You are on page 1of 3

Wrocaw, dnia 29 marca 2011 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK-N.4131.75.2011.AZ5 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust.

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) stwierdzam niewano: - 2 ust. 1 pkt 3, - 2 ust. 1 pkt 4, - 2 ust. 2, - 2 ust. 3, - 3 ust. 1 pkt 1, - 3 ust. 2, - 3 ust. 3, - 4 ust. 2, - 4 ust. 3 uchway Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Grze z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie wymaga, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierztami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzt, a take grzebowisk i spalarni zwok zwierzcych i ich czci. uzasadnienie Rada Miejska w Grze na sesji w dniu 4 marca 2011 r. podja uchwa Nr VII/46/11 w sprawie wymaga, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierztami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzt, a take grzebowisk i spalarni zwok zwierzcych i ich czci. Przedmiotowa uchwaa wpyna do organu nadzoru w dniu 15 marca 2011 r. W toku badania legalnoci przedmiotowej uchway organ nadzoru stwierdzi podjcie: - 2 ust. 1 pkt 3 i pkt 4, 3 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej uchway z istotnym naruszeniem art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm. zwana dalej ustaw), - 2 ust. 2 i 3, 3 ust. 2 i 3, 4 ust. 2 i 3 przedmiotowej uchway z istotnym naruszeniem art. 7 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 1 i 1a oraz art. 8a ust. 1 ustawy. Podstaw prawn pozwalajc Radzie Miejskiej na unormowanie wymaga, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierztami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzt, a take grzebowisk i spalarni zwok zwierzcych i ich czci, w formie uchway, stanowi art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach. Norma kompetencyjna zawarta w tym przepisie, przyznajc radzie gminy kompetencj do okrelenia wymaga, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie odpowiedniego zezwolenia, stanowi tym samym podstaw do wydania aktu administracyjnego okrelajcego w sposb wadczy szczegowe kryteria udzielania zezwole (decyzji administracyjnych), oraz ingerujcego w zasad swobody
Id: VRSGM-BTVPU-HAREH-CWZYU-YVPVD. Podpisany Strona 1

prowadzenia dziaalnoci gospodarczej i swobody wyboru zawierania umw. Pamita bowiem naley, e dziaalno w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierztami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzt, a take grzebowisk i spalarni zwok zwierzcych i ich czci jest dziaalnoci prawnie reglamentowan. Do jej wykonywania potrzebne jest bowiem uzyskanie zezwolenia wydanego przez wjta w formie decyzji administracyjnej (art. 7 ust. 1 ustawy). Tak wic okrelone przez rad gminy wymagania, jakie powinien speni przedsibiorca ubiegajcy si o wydanie zezwolenia, skadaj si na normatywn podstaw orzekania w sprawie indywidualnej z zakresu administracji publicznej tj. w przedmiocie udzielenia zezwolenia. Naley podkreli jednake, i czym innym jest wykonywanie dziaalnoci gospodarczej od uzyskania zezwolenia na t dziaalno . Warunki, jakie musi speni przedsibiorca ubiegajcy si o wydanie zezwolenia, s inne od warunkw, jakim podlega ju samo wykonywanie tej dziaalnoci. Zakres przedmiotowy uchway , w ktrej rada gminy okrela wymagania, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia wskazuje art. 7 ust. 3 ustawy. Natomiast warunki wykonywania zezwolenia naley okreli, w zakresie wskazanym w ustawie, w zezwoleniu na wykonywanie tej dziaalnoci zgodnie z art. 9 ustawy. Tymczasem kwestionowane zapisy 2 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz 3 ust. 1 pkt 1 uchway dotycz kwestii zwizanych z wykonywaniem dziaalnoci ju po uzyskaniu zezwolenia. W 2 ust. 2 przedmiotowej uchway naoono na przedsibiorcw ubiegajcych si o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierztami obowizek uprawdopodobnienia odpowiednimi dokumentami okrelonych w 2 ust. 1 uchway wymaga. W 2 ust. 3 uchway znalazy si zapisy wskazujce, jakie w szczeglnoci s to dokumenty. Podobnie odnonie przedsibiorcy ubiegajcego si o zezwolenie w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzt wymg taki naoono w 3 ust. 2 i 3 uchway, a w stosunku do przedsibiorcw ubiegajcych si o zezwolenie na prowadzenie dziaalnoci w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwok zwierzcych i ich czci obowizek taki wynika ma z 4 ust. 2 i 3 uchway. Jak stanowi art. 7 Konstytucji: Organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa .. Zgodnie za z art. 94 Konstytucji: Organy samorzdu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rzdowej, na podstawie i w granicach upowanie zawartych w ustawie , ustanawiaj akty prawa miejscowego obowizujce na obszarze dziaania tych organw. Zasady i tryb wydawania aktw prawa miejscowego okrela ustawa. Oznacza to, i kade dziaanie organu wadzy, w tym take Rady Miejskiej w Grze, musi mie oparcie w obowizujcym prawie. Kada norma kompetencyjna musi by tak realizowana, aby nie naruszaa innych przepisw ustawy. Zakres upowanienia musi by zawsze ustalany przez pryzmat zasad demokratycznego pastwa prawnego, dziaania w granicach i na podstawie prawa oraz innych przepisw regulujcych dan dziedzin. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny . Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczegln uwag zasuguje tu wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): Stosujc przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odnoszcych si do rde prawa, takie zasady przyjte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykadni rozszerzajcej kompetencje prawodawcze oraz zasad goszc, e wyznaczenie jakiemu organowi okrelonych zada nie jest rwnoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktw normatywnych sucych realizowaniu tych zada (...). Norma kompetencyjna z art. 7 ust. 3 ustawy daje Radzie Miejskiej upowanienie do okrelenia w drodze aktu prawa miejscowego wymaga, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy. W ramach wymaga tych nie mieci si kwestia zwizana z udokumentowaniem spenienia tych wymaga. Procedura (tryb) wydania zezwolenia okrelona jest w ustawie. Wedle art. 7 ust. 1 ustawy zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Artyku 8 ustawy w ustpach 1 i 1a okrela elementy wniosku skadanego przez przedsibiorc ubiegajcego si o wydanie zezwolenia, cyt. : 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawiera: 1) imi i nazwisko lub nazw oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsibiorcy ubiegajcego si o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP); 2) okrelenie przedmiotu i obszaru dziaalnoci; 3) okrelenie rodkw technicznych, jakimi dysponuje ubiegajcy si o zezwolenie na prowadzenie dziaalnoci objtej wnioskiem;
Id: VRSGM-BTVPU-HAREH-CWZYU-YVPVD. Podpisany Strona 2

4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy wiadczeniu usug w zakresie dziaalnoci objtej wnioskiem; 5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony rodowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakoczeniu dziaalnoci; 6) okrelenie terminu podjcia dziaalnoci objtej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia. 1a. Do wniosku przedsibiorca jest obowizany doczy zawiadczenie o braku zalegoci podatkowych i zalegoci w paceniu skadek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoeczne.. Ponadto zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy, przed podjciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wjt, burmistrz lub prezydent miasta moe: 1) wezwa przedsibiorc do uzupenienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krtszym ni 14 dni, brakujcej dokumentacji powiadczajcej, e przedsibiorca spenia warunki okrelone przepisami prawa , wymagane do wykonywania dziaalnoci objtej zezwoleniem; 2) dokona kontrolnego sprawdzenia faktw podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsibiorca spenia warunki wykonywania dziaalnoci objtej zezwoleniem. Rada gminy w ramach upowanienia z art. 7 ust. 3 ustawy reguluje postpowanie administracyjne tylko w zakresie wynikajcym z tego upowanienia, a wic tylko odnonie wymaga, jakie powinien spenia przedsibiorca. Nie jest za uprawniona do okrelenia sposobu, w jaki przedsibiorca ma wykaza, e wymagania te spenia, gdy nie tylko nie zostaa jej w tym zakresie udzielona kompetencja, ale i kwesti t reguluj cytowane wyej przepisy ustawy. Biorc powysze pod uwag orzeczono jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu w terminie 30 dni od jego dorczenia, ktr naley wnie za porednictwem organu nadzoru Wojewody Dolnolskiego. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorzdzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.

Wojewoda Dolnolski Aleksander Marek Skorupa

Id: VRSGM-BTVPU-HAREH-CWZYU-YVPVD. Podpisany

Strona 3