You are on page 1of 8

TABELA NR 2 - WYDATKI BUDETU MIASTA NA ROK 2011

WYDATKI BIECE wydatki jednostek budetowych wydatki na cele statutowe wynagrodzenia i skadki od nich naliczane projekty z udziaem rodkw Unii Europejskiej z tego: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane inwestycje i zakupy inwestycyjne

WYDATKI MAJTKOWE inwestycje finansowane przy udziale rodkw Unii Europejskiej wydatki zwizane z wniesieniem wkadw do spek prawa handlowego

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie

Plan na 2011

010

ROLNICTWO I OWIECTWO 01008 Melioracje wodne 01030 Izby rolnicze

12,639 10,000 2,639 372,180 372,180 16,971,828 1,500,000 1,584,228 13,887,600 1,000 1,000 8,773,960 4,002,532 4,582,200 85,000 104,228

12,639 10,000 2,639

wydatki na obsug dugu, gwarancje i porczenia

Dotacje

Ogem

dotacje

150

PRZETWRSTWO PRZEMYSOWE 15011 Rozwj przedsibiorczoci

366,580 366,580

5,600 5,600 0

600

TRANSPORT I CZNO 60004 Lokalny transport zbiorowy 60013 Drogi publiczne wojewdzkie 60016 Drogi publiczne gminne

1,500,000 1,500,000

1,500,000

7,971,828

6,000,000

200,000 1,300,000 1,000 1,000 0 4,324,200 4,000,000 222,200 85,000 17,000 87,228 0 0 0 0 89,760 2,532 0 0 0 0 0 0 0 0

1,384,228 6,587,600 0 6,000,000 0 0

630 63003 700 70004 70005

TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rne jednostki obsugi gospodarki

700,000

3,660,000

mieszkaniowej
Gospodarka gruntami i nieruchomociami

700,000

3,660,000

70021 Towarzystwa budownictwa spoecznego 70095 Pozostaa dziaalno

TABELA NR 2 - WYDATKI BUDETU MIASTA NA ROK 2011

WYDATKI BIECE wydatki jednostek budetowych wydatki na cele statutowe wynagrodzenia i skadki od nich naliczane projekty z udziaem rodkw Unii Europejskiej z tego: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane inwestycje i zakupy inwestycyjne

WYDATKI MAJTKOWE inwestycje finansowane przy udziale rodkw Unii Europejskiej wydatki zwizane z wniesieniem wkadw do spek prawa handlowego

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie

Plan na 2011

710 71004 71014

DZIAALNO USUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowanie geodezyjne i kartograficzne

395,000 150,000 45,000 200,000 10,560,013 785,950 427,000 7,450,600 588,930 1,307,533

395,000 150,000 45,000 200,000

wydatki na obsug dugu, gwarancje i porczenia

Dotacje

Ogem

dotacje

71035 Cmentarze 750 ADMINISTRACJA PUBLCZNA 75011 Urzdy wojewdzkie Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 powiatu) 75023 75075 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

35,000

2,078,050 11,950 85,000 1,526,100

6,533,000 1,386,463 774,000 2,000 5,737,000 20,000 78,930 1,307,533

139,100

970,810

357,500

170,000

340,000 17,500 170,000

35,000

455,000

75095 Pozostaa dziaalno URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA 75101 752 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa OBRONA NARODOWA 75212 Pozostae wydatki obronne

139,100

970,810

751

6,043

1,563

4,480

6,043 400 400 0

1,563 400 400

4,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABELA NR 2 - WYDATKI BUDETU MIASTA NA ROK 2011

WYDATKI BIECE wydatki jednostek budetowych wydatki na cele statutowe wynagrodzenia i skadki od nich naliczane projekty z udziaem rodkw Unii Europejskiej z tego: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane inwestycje i zakupy inwestycyjne

WYDATKI MAJTKOWE inwestycje finansowane przy udziale rodkw Unii Europejskiej wydatki zwizane z wniesieniem wkadw do spek prawa handlowego

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie

Plan na 2011

754

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 75404 Komendy wojewdzkie Policji 75412 Ochotnicze strae poarne 75414 Obrona cywilna 75416 Stra Miejska 75495 Pozostaa dziaalno DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Pobr podatkw, opat i 75647 nieopodatkowanych nalenoci budetowych OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Obsuga papierw wartociowych, 75702 kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Rozliczenia z tytuu porcze i 75704

932,046 30,000 30,500 27,500 729,046 115,000

264,772 30,000 30,500 17,500 71,772 115,000

637,376

19,898

wydatki na obsug dugu, gwarancje i porczenia

Dotacje

Ogem

dotacje

10,000

10,000 637,376 19,898

756

30,000

30,000

30,000 2,811,973 0

30,000 0 0 0 0 0 0 2,811,973 0 0 0

757

2,597,099

2,597,099

gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego


RNE ROZLICZENIA

214,874

214,874

758

963,532

963,532

TABELA NR 2 - WYDATKI BUDETU MIASTA NA ROK 2011

WYDATKI BIECE wydatki jednostek budetowych wydatki na cele statutowe wynagrodzenia i skadki od nich naliczane projekty z udziaem rodkw Unii Europejskiej z tego: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane inwestycje i zakupy inwestycyjne

WYDATKI MAJTKOWE inwestycje finansowane przy udziale rodkw Unii Europejskiej wydatki zwizane z wniesieniem wkadw do spek prawa handlowego

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie

Plan na 2011

75814 Rne rozliczenia finansowe 75818 Rezerwy oglne i celowe 801 OWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoy podstawowe 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80113 Dowoenie uczniw do szk Doksztacanie i doskonalenie 80146 nauczycieli 80195 Pozostaa dziaalno 851 OCHRONA ZDROWIA 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 85195 Pozostaa dziaalno 852 POMOC SPOECZNA 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze 85202 Domy pomocy spoecznej 85203 Orodki wsparcia

0 963,532 26,421,929 12,130,000 4,900,000 6,710,000 38,000 103,506 2,540,423 781,248 60,000 640,000 81,248 15,143,434 57,270 862,159 658,718 178,000 21,900 152,600 3,500 142,370 57,270 862,159 197,638 460,022 1,058 3,409,147 483,958 2,497,834 427,355 963,532 1,843,725 960,696 44,242 484,056 38,000 102,506 214,225 397,996 30,200 291,796 76,000 1,629,044 180,252 7,900 170,604 1,748 2,298,244 233,491 60,792 0 10,593,685 0 246,600 0 0 25,000 1,000 2,326,198 0 587,841 0 405,231 0 25,000 0 0 0 0 15,650,571 2,326,198 7,743,118 2,348,764 5,557,689 587,841 405,231 82,288 42,228 9,160 30,900 210,000 0 3,110,000 2,900,000 0 0

wydatki na obsug dugu, gwarancje i porczenia

Dotacje

Ogem

dotacje

TABELA NR 2 - WYDATKI BUDETU MIASTA NA ROK 2011

WYDATKI BIECE wydatki jednostek budetowych wydatki na cele statutowe wynagrodzenia i skadki od nich naliczane projekty z udziaem rodkw Unii Europejskiej z tego: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane inwestycje i zakupy inwestycyjne

WYDATKI MAJTKOWE inwestycje finansowane przy udziale rodkw Unii Europejskiej wydatki zwizane z wniesieniem wkadw do spek prawa handlowego

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie

Plan na 2011

85212

wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

7,382,600

33,419

311,303

7,037,878

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, 85213 niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach centrum integracji spoecznej 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

67,900

67,900

1,239,515 1,278,402 449,998 1,696,477 270,000 1,180,395 619,172 606,172 13,000 769,377 13,000 106,500 85,100 13,000

740

1,238,775 1,278,402

85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiki stae 85219 Orodki pomocy spoecznej 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 85305 obki Rehabilitacja zawodowa i spoeczna 85311 osb niepenosprawnych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

998 165,714 270,000 30,476 57,070 57,070 10,728 549,102 549,102 233,491 0 60,792 0 0 1,516,191

449,000 14,572

85295 Pozostaa dziaalno 853

574,000 0 0

wydatki na obsug dugu, gwarancje i porczenia

Dotacje

Ogem

dotacje

246,600 0 0 0

854

113,970

530,227

18,680

TABELA NR 2 - WYDATKI BUDETU MIASTA NA ROK 2011

WYDATKI BIECE wydatki jednostek budetowych wydatki na cele statutowe wynagrodzenia i skadki od nich naliczane projekty z udziaem rodkw Unii Europejskiej z tego: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane inwestycje i zakupy inwestycyjne

WYDATKI MAJTKOWE inwestycje finansowane przy udziale rodkw Unii Europejskiej wydatki zwizane z wniesieniem wkadw do spek prawa handlowego

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie

Plan na 2011

85401 wietlice szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy 85412 wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey 85415 Pomoc materialna dla uczniw 85495 Pozostaa dziaalno 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 90003 Oczyszczanie wsi i miast 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i

508,497 96,000 78,680 86,200 5,461,040 1,000,000 2,080,000 520,000 100,000 1,460,000 301,040 7,558,195 4,000 5,493,195 1,350,000 630,000 81,000 3,958,195 4,000 1,893,195 1,350,000 630,000 81,000 100,000 36,000 60,000 10,500 100,000

31,600 47,600

476,897 12,400 18,680

34,770 4,353,000

40,930 8,040 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 1,000,000

2,080,000 514,000 6,000

gminach

90013 Schroniska dla zwierzt 90015 Owietlenie ulic, placw i drg 90095 Pozostaa dziaalno 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92108 Filharmonie, orkiestry, chry i kapele 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 92116 Biblioteki Ochrona zabytkw i opieka nad 92120 zabytkami 92195 Pozostaa dziaalno

1,460,000 299,000 0 2,040 0 0 0 0 0 0 0 3,600,000 0

wydatki na obsug dugu, gwarancje i porczenia

Dotacje

Ogem

dotacje

3,600,000

TABELA NR 2 - WYDATKI BUDETU MIASTA NA ROK 2011

WYDATKI BIECE wydatki jednostek budetowych wydatki na cele statutowe wynagrodzenia i skadki od nich naliczane projekty z udziaem rodkw Unii Europejskiej z tego: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane inwestycje i zakupy inwestycyjne

WYDATKI MAJTKOWE inwestycje finansowane przy udziale rodkw Unii Europejskiej wydatki zwizane z wniesieniem wkadw do spek prawa handlowego

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie

Plan na 2011

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92604 Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i 92605 sportu 92695 Pozostaa dziaalno OGEM

3,610,837 1,704,110 1,685,477 221,250 102,195,846

1,955,647 750,000 1,205,647

400,480

268,600

wydatki na obsug dugu, gwarancje i porczenia

Dotacje

Ogem

dotacje

986,110 954,110

211,230 189,250

268,600 32,000 26,396,892 3,946,152 787,733 1,376,041 11,455,411 2,811,973 13,194,538 13,260,000 1,000,000

11,398,859 18,732,021

Wydatki ogem: 1) wydatki biece: a) dotacje b) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

102,195,846 74,741,308 11,398,859 45,128,913 26,396,892 18,732,021

TABELA NR 2 - WYDATKI BUDETU MIASTA NA ROK 2011

WYDATKI BIECE wydatki jednostek budetowych wydatki na cele statutowe wynagrodzenia i skadki od nich naliczane projekty z udziaem rodkw Unii Europejskiej z tego: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane inwestycje i zakupy inwestycyjne

WYDATKI MAJTKOWE inwestycje finansowane przy udziale rodkw Unii Europejskiej wydatki zwizane z wniesieniem wkadw do spek prawa handlowego

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie

Plan na 2011

c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw z Unii Europejskiej, w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - dotacje e) porczenia i gwarancje udzielone przez j.s.t. f) obsuga dugu 2) wydatki majtkowe: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacje na zadania inwestycyjne b) inwestycje finansowane z udziaem rodkw Unii Europejskiej c) wniesienie wkadw do spek prawa handlowego

11,455,411 3,946,152 787,733 1,376,041 214,874 2,597,099 27,454,538 13,194,538 1,384,228 13,260,000 1,000,000

wydatki na obsug dugu, gwarancje i porczenia

Dotacje

Ogem

dotacje