You are on page 1of 3

Ñoåi maøu Khoûi caàn phaûi gaén kính aùp troøng, baïn muoán "cöûa soå

taâm hoàn" cuûa mình maøu gì cuõng ñöôïc. Coù raát nhieàu
caùch ñeå ñoåi maøu maét, caùch sau laø deã nhaát!

maét xanh Baøi naøy ñaõ ñöôïc öùng duïng khaù nhieàu trong thöïc
teá.

Böôùc 1:
Baïn haõy môû file aûnh nhaân vaät caàn
ñoåi maøu maét.

Böôùc 2:
Baïn söû duïng coâng cuï Magnetic
Lasso ñeå taïo vuøng choïn quanh moät
con maét (chaúng haïn maét traùi).
Khuyeán caùo: baïn neân phoùng to
vuøng aûnh ñeå laøm vieäc ñöôïc chính xaùc
hôn.

Böôùc 3:
Nhaán vaø giöõ phím Shift vaø töông
töï taïo vuøng choïn cho con maét coøn
laïi.

Böôùc 4:
Nhaán Ctrl-J, ñeå nhaân baûn vuøng BAØN RA
aûnh choïn (caëp maét cuûa nhaân vaät). Neáu tinh yù baïn seõ thaáy, ñaây laø chieàu
thuaän ñeå eùp maøu maét töø ñen ra maøu. Vaäy
Böôùc 5: chieàu ngöôïc laïi thì sao?
Sau ñoù nhaán Ctrl-U ñeå kích hoaït Chaúng phaûi ñaây cuõng laø moät caùch giuùp
leänh Hue/Saturation. Trong hoäp chuùng ta loaïi boû caùc aûnh bò maét ñoû hay sao
thoaïi naøy, baïn ñaùnh daáu choïn vaøo nhæ!
vaøo check box Colorize vaø laàn löôït Chæ khaùc chaêng laø caùc thoâng soá cuûa:
keùo thanh tröôït: Hue: 100
Hue: 155 Saturation: 1
Saturation: 100 Lightness: +8
Lightness: -10 Baïn seõ thay maét ñoû ñöôïc loaïi boû thaønh
Baïn seõ thay maøu maét cho nhaân maøu xanh maét ñen raát Chaâu AÙ!
vaät thaønh maøu xanh maét meøo!
Nhöõng con
roàng bay
Boä loïc naøy cho pheùp chuùng
ta taïo ra caùc tia saùng hình
sôïi löôùi uoáng eùo ñan keát vaøo
nhau, soaén laïi vaø aån hieän
trong khoâng trung gioáng nhö
hình daùng caùc con roàng ñang
bay löôïn treân baàu trôøi.
Caùc söû duïng raát ñôn giaûn.
Chæ caàn choïn maøu vaø ñieàu
chænh caùc nuùt volume treân
cöûa soå hieäu öùng vaø nhìn vaøo
taùc duïng cuûa noù treân aûnh.
Khi haøi loøng vôùi keát quaû thì
baïn nhaán OK laø xong.

Caùc hieäu
öùng taïo
neàn ngheä
thuaät
Ñeå taïo ra nhöõng caûnh neàn ñoäc ñaùo laï
maét cho caùc aûnh ngheä thuaät. Ngoaøi vieäc
Asiva Sharpen+Soften duøng caùc hieäu öùng Lighting Effect coù
Boä loïc laøm mòn aûnh vaø taêng cöôøng ñoä saéc neùt cho caùc aûnh saün, chuùng ta neân taän duïng nhöõng boä
bò maát neùt. Ñieåm ñoäc ñaùo cuûa phaàn meàm naøy laø cho pheùp loïc do haõng khaùc vieát cho Photoshop
ngöôøi söû duïng can thieäp tröïc tieáp leân töøng keânh maøu (RGB). ñeå naâng cao theâm hieäu quaû vaø tính
Thao taùc deã daøng: chæ caàn choïn kieåu saéc neùt (Sharpen) hay chuyeân nghieäp cuûa ngheà.
mòn (Soften) ôû muïc Operation, sau ñoù ñaùnh daáu choïn vaøo oâ Sau ñaây, toâi seõ höôùng daãn caùc baïn söû
Preview vaø keùo caàn Amount leân less hay more, thaáy keát quaû duïng moät vaøi hieäu öùng tieâu bieåu ñeå taïo
öng yù thì baïn nhaán OK ñeå thöïc hieän leänh. neàn ngheä thuaät.

PhotoFrame
Ñaây laø moät trong nhöõng boä loïc ñöôïc
giôùi xöû lyù aûnh toaøn caàu söû duïng nhieàu
nhaát ñeå thieát keá caùc khung hình, bo
vieàn cho aûnh. Phaàn meàm cho pheùp
ngöôøi duøng taïo ra caùc kieåu khung hình
töø nhöõng aûnh bitmap .JPG hoaëc nhöõng
kieåu bo töï taïo coù saün cuûa phaàn meàm
tha hoà ñeå caùc baïn "voïc"!
Xöû lyù laøn da mòn maøn deã hay khoù?

Xöû lyù Taâm lyù haàu nhö caùc baïn gaùi khi ñi chuïp aûnh Studio
ñeàu mong muoán laøn da cuûa mình ñöôïc xöû lyù mòn

mòn da
maøn, ñeïp nhö minh-tinh maøn baïc!

C aùch thöïc hieän khoâng coù gì khoù,


ñeå thöïc hieän baøi naøy chuùng toâi
söû duïng kyõ thuaät lôùp keát hôïp maët naï
vaø hieäu öùng Noise\Median. Vaø ñaây
chæ laø moät trong raát nhieàu caùch khaùc
nhau ñeå xöû lyù da. Nhöng theo yù kieán
chuû quan cuûa mình toâi ñaùnh giaù noù
hieäu quaû. Caùc baïn coù theå tham khaûo.

AÛnh chöa xöû lyù AÛnh ñaõ xöû lyù da

baèng caùch duøng kyõ thuaät maët naï lôùp. Ñeå taïo maët
naï lôùp, chuùng ta choïn leänh Layer\Add Layer
Mask. Choïn tieáp Reveal All.
Tieáp theo, baïn nhaán phím E ñeå choïn coâng cuï
cuïc goâm. Ñònh cho kieåu coï laø loaïi meàm, Opacity
khoaûng 30-50%. Baïn haõy ñaët maøu Background
laø ñen vaø baét ñaàu duøng cuïc
taåy toâ treân caùc vuøng aûnh cuûa
Böôùc 1:
maét, moâi, muõi, toùc vaø quaàn aùo
Chuùng ta baét ñaàu vôùi file aûnh
(kheùo thoâi nheù, chöøa laïi phaàn
coù gaùi. Ñaàu tieân baïn söû duïng leänh
da). Neáu laøm ñuùng caùc baïn seõ
Layer\Duplicate Layer... ñeå nhaân
thaáy chi tieát aûnh saéc neùt vaø da
baûn lôùp aûnh.
thì mòn maøn (hình 2. AÛnh ñaõ
xöû lyù da).
Böôùc 2:
Baïn choïn
lôùp Background
Copy ñeå xöû lyù.
Choïn leänh Khoâng caàn phaûi boû ra haøng
Noise\Median, trieäu ñoàng ñeå mua phaàn meàm
nhaäp thoâng soá xöû lyù da! Toâi taëng mieãn phí:
cho Radius laø 3 caùc baïn laøm ngheà aûnh vaø chôi
hoaëc 4 (tuøy aûnh). aûnh caùc phaàn meàm chuyeân
nghieäp ñeå xöû lyù da nhanh
Böôùc 3: choùng vaø hieäu quaû (coù phim
Phaàn da cuûa lôùp aûnh sau khi ñöôïc höôùng daãn söû duïng).
xöû lyù vôùi Median ñaõ mòn. Nhöng caùc Lieân heä:
chi tieát khaùc nhö maét, muõi, moâi toùc Kyõ sö DÖÔNG TRUNG HIEÁU
vaø aùo ñaõ bò môø (maát neùt). ÑT: 0983197898 - 8465279
Do ñoù chuùng ta seõ thöïc hieän tieáp