You are on page 1of 7

Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Lubomierz rozstrzyga o sposobie rozpatrzeniu uwag, wniesionych do projektu planu. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Pokrzywnik, gmina Lubomierz, został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 4 do 25 listopada 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz. Na dzień 18 listopada 2010 r. wyznaczony został termin dyskusji publicznej. Informacje o powyższych terminach oraz o możliwości zgłoszenia uwag zostały podane do publicznej wiadomości za pomocą ogłoszenia umieszczonego w Gazecie Wyborczej oraz obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz wywieszonego na tablicy ogłoszeń ww. urzędu, a także za pomocą serwisu internetowego gminy (BIP). Uwagi, które wpłynęły do projektu ww. planu wyłożonego do publicznego wglądu, rozstrzyga się w następujący sposób:
Rozstrzygnięcie burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwag uwaga uwzględniona uwaga nieuwzględniona Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, załącznik do uchwały Nr III/10/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. uwaga uwzględniona uwaga nieuwzględniona

Lp.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

26.11.2010

Piotr MAJER ul. J. Dzierżonia 7 52-413 Wrocław

prośba o zmianę przebiegu granicy projektowanego rezerwatu „Starodrzew nad Jeziorem Pilchowickim” Prośba o zmianę przeznaczenia na rolne i likwidacja, bądź pomniejszenie terenu 01EW prośba o przywrócenie funkcji rolniczej oraz poprawienie granicy projektowanego rezerwatu „Dziki Wąwóz” prośba o przeznaczenie działki pod użytkowanie rolne

dz. nr 126

11R

-

-

przebieg granicy rezerwatu wyznaczony na podstawie wcześniejszych opracowań i uzgodniony z RDOŚ wniosek bezprzedmiotowy wniosek EnergiiPro – inwestycja celu publicznego przebieg granicy rezerwatu oraz przeznaczenie terenu uzgodnione z RDOŚ wnioskowany teren ujęty w spisie konserwatorskim i objęty ochroną, proponowany do odbudowy proponowana zmiana nie jest zgodna z wytycznymi konserwatorskimi linie energetyczne wyrysowane zgodnie z mapą zasadniczą i uzgodnione właściwą w tym zakresie instytucją przeznaczenia terenów zmienia się na podstawie ustaleń z gminą i instytucji właściwych do opiniowania i uzgadniania, a nie tylko wniosków osób prywatnych sprostowanie oczywistej omyłki

04 ZLD dz. nr 130 01EW

-

-

dz. nr 131/1

03ZLD

-

-

dz. nr 131/4

01MW

-

-

2.

29.11.2010

Sławomir KOCAN Pokrzywnik 4 59-623 Lubomierz

prośba o zmianę przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną prośba o likwidację linii niskiego napięcia

dz. nr 41

09R

-

-

3.

08.12.2010

Ryszard NAGÓRNY Pokrzywnik 28 59-623 Lubomierz

dz. nr 50/1, 50/2, 51/5

09MZ

-

-

4.

10.12.2010

Aneta GIEYSZTOR Pokrzywnik 11 59-623 Lubomierz

oprócz wnioskowanej do zmiany przeznaczenia działki zmieniono także przeznaczenie działki sąsiedniej, nie będącej przedmiotem wniosku ww. Pani prośba o umieszczenie istniejącego budynku na rysunku planu

dz. nr 4/16, 3/1

02RM

-

-

dz. nr 68

17MZ

+

+

budynek zaznaczony po nieprawidłowej stronie drogi błąd w nazwach pochodzących od nazwy wsi Pilchowice, zamiast „pilchowickie” występuje słowo „pilichowickie” ujednolicić nazewnictwo w studium i planach dotyczące projektowanych rezerwatów przyrody w §5. ust.1 pkt 1) zmienić zapis „powinno” na „ma” nieprawidłowa lokalizacja pomnika przyrody nieścisłości pomiędzy spisem konserwatorskim rysunkiem planu twardo określić granicę terenu niezabudowanego wzdłuż lasu ujednolicić nazwę OOS Natura 2000 uwagi dot. oddziaływania środowisko proj.

dz. nr 59

11MZ

-

-

zmieniono przebieg drogi , zgodnie z wymogami przepisów odrębnych i szczególnych sprostowanie pisarskiej omyłki

cały plan

cały plan

+

+

cały plan

cały plan

-

-

wniosek bezprzedmiotowy

tekst planu rysunek planu rysunek planu

tekst planu rysunek planu rysunek planu

-

-

brak lokalizacja pomnika orientacyjna jest

spis zabytków określony został przez konserwatora brak sprostowanie omyłki pisarskiej prognoza nie jest dokumentem wiążącym w świetle prawa zmieniono przebieg drogi , zgodnie z wymogami przepisów odrębnych i szczególnych sprostowanie oczywistej omyłki

tekst planu cały plan prognoza

tekst planu cały plan prognoza +

+ -

-

prognozy na

-

5. 6.

10.12.2010 10.12.2010

Krystyna ŁUCZAK Pokrzywnik 16 59-623 Lubomierz Natalia DĄSAL Pokrzywnik 20 59-623 Lubomierz

budynek zaznaczony po nieprawidłowej stronie drogi prośba o umieszczenie istniejącego budynku na rysunku planu budynek zaznaczony po nieprawidłowej stronie drogi

dz. nr 59

11MZ

-

-

dz. nr 68 dz. nr 59

17MZ 11MZ

+ -

+ -

zmieniono przebieg drogi , zgodnie z wymogami przepisów odrębnych i szczególnych

treść wniosku jak w poz. nr 4. Niniejszego wykazu prośba o usytuowanie zabytkowego na działce właściwe obiektu dz. nr 35/2 07MZ

jak w poz. nr 4. kol 7

jak w poz. nr 4. kol 8

jak w poz. nr 4. kol 9

jak w poz. nr 4. kol 10

jak w poz. nr 4. kol 11

7.

10.12.2010

Andrzej SYGUT Pokrzywnik 23 59-623 Lubomierz

-

-

usytuowanie budynku jest zgodne z wykazem zabytków otrzymanym od Konserwatora Zabytków i mapą zasadniczą
wniosek bezprzedmiotowy, gdyż prognoza oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza wykazały brak siedliska na ww. działce; projekt planu uzgodniony i zaopiniowany przez RDOŚ wniosek bezprzedmiotowy, projekt planu uzgodniony i zaopiniowany przez RDOŚ brak wniosek bezprzedmiotowy, gdyż w tekście uchwały nie przywołuje się szczegółowych nazw aktów odrębnych ze względu na długi czas obowiązywania planu parametry architektoniczne określone zostały przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określone zostały przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

prośba o likwidację w planie terenu dolesień znajdujących się na terenie siedlisk Natury 2000

dz. nr 131/1

03ZLD

-

-

usunąć z planu wskazane dolesienia Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Kamiennogórska 2 58-570 Jelenia Góra prośba o wprowadzenie zapisu nakazującego wykonanie wokół obiektu pasa zieleni izolacyjnej w § 7 wprowadzić zapis informujący o zakazach obowiązujących na terenie PKDB uzupełnić zapisy dotyczące parametrów architektonicznych zmienić parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

dz. nr 100/4, 102, 104, 105, 114/3, 114/4, 118 dz. nr 130

05ZLD, 08ZLD

-

-

01EW

-

-

8.

10.12.2010

tekst planu

tekst planu

-

-

tekst planu

tekst planu

-

-

tekst planu

tekst planu

-

-

wprowadzić zapis nakazujący uzgadnianie projektowanych dolesień z DZPK

tekst planu

tekst planu

-

-

z art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.) w przypadku terenów położonych w granicach PK i oraz jego otuliny projekt planu uzgadnia się z RDOŚ zgodnie

Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Lubomierz rozstrzyga o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Pokrzywnik, gmina Lubomierz Wszelkie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, w tym również infrastruktury komunikacyjnej zostały zawarte w tekście uchwały do planu w rozdziałach: „Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji” oraz „Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej”. W zakresie należącym do zadań własnych miasta i gminy Lubomierz zapisano w planie następujące inwestycje infrastrukturalne: 1. Budowa i przebudowa dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDD - 04KDD. Całość inwestycji komunikacyjnych obejmuje także urządzenia towarzyszące rozwiązaniom komunikacyjnym, w tym m.in.: urządzenia ochrony terenów przyległych przed tzw. „zanieczyszczeniami komunikacyjnymi”, a także przebudowę infrastruktury technicznej związaną z realizacją inwestycji komunikacyjnych. 2. Docelowo zaopatrzenie w sieć wodociągową wszystkich obszarów zainwestowania. 3. Budowa kanalizacji ściekowej pozwalającej na docelowe odprowadzenie ścieków sanitarnych do oczyszczalni. 4. W zakresie odwodnienia i odprowadzenia wód deszczowych – ustala się obowiązek zagospodarowania wód opadowych na wszystkich terenach zainwestowanych w granicach działki, natomiast tereny niezainwestowane odwadniane będą w oparciu o istniejący układ rowów melioracyjnych, z obowiązkiem monitorowania ich przepływów nie powodujących obniżenia poziomu wód gruntowych. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej odbywać się będzie poprzez: 1. wydatki z budżetu miasta i gminy Lubomierz; 2. finansowanie i współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet miasta i gminy Lubomierz w ramach m.in.: 1 a) finansowania inwestycji drogowych, 2 b) dotacji samorządu województwa, 3 c) dotacji unijnych, 4 d) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

5 6

e) innych kredytów i pożyczek bankowych, f) innych środków zewnętrznych, 3. Udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilnoprawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Pokrzywnik, gmina Lubomierz, opracowano prognozę skutków finansowych uchwalenia planu przedstawiającą szczegółowo zestawienie prognozowanych kosztów gminy.