You are on page 1of 15

UCHWAA NR IX/56/2011 RADY GMINY JARACZEWO z dnia 1 wrzenia 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Jaraczewo Na podstawie art.

169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz.483 ze zm.) i art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Jaraczewo uchwala: STATUT GMINY JARACZEWO Rozdzia I. POSTANOWIENIA OGLNE 1. Statut okrela: 1) ustrj Gminy Jaraczewo, 2) zasady tworzenia, czenia, podziau i znoszenia jednostek przewodniczcych tych jednostek w pracach rady gminy, 4) zasady tworzenia klubw radnych Rady Gminy Jaraczewo, 5) zasady dostpu do dokumentw Rady i jej komisji oraz korzystania z nich. 2. Ilekro w niniejszym Statucie mowa o: 1) Gminie naley przez to rozumie Gmin Jaraczewo, 2) Radzie naley przez to rozumie Rad Gminy Jaraczewo, 3) Komisji naley przez to rozumie komisj Rady Gminy Jaraczewo, 4) Komisji Rewizyjnej naley przez to rozumie Komisj Rewizyjn Rady Gminy Jaraczewo, 5) Wjcie naley przez to rozumie Wjta Gminy Jaraczewo, 6) Statucie naley przez to rozumie Statut Gminy Jaraczewo, 7) ustawie naley przez to rozumie ustaw z dnia 8 marca 1990 o samorzdzie gminnym. Rozdzia II. GMINA 3. 1. Gmina Jaraczewo jest podstawow jednostk lokalnego samorzdu terytorialnego, powoan do organizacji ycia publicznego na swoim terytorium. 2. Mieszkacy Gminy, z mocy ustawy, stanowi gminn wsplnot samorzdow, realizujc swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia w referendum oraz poprzez swe organy. 4. 1. Gmina pooona jest w Powiecie Jarociskim w Wojewdztwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 133 km. 2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali 1:100000, stanowica zacznik nr 1 do Statutu. 3. W Gminie mog by tworzone jednostki pomocnicze soectwa. 4. Wjt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy. 5. 1. W celu wykonania swych zada Gmina tworzy jednostki organizacyjne. 2. Wjt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych. 6. 1. Herbem Gminy s ruszta witego Wawrzyca, koloru tego, na czerwonym tle. Wzr herbu okrela zacznik nr 2 do Statutu. pomocniczych Gminy oraz udziau

3) organizacj wewntrzn oraz tryb pracy Rady Gminy Jaraczewo i komisji Rady Gminy Jaraczewo,

Id: KNMEQ-ZNNZI-WGOPJ-ULAOX-HFYZG. Podpisany

Strona 1

2. Barwy Gminy okrela flaga, koloru biaego na ktrej umieszczony jest w rodku herb gminy. Wzr flagi okrela zacznik nr 3 do Statutu. 3. Zasady uywania herbu i barw Gminy okrela Rada. 7. Siedzib organw Gminy jest miejscowo Jaraczewo. Rozdzia III. JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY 8. 1. O utworzeniu, poczeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a take zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchway, z uwzgldnieniem nastpujcych zasad: 1) inicjatorem utworzenia, poczenia, podziau lub zniesienia jednostki pomocniczej mog by mieszkacy obszaru, ktry ta jednostka obejmuje lub ma obejmowa, albo organy Gminy, 2) utworzenie, poczenie, podzia lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zosta poprzedzone konsultacjami, ktrych tryb okrela Rada odrbn uchwa, 3) projekt granic jednostki pomocniczej sporzdza Wjt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki, 4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miar moliwoci - uwzgldnia naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wizi spoeczne. 2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje si odpowiednio ust.1. 9. Uchway, o jakich mowa w 8 ust.1 powinny okrela w szczeglnoci: 1) obszar, 2) granice, 3) siedzib wadz, 4) nazw jednostki pomocniczej. 10. Jednostki pomocnicze podlegaj nadzorowi organw Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek. 11. Przewodniczcy organu wykonawczego jednostki pomocniczej bierze udzia w pracach rady bez prawa gosowania. Rozdzia IV. ORGANIZACJA WEWNTRZNA RADY 12. 1. Rada jest organem stanowicym i kontrolnym w Gminie. 2. Ustawowy skad Rady wynosi 15 radnych. 13. Rada dziaa: 1) na sesjach, 2) poprzez swoje komisje, 3) poprzez Wjta wykonujcego jej uchway. Wjt i komisje Rady pozostaj pod kontrol Rady, ktrej skadaj sprawozdania ze swej dziaalnoci. 14. Do wewntrznych organw Rady nale: 1) Przewodniczcy, 2) jeden Wiceprzewodniczcy 3) Komisja Rewizyjna, 4) komisje stae, wymienione w Statucie, 5) dorane komisje do okrelonych zada. 15. 1. Rada powouje nastpujce stae komisje: 1) Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budetu, Handlu i Usug,
Id: KNMEQ-ZNNZI-WGOPJ-ULAOX-HFYZG. Podpisany Strona 2

2) Owiaty, Kultury i Spraw Socjalnych. 2. Radny moe by czonkiem najwyej 1 komisji staej. 3. W czasie trwania kadencji Rada moe powoa dorane komisje do wykonywania okrelonych zada, okrelajc ich skad i zakres dziaania. 16. 1. Przewodniczcy Rady organizuje prac Rady i prowadzi jej obrady. 2. Wyboru Przewodniczcego i Wiceprzewodniczcego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji. 17. Przewodniczcy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodniczcy, w szczeglnoci: 1) zwouje sesje Rady, 2) przewodniczy obradom, 3) sprawuje policj sesyjn, 4) kieruje obsug kancelaryjn posiedze Rady, 5) zarzdza i przeprowadza gosowanie nad projektami uchwa, 6) podpisuje uchway rady, 7) czuwa nad zapewnieniem warunkw niezbdnych do wykonywania przez radnych ich mandatu. 18. Do obowizkw Wiceprzewodniczcego naley wykonywanie zada zastrzeonych przez ustaw lub Statut dla Przewodniczcego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczcego. 19. Pod nieobecno Przewodniczcego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczcy. 20. 1. Przewodniczcy oraz Wiceprzewodniczcy Rady koordynuj z ramienia Rady prace Komisji. 2. Podziau zada w zakresie, o jakim mowa w ust.1 dokonuje Przewodniczcy Rady. 21. Obsug rady i jej organw zapewnia pracownik Urzdu Gminy, wyznaczony do obsugi rady. Rozdzia V. TRYB PRACY RADY 1. Sesje Rady 22. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa sprawy nalece do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorzdzie gminnym oraz w innych ustawach, a take w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. 2. Oprcz uchwa Rada moe podejmowa: 1) postanowienia proceduralne, 2) deklaracje zawierajce samozobowizanie si do okrelonego postpowania, 3) owiadczenia zawierajce stanowisko w okrelonej sprawie, 4) apele zawierajce formalnie niewice wezwania adresatw zewntrznych do okrelonego postpowania, podjcia inicjatywy czy zadania, 5) opinie zawierajce owiadczenia wiedzy oraz oceny. 3. Do postanowie, deklaracji, owiadcze, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgaszania inicjatywy uchwaodawczej i podejmowania uchwa. 23. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czstotliwoci potrzebn do wykonania zada Rady, nie rzadziej jednak ni raz na kwarta. 2. Sesjami zwyczajnymi s sesje przewidziane w planie pracy Rady. 3. Sesjami zwyczajnymi s take sesje nie przewidziane w planie, ale zwoane w zwykym trybie.

Id: KNMEQ-ZNNZI-WGOPJ-ULAOX-HFYZG. Podpisany

Strona 3

4. Sesje nadzwyczajne s zwoywane w przypadkach przewidzianych w ustawie. 2. Przygotowanie sesji 24. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczcy. 2. Przygotowanie sesji obejmuje: 1) ustalenie porzdku obrad, 2) ustalenie czasu i miejsca obrad, 3) zapewnienie dostarczenia radnym materiaw, w tym projektw uchwa, dotyczcych poszczeglnych punktw porzdku obrad. 3. Sesje zwouje Przewodniczcy Rady lub w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodniczcy. 4. O terminie, miejscu i proponowanym porzdku obrad sesyjnych powiadamia si radnych najpniej na 7 dni przed terminem obrad, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub w inny skuteczny sposb. 5. Powiadomienie wraz z materiaami dotyczcymi sesji powiconej uchwaleniu budetu i sprawozdania z wykonania budetu przesya si radnym najpniej na 14 dni przed sesj. 6. W razie niedotrzymania terminw, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada moe podj uchwa o odroczeniu sesji i wyznaczy nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji moe by zgoszony przez radnego tylko na pocztku obrad, przed gosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmian porzdku obrad. 7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno by podane do publicznej wiadomoci w sposb zwyczajowo przyjty. 8. Terminy okrelone w ust. 4 i 5 rozpoczynaj bieg od dnia, w ktrym nastpio dorczenie i obejmuj dzie odbywania sesji. 25. Przed kad sesj Przewodniczcy Rady, po zasigniciu opinii Wjta ustala list osb zaproszonych na sesj. 26. Wjt obowizany jest udzieli Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji. 27. Publiczno obserwujca przebieg sesji zajmuje przeznaczone dla niej miejsca. 28. Wyczenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawach. 29. 1. Sesja odbywa si na jednym posiedzeniu. 2. Na wniosek Przewodniczcego obrad bd radnego, Rada moe postanowi o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada moe postanowi w szczeglnoci ze wzgldu na niemoliwo wyczerpania porzdku obrad lub konieczno jego rozszerzenia, potrzeb uzyskania dodatkowych materiaw lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemoliwiajce Radzie waciwe obradowanie lub podjcie uchwa. 4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, ktrzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoczeniem, odnotowuje si w protokle. 30. 1. Kolejne sesje Rady zwoywane s w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub terminach okrelonych przez Przewodniczcego Rady. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w 23 ust. 4. 31. 1. Rada moe rozpocz obrady tylko w obecnoci co najmniej poowy swego ustawowego skadu. 2. Przewodniczcy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniej poowy skadu; jednake Rada nie moe wwczas podejmowa uchwa. 32. 1. Sesj otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczcy Rady. 2. W razie nieobecnoci Przewodniczcego czynnoci okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczcy. 3. Rada na wniosek Przewodniczcego Rady moe powoa spord radnych Sekretarza Rady.
Id: KNMEQ-ZNNZI-WGOPJ-ULAOX-HFYZG. Podpisany Strona 4

4. Do zada Sekretarza Rady, podczas obrad Rady Gminy, naley w szczeglnoci: a) zapoznanie si z treci protokou z obrad sesji i przedstawienie sprawozdania na kolejnym posiedzeniu, b) wykonywanie innych czynnoci zleconych przez Rad. 33. 1. Otwarcie sesji nastpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczcego Rady formuy Otwieram ......... Sesj Rady Gminy Jaraczewo. 2. Po otwarciu sesji Przewodniczcy Rady stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocno obrad. 34. Po otwarciu sesji Przewodniczcy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porzdku obrad. 35. 1. Porzdek obrad obejmuje w szczeglnoci: 1) przyjcie protokou z obrad poprzedniej sesji 2) sprawozdanie Wjta o jego dziaaniach w okresie midzysesyjnym, oraz sprawozdanie z wykonania uchwa Rady, 3) rozpatrzenie projektw uchwa lub zajcie stanowiska, 4) interpelacje i zapytania radnych, 5) odpowiedzi na interpelacje zgoszone na poprzednich sesjach, 6) wolne wnioski i informacje. 36. Sprawozdanie, o jakim mowa w 35 pkt 2, skada Wjt lub wyznaczona przez niego osoba. 37. 1. Interpelacje i zapytania s kierowane do Wjta. 2. Interpelacje dotycz spraw gminnej wsplnoty o zasadniczym charakterze. 3. Interpelacja powinna zawiera krtkie przedstawienie stanu faktycznego, bdcego jej przedmiotem oraz wynikajce ze pytania. 4. Interpelacje skada si w formie pisemnej na rce Przewodniczcego Rady, Przewodniczcy niezwocznie przekazuje interpelacj adresatowi. 5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni na rce Przewodniczcego Rady i radnego skadajcego interpelacje. 6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalajc, radny interpelujcy moe zwrci si do Przewodniczcego Rady o nakazanie niezwocznego uzupenienia odpowiedzi. 7. Przewodniczcy Rady informuje radnych o zoonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliszej sesji Rady, w ramach odrbnego punktu porzdku obrad. 38. 1. Zapytania skada si w sprawach aktualnych problemw Gminy, take w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 2. Zapytania formuowane s pisemnie na rce Przewodniczcego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest moliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. 37 ust.1, 5, 6 i 7 stosuje si odpowiednio. 39. 1. Przewodniczcy Rady prowadzi obrady wedug ustalonego porzdku, otwierajc i zamykajc dyskusje nad kadym z punktw. 2. Przewodniczcy Rady udziela gosu wedug kolejnoci zgosze; w uzasadnionych przypadkach moe take udzieli gosu poza kolejnoci. 3. Radnemu nie wolno zabiera gosu bez zezwolenia Przewodniczcego Rady. 4. Przewodniczcy Rady moe zabiera gos w kadym momencie obrad. 5. Przewodniczcy Rady moe udzieli gosu osobie nie bdcej radnym. 40. 1. Przewodniczcy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwaszcza nad zwizoci wystpie radnych oraz innych osb uczestniczcych w sesji.

Id: KNMEQ-ZNNZI-WGOPJ-ULAOX-HFYZG. Podpisany

Strona 5

2. Przewodniczcy Rady moe czyni radnym uwagi dotyczce tematu, formy i czasu trwania ich wystpie, a w szczeglnie uzasadnionych przypadkach przywoa mwc do rzeczy. 3. Jeeli temat lub sposb wystpienia albo zachowania radnego w sposb oczywisty zakcaj porzdek obrad, bd uchybiaj powadze sesji, Przewodniczcy Rady przywouje radnego do porzdku, a gdy przywoanie nie odnioso skutku moe odebra mu gos, nakazujc odnotowanie tego faktu w protokole. 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si odpowiednio do osb spoza Rady zaproszonych na sesj i do publicznoci. 5. Po uprzednim ostrzeeniu Przewodniczcy Rady moe nakaza opuszczenie sali tym osobom spord publicznoci, ktre swoim zachowaniem lub wystpieniami zakcaj porzdek obrad bd naruszaj powag sesji. 41. Na wniosek radnego, Przewodniczcy Rady przyjmuje do protoku sesji wystpienie radnego zgoszone na pimie, lecz nie wygoszone w toku obrad, informujc o tym Rad. 42. 1. Przewodniczcy Rady udziela gosu poza kolejnoci w sprawie wnioskw natury formalnej, w szczeglnoci dotyczcych: 1) stwierdzenia quorum, 2) zmiany porzdku obrad, 3) ograniczenia czasu wystpienia dyskutantw, 4) zamknicia listy mwcw lub kandydatw, 5) zakoczenia dyskusji i podjcia uchway, 6) zarzdzenia przerwy, 7) odesania projektu uchway do komisji, 8) przeliczenia gosw, 9) przestrzegania regulaminu obrad. 2. Wnioski formalne Przewodniczcy Rady poddaje pod dyskusj po dopuszczeniu jednego gosu za i jednego gosu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje spraw pod gosowanie. 43. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada moe jednak postanowi inaczej. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadkw nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji. 44. 1. Po wyczerpaniu listy mwcw, Przewodniczcy Rady zamyka dyskusj. W razie potrzeby zarzdza przerw w celu umoliwienia waciwej Komisji lub Wjtowi ustosunkowania si do zgoszonych w czasie debaty wnioskw, a jeli zaistnieje taka konieczno przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie. 2. Po zamkniciu dyskusji Przewodniczcy Rady rozpoczyna procedur gosowania. 3. Po rozpoczciu procedury gosowania, do momentu zarzdzenia gosowania, Przewodniczcy Rady moe udzieli radnym gosu tylko w celu zgoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porzdku gosowania. 45. 1. Po wyczerpaniu porzdku obrad Przewodniczcy Rady koczy sesj, wypowiadajc formu Zamykam ....... Sesj Rady Gminy Jaraczewo. 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoczenia uwaa si za czas trwania sesji. 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy take sesji, ktra obja wicej ni jedno posiedzenie. 46. 1. Rada jest zwizana uchwa od chwili jej podjcia. 2. Uchylenie lub zmiana podjtej uchway moe nastpi tylko w drodze odrbnej uchway podjtej nie wczeniej ni na nastpnej sesji. 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje si w odniesieniu do oczywistych omyek.

Id: KNMEQ-ZNNZI-WGOPJ-ULAOX-HFYZG. Podpisany

Strona 6

47. Do wszystkich osb pozostajcych w miejscu obrad po zakoczeniu sesji lub posiedzenia maj zastosowanie oglne przepisy porzdkowe waciwe dla miejsca, w ktrym sesja si odbywa. 48. 1. Pracownik Urzdu Gminy, wyznaczony przez Wjta w uzgodnieniu z Przewodniczcym Rady, sporzdza z kadej sesji protok. 2. Przebieg sesji nagrywa si za pomoc urzdze umoliwiajcych wielokrotne odtworzenie. Nagranie przechowuje si do czasu przyjcia protokou z jej obrad. 49. 1. Protok z sesji musi wiernie odzwierciedla jej przebieg. 2. Protok z sesji powinien w szczeglnoci zawiera: a) numer, dat i miejsce odbywania sesji, godzin jej rozpoczcia i zakoczenia oraz wskazywa numery uchwa, imi i nazwisko Przewodniczcego obrad i protokolanta, b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia, c) imiona i nazwiska nieobecnych czonkw Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci, d) odnotowanie przyjcia protoku z poprzedniej sesji, e) ustalony porzdek obrad, f) przebieg obrad, a w szczeglnoci tre wystpie albo ich streszczenie, teksty zgoszonych, jak rwnie uchwalonych wnioskw, a nadto odnotowanie faktw zgoszenia pisemnych wystpie, g) przebieg gosowania z wyszczeglnieniem liczby gosw za, przeciw i wstrzymujcych oraz gosw niewanych, h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrbnego do treci uchway, i) podpis Przewodniczcego obrad i osoby sporzdzajcej protok. 50. 1. Nie pniej ni na najbliszej sesji radni mog zgasza poprawki lub uwagi do protokou. O ich uwzgldnieniu rozstrzyga Przewodniczcy po wysuchaniu protokolanta i przesuchaniu nagrania z przebiegu sesji. 2. Jeeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzgldniony, wnioskodawca moe wnie sprzeciw do Rady. 3. Rada moe podj uchwa o przyjciu protoku z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2. 51. 1. Do protokou docza si list obecnoci radnych oraz odrbn list zaproszonych goci, teksty przyjtych przez Rad uchwa, owiadczenia i inne dokumenty zoone na rce Przewodniczcego Rady. 2. Uchway Przewodniczcy Rady dorcza Wjtowi najpniej w cigu 4 dni od dnia zakoczenia sesji. 3. Przepis ust.2 nie dotyczy aktw prawa miejscowego o charakterze porzdkowym. 3. Uchway 52. 1. Uchway o jakich mowa w 22 ust. 1, a take deklaracje, owiadczenia, apele i opinie o jakich mowa w 22 ust. 2 s sporzdzone w formie odrbnych dokumentw. 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowie proceduralnych. 53. 1. Inicjatyw uchwaodawcz posiada kady z radnych, Komisje Rady oraz Wjt, chyba e przepisy prawa stanowi inaczej. 2. Projekt uchway powinien okrela w szczeglnoci: 1) tytu uchway, 2) podstaw prawn, 3) postanowienia merytoryczne,
Id: KNMEQ-ZNNZI-WGOPJ-ULAOX-HFYZG. Podpisany Strona 7

4) w miar potrzeby okrelenie rda sfinansowania realizacji uchway, 5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchway i zoenia sprawozdania po jej wykonaniu, 6) ustalenie terminu obowizywania lub wejcia w ycie uchway. 3. Projekt uchway powinien by przedoony Radzie wraz z uzasadnieniem, w ktrym naley wskaza potrzeb podjcia uchway, a w razie potrzeby take informacj o skutkach finansowych jej realizacji. Uzasadnienie projektu uchway podpisuje ten, kto wystpi z inicjatyw jej podjcia. 4. Projekty uchwa s opiniowane co do ich zgodnoci z prawem przez radc prawnego. 5. Projekty uchwa powinny by opiniowane pod wzgldem merytorycznym przez komisje rady, ktre przedstawiaj stanowisko na sesji. 54. Uchway Rady powinny by zredagowane w sposb zwizy, syntetyczny, przy uyciu wyrae w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa naley unika posugiwania si wyraeniami specjalistycznymi, zapoyczonymi z jzykw obcych i neologizmami. 55. Ilekro przepisy prawa ustanawiaj wymg dziaania Rady po zaopiniowaniu jej uchway, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rzdowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkadany jest projekt uchway Rady. 56. 1. Uchway Rady podpisuje Przewodniczcy Rady. 2. Przepis ust.1 stosuje si odpowiednio do Wiceprzewodniczcego prowadzcego obrady. 57. 1. Wjt ewidencjonuje oryginay uchwa w rejestrze uchwa i przechowuje wraz z protokoami sesji Rady. 2. Odpisy uchwa przekazuje si waciwym jednostkom do realizacji i do wiadomoci zalenie od ich treci. 4. Procedura gosowania 58. 1. Gosowanie jawne odbywa si przez podniesienie rki. 2. Gosowanie jawne zarzdza i przeprowadza Przewodniczcy obrad, przelicza oddane gosy za, przeciw i wstrzymujce si, sumuje je i porwnujc z list radnych obecnych na sesji lub ustawowym skadem rady, nakazuje odnotowanie wynikw gosowania w protokole sesji. 3. Do przeliczenia gosw Przewodniczcy obrad moe wyznaczy radnych lub inn osob. 4. Wyniki gosowania jawnego ogasza Przewodniczcy obrad. 59. 1. W gosowaniu tajnym radni gosuj za pomoc kart ostemplowanych pieczci Rady, przy czym kadorazowo Rada ustala sposb gosowania, a samo gosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyonionym spord siebie przewodniczcym. 2. Komisja Skrutacyjna przed przystpieniem do gosowania objania sposb gosowania i przeprowadza je, wyczytujc kolejno radnych z listy obecnoci. 3. Kart do gosowania nie moe by wicej ni radnych obecnych na sesji. 4. Po przeliczeniu gosw Przewodniczcy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protok, podajc wynik gosowania. 5. Karty z oddanymi gosami i protok gosowania stanowi zacznik do protokou sesji. 60. 1. Przewodniczcy obrad przed poddaniem wniosku pod gosowanie precyzuje i ogasza Radzie proponowan tre wniosku w taki sposb, aby jego redakcja bya przejrzysta, a wniosek nie budzi wtpliwoci co do intencji wnioskodawcy. 2. W pierwszej kolejnoci Przewodniczcy obrad poddaje pod gosowanie wniosek najdalej idcy, jeli moe to wykluczy potrzeb gosowania nad pozostaymi wnioskami. Ewentualny spr co do tego, ktry z wnioskw jest najdalej idcy rozstrzyga Przewodniczcy obrad.

Id: KNMEQ-ZNNZI-WGOPJ-ULAOX-HFYZG. Podpisany

Strona 8

3. W przypadku gosowania w sprawie wyborw osb, Przewodniczcy obrad przed zamkniciem listy kandydatw zapytuje kadego z nich czy zgadza si kandydowa i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzcej poddaje pod gosowanie zamknicie listy kandydatw, a nastpnie zarzdza wybory. 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat zoy uprzednio zgod na pimie. 61. 1. Jeeli oprcz wniosku o podjcie uchway w danej sprawie zostanie zgoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku, w pierwszej kolejnoci Rada gosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjcie uchway. 2. Gosowanie nad poprawkami do poszczeglnych paragrafw lub ustpw projektu uchway nastpuje wedug ich kolejnoci, z tym e w pierwszej kolejnoci Przewodniczcy obrad poddaje pod gosowanie te poprawki, ktrych przyjcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. 3. W przypadku przyjcia poprawki wykluczajcej inne poprawki do projektu uchway, poprawek tych nie poddaje si pod gosowanie. 4. W przypadku zgoszenia do tego samego fragmentu projektu uchway kilku poprawek stosuje si zasad okrelon w 60 ust.2. 5. Przewodniczcy obrad moe zarzdzi gosowanie cznie nad grup poprawek do projektu uchway. 6. Przewodniczcy obrad zarzdza gosowanie w ostatniej kolejnoci za przyjciem uchway w caoci ze zmianami wynikajcymi z poprawek wniesionych do projektu uchway. 7. Przewodniczcy obrad moe odroczy gosowanie, o jakim mowa w ust.6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjtych poprawek nie zachodzi sprzeczno pomidzy poszczeglnymi postanowieniami uchway. 62. 1. Gosowanie zwyk wikszoci gosw oznacza, e przechodzi wniosek lub kandydatura, ktra uzyskaa wiksz liczb gosw za ni przeciw. Gosw wstrzymujcych si i niewanych nie dolicza si do adnej z grup gosujcych za czy przeciw. 2. Jeeli celem gosowania jest wybr jednej z kilku osb lub moliwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na ktry oddano tak liczb gosw, ktra jest wiksza od liczby gosw przypadajcych osobno na kad alternatyw. 63. 1. Gosowanie bezwzgldn wikszoci gosw oznacza, e przechodzi wniosek lub kandydatura, ktre uzyskay co najmniej jeden gos wicej od sumy pozostaych wanie oddanych gosw, to znaczy przeciwnych i wstrzymujcych si. 2. Gosowanie bezwzgldn wikszoci ustawowego skadu Rady oznacza, e przechodzi wniosek lub kandydatura, ktra uzyskaa liczb cakowit wanych gosw oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyszajc poow ustawowego skadu Rady, a zarazem tej poowie najblisz. 3. Bezwzgldna wikszo gosw przy parzystej liczbie gosujcych zachodzi wwczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur zostao oddanych 50% + 1 wanie oddanych gosw. 4. Bezwzgldna wikszo gosw przy nieparzystej liczbie gosujcych zachodzi wwczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur zostaa oddana liczba gosw o 1 wiksza od liczby pozostaych wanie oddanych gosw. 5. Komisje Rady 64. 1. Przedmiot dziaania poszczeglnych komisji staych i zakres zada komisji doranych okrela Rada w odrbnych uchwaach. 2. Postanowienie ust.1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady. 65. 1. Komisje stae dziaaj zgodnie z rocznym planem pracy przedoonym Radzie na ostatniej sesji koczcego si roku. 2. Rada moe nakaza komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian. 66. 1. Komisje Rady mog odbywa wsplne posiedzenia. 2. Komisje Rady mog podejmowa wspprac z odpowiednimi komisjami innych gmin, a nadto z innymi podmiotami, jeeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dziaalnoci.
Id: KNMEQ-ZNNZI-WGOPJ-ULAOX-HFYZG. Podpisany Strona 9

3. Komisje uchwalaj opinie oraz wnioski i przekazuj je Radzie. 4. Na podstawie upowanienia Rady, Przewodniczcy lub Wiceprzewodniczcy Rady, koordynujcy prac komisji Rady mog zwoa posiedzenie komisji i nakaza zoenie Radzie sprawozdania. 67. Pracami komisji kieruje przewodniczcy komisji lub zastpca przewodniczcego komisji, wybrany przez czonkw danej komisji. 68. 1. Komisje pracuj na posiedzeniach. 2. Do posiedze komisji staych stosuje si odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej. 69. 1. Przewodniczcy komisji staych co najmniej raz do roku przedstawiaj na sesji Rady sprawozdania z dziaalnoci komisji. 2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do doranych komisji, zespow powoanych przez Rad. 70. Opinie i wnioski komisji uchwalane s w gosowaniu jawnym zwyk wikszoci gosw, w obecnoci co najmniej poowy skadu komisji. 6. Radni 71. 1. Radni potwierdzaj swoj obecno na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci. 2. Radny winien usprawiedliwi swoj nieobecno Przewodniczcemu Rady najpniej w cigu 7 dni od daty odbycia sesji lub posiedzenia komisji. Fakt opuszczenia obrad przez radnych odnotowuje si w protokole zaznaczajc czy opuszczenie nastpio z usprawiedliwieniem czy bez. 72. 1. Radni powinni odbywa spotkania ze swoimi wyborcami. 2. Radni mog, stosownie do potrzeb, przyjmowa mieszkacw Gminy w siedzibie Urzdu Gminy w sprawach dotyczcych Gminy i jej mieszkacw. 73. 1. W przypadku notorycznego uchylania si przez radnego od wykonania jego obowizkw, Przewodniczcy Rady moe wnioskowa o udzielenie radnemu upomnienia. 2. Uchwa w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umoliwieniu radnemu zoenia wyjanie, chyba e okae si to niemoliwe. 74. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniajcego radnego o rozwizanie z nim stosunku pracy, Rada moe powoa komisj doran do szczegowego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy. 2. Komisja przedkada swoje ustalenia i propozycje na pimie Przewodniczcemu Rady. 3. Przed podjciem uchway w przedmiocie wskazanym w ust.1 Rada powinna umoliwi radnemu zoenie wyjanie. 75. 1. Wjt wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczcego Rady, w ktrym stwierdza si penienie funkcji radnego. 2. Radni mog zwraca si bezporednio do Rady we wszystkich sprawach zwizanych z penieniem przez nich funkcji radnego. 7. Wsplne sesje z radami innych jednostek samorzdu terytorialnego 76. 1. Rada moe odbywa wsplne sesje z radami innych jednostek samorzdu terytorialnego, w szczeglnoci dla rozpatrzenia i rozstrzygnicia ich wsplnych spraw. 2. Wsplne sesje organizuj przewodniczcy rad zainteresowanych jednostek samorzdu terytorialnego. 3. Zawiadomienie o wsplnej sesji podpisuj zainteresowanych jednostek samorzdu terytorialnego. wsplnie przewodniczcy lub wiceprzewodniczcy

Id: KNMEQ-ZNNZI-WGOPJ-ULAOX-HFYZG. Podpisany

Strona 10

77. 1. Koszty wsplnej sesji ponosz rwnomiernie zainteresowane jednostki samorzdu terytorialnego, chyba e radni uczestniczcy we wsplnej sesji postanowi inaczej. 2. Przebieg wsplnych obrad moe by uregulowany wsplnym regulaminem uchwalonym przed przystpieniem do obrad. Rozdzia VI. ZASADY I TRYB DZIAANIA KOMISJI REWIZYJNEJ 1. Organizacja Komisji Rewizyjnej 78. 1. Komisja Rewizyjna skada si z Przewodniczcego, Zastpcy Przewodniczcego oraz pozostaych czonkw. Liczb czonkw Komisji Rewizyjnej ustala Rada Gminy w drodze odrbnej uchway. 2. Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada. 3. Zastpc Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej. 79. Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej organizuje prac Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodniczcego lub niemonoci dziaania, jego zadania wykonuje jego Zastpca. 80. 1. Czonkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj wyczeniu od udziau w jej dziaaniach w sprawach, w ktrych moe powsta podejrzenie o ich stronniczo lub interesowno. 2. W sprawie wyczenia Zastpcy Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej oraz poszczeglnych czonkw decyduje pisemnie Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej. 3. O wyczeniu Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada. 4. Wyczony czonek Komisji Rewizyjnej moe odwoa si na pimie od decyzji o wyczeniu do Rady w terminie 7 dni od daty powzicia wiadomoci o treci tej decyzji. 2. Zasady kontroli 81. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dziaalno Wjta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzgldem: 1) legalnoci, 2) gospodarnoci, 3) rzetelnoci, 4) celowoci, 5) oraz zgodnoci ze stanem faktycznym. 2. Komisja Rewizyjna bada w szczeglnoci gospodark finansow kontrolowanych podmiotw, w tym wykonanie budetu Gminy. 82. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Rad. 83. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwaach Rady. 84. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczeglnoci dotyczy projektw dokumentw majcych stanowi podstaw okrelonych dziaa. 2. Rada moe nakaza Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a take przerwanie kontroli lub odstpienie od poszczeglnych czynnoci kontrolnych. 3. Rada moe nakaza rozszerzenie lub zwenie zakresu i przedmiotu kontroli. 4. Uchway Rady, o ktrych mowa w ust. 2 3 wykonywane s niezwocznie. 5. Komisja Rewizyjna jest obowizana do przeprowadzenia kontroli w kadym przypadku podjcia takiej decyzji przez Rad.

Id: KNMEQ-ZNNZI-WGOPJ-ULAOX-HFYZG. Podpisany

Strona 11

85. 1. Postpowanie kontrolne przeprowadza si w sposb umoliwiajcy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dziaalnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocen kontrolowanej dziaalnoci wedug kryteriw ustalonych w 81 ust.1. 2. Stan faktyczny ustala si na podstawie dowodw zebranych w toku postpowania kontrolnego. 3. Jako dowd moe by wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog by wykorzystane w szczeglnoci: dokumenty, wyniki ogldzin, zeznania wiadkw, opinie biegych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych. 3. Tryb kontroli 86. 1. Kontrole przeprowadzane s na podstawie pisemnego upowanienia wydanego przez Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej, w odniesieniu do Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej, wydanego przez Przewodniczcego Rady, okrelajcego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. 2. Kontrolujcy obowizani s przed przystpieniem do czynnoci kontrolnych okaza kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowanienia, o ktrych mowa w ust. 1 oraz dowody osobiste. 87. 1. W razie powzicia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popenienia przestpstwa, kontrolujcy niezwocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wjta, wskazujc dowody uzasadniajce zawiadomienie. 2. Jeeli podejrzenie dotyczy osoby Wjta, kontrolujcy zawiadamia o tym Przewodniczcego Rady. 88. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowizany jest zapewni warunki i rodki dla prawidowego przeprowadzenia kontroli. 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowizany jest w szczeglnoci przedkada na danie kontrolujcych dokumenty i materiay niezbdne do przeprowadzenia kontroli oraz umoliwi kontrolujcym wstp do obiektw i pomieszcze kontrolowanego podmiotu. 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, ktry odmwi wykonania czynnoci, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, obowizany jest do niezwocznego zoenia na rce osoby kontrolujcej pisemnego wyjanienia. 4. Na danie kontrolujcych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowizany jest udzieli ustnych i pisemnych wyjanie, take w przypadkach innych, ni okrelone w ust. 3. 89. Czynnoci kontrolne wykonywane s w miar moliwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu. 4. Protokoy kontroli 90. 1. Kontrolujcy sporzdzaj z przeprowadzonej kontroli w terminie 14 dni od daty jej zakoczenia protok pokontrolny, obejmujcy: 1) nazw i adres kontrolowanego podmiotu, 2) imi i nazwisko kontrolujcych, 3) daty rozpoczcia i zakoczenia czynnoci kontrolnych, 4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objtego kontrol, 5) imi i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu, 6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczeglnoci wnioski kontroli wskazujce na stwierdzenie nieprawidowoci w dziaalnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodw potwierdzajcych ustalenia zawarte w protokole, 7) dat i miejsce podpisania protokou, 8) podpisy kontrolujcych i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatk o odmowie podpisania protokou z podaniem przyczyn odmowy. 2. Protok pokontrolny moe zawiera wnioski oraz propozycje co do sposobu usunicia nieprawidowoci stwierdzonych w wyniku kontroli.

Id: KNMEQ-ZNNZI-WGOPJ-ULAOX-HFYZG. Podpisany

Strona 12

91. 1. W przypadku odmowy podpisania protokou przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowizany do zoenia - w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjanienia jej przyczyn. 2. Wyjanienia, o ktrych mowa w ust.1 skada si na rce Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej. 92. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moe zoy na rce Przewodniczcego Rady uwagi dotyczce kontroli i jej wynikw. 2. Uwagi, o ktrych mowa w ust. 1 skada si w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokou pokontrolnego do podpisania. 93. Protok pokontrolny sporzdza si w czterech egzemplarzach, ktre w terminie 3 dni od daty podpisania protokou otrzymuj: Przewodniczcy Rady, Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej, Wjt Gminy i kierownik kontrolowanego podmiotu. 5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej 94. 1. Komisja Rewizyjna przedkada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia poprzedniego roku. 2. Plan przedoony Radzie musi zawiera co najmniej: 1) terminy odbywania posiedze, 2) terminy i wykaz jednostek, ktre zostan poddane kontroli kompleksowej. 3. Rada moe zatwierdzi jedynie cz planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystpienie do wykonywania kontroli kompleksowych moe nastpi po zatwierdzeniu planu pracy lub jego czci. 95. 1. Komisja Rewizyjna skada Radzie w terminie do dnia 31 stycznia kadego roku roczne sprawozdanie ze swej dziaalnoci w roku poprzednim. 2. Sprawozdanie powinno zawiera: 1) liczb, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli, 2) wykaz najwaniejszych nieprawidowoci wykrytych w toku kontroli, 3) wykaz uchwa podjtych przez Komisj Rewizyjn, 4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwaniejszymi wnioskami, wynikajcymi z tych kontroli. 3. Poza przypadkiem okrelonym w ust.1, Komisja Rewizyjna skada sprawozdanie ze swej dziaalnoci po podjciu stosownej uchway Rady, okrelajcej przedmiot i termin zoenia sprawozdania. 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 96. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoywanych przez jej Przewodniczcego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miar potrzeb. 2. Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej zwouje jej posiedzenia, ktre nie s objte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie poczty elektronicznej lub w inny przyjty sposb. 3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mog by zwoywane z wasnej inicjatywy Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej, a take na pisemny umotywowany wniosek: 1) Przewodniczcego Rady lub te pisemny wniosek, 2) nie mniej ni 5 radnych, 3) nie mniej ni 2 czonkw Komisji Rewizyjnej. 4. Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej moe zaprosi na jej posiedzenia: 1) radnych nie bdcych czonkami Komisji Rewizyjnej, 2) osoby zaangaowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegych lub ekspertw. 5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej naley sporzdza protok, ktry winien by podpisany przez wszystkich czonkw komisji uczestniczcych w posiedzeniu.

Id: KNMEQ-ZNNZI-WGOPJ-ULAOX-HFYZG. Podpisany

Strona 13

97. Uchway Komisji Rewizyjnej zapadaj zwyk wikszoci gosw w obecnoci co najmniej poowy skadu Komisji w gosowaniu jawnym. 98. Obsug biurow Komisji Rewizyjnej zapewnia Wjt. 99. 1. Komisja Rewizyjna moe korzysta z porad, opinii i ekspertyz osb posiadajcych wiedz fachow w zakresie zwizanym z przedmiotem jej dziaania. 2. Zawarcie odpatnej umowy, w zakresie okrelonym w ust. 1, moe nastpi pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel rodkw w budecie. 100. 1. Komisja Rewizyjna moe na zlecenie Rady lub po powziciu stosownych uchwa przez wszystkie zainteresowane komisje, wspdziaa w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich waciwoci rzeczowej. 2. Do czonkw innych komisji uczestniczcych w kontroli, prowadzonej przez Komisj Rewizyjn stosuje si odpowiednio przepisy niniejszego rozdziau. 101. Komisja Rewizyjna moe wystpowa do organw Gminy w sprawie wnioskw o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln Izb Obrachunkow, Najwysz Izb Kontroli lub inne organy kontroli. Rozdzia VII. ZASADY DZIAANIA KLUBW RADNYCH 102. Radni mog tworzy kluby radnych, wedug kryteriw przez siebie przyjtych. 103. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziau przez co najmniej 3 radnych. 2. Powstanie klubu musi zosta niezwocznie zgoszone Przewodniczcemu Rady. 3. W zgoszeniu podaje si: 1) nazw klubu, 2) list czonkw, 3) imi i nazwisko przewodniczcego klubu. 4. W razie zmiany skadu klubu lub jego rozwizania przewodniczcy klubu jest obowizany do niezwocznego poinformowania o tym Przewodniczcego Rady. 104. 1. Kluby dziaaj wycznie w ramach Rady. 2. Przewodniczcy Rady prowadzi rejestr klubw. 105. 1. Kluby dziaaj w okresie kadencji Rady. Upyw kadencji Rady jest rwnoznaczny z rozwizaniem klubw. 2. Kluby mog ulega wczeniejszemu rozwizaniu na mocy uchwa ich czonkw, podejmowanych bezwzgldn wikszoci w obecnoci co najmniej poowy czonkw klubu. 3. Kluby podlegaj rozwizaniu uchwa Rady, gdy liczba ich czonkw spadnie poniej 2 osb. 106. Prace klubw organizuj przewodniczcy klubw, wybierani przez czonkw klubu. 107. 1. Kluby mog uchwala wasne regulaminy. 2. Regulaminy klubw nie mog by sprzeczne ze Statutem Gminy. 3. Przewodniczcy Klubw s obowizani do niezwocznego przedkadania regulaminw klubw Przewodniczcemu Rady. 4. Postanowienie ust.3 dotyczy take zmian regulaminw. 108. 1. Klubom przysuguj uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dziaania Rady. 2. Kluby mog przedstawia swoje stanowisko na sesji Rady wycznie przez swych przedstawicieli. 109. Na wniosek przewodniczcych klubw Wjt obowizany jest zapewni klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbdnym do ich funkcjonowania.

Id: KNMEQ-ZNNZI-WGOPJ-ULAOX-HFYZG. Podpisany

Strona 14

Rozdzia VIII. ZASADY DOSTPU I KORZYSTANIA Z DOKUMENTW RADY I KOMISJI 110. Materiay dokumentujce posiedzenia rady gminy i komisji rady gminy udostpnia si w siedzibie Urzdu Gminy w godzinach urzdowania. 111. Nadzr nad udostpnieniem dokumentw peni Wjt. 112. Prawo dostpu i korzystania z dokumentw polega na: 1) przegldaniu dokumentw, 2) sporzdzaniu notatek z dokumentw, 3) daniu uzyskiwania kserokopii fragmentw protokow, uchwa rady i komisji. Rozdzia IX. POSTANOWIENIA KOCOWE 113. Traci moc uchwaa Nr XXVIII/232/2002 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Jaraczewo (tekst jednolity) oraz uchwaa Nr VI/58/2003 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 24 kwietnia 2003 roku zmieniajca Statut Gminy Jaraczewo 114. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Wielkopolskiego Zacznik nr 1 do Statutu Gminy Jaraczewo Zalacznik1.pdf Mapa Gminy Jaraczewo Zacznik nr 2 do Statutu Gminy Jaraczewo Zalacznik2.pdf Herb Gminy Jaraczewo Zacznik nr 3 do Statutu Gminy Jaraczewo Zalacznik3.pdf Wzr Flagi

Przewodniczcy Rady Roman Skrzypczak

Id: KNMEQ-ZNNZI-WGOPJ-ULAOX-HFYZG. Podpisany

Strona 15