Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w tym:

Planowane wydatki (w złotych)
2011 rok

Lp.

PROJEKT

1

2

Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(4+5)

z tego:
Środki z budżetu krajowego
Środki
z
budżetu
krajowego

Środki
z budżetu
UE

4

5

3

Wydatki
1. majątkowe
razem:

16,511,108

7,569,407

8,941,701

Wydatki
ogółem
(7+11)

6

6,508,826

Środki z budżetu UE

Wydatki
razem
(8+9+10)

pożyczki
i kredyty

obligacje

pozostałe

7

8

9

10

2,444,191

376,000

Program:

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet:

Priorytet nr 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)

Działanie:

3.1. Infrastruktura drogowa

1,009,991

pożyczki na
wyprzedzają
ce
Wydatki razem
finansowani
(12+13+14+15)
e lub
dotacje
rozwoj.
11

1,058,200

4,064,635

12

0

Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju
Nazwa projektu:
Klasyfikacja (dział,
600 60016
1.1 rozdział)
Razem wydatki,
335,184
550,000
7,606,643
4,238,003
3,368,640
1,700,000
885,184
0
814,816
0
w tym:
poniesione do
5,906,643
3,352,819
2,553,824
końca 2010 r.
2011 r.

1,700,000

2012 r.

0

885,184

814,816

1,700,000

885,184

0

335,184

550,000

814,816

0

kredyty i
pożyczki

obligacje

pozostałe

13

14

15

624,000

3,190,009

250,626

0

814,816

0

0

814,816

0

Program:

0
0
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet:

Priorytet nr 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)

Działanie:

6.4. Turystyka kulturowa

Nazwa projektu:

Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć KrajobrazDotknąć Przeszłość" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Góry Izerskie

Klasyfikacja (dział,
rozdział)
1.2.
Razem wydatki,
w tym:
poniesione do
końca 2010 r.

700

70005

2,298,175

724,090

1,574,085

491,575

152,645

338,930

2011 r.

900,000

299,374

600,626

2012 r.

861,070

258,407

602,663

2013 r.

45,530

13,664

31,866

600,626

0

0

0

0

600,626

0

0

450,000

150,626

900,000

299,374

0

0

299,374

600,626

0

0

450,000

150,626

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2010 r.

Program:

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet:

Priorytet nr 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)

Działanie:

6.1. Turystyka uzdrowiskowa

Nazwa projektu:

Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju

Klasyfikacja (dział,
rozdział)
1.3. Razem wydatki,
w tym:
poniesione do
końca 2010 r.

900 90004
5,441,090

2,166,114

3,274,976

2,386,090

1,036,307

1,349,783

2011 r.

3,055,000

1,129,807

1,925,193

2012 r.

0

0

0

0

0

0

2013 r.

1,129,807

0

674,807

455,000

1,925,193

0

0

1,925,193

0

3,055,000

1,129,807

0

674,807

455,000

1,925,193

0

0

1,925,193

0

Program:

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013

Priorytet:

II. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

Działanie:

2.2. Wspieranie rozwoju turystyki

Nazwa projektu:

Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich

Klasyfikacja (dział,
rozdział)
1.4. Razem wydatki,
w tym:
poniesione do
końca 2010 r.

630 63003
812,000

188,000

624,000

12,000

12,000

0

2011 r.

800,000

176,000

624,000

2012 r.

0

0

0

2013 r.

800,000

176,000

126,000

0

50,000

624,000

0

624,000

0

0

126,000

0

50,000

624,000

0

624,000

0

0

0
800,000

176,000

Program:

0
0
0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet:

4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Działania Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Działanie:

Odnowa i rozwój wsi

Nazwa projektu:

Budowa pola do gry w minigolfa orz modernizacja placu zabaw w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu
Izerskiego
(*)

Klasyfikacja (dział,
1.5. rozdział)
Razem wydatki,
w tym:
poniesione do
końca 2010 r.

353,200

253,200

100,000

0

0

0

2011 r.

353,200

253,200

2012 r.

0

255,284

2.

3,055,000

Wydatki bieżące
razem:

Gór i Pogórza

926 92601

620,264

353,200

253,200

250,000

0

3,200

100,000

0

0

0

100,000

100,000

353,200

253,200

250,000

0

3,200

100,000

0

0

0

100,000

364,980

229,972

160,069

0

0

160,069

69,903

0

0

0

69,903

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2010 r.

Program:

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet:

VI. Turystyka i kultura

Działanie:

6.1. Turystyka uzdrowiskowa

Nazwa projektu:

Uzdrowiskowy Dolny Śląsk

Klasyfikacja (dział,
rozdział)
2.1. Razem wydatki, w
tym:
poniesione do
końca 2010 r.

750 75075
203,949

72,219

131,730

71,400

25,283

132,549

46,936

85,613

0

0

2011 r.

71,400

25,283

46,117

71,400

25,283

2012 r.

0

0

0

0

0

25,283

46,117

0

0

0

46,117

0

0

25,283

46,117

0

0

0

46,117

2013 r.
0
0
0
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Nazwa projektu: EINSTEIN - każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek oświatowych Powiatu Lubańskiego
2.2.

Klasyfikacja (dział,
rozdział)
Razem wydatki, w
tym:
poniesione do
końca 2010 r.

416,315

183,065

233,250

257,743

48,279

209,464

2011 r.

158,572

134,786

23,786

2012 r.

0

0

0

17,131,372

7,824,691

9,306,681

OGÓŁEM (1+2):

801 80195
158,572

134,786

0

0

134,786

23,786

0

0

0

23,786

158,572

134,786

0

0

134,786

23,786

0

0

0

23,786

6,738,798

2,604,260

376,000

1,009,991

1,218,269

4,134,538

0

624,000

3,190,009

320,529

( * ) Wniosek o dofinansowanie projektu został pozytywnie oceniony. Gmina oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2010 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2010 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2010 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2010 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2010 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2010 r.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful