You are on page 1of 3

UCHWAA NR VI/IV/30/11 RADY GMINY WISZNIA MAA z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie okrelenia szczegowych sposobw konsultowania z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. Na podstawie okrelenia art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z dnia 2003 r., Nr 96, poz. 873 z pon. zm.) Rada Gminy Wisznia Maa uchwala, co nastpuje: 1. Ilekro w uchwale jest mowa o: 1. ustawie naley przez to rozumie ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z pn. zm.), 2. organizacji pozarzdowej naley przez to rozumie niebdce jednostkami sektora finansw publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziaajce w celu osignicia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej, ktrym odrbna ustawa przyznaje zdolno prawn, w tym fundacje i stowarzyszenia, zwizki zawodowe oraz spdzielnie socjalne, 3. podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy naley przez to rozumie osoby prawne i jednostki organizacyjne dziaajce na podstawie przepisw ustawy o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stanowisku Pastwa do innych kociow i zwizkw wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania, jeeli ich cele statutowe obejmuj prowadzenie dziaalnoci poytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorzdu terytorialnego, 4. projektach aktw prawa miejscowego naley przez to rozumie projekty uchwa Rady Gminy Wisznia Maa dotyczce dziaalnoci statutowej organizacji pozarzdowych i podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 2. Okrela si zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzcymi dziaalno na terenie Gminy Wisznia Maa, w celu poznania opinii, co do przedstawienia projektw aktw prawa miejscowego dotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji pozarzdowych i podmiotw, o ktrych mowa w art. 3 ust 3 ustawy. 3. Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarzdowymi s: 1. projekty aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji pozarzdowych, 2. projekty rocznych programw wsppracy gminy z organizacjami pozarzdowymi. 4. 1. O przeprowadzeniu konsultacji projektw aktw prawa miejscowego decyduje Wjt Gminy Wisznia Maa 2. Wszelkie zadania zwizane z przygotowaniem projektw aktw prawa miejscowego i przeprowadzaniem poszczeglnych konsultacji wykonuje pracownik waciwego merytorycznie referatu Urzdu.
Id: BHWVP-ZIAVB-OITQX-GVDTN-WEXTE. Podpisany Strona 1

5. 1. Informacja o przygotowanym projekcie aktu prawa miejscowego zostaje: 1) umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Gminy Wisznia Maa wraz z treci przygotowanego projektu aktu prawa miejscowego, 2) umieszczona na stronie internetowej www.wiszniamala.pl wraz z treci przygotowanego projektu aktu prawa miejscowego, 3) umieszczona w siedzibie Urzdu Gminy Wisznia Maa w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogosze wraz z treci przygotowanego projektu aktu prawa miejscowego, 2. Organizacje pozarzdowe oraz podmioty, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, mog przesa poczt tradycyjn, za pomoc poczty elektronicznej lub bezporednio skada w siedzibie Urzdu, uwagi do przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego w terminie 14 dni od dnia opublikowania projektu w sposb opisany w pkt. 1. 3. W przypadku nie zoenia uwag przez organizacje pozarzdowe lub podmioty, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, w terminie okrelonym w pkt. 2, uznaje si, e przedstawiony projekt aktu prawa miejscowego zosta przyjty do wiadomoci bez zastrzee. 4. Uwagi rozpatruje Wjt Gminy. 5. W terminie 7 dni od daty zoenia uwag, Wjt Gminy powiadamia wnioskodawc o rozstrzygniciu zoonych uwag do projektu prawa miejscowego. 6. Uwzgldnione uwagi zastaj naniesione do projektu aktu prawa miejscowego. 7. Ostateczny projekt aktu prawa miejscowego z uwzgldnionymi przez Wjta Gminy uwagami, zostaje umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzdu Gminy, na stronie internetowej www.wiszniamala.pl oraz w siedzibie Urzdu w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogosze, na okres 7 dni, celem umoliwienia zapoznania si z ostatecznym projektem aktu prawa miejscowego. 8. Po upywie terminu, o ktrym mowa w 4 ust. 7 niniejszej uchway, Wjt Gminy przedkada Radzie Gminy przygotowany projekt aktu prawa miejscowego. 6. 1. Uwagi do projektu prawa miejscowego, skadane przez organizacje pozarzdowe oraz podmioty, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, powinny zawiera: 1) nazw organizacji pozarzdowej lub podmiotu, o ktrym mowa w art.3 ust. 3 ustawy, 2) adres siedziby, 3) uwagi do projektu aktu prawa miejscowego wraz z uzasadnieniem. 2. Uwagi zoone w inny sposb, ni wymieniony w 5 ust. 1 niniejszej uchway, pozostawia si bez rozpatrzenia. 7. 1. Tryb konsultacji uwaa si za zachowany bez wzgldu na liczb organizacji pozarzdowych i podmiotw, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3., ktre zoyy uwagi do projektu aktu prawa miejscowego. 2. Konsultacje nad projektem aktu prawa miejscowego maj charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie s wice dla organw gminy. 8. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 9. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego.
Id: BHWVP-ZIAVB-OITQX-GVDTN-WEXTE. Podpisany Strona 2

Przewodniczcy Rady Gminy Magorzata Ottenbreit

Id: BHWVP-ZIAVB-OITQX-GVDTN-WEXTE. Podpisany

Strona 3