You are on page 1of 17

UCHWAA NR XV/149/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 lipca 2011r.

w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru W REJONIE ULICY GOLCISKIEJ w Poznaniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159), uchwala si, co nastpuje: 1 1. Po stwierdzeniu zgodnoci ze Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania uchwaa Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 roku, uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru W REJONIE ULICY GOLCISKIEJ w Poznaniu, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar, ktrego granice wyznaczaj: ulica Lutycka, ulica Golciska oraz linia kolejowa relacji Pozna-Pia, okrelone na rysunku planu. 3. Integralnymi czciami uchway s: 1) zacznik Nr 1 stanowicy cz graficzn, zwan dalej rysunkiem planu, opracowany w skali 1: 1000 i zatytuowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru W REJONIE ULICY GOLCISKIEJ w Poznaniu; 2) zacznik Nr 2 stanowicy rozstrzygnicie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 3) zacznik Nr 3 stanowicy rozstrzygnicie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 2 Ilekro w uchwale jest mowa o: 1) klinie zieleni naley przez to rozumie fragment systemu terenw zielonych miasta Poznania, uksztatowany wzdu doliny rzeki Bogdanki i w otoczeniu jeziora Rusaka, penicy w strukturze przestrzennej miasta funkcje ekologiczne, klimatyczne i rekreacyjne; 2) ogrodzeniu aurowym naley przez to rozumie ogrodzenie, w ktrym udzia powierzchni penej wynosi nie wicej ni 30%; 3) pieszo-jezdni naley przez to rozumie pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdw na zasadach obowizujcych w strefie zamieszkania; 4) powierzchni zabudowy naley przez to rozumie sum powierzchni wszystkich budynkw zlokalizowanych na dziace budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewntrznych krawdzi cian budynku na powierzchni terenu; 5) reklamie naley przez to rozumie nonik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebdcy szyldem, tablic informacyjn lub znakiem w rozumieniu przepisw o znakach i sygnaach drogowych; 6) systemie informacji miejskiej naley przez to rozumie system tablic informacyjnych, opisujcych i uatwiajcych orientacj w miecie, w tym tablice z nazwami ulic, tablice z numerami posesji, tablice informujce o budynkach uytecznoci publicznej;

7) szyldzie naley przez to rozumie oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsibiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania dziaalnoci; 8) tablicy informacyjnej naley przez to rozumie element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej. 3 Na obszarze planu ustala si nastpujce przeznaczenie terenw: 1) teren zieleni objty form ochrony przyrody Natura 2000 w klinie zieleni, oznaczony na rysunku planu symbolem Kz-ZN; 2) teren lasu w klinie zieleni, oznaczony na rysunku planu symbolem Kz-ZL; 3) teren lasu i zalesie w klinie zieleni, oznaczony na rysunku planu symbolem KzZL/RL; 4) teren zalesie w klinie zieleni, oznaczony na rysunku planu symbolem Kz-RL; 5) teren zabudowy usugowej usug owiaty w klinie zieleni, oznaczony na rysunku planu symbolem Kz-UO; 6) tereny zabudowy usugowej usug owiaty, nauki lub szkolnictwa wyszego w klinie zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolami 1Kz-UO/UN, 2Kz-UO/UN; 7) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w klinie zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolami 1Kz-MN, 2Kz-MN, 3Kz-MN; 8) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w klinie zieleni, oznaczony na rysunku planu symbolem Kz-MW; 9) tereny komunikacji: a) tereny drg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami KD-L, KD-Dxs, b) tereny drg wewntrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami KDW, KDWx, c) teren parkingu, oznaczony na rysunku planu symbolem KDWpp; 10) teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki, oznaczony na rysunku planu symbolem E. 4 W zakresie zasad ochrony i ksztatowania adu przestrzennego ustala si: 1) nakaz ochrony walorw krajobrazowych lasw, k, polan rdlenych, zieleni naturalnej jako przestrzeni rekreacyjnej;

2) nakaz stosowania jednorodnego rozwizania w obrbie poszczeglnych grup elementw, takich jak: nawierzchnie, obiekty maej architektury, owietlenie na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami Kz-UO, 1Kz-UO/UN, 2KzUO/UN, KDW i KDWx; 3) dopuszczenie lokalizacji elementw systemu informacji miejskiej, tablic informacyjnych i szyldw zgodnie z ustaleniami planu; 4) zakaz budowy ogrodze penych oraz z betonowych elementw prefabrykowanych; 5) zakaz budowy napowietrznych sieci infrastruktury technicznej; 6) zakaz lokalizacji reklam; 7) nakaz sytuowania zabudowy zgodnie z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu oraz z pozostaymi ustaleniami planu. 5 W zakresie zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala si: 1) nakaz ochrony siedlisk przyrodniczych, zgodnie z przepisami odrbnymi; 2) nakaz ochrony elementu piercienia fortyfikacji poznaskich, obszaru Natura 2000 Fortyfikacje w Poznaniu PLH 300005, na terenie Kz-ZN, zgodnie z ustaleniami 13 oraz przepisami odrbnymi; 3) nakaz zachowania i ochrony pomnika przyrody, wpisanego do Wojewdzkiego Rejestru Pomnikw Przyrody, z uwzgldnieniem ustale 8 pkt 4; 4) nakaz zachowania istniejcych drzew i krzeww zgodnie z przepisami odrbnymi, w szczeglnoci ochron i uzupenienie istniejcych szpalerw drzew na terenach KDL, KDW i KD-Dxs, a w przypadku koniecznoci usunicia istniejcych drzew, nakaz ich przesadzenia w inne miejsce lub wprowadzenia nowych nasadze zieleni wysokiej, z zachowaniem przepisw odrbnych; 5) nakaz uwzgldnienia ogranicze wynikajcych z lokalizacji istniejcych drzew i krzeww przy lokalizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej; 6) zakaz stosowania nawierzchni uniemoliwiajcych infiltracj wd opadowych lub roztopowych na szlakach pieszych i ciekach rowerowych; 7) nakaz rekultywacji terenu, zgodnie z przepisami odrbnymi, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gleby lub ziemi albo niekorzystnego przeksztacenia naturalnego uksztatowania;

8) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemw grzewczych, zgodnie z przepisami odrbnymi, z zastrzeeniem pkt 9; 9) zakaz stosowania w nowych budynkach piecw, trzonw kuchennych i kotw na paliwo stae, z wyjtkiem paliw odnawialnych z biomasy; 10) nakaz zagospodarowania wd opadowych i roztopowych na terenach, poprzez nawierzchnie przepuszczalne, zbiorniki retencyjne lub urzdzenia do powierzchniowego odwodnienia, z wyjtkiem drogi KD-L, gdzie dopuszcza si odprowadzenie wd opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej; 11) nakaz odprowadzenia ciekw komunalnych wycznie do sieci kanalizacji sanitarnej; 12) nakaz zaopatrzenia w wod pitn z sieci wodocigowej; 13) nakaz gromadzenia, segregacji oraz zagospodarowania odpadw na zasadach okrelonych w przepisach odrbnych; 14) nakaz zagospodarowania mas ziemnych pochodzcych z wykopw i speniajcych standardy jakoci gleby lub ziemi, poprzez wykorzystanie ich do ksztatowania terenw zieleni towarzyszcej zabudowie, z dopuszczeniem usuwania ich take poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrbnymi; 15) w zakresie ochrony przed haasem: a) nakaz zachowania okrelonych przepisami odrbnymi dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku: - na terenach 1Kz-MN, 2Kz-MN i 3Kz-MN jak dla terenw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, - na terenie Kz-MW jak dla terenw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, - na terenach Kz-UO, 1Kz-UO/UN i 2Kz-UO/UN jak dla terenw zabudowy zwizanej ze staym lub czasowym pobytem dzieci i modziey, b) nakaz stosowania zasad akustyki budowlanej i architektonicznej w budynkach lokalizowanych wzdu ulic przeznaczonych do prowadzenia komunikacji autobusowej. 6 W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej ustala si: 1) nakaz zachowania i ochrony na terenie Kz-ZN objtego cis ochron konserwatorsk Fortu VIa Stockhausen wraz ze stref ochrony konserwatorskiej, wpisanego do

rejestru zabytkw decyzj z dnia 25.05.1983 r. pod numerem A 245, zgodnie z pozostaymi ustaleniami planu oraz przepisami odrbnymi; 2) nakaz zachowania i ochrony na terenie Kz-UO objtych ochron konserwatorsk schronw mobilizacyjnych, wpisanych do rejestru zabytkw decyzj z dnia 25.05.1983 r. pod numerem A 245, zgodnie z pozostaymi ustaleniami planu oraz przepisami odrbnymi; 3) nadzr archeologiczno-konserwatorski podczas wykonywania wszelkich robt ziemnych, w zakresie wymaganym przepisami odrbnymi. 7 W zakresie wymaga wynikajcych z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych na terenach komunikacji oraz na terenach wzdu szlakw pieszych i cieek rowerowych ustala si: 1) dopuszczenie lokalizacji obiektw maej architektury i elementw systemu informacji miejskiej; 2) dopuszczenie oznakowania tablicami informacyjnymi cieek dydaktycznych oraz szlakw pieszych i cieek rowerowych, przy czym powierzchnia jednej tablicy nie moe by wiksza ni 2 m2; 3) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektw, z wyjtkiem kioskw wbudowanych w wiaty przystankowe na przystankach komunikacji zbiorowej; 4) nakaz zagospodarowania wszystkich nieutwardzonych powierzchni zieleni, o ile nie koliduje to z planowanym zagospodarowaniem terenu. 8 W zakresie granic i sposobw zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie, ustalonych na podstawie przepisw odrbnych, ustala si: 1) nakaz zachowania i ochrony obszaru Natura 2000 Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005, oznaczonego na rysunku planu symbolem Kz-ZN, poprzez zagospodarowanie zgodne z ustaleniami planu oraz przepisami odrbnymi; 2) nakaz zachowania i ochrony na terenie Kz-ZN Fortu VIa Stockhausen oraz na terenie Kz-UO schronw mobilizacyjnych, oznaczonych na rysunku planu jako obszar

ochrony konserwatorskiej, poprzez zagospodarowanie zgodne z ustaleniami planu oraz przepisami odrbnymi; 3) dla lasw ochronnych zakaz innego ni leny sposobu uytkowania, zgodnie z przepisami odrbnymi; 4) dla Pomnika Przyrody, oznaczonego na rysunku planu: a) zakaz wycinania, niszczenia lub uszkadzania drzewa, b) zakaz umieszczania na drzewie szyldw, tablic informacyjnych, z wyjtkiem tablicy informujcej o pomniku przyrody, c) zakaz ingerencji na i pod powierzchni gruntu w odlegoci nie mniejszej ni 10,0 m od pnia drzewa, w szczeglnoci prowadzenia wykopw i utwardzania nawierzchni. 9 W zakresie szczeglnych warunkw zagospodarowania terenw oraz ogranicze w ich uytkowaniu ustala si: 1) zakaz lokalizacji budynkw na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: Kz-ZN, Kz-ZL, Kz-ZL/RL, Kz-RL, KD-L, KD-Dxs, KDW, KDWx, KDWpp; 2) nakaz uwzgldnienia ssiedztwa terenw kolejowych i zwizanych z tym ogranicze wynikajcych z przepisw odrbnych; 3) nakaz uwzgldnienia w zagospodarowaniu przebiegu podziemnych i naziemnych wojskowych urzdze teletechnicznych oraz ich obszaru oddziaywania, zgodnie z przepisami odrbnymi, na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: KzZL, Kz-ZN, Kz-UO, KD-L; 4) nakaz uwzgldnienia przebiegu tras podziemnych i napowietrznych sieci infrastruktury technicznej przy realizacji nasadze drzew i krzeww; 5) nakaz zachowania odlegoci zabudowy od granicy lasu zgodnie z przepisami odrbnymi. 10 W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji ustala si:

1) zachowanie cigoci powiza elementw pasa drogowego, w szczeglnoci jezdni, pieszo-jezdni, chodnikw i cieek rowerowych, w granicach obszaru objtego planem oraz z zewntrznym ukadem komunikacyjnym; 2) na terenach komunikacji, o ktrych mowa w 3 pkt 9: a) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych ni ustalone planem, elementw ukadu komunikacyjnego, zgodnie z przepisami odrbnymi, b) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, c) dopuszczenie lokalizacji drogowych obiektw inynierskich, d) zakaz lokalizacji ogrodze, z wyjtkiem zwizanych z bezpieczestwem ruchu; 3) parametry ukadu drogowego zgodnie z klasyfikacj i przepisami odrbnymi, w zakresie nie definiowanym ustaleniami planu; 4) szeroko drg publicznych w liniach rozgraniczajcych, oznaczonych na rysunku planu; 5) nakaz zagospodarowania zieleni wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentw terenw, o ile nie koliduje to z planowanym zagospodarowaniem terenu; 6) lokalizacj drogi publicznej klasy lokalnej, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KD-L; 7) lokalizacj drogi publicznej klasy dojazdowej, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KD-Dxs; 8) lokalizacj drg wewntrznych, na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW, KDWx; 9) lokalizacj parkingu, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KDWpp; 10) na terenach przeznaczonych pod zabudow nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla samochodw osobowych, w cznej liczbie nie mniejszej ni: a) 1,5 stanowiska postojowego na kade mieszkanie w budynku wielorodzinnym, w tym na kade 30 mieszka 1 stanowisko dla pojazdw osb niepenosprawnych, b) 2 stanowiska postojowe na kady budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej oraz dodatkowe 1 stanowisko w przypadku wydzielenia w budynku drugiego lokalu mieszkalnego albo dodatkowe 2 stanowiska w przypadku wydzielenia w budynku lokalu uytkowego, c) 10 stanowisk postojowych na kade 1000 m2 powierzchni uytkowej w obiektach owiatowych, nauki lub szkolnictwa wyszego, w tym 1 stanowisko dla pojazdw osb niepenosprawnych;

11) na terenach przeznaczonych pod zabudow nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla rowerw, w cznej liczbie nie mniejszej ni 20 stanowisk postojowych na kade 1000 m2 powierzchni uytkowej obiektw owiatowych, nauki lub szkolnictwa wyszego. 11 W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej ustala si: 1) dopuszczenie robt budowlanych w zakresie sieci: a) infrastruktury technicznej, w tym w szczeglnoci sieci: wodocigowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepowniczej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, b) systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu sub ratowniczych i bezpieczestwa publicznego; 2) powizanie sieci z ukadem zewntrznym oraz zapewnienie dostpu do sieci, zgodnie z przepisami odrbnymi; 3) zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni ciekw i zbiornikw bezodpywowych na cieki komunalne. 12 W zakresie rehabilitacji terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Kz-ZN, ustala si prowadzenie dziaa zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami odrbnymi, zmierzajcych do wyeksponowania fragmentu systemu XIX-wiecznych fortyfikacji, Fortu VIa Stockhausen. 13 Dla terenu zieleni objtej form ochrony przyrody Natura 2000 w klinie zieleni, oznaczonego na rysunku planu symbolem Kz-ZN, ustala si: 1) nakaz ochrony obszaru Natura 2000 Fortyfikacje w Poznaniu PLH 300005 poprzez: a) zakaz zmiany sposobu zagospodarowania, uytkowania i uksztatowania terenu,

b) zakaz realizacji nowych budowli i urzdze, z uwzgldnieniem pkt 3 i przepisw odrbnych, c) nakaz prowadzenia gospodarki lenej zgodnie z planem urzdzenia lasw; 2) nakaz uwzgldnienia ochrony konserwatorskiej Fortu poprzez: a) zachowanie wszystkich elementw Fortu budowli kubaturowych, nasypw ziemnych, zieleni fortecznej, b) uczytelnienie sylwety Fortu, dawnych drg rokadowych i podbudowanie ich zieleni; 3) dopuszczenie lokalizacji budowli i urzdze takich, jak: a) cieki rowerowe i szlaki piesze, b) obiekty maej architektury, c) tablice informacyjne dotyczce przyrody i obiektw zabytkowych; 4) dostp dla samochodw wycznie dla pojazdw obsugi technicznej, do terenu drogi publicznej KD-L, zgodnie z przepisami odrbnymi. 14 Dla terenu lasu w klinie zieleni, oznaczonego na rysunku planu symbolem Kz-ZL, ustala si: 1) nakaz prowadzenia gospodarki lenej zgodnie z planem urzdzenia lasw; 2) dopuszczenie lokalizacji budowli i urzdze takich, jak: a) drogi techniczne dla sub lenych, b) cieki rowerowe i szlaki piesze, c) sieci infrastruktury technicznej, d) tablice informacyjne; 3) dopuszczenie lokalizacji obiektw maej architektury, w tym sucych rekreacji lub utrzymaniu porzdku przy duktach lenych przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego. 15 Dla terenu lasu i zalesie w klinie zieleni, oznaczonego na rysunku planu symbolem KzZL/RL, ustala si: 1) nakaz prowadzenia gospodarki lenej zgodnie z planem urzdzenia lasw;

2) dopuszczenie zalesienia gruntw na podstawie planu zalesiania, zgodnie z przepisami odrbnymi; 3) nakaz dostosowania drzewostanu do warunkw siedliskowych; 4) zakaz lokalizacji obiektw budowlanych, z wyjtkiem sieci infrastruktury technicznej podziemnej; 5) zakaz lokalizacji ogrodze, z wyjtkiem przypadkw wynikajcych z prowadzenia gospodarki lenej. 16 Dla terenu zalesie w klinie zieleni, oznaczonego na rysunku planu symbolem Kz-RL, ustala si: 1) dopuszczenie zachowania dotychczasowego sposobu zagospodarowania; 2) dopuszczenie zalesienia gruntw na podstawie planu zalesiania, zgodnie z przepisami odrbnymi, z zastrzeeniem, e w strefie oznaczonej na rysunku planu dopuszcza si zagospodarowanie zieleni nisk; 3) dopuszczenie lokalizacji: a) cieek rowerowych i szlakw pieszych, b) obiektw maej architektury, w tym sucych rekreacji lub utrzymaniu porzdku, c) zadasze, stow, awek i innych urzdze turystycznych, d) placu zabaw dla dzieci, e) sieci infrastruktury technicznej; 4) dostp dla samochodw wycznie dla pojazdw obsugi technicznej, do terenu drogi publicznej KD-L, zgodnie z przepisami odrbnymi. 17 Dla terenu zabudowy usugowej usug owiaty w klinie zieleni, oznaczonego na rysunku planu symbolem Kz-UO, ustala si: 1) lokalizacj budynkw przeznaczonych na potrzeby owiaty oraz zwizanych z nimi budynkw i urzdze sportowo-rekreacyjnych; 2) dopuszczenie lokalizacji budynkw zamieszkania zbiorowego: internatw, schronisk modzieowych;

3) dopuszczenie lokalizacji urzdze budowlanych, z zastrzeeniem 11 pkt 3, obiektw maej architektury, doj, dojazdw, stanowisk postojowych i sieci infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych wolno stojcych maogabarytowych i wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrbnymi; 4) zagospodarowanie zieleni terenu nieutwardzonego; 5) nakaz uwzgldnienia ochrony konserwatorskiej schronw, w szczeglnoci poprzez zakaz przeksztacania sylwety schronw, nasypw oraz zieleni towarzyszcej; 6) w zakresie wymaganych parametrw i wskanikw ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) powierzchni zabudowy nie wiksz ni 30% powierzchni dziaki budowlanej, b) powierzchni biologicznie czynn dziaki budowlanej nie mniejsz ni 30%, c) wysoko budynkw nie wiksz ni 12,0 m, d) dowoln geometri dachw, e) podzia na nowe dziaki budowlane o powierzchni nie mniejszej ni 5000 m2, f) dopuszczenie wydzielenia dziaki o powierzchni nie mniejszej ni 50 m 2 w przypadku zlokalizowania maogabarytowej stacji transformatorowej; 7) dopuszczenie umieszczania elementw systemu informacji miejskiej oraz szyldw o cznej powierzchni nie przekraczajcej 4 m2, wycznie jako wolno stojcych lub na elewacji budynku na wysokoci kondygnacji parteru, pod warunkiem zapewnienia swobodnego ruchu pieszych; 8) nakaz lokalizacji stanowisk postojowych w granicach dziaki, zgodnie z 10 pkt 10 lit. c i 10 pkt 11, z dopuszczeniem bilansowania stanowisk postojowych dla samochodw osobowych wsplnie z terenem KDW; 9) dostp dla samochodw do terenu drogi publicznej KD-L poprzez drog wewntrzn KDW zgodnie z przepisami odrbnymi, z uwzgldnieniem 21 pkt 1 lit. e. 18 Dla terenw zabudowy usugowej usug owiaty, nauki lub szkolnictwa wyszego w klinie zieleni, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Kz-UO/UN i 2Kz-UO/UN, ustala si: 1) lokalizacj budynkw przeznaczonych na potrzeby: a) owiaty, nauki lub szkolnictwa wyszego oraz zwizanych z nimi budynkw i urzdze sportowo-rekreacyjnych,

b) instytutw badawczych, c) kultury i sztuki; 2) dopuszczenie na terenie 2Kz-UO/UN lokalizacji budynkw zamieszkania zbiorowego midzy innymi: domw studenckich, internatw, schronisk modzieowych; 3) dopuszczenie lokalizacji urzdze budowlanych, z zastrzeeniem 11 pkt 3, obiektw maej architektury, doj, dojazdw, stanowisk postojowych i sieci infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych wolno stojcych maogabarytowych i wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrbnymi; 4) zagospodarowanie zieleni terenu nie utwardzonego; 5) w zakresie wymaganych parametrw i wskanikw ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) powierzchni zabudowy nie wiksz ni 30% powierzchni dziaki budowlanej, b) powierzchni biologicznie czynn dziaki budowlanej nie mniejsz ni 30%, c) wysoko budynkw nie wiksz ni 12,0 m, d) dowoln geometri dachw, e) podzia na nowe dziaki budowlane o powierzchni nie mniejszej ni 3000 m2, f) dopuszczenie wydzielenia dziaki budowlanej o powierzchni nie mniejszej ni 50 m2 w przypadku zlokalizowania maogabarytowej stacji transformatorowej; 6) dopuszczenie umieszczania elementw systemu informacji miejskiej oraz szyldw o cznej powierzchni nie przekraczajcej 4 m2 na jednej dziace budowlanej, wycznie jako wolno stojcych lub na elewacji budynku na wysokoci kondygnacji parteru, pod warunkiem zapewnienia swobodnego ruchu pieszych; 7) nakaz lokalizacji stanowisk postojowych w granicach dziaki, zgodnie z 10 pkt 10 lit. c i 10 pkt 11; 8) dostp dla samochodw do terenu drogi publicznej KD-L poprzez drog wewntrzn KDW zgodnie z przepisami odrbnymi. 19 Dla terenw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w klinie zieleni, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Kz-MN, 2Kz-MN, 3Kz-MN, ustala si: 1) lokalizacj na dziace budowlanej jednego budynku mieszkalnego wolno stojcego;

2) dopuszczenie lokalizacji na dziace budowlanej jednego budynku garaowego albo gospodarczego; 3) dopuszczenie lokalizacji urzdze budowlanych, z zastrzeeniem 11 pkt 3, doj, dojazdw, obiektw maej architektury i sieci infrastruktury technicznej; 4) w zakresie wymaganych parametrw i wskanikw ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) powierzchni zabudowy nie wiksz ni 20% powierzchni dziaki budowlanej i nie wicej ni 300 m2, b) powierzchni zabudowy budynku garaowego albo gospodarczego nie wiksz ni 40 m2, c) powierzchni biologicznie czynn dziaki budowlanej nie mniejsz ni 50%, d) wysoko budynku mieszkalnego nie wiksz ni 9,0 m, e) dla budynku mieszkalnego dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, f) wysoko budynku garaowego lub gospodarczego nie wiksz ni 3,5 m, g) dla budynkw mieszkalnych dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe o kcie nachylenia poaci od 30o do 45o, h) dopuszczenie lokalizacji ogrodze do wysokoci 1,5 m, przy czym od wysokoci 0,5 m naley stosowa wycznie ogrodzenia aurowe, i) podzia na nowe dziaki budowlane o powierzchni nie mniejszej ni 1000 m2, przy zachowaniu szerokoci frontowej granicy dziaki budowlanej nie mniejszej ni 20,0 m; 5) dopuszczenie umieszczania elementw systemu informacji miejskiej oraz szyldw o cznej powierzchni nie przekraczajcej 1 m2 na jednej dziace budowlanej, wycznie na elewacji budynku na wysokoci kondygnacji parteru lub na ogrodzeniach, pod warunkiem zapewnienia swobodnego ruchu pieszych; 6) nakaz lokalizacji stanowisk postojowych w granicach dziaki budowlanej, zgodnie z 10 pkt 10 lit. b; 7) dostp dla samochodw do przylegych terenw drg publicznych KD-L i KD-Dxs, zgodnie z przepisami odrbnymi.

20 Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w klinie zieleni, oznaczonego na rysunku planu symbolem Kz-MW, ustala si: 1) dopuszczenie zachowania i przebudowy istniejcych budynkw mieszkalnych i garay bez prawa ich rozbudowy i nadbudowy; 2) dopuszczenie lokalizacji urzdze budowlanych, z zastrzeeniem 11 pkt 3, doj, dojazdw, stanowisk postojowych, obiektw maej architektury, sieci infrastruktury technicznej i garay z uwzgldnieniem pkt 4 lit. e; 3) zagospodarowanie zieleni terenw nie utwardzonych oraz lokalizacj urzdze rekreacyjnych dla mieszkacw i placw zabaw dla dzieci, z uwzgldnieniem pkt 4 lit. b; 4) w zakresie wymaganych parametrw i wskanikw ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) powierzchni zabudowy nie wiksz ni 20% powierzchni dziaki budowlanej, b) powierzchni biologicznie czynn dziaki budowlanej nie mniejsz ni 50%, c) wysoko budynku mieszkalnego nie wiksz ni 12,0 m, d) dowoln geometri dachw, e) realizacj garay wycznie wbudowanych w budynki mieszkalne, f) dopuszczenie lokalizacji ogrodze do wysokoci 1,5 m, przy czym od wysokoci 0,5 m naley stosowa wycznie ogrodzenia aurowe, g) podzia na nowe dziaki budowlane o powierzchni nie mniejszej ni 3000 m2; 5) dopuszczenie umieszczania elementw systemu informacji miejskiej oraz szyldw o cznej powierzchni nieprzekraczajcej 2 m2, wycznie na elewacji budynku na wysokoci kondygnacji parteru; 6) nakaz lokalizacji stanowisk postojowych w granicach dziaki, zgodnie z 10 pkt 10 lit. a; 7) dostp dla samochodw do terenu drogi publicznej KD-L nie wicej ni dwoma zjazdami, zgodnie z przepisami odrbnymi.

21 Dla terenw komunikacji, oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-L, KD-Dxs, KDW, KDWx i KDWpp ustala si: 1) dla terenu drogi publicznej KD-L: a) lokalizacj jezdni i co najmniej jednostronnego chodnika, b) lokalizacj jednostronnej dwukierunkowej cieki rowerowej, z dopuszczeniem zamiany jej na ciek pieszo-rowerow, c) powizanie z terenem KDWpp jednym zjazdem, zgodnie z przepisami odrbnymi, d) powizanie z terenem Kz-MW nie wicej ni dwoma zjazdami, zgodnie z przepisami odrbnymi, e) dopuszczenie jednego zjazdu bezporednio na teren Kz-UO, f) zakaz lokalizacji zjazdu na teren 1Kz-UO/UN, g) przystosowanie drogi do prowadzenia komunikacji autobusowej poprzez zapewnienie odpowiednich parametrw, h) dopuszczenie lokalizacji zatok autobusowych, i) dopuszczenie lokalizacji wiat przystankowych w strefach lokalizacji przystankw komunikacji zbiorowej; 2) dla terenu drogi wewntrznej KDW: a) lokalizacj jezdni zakoczonej placem do zawracania samochodw oraz obustronnych chodnikw, b) dopuszczenie zachowania istniejcych stanowisk postojowych przy placu do zawracania samochodw; 3) dla terenu drogi publicznej KD-Dxs: a) lokalizacj pieszo-jezdni, zakoczonej placem do zawracania samochodw, z uwzgldnieniem lit. b, b) dopuszczenie lokalizacji jezdni i co najmniej jednostronnego chodnika; 4) dla terenu drogi wewntrznej KDWx lokalizacj drogi dla pieszych; 5) dla terenu parkingu KDWpp: a) lokalizacj stanowisk postojowych dla samochodw osobowych i rowerw, b) powizanie z terenem KD-L jednym zjazdem, zgodnie z przepisami odrbnymi, c) lokalizacj przejazdu na teren sportowo-rekreacyjny znajdujcy si poza granicami obszaru planu.

22 Dla terenu infrastruktury technicznej elektroenergetyki, oznaczonego na rysunku planu symbolem E, ustala si: 1) lokalizacj wolno stojcej stacji transformatorowej; 2) dopuszczenie wymiany istniejcej stacji transformatorowej na stacj maogabarytow; 3) dostp dla samochodw wycznie dla pojazdw obsugi technicznej, do terenu drogi publicznej KD-L poprzez teren Kz-MW i drog wewntrzn KDW. 23 Ustala si stawk, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci 30%. 24 Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Poznania. 25 Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od daty jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Wielkopolskiego. Przewodniczcy Rady Miasta Poznania (-) Grzegorz Ganowicz