate? 3- Hız ayarlandı mı? (N.B. Moment geminin hızının karesi kadar değişir) Has speed been adjusted? (N.B. Momentum varies as the square of the ship’s speed) 4- Aşağıdaki konularla ilgili olarak talimatlar duyuruldu mu? Have instructions been issued on the following matters? - Buz bilgileri tavsiye servisinin izlenmesi Monitoring ice advisory service broadcasts - SOLAS 1974 Bölüm 5, Kural 2(a)’ ya uygun olarak tehlike mesajları gönderilmesi Transmitting danger messages in accordance with SOLAS 1974 Chapter V, Regulation 2(a)

OK

UYARILAR

{ { { { { {

KÖPRÜÜSTÜ KONTROL LİSTESİ B12 VARDİYA DEĞİŞTİRME Vardiya değişimi sırasında görevi alacak vardiya zabiti aşağıda belirtilen hususları anladı mı? } Yürürlükteki emirler } Ek kaptan talimatları } Seyir ikazları } Geminin mevkii, rotası, hızı ve draftı (su çekimi) } Bilinen Tide durumu, akıntılar, hava durumu ve görüş koşullarının rota ve hıza etkisi } Köprüüstü makine telgrafı /makine kontrollerinin (varsa) durumu
16/57

{ { { { { { { {

Seyir durumu } Köprüüstünde ki seyir ve emniyet cihazlarının tamamlanan vardiyadaki faaliyet durumları } Cayro ve magnetik pusla hataları } Etraftaki gemimizi ilgilendiren gemi hareketleri } Sahil maddeleri, ışıklar ve şamandıraların tanımı } Vardiya süresince karşılaşılan tehlikeli durumlar } Geminin su altı klerensini etkileyecek olası meyil, trim ve squat } Vardiya süresince güvertede yapılacak işler Diğer Kontroller }

KÖPRÜÜSTÜ KONTROL LİSTESİ B13 KAPTANIN KÖPRÜÜSTÜNE DAVET EDİLMESİ Aşağıda belirtilen şartlar meydana geldiğinde Vardiya Zabiti, vakit geçirmeksizin Kaptanı köprüüstüne davet edecektir. { } Görüşün Kaptan emirlerinde belirtilen seviyeye kadar düşmesi { } Ağır trafik durumu veya diğer teknenin hareketinin şüphe yaratacak şekilde olması { } Rotanın muhafazasında güçlükler çekilmesi { } Beklenen zamanda kara hedeflerinin görülmemesi veya gerekli iskandil derinliliklerinin alınamaması { } Eğer kara veya seyir işaretleri beklenenden farklı ise veya iskandilde derinlik beklenenden farklı değişiyorsa { } Makine, makine uzaktan kontrol, dümen ve ana seyir cihazlarından birinin arızalanması { } Telsiz cihazlarındaki arızalarda { } Hava şartlan nedeniyle herhangi bir hasar meydana dair şüpheler varsa { } Tereddüt yaratacak herhangi bir durumda Diğer hususlar { } EMERCENCY KONTROL LİSTELERİ ANA MAKİNE VEYA DÜMEN ARIZASI KONTROL LİSTESİ C-1 Derhal yapılması gereken hususlar } Kaptan' a haber verilecek } Sığ sularda bulunuluyor ise demirleme için hazırlık yapılacak } Kumanda altında değilse işaret/fenerleri toka edilecek } Uygun seda işareti verilecek } VHF'leri ikaz yayını yapılacak (eğer gerekli ise) Dümen arızası durumunda ilave yapılacak hususlar } Makine dairesine haber verilecek } Yedek dümen donanımı devreye alınacak } Geminin üzerinde bulunan yol durdurulacak } Makine dairesine manevra için hazırlık verilecek Diğer hususlar }

{ { { { { { { { { {

ACİL KONTROL LİSTELERİ ÇATIŞMA TEHLİKESİ / ÇATIŞMA KONTROL LİSTESİ C-2 Derhal yapılması gereken hususlar { } Gemi içi 'Acil Alarm' çalınacak { } Çatışmanın etkisini en aza indirecek şekilde manevra yapılacak { } Su geçirmez kaportalar ve otomatik yangın kaportaları kapatılacak { } Güverte ışıkları yakılacak (eğer gece ise) { } Yolcular (eğer var ise) acil istasyonlarda toplanıp yoklama/sayım yapılacak { } Telsiz kamarasına, uydu terminallerine, otomatik alarm transmiterlerine geminin mevkii ulaştırılacak { } Sintine ve tankların iskandilleri devamlı kontrol edilecek { } Yangın/Hasar kontrolü yapılacak { } Gerektiği taktirde diğer gemiye yardım edilecek { } Eğer gemi tehlikeli durumda ise brodcast'tan, uydu terminallerinden ve otomatik alarm tansmitterlerinden yayın yapılarak geminin durumu bildirilecek Diğer hususlar { }
17/57

EMERCENCY KONTROL LİSTESİ KARAYA OTURMA KONTROL LİSTESİ C-3 Derhal yapılması gereken hususlar { } Makine/makineler stop edilecek { } Dahili acil alarm çalınacak { } Su geçirmez kaportalar kapatılacak (varsa) { } VHF kanal 16 ve eğer uygulanabilirse VHF kanal 06' de kalınacak { } Karaya oturmuş gemi fener/işaretleri gösterilecek, gerekiyor ise uygun seda işareti verilecek { } Gece süresince güverte ışıkları yakılacak { } Hasar durumu tespit edilecek { } Sintine ve tankların iskandilleri alınacak { } Tekne dışından (etrafından) iskandil alınacak { } Derin su hattının bulunduğu mevkii tespit edilmeye çalışılacak { } Kıyı dalgalarının durumu tespit edilecek { } Bölgedeki akıntı durumu ve tide durumu hesaplanacak ve denizin yükselme zamanı tespit edilecek { } Geminin draftının azaltılmasına çalışılacak { } Gemi mevkii; telsiz kamarasına, uydu terminallerine, otomatik alarm transmitterlerine bildirilecek. { } Geminin durumu tehlikede olduğu durumda bradcast'tan tehlike mesajları yayınlanacak ve yardım talep edilecek Diğer hususlar { } EMERCENCY KONTROL LİSTELERİ DENİZE ADAM DÜŞTÜ KONTROL LİSTESİ C-4 Derhal yapılması gereken hususlar { } Yolcu/mürettebatın denize düştüğü taraftan derhal ışıklı ve dumanlı can simidi atılacak (MOB) ve can simidinin mevkii datum olarak haritaya markalanacak { } Kazazedeyi pervane tesirinden korumak maksadıyla kaçınma manevrası yapılacak { } Üç uzun düdük çalınacak ve gerektiğinde tekrar edilecek { } Denize düşen kazazede dürbün ile devamlı kontrol altında tutulacak ve denize adam { } 'O' Oscar sancağı toka edilecek { } Otopilot'tan çıkılarak el durumuna geçilecek { } Denize düşen kazazedeyi kurtarmak üzere dümen dairesinde asılı olduğu şekilde manevra yapılacak { } Geminin mevkii, rüzgarın yönü ve şiddeti ve zaman kayıt edilecek { } Kaptana haber verilecek (Kaptan henüz köprüüstüne gelmemiş ise) { } Makine dairesine haber verilecek ve makinelerin manevraya hazır olması talep edilecek { } Kurtarma bot personeli teşkil edilecek { } Geminin mevkii telsiz kamarasına ve GMDSS İstasyonuna bildirilecek { } Denize adam düştüğü konusunda telsiz yayını yapılacak Diğer hususlar { } EMERCENCY KONTROL LİSTELERİ YANGİN KONTROL LİSTESİ C-5 Derhal yapılması gereken hususlar { } Yangın alarmı çalınacak { } Köprüüstü'nde bulunmuyor ise kaptana haber verilecek, makine dairesi uyarılacak { } Gemi personeli yangın mahallinden neta bir mevkide toplanarak rapor alınacak { } İlgililere, yangın hakkında gerekli bilgiler iletilip uyarılacak { } Kaybolan ve yaralanan gemi personeli tespit edilecek { } Yangın bölgesi belirlendiğinde, gemi anons devresinden personel uyarılacak { } Eğer yangın makine dairesinde ise, makine arızası hazırlıkları yapılacak Yangın ile mücadele esaslarının belirlenmesi { } Yangının sınıfı { } Yangına müdahale vasıtaları { } Yangına müdahale usulleri { } Yangının yayılmasına mani olma usulleri. { } Gerekli personel ve yangınla mücadele usulleri { } Havalandırma, otomatik yangın kaportaları ve su geçirmez kaportalar kapatılacak { } Gece şartlarında güverte ışıkları yakılacak { } Geminin mevkii; telsiz kamarasına, uydu terminallerine ve otomatik alarm transmitterlerine ulaştırılacak { } Geminin durumu tehlike yaratıyor ise broadcast'tan tehlike mesajı yayınlanacak ve yardım talep edilecek
18/57

Diğer hususlar { } ACİL KONTROL LİSTESİ SU ALMA KONTROL LİSTESİ C-6 Derhal yapılması gereken hususlar { } Genel alarm çalınacak { } Su geçirmez kaportalar kapatılacak (varsa) { } Sintine ve tankların iskandilleri alınacak { } Su alan bölme ve bu bölmede ki suyun girdiği mevki tespit edilecek: { } Su alan bölmenin elektriklen kesilecek { } Su giren mevkie payanda atılarak, bölmedeki su seviyesinin yükselmesi engellenecek { } Su tahliye tulumbaları çalıştırıp kontrol edilerek, su tahliyesi için hazır bulundurulacak { } Diğer yardımcı tulumbalar çalıştırılıp kontrol edilerek, gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurulacak { } Geminin mevkii; telsiz kamarasına, uydu terminallerine ve otomatik alarm transmiterlerine ulaştırılacak { } Geminin durumu tehlike yaratıyor ise, broadcast' tan tehlike mesajı yayınlanacak ve yardım talep edilecek Diğer hususlar { } EMERCENY KONTROL LİSTESİ ARAMA VE KURTARMA (SAR) KONTROL LİSTESİ C-7 Derhal yapılması gereken hususlar { } RDF (Radio Direction Finder) mevcut ise tehlike mesajının kerterizini alınız. (GMDSS gelmesiyle kalktı) { } GMDSS haberleşmesi kullaılarak mevkii tespiti yapılır. { } Tehlike mesajını tekrar yayınız (Re-transmit) { } Tehlike frekanslarında telsiz dinleme nöbeti tesis ediniz. { } MERSAR/ IMSAR (Ticaret gemileri arama ve kurtarma kılavuzlarını köprüsütüne çıkartarak tetkik ediniz, { } Diğer gemiler/suüstü vasıtaları ve SAR uçakları ile SAR operasyonu için muhabere tesis ediniz. { } SAR operasyonuna katılacak diğer ünitelerin mevkileri ile rota ve süratlerini pilotlayınız. { } X-Band radarınızı 6 veya 12 mil skalasında çalıştırarak, arama faaliyeti icra eden uçaklarda ki transponderlerin (SART) gönderdiği sinyalleri tespit etmeye çalışınız. { } İlave gözcüler çıkartarak, etrafınızı gözleyip flare ve diğer payroteknik işaretleri tespit etmeye çatışınız. Diğer hususlar { } EMERGENCY KONTROL LİSTESİ GEMİYİ TERK KONTROL LİSTESİ C-8 Derhal yapılması gereken hususlar { } Tehlike mesajını kaptanın onayını alarak yayınlayınız. { } Personele soğuktan koruyacak elbiseler giydiriniz ve bu elbiselerin üzerine can yeleği giymelerini sağlayınız. { } Gemi personeline eğer varsa ve su sıcaklığı 16 0C' in altındaysa immersion süit (yalıtımlı suya atlama giysileri) giydiriniz. { } Gemi personeline gemiyi terk istasyonlarına gitmelerini emrediniz. { } Can filikaları ve can sallarının denize atılmaları için gerekli hazırlıkları yaptırınız. { } Can filikaları ve can sallarının parimalarını gemide uygun bir yere volta ederek can filikası / can salının gemiden açmamasını sağlayınız. { } Can filikasına / can salına personeli bindiriniz ve: bando ediniz. { } Can filikalarının / can sallarının gemiden yeterli emniyet mesafesine kadar uzaklaşmalarını temin ediniz. Gemiden yeterli mesafe uzaklaşıldıktan sonra can filikaları / can sallarının bir arada toplanmalarını sağlayınız. Diğer hususlar { }
KARAR A.275(VIII) 20 Kasım 1973 de kabul edilmiştir Gündem maddesi No.10 MEKANİK KILAVUZ KALDIRICILAR İÇİN PERFORMANS STANDARDLARI ÖNERİSİ GENEL KURUL Hükümetler arası Denizcilik Danışma Örgütü Hakkındaki Sözleşmenin Genel Kurulun görevleri ile ilgili Maddesi 16(i) yi BİLEREK 19/57

1960 Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesinin A.263(VMI) Karart ile kabul edilen Bölüm V, yeni Kural hükümlerini DİKKATE ALMIŞ OLARAK, Denizcilik Güvenlik Komisyonunun 27. oturumundaki Raporunu DİKKATE ALARAK, AŞAĞIDAKİLERİ KARARLAŞTIRIR a) Ek de görülen Mekanik Kılavuz Kardırıcı için Performans Standartlarını kabul eder; b) Üye hükümetleri kılavuz çarmıhları ve mekanik kılavuz kaldırıcılar ile ilgili hükümlere tam uyulması gereği hususunda bütün ilgililerin dikkatini çekmeye davet eder: c) Üye Hükümetleri mekanik kılavuz kaldırıcıların "bu Karar Ekinde gösterilenden daha aşağı düzeyde olmayan performans standartlarına sahip olmalarını sağlamaya davet eder. EK MEKANİK KILAVUZ KALDIRICILAR İÇİN PERFORMANS STANDARTLARI ÖNERİSİ 1. GENEL 1.1. Mekanik kılavuz kaldırıcılar ve yardımcı malzeme kılavuzun güvenli şekilde gemiye çıkması ve gemiden indirilmesini sağlayacak yapıda ve dizaynda olacaktır. Kaldırıcı sadece personelin gemiye alınması ve gemiden indirilmesi için kullanılacaktır. 1.2. Çalışma yükü çarmıhın ve en aşağı durumunda palanganın ve kaldırıcının dizayn edildiği en büyük insan sayısının toplam ağırlığına (her biri 150 kg.) eşit olacaktır. 1.3. Kılavuz kaldırıcı, tanımlanan çalışma yükü altında çalışırken kaldırıcının her bir elamanının kullanıldığı malzeme, yapılış yöntemi ve görevin doğasına bağlı olarak yeterli güvenlik faktörüne sahip olmasını sağlayacak şekilde imal edilecektir. 1.4. İmal malzemesi seçilirken, kaldırıcının çalışacak olduğu koşullar gerektiği gibi dikkate alınacaktır. 1.5. Kılavuz kaldırıcı, geminin bedeninin uzunluğu boyunca bütün boşaltım yerlerinden neta bir yere konulacaktır. 1.6. Operatör, ayakta dururken, kaldırıcıyı en aşağı durumda olsa bile, gemi bordasından baktığında görebilecek ve kontrol edebilecektir 1.7. Kılavuz kaldırıcının üretici firması her montaj için onaylı bir bakım tutum el kitabı ve bakım tutum kayıt jurnali verecektir. Her kaldırıcı, elkitabındaki tanımlamaya uygun olarak iyi durumda tutulacaktır. Bütün bakım ve tamirler jurnal defterine yazılacaktır.

2. YAPI 2.1. Kaldırıcı, genellikle, aşağıdaki üç ana parçadan oluşacaktır, başka yapıda kaldırıcılar kullanılabilir ; a) kaldırıcıdan güverteye ve tersine güvenli geçiş düzeneği ile beraber mekanik güç ile çalışır aygıt b) iki aynı palanga 20/57

c) iki bölümden oluşan çarmıh : * kılavuzun yukarı veya aşağı taşınması için katı yapıda üst bölüm * kılavuzun kılavuz aracından kaldırıcının üst bölümüne tırmanması ve tersine hareketine olanak veren kısa bir kılavuz çarmıhından oluşan alt bölümden oluşur. 2.2. Mekanik güç ile çalışır aygıt a) Güç kaynağı, vinçler İçin elektrik, hidrolik veya havalı (pnömatik) olabilir. Havalı bir sistem kullanıldığında, aygıtın çalışma yeteneğini kontrol için yalnız bu maksatla; kullanılacak bir hava basıncı bulunacaktır. Kutlanılacak güç kaynağının tipinin seçimine, parlayıcı yük taşımada görev atacak gemiler için, Özel bir dikkat gösterilmesi gerekebilir Bütün sistem, monte edileceği gemide olması beklenen titreşim, nem ve sıcaklık değişmeleri koşulları altında etkili olarak çalışabilecek yapıda olacaktır b) Vincin dizaynı güç 'kaynağı arızası durumunda çalışma yükünü tutabilmek için bir firen veya aynı derecede etkili vorm dişlili başka bir düzen içerecektir c) Güç kaynağı arızasında, kılavuzun uygun bir hızla aşağı indirilmesi veya yukarı alınabilmesi için el ile çalışır bir donanım bulunacaktır Yukarda -b) paragrafında belirtilen firen el ile çalışan donanımda da görev yapabilecektir. d) El ile çalışan donanımda el ile çevrilen teker öyle bir düzeneğe sahip olacaktır ki el çalışması güç kaynağından gelen gücün gelişini otomatik olarak kesecektir e) Kaldırıcı, çarmıh herhangi bir durma noktasına geldiği zaman güç kaynağını otomatik olarak kesen bir güvenlik düzeneğine sahip olacaktır, böylece palangaların ve kaldırıcının diğer bölümlerinin aşın zora gelmesi önlenmiş olacaktır. Bununla beraber, kaldırıcının havalı güç ile çalışması halinde, eğer hava motorunun en yüksek gücü palangalarda veya kaldırıcının diğer bölümlerinde aşırı zora neden olacak kadar değil ise güvenlik maksatlı güç kesme düzeneği bulunmayabilir f) Bütün kaldırıcı kontrolleri güç kaynağını kesmek için bir acil durdurma düzeneği ile işbirliği içinde bulunacaktır g) Vinç kontrolleri üzerinde açıkça ve silinmez şekilde "vira", "stop" ve "mayna" yazılan ile hareketler gösterilecektir Bu kontratların hareketleri kaldırıcının hareketinin karşılığı olacaktır ve serbest bırakıldığında stop duruma dönecektir h) Palangaların vinç dramı üzerine düzgün sarılmasını sağlayacak düzenleme yapılacaktır ı) Kılavuz kaldırıcı gemi yapısına sağlam bir şekilde bağlanacaktır. Geminin her iki bordasında taşınabilir türden kaldırıcılar için kuvvetli bağlantı noktalan bulunacaktır Kılavuz kaldırıcının bağlantısı geminin sadece küpeştesi yolu ile olmayacaktır. i) Vinç, kılavuzu (lan) dakikada 15-50 m arasında bir hızla kaldırılabilecek veya indirilebilecektir j) Kaldırıcının en üst tarafından gemi güvertesine veya tersine erişim için güvenli bir yöntem bulunacaktır, böyle bir erişim koruyucu parmaklık kenarlı bir tava ile doğrudan sağlanabilir k) Kaldırıcının çarmıh bölümü ile ilgili herhangi bir elektrik düzeni 25 voltu geçmeyen bir voltaj ile çalışacaktır 2.3. Palangalar a) Yeterli kuvvete sahip ve tuzlu havada paslanmaya karşı dirençli esnek çelikten yapılmış tel halatı iki ayrı palanga kullanılacaktır. b) Tel halatlar sağlam bir şekilde vinç dramlarına ve çarmıha bağlanacaktır Bu bağlantılar, taşınacak normal yükün 2,2 katından az olmayan bir deneme yüküne dayanabilecektir. Palangalar birbirinden yeterli uzaklıkta tutulacaktır. c) Tef halatlı palangaların uzunlukları karşılaşılabilecek .bütün hizmet koşullarını karşılayabilecek ve kaldırıcı en aşağı durumda iken, vinç dramı üzerinde en az dolanma kalacak kadar uzunlukta olacaktır. 2.4. Çarmıh bölümü Çarmıh bölümü aşağıdaki gereklere uyan biri katı diğeri esnek iki kesimden oluşur. a) Katı kesim en az 2,5 metre (7,25 kadem) uzunluğunda ve vira veya mayna edilirken kılavuzun güvenli bir durumda tutulmasını sağlayacak şekilde olacaktır, ve aşağıdakilere sahip olacaktır; * yukarda 22 paragrafı -k) alt paragrafında değinilen tavaya güvenle ve kolayca çıkıp inmeyi sağlayacak yeterli sayıda basamak: * aşırı sıcaklık sınırlarında el ile tutulabilecek tutamaklar ve kaymaz basamaklar; * aşağı uçta 1,8 metre (5 kadem 10 pus) den kısa olmayan açıcı bulunacaktır. Açıcının uçlarında yeter boyutla tekerlekler bulunacak, tekerlekler kılavuzun alınması veya verilmesi çalışmaları sırasında gemi bordası üzerinde serbestçe dönebilecektir; * kılavuzun hareketlerini engellemeksizin fiziksel güvenliğini sağlamak üzere sağlam bir koruma çemberi * kılavuzun gemiye alınıp verilmesi işinden sorumlu operatör ve/veya zabit ile kılavuz arasında yeterli haberleşme araçları, * olanağın elverdiği yerlerde,, kılavuzun kolayca erişebileceği bir yerde acil durumda güç kaynağından gelişin kesilebileceği bir elektrik anahtarı , b) Yukarda alt-paragraf -a) da değinilen katı kesimin altında, aşağıdaki gereklere uygun olarak imal edilmiş 8 basamaklı bir kılavuz çarmıhı bulunacaktır, * kılavuz çarmıhının basamakları aşağıdaki gibi olacaktır - yeterli derecede kaymaz yüzeye sahip, budaksız sert ağaçtan veya eşdeğer özellikli başka malzemeden yapılmış olacak ;en aşağıdaki dört basamak yeter sertlikte lastikten veya eşdeğer Özellikle başka uygun malzemeden yapılabilir - kaymayı önleyici düzeneklerin dışında, 480 mm (19 pus) boyunda, 115 mm (4,5 pus) eninde ve 25 mm (1 pus) derinliğinde olacaktır. - 300 mm (12 pus) den az 380 mmden (15 pus) fazla olmayan eşit aralıklarla ve yatay kalacak şekilde sıkıca bağlanmış olacaktı» 21/57

* hiçbir çarmıh da, çarmıhın ilk yapısında kullanılandan farklı bir yöntemle bağlanmış basamak sayısı ikiden fazla olmayacaktır ve bu gibi sonradan takma basamaklar olanakların elverdiği en kısa zamanda çarmıhın ilk imal edilişinde kullanılan metot ile değiştirilecektir. Geçici basamağın çarmıhın yan halatlarına basamağın kenarlarındaki oyuklar yolu ile bağlanması halinde, oyuklar basamağın uzun kenarları üzerinde olacaktır * çarmıhın kenar! halatları çevresi 60 mm (2,25 pus) den az olmayan her biri bir taraf için iki adet kılıfsız manila baladı olacaktır Her bir halat en üstedeki basamağın aşağısına doğru hiçbir yerde ekleme olmaksızın devamlı olacaktır. c) Esnek kılavuz çarmıhı basamakları ile katı çarmıhın (merdiven) .basamakları aynı düzey çizgi üzerinde, aynı ende. düşey olarak aynı aralıklara sahip ye gemi bordasına elverdiğince, yakın olacaktır Her ikisinin de el tutamakları elverdiğince birbirine eş boyutlarda olacaktır. 2 5. Çalıştırma a) Kaldırıcının donatılması ve denenmesi, kılavuzun alınması ve verilmesi geminin sorumlu bir zabitinin gözetimi altında yapılacaktır. Kaldırıcının donatılmasını ve çalıştırılmasını yapacak personele uygulanacak güvenli yöntemler öğretilecektir ve aygıt bir kılavuzun gemiye alınması veya gemiden çıkarılmasından önce denenecektir. b) Bordada kılavuzun alınıp verileceği bölüm, kaldırıcı, kontroller ve kılavuzun gemiye girdiği mevki gece gerektiği gibi aydınlatılacaktır Kendiliğinden aydınlatma başlatan :bir can simidi kullanılmaya hazır olarak bulundurulacaktır Bîr el incesi gerekliğinde kullanılmaya hazır olarak elde bulunacaktır. c) 1960 Uluslararası Denizde Can Güvenlimi Sözleşmesi Bölüm V, Kural 17 hükümleri uyarınca, bir kılavuz çarmıhı kaldırıcının yanında güverteye bağlanmış olarak derhal kullanılmaya hazır bulunacaktır. d) Borda üzerinde kaldırıcının indirileceği mevki elverdiğince iyi gösterilecektir. e) taşınabilir kaldırıcı için yeterli derecede korunmalı bir saklama yeri sağlanmalıdır. Çok soğuk havalarda buzlanma tehlikesinden kaçınmak için, taşınabilir kaldırıcı, kullanılması beklenmedikçe donatılmamalıdır f) Kılavuz kaldırıcı aygıtın donatılması ve çalıştırılması yapılmakta olan normal talimlerin bir parçasını oluşturmalıdır. 2.6. Deneme a) Her yeni kılavuz kaldırıcı çalışma yükünün 2,2 katı bir yük ile denenecektir. Bu deneme sırasında yük 5 m (15 kadem) den az olmayan bir uzaklığa kadar indirilmelidir b) Aygıt gemiye monte edildikten sonra bağlantılarının ve kaldırma performansının idarenin isteğine uygunluğu bakımından kontrolü için çalışma yükünün %10 fazlası ile deneme yapılacaktır c) Geminin güvenlik aygıtları belgesinin yenilenmesi için yapılan her sörveyde çalışma koşullarında kaldırıcının kontrolü yapılacaktır, KARAR A.(426) (XI) 15 Kasım 1979 da kabul edilmiştir. Gündem madde No.10(b) ÇOK BÜYÜK GEMİLERDE KILAVUZLARIN ALINMASI VE-ÇIKARILMASI" İÇİN DÜZENLEME GENEL KURUL Hükümetler arası Denizcilik Danışma Örgütü hakkındaki Sözleşmenin Genel Kurulun görevlen ile ilgili 16© Maddesini HATIRLAYARAK, 1974 Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesinin. Bölüm V 17. kuralıda de HATIRLAYARAK Mekanik kılavuz kaldırıcılar için performans standartları öneren A.275(VIII) kararını ve çok büyük gemilerde kılavuzların alınması ve verilmesi için düzenlemeler ile ilgili A.332(İX) kararını HATIRLAYARAK, Denizcilik Güvenlik Komisyonunun otuz sekizinci oturumunda yapılan öneriyi DİKKATE ALARAK, 1) Çok Büyük Gemilerde Kılavuzların Alınması ve Verilmesi için Düzenlemeler hakkında, metni bu karara ekli Öneriyi KABUL EDER, 2) A.332 (IX) kararını YÜRÜRLÜKDEN KALDIRIR. EK ÇOK BÜYÜK GEMİLERDE KILAVUZLARIN ALINMASI VE VERİLMESİ İÇİN DÜZENLEMELER HAKKİNDA ÖNERİ 1) Gemiye giriş ve çıkış noktasının deniz yüzeyinden yüksekliği 9 m yi geçen bütün gemilerde, ve kılavuzların bir kılavuz çarmıhı ile beraber hizmet çarmıhı veya iskelesi yolu ile de alınması ve verilmesi istendiği zaman, hizmet çarmıhı bir bordadan diğerine geçirilebilir türden değil ise, gemi her iki bordada da birer hizmet çarmıhı taşıyacaktır. 2) Çarmıh kıça yakın konulacaktır. Kullanılırken, çarmıhın alt ucu geminin bordasına iyice oturacak ve bütün boşaltımlardan uzak bulunacaktır. Özel tip gemiler için daha uygun gelebilecek benzeri güvenli düzenlemeler kabul edilmelidir 3) Hizmet çarmıhının veya iskelesinin uzunluğu meyil açısının 550 yi geçmemesini sağlamaya yeterli olacaktır. 4) Hizmet çarmıhının veya iskelesinin alt tavası, kullanılırken yatay durumda olacaktır. 5) Eğer var ise, ara tavalar, kendiliğinden yatay olacaktır. Hizmet çarmıhının veya IMO Resolution A.601(15) - Provision and Display of Manoeuvring Information on Board Ships - (adopted on 19 November 1987)

22/57

23/57

24/57

25/57

26/57

27/57

28/57

29/57

30/57

31/57

32/57

33/57

34/57

35/57

36/57

37/57

38/57

39/57

40/57

41/57

42/57

43/57

44/57

45/57

46/57

47/57

48/57

49/57

50/57

51/57

BRIDGE CHECK LIST - 1 K/Ü CİHAZLARINA AŞİNA OLMAK FAMILIARISATION WITH BRIDGE EQUIPMENT MADDE OK
1- Aşağıda bahsi geçen cihazların çalıştırılması öğrenildi ve tamamıyla anlaşıldı mı? Has the operation of the following equipment been studied and fully understood? - Alarmlar Alarms - K/Ü aydınlatma, güverte ve dış aydınlatma Bridge lighting, including controls for deck and overside illumination - Haberleşme vasıtaları ;Dahili ,harici,taşınabilir; Communication facilities- internal, external and portable - D/F Direction finder - Derinlik ölçer Echo sounder - Elektronik seyir yardımcıları (satellite, GPS, ...) Electronic navigational position fixing aids - Ana güç kaynağı arızasında emergency güç kaynaklarını kullanabilme Emergency arrangements in the event of main power failure - Tehlike gözetleme cihazları Hazard monitoring equipment - Cayro pusula ve ripiterler Gyro compass/repeaters - Magnetik pusula Magnetic compass - Seyir fenerleri, emergency seyir fenerleri, kumanda altında olmayan tekne işareti ve diğer işaret fenerleri Navigation lights, including emergency navigation, not under command and other signal lights - Radar ve pilotlama yardımcıları Radar and associated pilotting aids - Tehlike anında kullanılan işaret cihazları (işaret fişekleri, el maytabı, duman işaret cihazı,...) Safety equipment (e.g. pyrotechnics) - Hız/mesafe kaydedici (parekete) Speed/distance recorder - Dümen donanımı, dümeni ele alma, oto pilot ve emergency dümeni ele alma Steering gear, including manual, auto pilot and emergency change-over Arrangements - Makina telgraf ve su geçirmez kapıların kumandası Telegraph, including control of main engines and (as appropriate) watertight Doors 2- K/Ü’ndeki dürbün, işaret flamaları, meteorolojik cihazların yerlerini ve çalıştırılmasını biliyor musun? Are you aware of the location and operation of ancillary bridge equipment (e.g. binoculars, signalling flags, meteorological equipment)? 3- Gemideki harita düzenini ve seyir neşriyatlarının yerlerini öğrendi mi? Are you familiar with the stowage of chart and hydrographic publications?

UYARILAR

ADI SOYADI

GÖREVİ

GEMİYE KATILIŞ TARİHİ

:

52/57

53/57

GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİ BEŞİNCİ KISIM Vardiya Tutma Kuralları ve Son Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gemiadamlarının Vardiya Tutmaları İle İlgili Kurallar ve Denizcilik İşletmelerinin Sorumlulukları Gemiadamlarının Vardiya Tutma Kuralları Madde 84-Denizcilik İşletmeleri, gemide vardiya tutma ile ilgili düzenlemeleri, vardiya tutacak gemiadamlarının yorgun düşerek verimliliklerini azaltmayacak bir biçimde ve aşağıdaki esaslara uygun olarak yaparlar. a)Gemide vardiya tutan gemiadamları; 1) Günde en az on saat dinlenirler. 2) Günlük dinlenme süreleri en fazla iki bölüme ayrılabilinir. Bu halde dinlenme sürelerinden biri altı saatten az olamaz. 3) Günde en az on saat olan dinlenme süresi acil durum ve role talimleri gibi olağandışı durumlarda altı saatten az olmayacak biçimde kısaltılabilir. Ancak kısaltılan dinlenme süresi peş peşe iki günden fazla uygulanamaz ve toplam dinlenme süresi haftada yetmiş saatten az olamaz. b)“Vardiya tutma çizelge”leri gemide herkesin kolayca görebileceği yerlerde asılır. Gemiadamlarının Vardiya Tutma Düzenlemeleri Madde 85-Denizcilik işletmelerince, Sözleşmenin Kod-A bölümünde belirtilen a) Sefer planlama ilkeleri, b) Vardiya tutma ilkeleri, c) Gözcülük ilkeleri, d) Vardiya teslim alma ve teslim etme ilkeleri, e) Kısıtlı görüş durum ilkeleri, f) Kılavuz ile seyir ilkeleri, g) Demir vardiyası ilkeleri, h) Makine dairesi vardiyası ilkeleri, ı) Haberleşme vardiyası ilkeleri, j) Liman vardiyası ilkeleri, gereklerine göre oluşturulacak gemiadamlarının vardiya tutma düzenlemelerine uygun olarak, gemide seyir vardiyasından sorumlu zabitler ile makine vardiyasından sorumlu mühendis/makinistlerin vardiya tutmaları sağlanır.

TIME LOG
VOYAGE FROM……………………. PORT OF……………………………… PILOT ON BOARD……………. 1. TUG NAME…………………… 2. TUG NAME…………………… FIRST LINE ASHORE………….. ALL FAST…………… SINGLE UP ………… UNMOORED………… PILOT OUT…………. FULL HALF AHEAD SLOW D.SLOW STOP D.SLOW FAST………..LET GO………… FAST………..LET GO………… ANCHOR AT POS……………………. TIME…………………… ANCHOR UP POS……………………. TIME……………………. ENGINE IS READY…………………… FINISHED WITH ENGINE…………… ZD…………….. FULL AWAY ……………….. ASTERN SLOW HALF FULL TO…………………. …./……/………

BOW THRUSTER PORT STOP STBD

54/57

CARGO INFORMATION SHEET
SHIP M/T CHEM PRINCE VOY.NO. 15 / 00 LOAD PORT CONSTANTA CARGO ACRYLONITRILE (ACN) MASTER AHMET AKKAYIN CHF/OFF. ALI BASUT DISPORT YALOVA CARGO TANKS NO 1C,2C,3C,3C P/S, 4C P/S, 5C

DISCRIPTION OF PRODUCT
UN NO. IMDG CLASS PROPERTIES POLL/CAT USCG COMPABILITY GROUP MFAG EMS TLV ODOUR TRESHOLD TEST (Drager) TUBES SPECIFIC GRAVITY CORRECTION FACTOR FLASH POINT MELTING/FREEZING POINT VISCOSITY FLAMMABLE LIMITS 1093 3,2 COLOURLESS B 14 215 3-02 10 PPM 200-300 PPM Acrylonitrile 5B 0,8104 0,00111 -1 C - 83.5 C 0.4 CP @ 20 C 3% - 17% @ 25 C FIRE EXTINGUISING AGENT:DRY POWDER.W.SPREY LOADING TEMP. CONTRACTED ACTUAL HEAT INSTRUCT. MIN. MAX. INTENDED DISCH. TEMP. ALLOWED TEMP. RATE OF INCREASE NO HEATING REQUIRED YES ( ) NO (X) POLIMERIZATION POSSIBILITY YES (X) NO ( ) CARGO INHIBITED YES (X) NO ( ) NITROGEN COVER YES ( ) NO (X) CLOSED LOADING REQUIRED YES (X) NO ( ) VAPOUR RETURN REQUIRED YES (X) NO ( ) COMPABILITY TO TANK ST. STEEL MATERIAL YES (X) NO ( )

PROTECTING EQUIPMENT
HELMET GOGGLES FACE MASK PVC GLOVES YES YES YES YES (X) (X) (X) ( ) NO ( ) NO ( ) NO ( ) NO (X) RUBBER GLOVES FULL CHEMICAL PROTECTION SAFETY SHOES RUBBER BOOTS YES YES YES YES (X) ( ) (X) ( ) NO ( ) NO (X) NO ( ) NO (X)

LOADING:
1- GEMİ 2.5 DERECEDEN FAZLA YATIRILMAYACAK

DISCHARGING :
1- GEMİ 2 DERECEDEN FAZLA YATIRILMAYACAK

EMERGENCY PROCEDURES
GIYILECEK VE KULLANILACAK MALZEMELER: FULL CHEMICAL PROTECTION SUIT, SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS GIYILIR VE ELDE SU NOZZLE (SPREYLI) ILE 2. KAPTANIN EMRI BEKLENIR. YANGINDA:DRY POWDERVE SU SPREYI KULLANIN. KESINLIKLE SU JETI VE FOAM KULLANMAYIN. MUMKUNSE SOGUK SU SPREYI KULLANIN. SIZINTIDA : TASINTI YERINI BOL SU ILE SU İLE YIKAYIN.

SIG. MASTER
AKSAY SM FORM NO : 300

SIG. CH/OFF.
REVISION : 2

SIG. O.O.W.
DATE : 05.10.1999

 MASTER

BRIDGE STANDING ORDERS
55/57

Vardiya Zabitlerinin Dikktine: Bu emirlerin okunması, anlaşılması, uygun olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. ISMA MANUEL de de belirtildiği gibi görevli vardiya zabitinin öncelikli görevi her zaman için gemiyi emniyetli bir şekilde seyrettirmektir. Aşağıdaki maddelerin her zaman için göz önüne alınması gereklidir: 1- Görevi devralacak zabit her zaman 15 dakika önce köprü üstüne gelmeli ve aşağıdaki yazılı maddeler konusunda bilgi edinmelidir. * Master Bridge / Night Orders Book * Görünürdeki gemi / sahil v.b. durumları * Yaklaşılan objelerin, gemilerin mesafe ve kerterizleri * Şamandıra, gemi, sahil işaretlerinin tanımlanması * Gemi mevkiinin kontrolü, haritada gidilmesi gereken rota ile gidilen rotanın karşılaştırılması * Daha önceki ve sonraki akıntılar, akıntının başlama ve etki zamanı, deniz / rüzgar durumu ve yönleri, görüş ve bütün bu etkenlerin rota ve sürat üstündeki etkisi * Navigasyon ve köprü üstü cihazlarının son durumu * Trim / list / water density gibi etkenlerin geminin draftı üzerindeki olabilecek etkisi (Sığ sularda seyrederken). 2- Vardiyayı teslim edecek olan zabit teslim alacak kişinin duruma tam olarak hakim olduğuna kanaat getirmeden vardiyayı teslim etmeyecektir. Eğer vardiyayı alacak zabitin görevini yerine getiremeyeceği gibi bir durumu olduğuna kanaat getirirse (içkili, hasta, vb.) vardiyayı teslim etmeyecek ve kaptana haber verecektir. 3- Eğer değişim sırasında manevra, vb. yapılıyorsa veya bir risk varsa, manevra veya risk bitene dek vardiya teslim edilmeyecektir. Tam emniyet sağlandıktan sonra vardiya teslim edilecektir. 4- Bütün seyir cihazları (radar / GPS / SAT.NAV / LORAN gibi) birbirleri ile karşılaştırılarak mevki yapılacak, herhangi bir anormallik varsa durum not edilerek bildirilecektir. 5- Haritadaki objelerden fix pozisyon yapmaya çalışan vardiya zabiti mevki yaptığı objeyi takip etmeli; şamandıra ve benzeri navigasyon yardımcılarının sürüklenebileceğini aklına getirmelidir. 6- Görevli vardiya zabiti aşağıda belirtilen şu düzenli kontrolleri yapar: * Serdümen ve otopilotun doğru rotaya gittiğini * Mıyar pusula, cayro pusulalar ve ripiterlerin birbirine uygun olduklarını * Gyro hatasının mümkün olan her konumda bulunması ve kaydının tutulması * Navigasyon ışıkları ve diğer navigasyon ekipmanlarının çalışır durumda olduklarını * Kronometre hatasının takibi, kaydedilmesi * Gemi geçerken veya geçilirken daima kurallara uyulması, diğer gemilere mümkün olduğunca manevra sahası bırakılması, bir gemiye manevra yapılacaksa vakit kaybetmeden öncelikle yapılması, beklenmemesi, yaklaşan gemiye niyetinin önceden gösterilmesi, küçük dümen açılarından kaçınılması. 7- Her zaman çok iyi gözlem yapın. 8- “The International Regulations for Preventing Collisions at Sea” ‘nin belirttiği kaidelere sıkı sıkıya uyun. 9- Görevli zabit makinayı her zaman manevra için kullanabileceğini, gerektiğinde bundan hiç çekinmemesi gerektiğini aklından çıkarmamalıdır. Eğer böyle bir niyet varsa ve makina dairesine önceden haber verebilirse çok iyi olur. Aynı zamanda geminin manevra kabiliyetini veya durma zamanını aklından çıkarmamalıdır. 10- Kıyı seyri esnasında pozisyonunuzu devamlı olarak kontrol edin ve olası akıntılarda rotadan ayrılmamaya dikkat edin. Kerteriz ve belli noktalara olan uzaklıklar haritalara kaydedilmelidir. Bütün rotalar, kimin tarafından belirlenmiş olursa olsun, kontrol edilmelidir.

56/57

11- Standart pusulanın sapmaları her kontrolde gözlemlenmeli ve her rota değişikliğinden sonra tekrar düzeltilmelidir. Cayro, standart pusulaya bakılarak sürekli kontrol edilmelidir. Serdümenle seyir esnasında serdümenin doğru rotada gittiğinden emin olun. 12- Demirdeyken köprüüstü nöbetlerine önem vererek, özellikle gel-git zamanlarında pozisyon ve kerterize dikkat edin. 13-IV. kaptan genel olarak kopru ustunden,bayraklardan,gaz lambalarından,acıl durumda yapılacak ısler lıstesınden,can kurtarma araclarından sorumludur ve bunların surekli olarak hazır olmasını saglar. 14-III.kaptan gunduz seyrınden,navıgasyon cıhazlarından,harıta odasından sorumludur ve ısık lıstesının ,seyır rotasının,harıtaların son bılgılere gore duzeltılmesını saglamalıdır. Harita odası limana varıldıktan sonra toplanmalıdır. Haritalar kalkış öncesi düzenlenmeli ve temiz olmalıdır. 15- Aşağıda belirtilen seyir cihazları her saat başı vardiyadan sorumlu zabit tarafından test edilmelidir ve limandan veya demirden ayrılmadan önce de test edilerek gemi jurnaline kaydedilmelidir: - Dümen donanımı, telgraf, radarlar, seyir ışıkları, ana ve acil düdükler/sirenler - Cayro ve standart pusulalar.Saatler makıne daıresındekıne gore ayarlanmalıdır. Her turlu sorun gereklı departman amırıne bıldırılmelıdır. 16- Eğer sınırlı görüş varsa veya bekleniyorsa şunlar yapılacaktır: * Kaptana haber verilecek; * Gerekli ve ilave kontroller yapılacak; * Radar pilotlama yapılacak. 17- Görevli zabit aşağıdaki durumlarda derhal kaptana haber verecektir: * Görüş 5 milin altına düşmüş ise * Diğer gemilerin hareketlerini anlayamadığı durumda * Geminin rotada tutulması zorlaştığı durumlarda (ağır denizler, akıntı, trafik, vb.) * Beklenen zamanda sahil şamandıra, vb. görülememesi durumunda * Umulmadık bir işaret şamandırası, vb. görüldüğünde * Dümen, makina veya herhangi bir navigasyon ekipmanının arızasında * Ağır deniz ve havanın zarar vereceğinden endişe duyduğunda * Şüpheye düştüğü her durumda. 18- Bütün Zabitler şirketçe hazırlanan SM BOOK NO: 08 Bridge & Engine Organization Procedürde belirtilen şekilde köprüüstü organizasyonunu sağlayacaklardır. 19- Geminin devamlı düzenli ve temiz olması konusunda kaptana yardımcı olun. 20- Vardiya bölümü aşağıdaki gibidir. Bu saatler kaptanın opsiyonuna bağlı olarak değişebilir: GÖREVİ II. KAPTAN III. KAPTAN IV. KAPTAN GÖREVLİ OLDUĞU ZAMAN 04-08 / 16-20 00-04 / 12-16 08-12 / 20-24 ADI-SOYADI ALİ BASUT H.KORAY KARAGÖZ BAYRAM SAYDAN İMZA .............. .............. ..............

06.11.2000/MON KAPTAN

57/57

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful