You are on page 1of 2

Wrocaw, dnia 1 marca 2011 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK-N.4131.25.2011.AZ5 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust.

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano uchway Nr VI/32/11 Rady Miejskiej Wabrzycha z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie okrelenia trybu powoywania czonkw oraz organizacji i trybu dziaania Gminnej Rady Dziaalnoci Poytku Publicznego w Wabrzychu. uzasadnienie Rada Miejska Wabrzycha podja na sesji w dniu 31 stycznia 2011 r. uchwa Nr VI/32/11 w sprawie okrelenia trybu powoywania czonkw oraz organizacji i trybu dziaania Gminnej Rady Dziaalnoci Poytku Publicznego w Wabrzychu. Uchwaa wpyna do Organu Nadzoru w dniu 8 lutego 2011 r. W toku badania legalnoci uchway Organ Nadzoru stwierdzi jej podjcie z istotnym naruszeniem art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 zwanej dalej ustaw) w zw. z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z pn. zm.). Moc uchway Nr VI/32/11 Rada Miejska Wabrzycha, dziaajc na podstawie art. 41g ustawy, okrelia tryb powoywania czonkw oraz organizacj i tryb dziaania Gminnej Rady Dziaalnoci Poytku Publicznego w Wabrzychu. Zgodnie z art. 41g ustawy: Organ stanowicy odpowiednio powiatu lub gminy okreli, w drodze uchway, tryb powoywania czonkw oraz organizacj i tryb dziaania odpowiednio Rady Powiatowej lub Rady Gminnej, biorc pod uwag potrzeb zapewnienia reprezentatywnoci organizacji pozarzdowych oraz podmiotw, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3, terminy i sposb zgaszania kandydatur na czonkw Rady Powiatowej lub Rady Gminnej oraz potrzeb zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych Rad.. Cytowany przepis wskazuje wyranie zakres upowanienia dla rady gminy (tu: Rady Miejskiej). Wszystkie wymienione w tym przepisie elementy musz by obligatoryjnie zawarte w uchwale rady gminy. Tymczasem przedmiotowa uchwaa koncentruje si gwnie na okreleniu organizacji i trybu dziaania Gminnej Rady Dziaalnoci Poytku Publicznego. Jeli za chodzi o tryb powoywania czonkw Gminnej Rady, to w uchwale wskazano organy uprawnione do delegowania swoich przedstawicieli do Rady oraz ilo przedstawicieli a take sposb ich zgaszania. Ustawodawca wyranie wskaza w art. 41g ustawy, e okrelajc tryb powoywania czonkw Gminnej Rady, Rada Miejska winna wzi pod uwag take terminy i sposb zgaszania kandydatur na czonkw Rady Gminnej. O ile wypeniono obowizek okrelenia sposobu zgaszania przedstawicieli, o tyle uchwaa nie wskazuje terminw ich zgaszania. W ocenie organu nadzoru nie jest wystarczajce wskazanie w 1 ust. 1 pkt 3 uchway, e przedstawicieli organizacji pozarzdowych oraz podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy wybiera si podczas otwartego spotkania tych organizacji i podmiotw. Jeli za chodzi o termin zgaszania przedstawicieli Rady Miejskiej, to brak w ogle jakiegokolwiek zapisu uchway, z ktrego mona by go wywie. Dodatkowo naley przypomnie o potrzebie okrelenia terminu i sposobu wskazania przedstawicieli w sytuacji tworzenia Gminnej Rady po raz pierwszy, a take osobno terminu zgaszania przedstawicieli w zwizku z upywem kadencji Gminnej Rady. W wietle powyszego nie mona zatem uzna, by Rada Miejska prawidowo wypenia kompetencj z art. 41g ustawy.

Id: GAGNK-FGFEN-PVDWC-BMPBF-RNMLU. Podpisany

Strona 1

Jak stanowi art. 7 Konstytucji: Organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa.. Zgodnie z 119 ust. 1 w zw. z 143 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908), na podstawie jednego upowanienia ustawowego wydaje si jeden akt prawa miejscowego, ktry wyczerpujco reguluje sprawy przekazane do unormowania w tym upowanieniu. Kadorazowo niekompletne wypenienie kompetencji do podejmowania uchwa stanowicych akty prawa miejscowego powinno by traktowane jako istotne naruszenie prawa, skutkujce niewanoci uchway. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu z dnia 14 kwietnia 2000 r.: Opierajc si na konstrukcji wad powodujcych niewano mona wskaza rodzaje narusze przepisw, ktre trzeba zaliczy do istotnych, skutkujcych niewanoci uchway organu gminy. Do nich naley naruszenie przepisw wyznaczajcych kompetencj do podejmowania uchwa, podstawy prawnej podejmowania uchwa, przepisw prawa ustrojowego, przepisw prawa materialnego - przez wadliw ich wykadni - oraz przepisw regulujcych procedur podejmowania uchwa. (I SA/Wr 1798/99, Lex nr 49428). Biorc powysze pod uwag orzeczono, jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu za porednictwem Organu Nadzoru Wojewody Dolnolskiego w terminie 30 dni od jego dorczenia. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorzdzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.

Wojewoda Dolnolski Aleksander Marek Skorupa

Id: GAGNK-FGFEN-PVDWC-BMPBF-RNMLU. Podpisany

Strona 2