You are on page 1of 2

POROZUMIENIE NR .................... POWIATU POZNASKIEGO z dnia 8 lipca 2011 r.

w sprawie powierzenia Gminie Komorniki niektrych zada zarzdzania publicznymi drogami powiatowymi. zawarty pomidzy: 1. Powiatem Poznaskim reprezentowany przez Zarzd Powiatu w Poznaniu, w imieniu ktrego dziaaj: Starosta Poznaski Jan Grabkowski Wicestarosta Poznaski Tomasz ubiski Zwanym dalej Powiatem 2. Gmin Komorniki, w imieniu ktrej dziaa: Burmistrz Gminy Komorniki Jan Broda Zwanej dalej Gmin Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 19 ust.4 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) zgodnie z Uchwa nr XI/88/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie przejcia zada inwestycyjnych z zakresu wasnoci Powiatu Poznaskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznaskiemu oraz Uchwa nr XVIII/61/IV/2011 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki niektrych zada zarzdzania publiczn drog powiatow nr 2390P Komorniki - czyca 1. Powiat powierza, a Gmina przejmuje do prowadzenia na okres do 31 grudnia 2011r. zadanie zarzdzania drog powiatow nr 2390 Komorniki - czyca w zakresie dotyczcym wykonania dokumentacji technicznej i wyremontowania: 1) ul. Komornickiej na odcinku od parkingu przy kociele do ul. Zespoowej; 2) ul. czyckiej na odcinku od ul. Laskowskiej do ul. Dworcowej; w m. Wiry, bdce zadaniem powiatu. 2. 1. Zadania, o ktrych mowa w 1, finansowane bd ze rodkw wasnych Gminy Komorniki. 3. 1. Zadania, o ktrych mowa w 1, realizowane bd zgodnie z Prawem Budowlanym i Prawem Zamwie Publicznych. 2. Gwarancja lub rkojmia udzielana przez Wykonawc na roboty budowlane powinna wynosi minimum 3 lata. 4. 1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz Zarzdu Drg Powiatowych w Poznaniu maj prawo do przeprowadzenia kontroli prawidowoci wykonywania przez Gmin zadania objtego porozumieniem. 2. W ramach prawa kontroli, Gmina jest zobowizana udzieli pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz Zarzdu Drg Powiatowych w Poznaniu wszelkich informacji oraz zapewni przedstawicielom przeprowadzenie kontroli prowadzenia robt. 3. Z przeprowadzonej kontroli, w przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanych robt, sporzdzony zostanie protok pokontrolny. 5. 1. Odbioru robt wykonanego zadania dokonuje komisja, w skad ktrej wchodz przedstawicie Zarzdu Drg Powiatowych w Poznaniu,Gminy Komorniki i Wykonawcy. 2. Z odbioru, o ktrym mowa w ust 1, sporzdzony zostanie protok odbioru robt. 3. Zadania, po zakoczeniu ich realizacji, zostan przekazane przez Gmin Powiatowi Poznaskiemu Zarzdowi Drg Powiatowych w Poznaniu na podstawie protokou zdawczo odbiorczego. Zacznik do protokou zdawczo-odbiorczego stanowi bdzie: a) 1 kpl dokumentacji powykonawczej; b) kosztorys powykonawczy; c) gwarancja lub rkojmia na roboty 6. 1. Zadania, o ktrych mowa w 1, po zakoczeniu przekazane zostan Powiatowi jako pomoc rzeczowa.

2. Rozliczenie z realizacji zadania nastpi na podstawie przedoonych kopii: a) faktur kosztw poniesionych na realizacj zadania; b) protokou odbioru robt, o ktrym mowa w 5, ust. 2; c) protokou zdawczo-odbiorczego, o ktrym mowa w 5, ust. 3; 3. Dokumenty, o ktrych mowa w ust 2, naley dostarczy do Starostwa Powiatowego w Poznaniu do dnia 31 stycznia 2012r. 7. 1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewanoci. 2. W sprawach nieuregulowanych maj zastosowanie przepisy ustawy o samorzdzie gminnym, o samorzdzie powiatowym oraz kodeksu cywilnego. 3. Sprawy wynikajce z realizacji niniejszego porozumienia bd rozstrzygnite przez Sd waciwy dla siedziby Powiatu. 4. Porozumienie wchodzi w ycie z dniem jego zawarcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Wielkopolskiego. 5. Porozumienie sporzdzono w siedmiu jednobrzmicych egzemplarzach: pi z nich otrzymuje Starostwo Powiatowe w Poznaniu, dwa Urzd Gminy Komorniki.

Starosta Poznaski Jan Grabkowski

Wicestarosta Poznaski Tomasz ubiski

Wjt Gminy Komorniki Jan Broda