You are on page 1of 2

UCHWAA NR IX/78/IV/2011 RADY POWIATU W POZNANIU z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 2197P kategorii drogi powiatowej.

Na podstawie art. 12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.), art. 6a ust. 2, oraz z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastpuje: 1. Pozbawia si kategorii drogi powiatowej drog nr 2197P Kiszkowo agiewniki na odcinku od granicy powiatu do m. agiewniki na terenie gm. Pobiedziska. 2. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu w Poznaniu. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Wielkopolskiego z moc obowizujc od 01 stycznia 2012 r.

Uzasadnienie Droga powiatowa nr 2197P Kiszkowo agiewniki na odcinku od granicy powiatu do m. agiewniki na terenie gm. Pobiedziska, nie spenia wymogw okrelonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), dla drogi powiatowej. Droga ta stanowi uzupenienie sieci drg sucych wycznie lokalnym potrzebom, nie stanowi poczenia miast bdcych siedzibami powiatw z siedzibami gmin i siedzib gmin midzy sob. Organ waciwy do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii jest waciwy rwnie do pozbawienia jej tej kategorii. Zgodnie z art. 6a ust. 2, oraz z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), pozbawienie kategorii drogi nastpuje w drodze uchway rady powiatu w porozumieniu z zarzdem wojewdztwa, po zasigniciu opinii wjtw (burmistrzw, prezydentw miast) gmin, na obszarze ktrych przebiega droga, oraz zarzdw ssiednich powiatw, a w miastach na prawach powiatu - opinii prezydentw miast. Zarzd Powiatu w Poznaniu dysponuje wymaganymi, wyej wymienionymi opiniami tj., opini Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, Prezydenta Miasta Poznania, Zarzdu Powiatu Obornickiego, Zarzdu Powiatu Wgrowieckiego, Zarzdu Powiatu Gnienieskiego, Zarzdu Powiatu Wrzesiskiego, Zarzdu Powiatu redzkiego, Zarzdu Powiatu remskiego, Zarzdu Powiatu Kociaskiego, Zarzdu Powiatu Grodziskiego, Zarzdu Powiatu Nowotomyskiego, Zarzdu Powiatu Szamotulskiego, oraz dziaa w porozumieniu z Zarzdem Wojewdztwa Wielkopolskiego. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii i zaliczenie jej do innej kategorii nastpuje do koca trzeciego kwartau, z moc od 01 stycznia nastpnego roku. Wobec powyszego podjcie, na podstawie art. 10 i art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), stosownej Uchway Rady Powiatu w Poznaniu jest uzasadnione.

Przewodniczcy Rady Powiatu w Poznaniu Piotr Burdajewicz