You are on page 1of 2

Wrocaw, dnia 11 kwietnia 2011 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK-N.4131.319.2011.

JB6 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano 6 uchway Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach Nr VIII.47.2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoywania i odwoywania czonkw zespou interdyscyplinarnego oraz szczegowych warunkw jego funkcjonowania. UZASADNIENIE Rada Miejska w Jelczu Laskowicach dziaajc na podstawie upowanienia ustawowego okrelonego w art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r, Nr 180, poz. 1493 ze zm.), podja na sesji w dniu 25 marca 2011 r. uchwa Nr VIII.47.2011 w sprawie trybu i sposobu powoywania i odwoywania czonkw zespou interdyscyplinarnego oraz szczegowych warunkw jego funkcjonowania. Uchwaa wpyna do organu nadzoru w dniu 28 marca 2011 r. W toku badania legalnoci przedmiotowej uchway organ nadzoru stwierdzi, e 6 uchway zosta podjty z istotnym naruszeniem art. 9a ust. 15 ustawy. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu ustawy, rada gminy okreli, w drodze uchway, tryb i sposb powoywania i odwoywania czonkw zespou interdyscyplinarnego oraz szczegowe warunki jego funkcjonowania. Rada powinna zatem uregulowa w przedmiotowej uchwale procedur powoywania Zespou oraz szczegowe warunki jego funkcjonowania Naley zauway, e warunki funkcjonowania Zespou zostay okrelone w ustawie, a mianowicie w art. 9a ust. 7 (czstotliwo odbywania posiedze Zespou), oraz art. 9a ust. 10 14 (moliwo tworzenia grup roboczych, okrelenie skadu tych grup, zasady prowadzenia prac w ramach grup roboczych). Zatem zadaniem Rady jest doprecyzowanie warunkw funkcjonowania Zespou, okrelenie w jaki sposb Zesp bdzie pracowa. Adresatami tych norm maj by czonkowie zespou i ewentualni uczestnicy postpowa prowadzonych przez zesp w toku realizacji powierzonych mu zada. Warto przy tym zwrci uwag, e przepis art. 9a ust. 9 ustawy obowizek zapewnienia obsugi organizacyjno - technicznej zespou interdyscyplinarnego nakada na orodek pomocy spoecznej, czym w zasadzie wyczerpuje t problematyk. Rada w przedmiotowej uchwale doprecyzowaa warunki funkcjonowania Zespou, stanowic o terminie pierwszego posiedzenia Zespou (4 ust. 1 uchway), zasadach kierowania pracami Zespou ( 4 ust. 2), sposobie wyboru przewodniczcego ( 4 ust. 3), organizacji pracy Zespou ( 4 ust. 4), zasadach gosowania podczas posiedze Zespou (5 uchway). Oprcz wskazanych wyej warunkw funkcjonowania Zespou Rada postanowia w 6 uchway e szczegowy zakres kompetencji, w tym zadania Przewodniczcego okrelone zostan w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zesp i zatwierdzonym przez Burmistrza Jelcza Laskowic w drodze zarzdzenia. Zapis ten osta si nie moe bowiem zgodnie z treci art. 9a ust. 15 ustawy i przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie Rada podejmujc przedmiotow uchwa powinna okreli tryb i sposb powoywania i odwoywania czonkw zespou interdyscyplinarnego oraz szczegowe warunki jego funkcjonowania . Tym samym, zdaniem organu nadzoru, norma zawarta w art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziaaniu przemocy
Id: PMNLW-WCYJT-HGTPY-QIWEQ-OHPEV. Podpisany Strona 1

w rodzinie, nakada na Rad obowizek kompleksowego uregulowania przez Rad podstawowych zagadnie zwizanych ze sposobem funkcjonowania Zespou interdyscyplinarnego. Tymczasem Rada postanowia, e szczegowy zakres kompetencji Zespou zostanie okrelony w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zesp i zatwierdzonym przez Burmistrza w drodze zarzdzenia. W ocenie organu nadzoru zobowizanie Zespou do dodatkowego okrelenia zakresu prac tego Zespou, nie znajduje uzasadnienia w normie kompetencyjnej zawartej w art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie. Jak wskazano wyej Rada okrelia w przedmiotowej uchwale warunki funkcjonowania Zespou. Jeeli Rada uznaa, e to uregulowanie jest niewystarczajce i e zasadne byoby bardziej szczegowe doprecyzowanie tej materii, to na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie, zobowizana bya zamieci w treci przedmiotowej uchway takie regulacje. Nie moe natomiast nakada takiego obowizku na Zesp. Za takim stanowiskiem przemawia dodatkowo fakt, e zadania Zespou zostay okrelone w ustawie o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie. Zesp interdyscyplinarny realizuje m.in. dziaania okrelone w gminnym programie przeciwdziaania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (art. 9b ustawy). Zgodnie z treci art. 9b ust. 2 ustawy do zada Zespou naley take integrowanie i koordynowanie dziaa podmiotw, o ktrych mowa w art. 9a ust. 3 i 5 ustawy, oraz specjalistw w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie, w szczeglnoci przez: 1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 2) podejmowanie dziaa w rodowisku zagroonym przemoc w rodzinie majcych na celu przeciwdziaanie temu zjawisku, 3) inicjowanie interwencji w rodowisku dotknitym przemoc w rodzinie; 4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i moliwociach udzielenia pomocy w rodowisku lokalnym; 5) inicjowanie dziaa w stosunku do osb stosujcych przemoc w rodzinnie. Zatem okrelenie kompetencji Zespou nie jest elementem obligatoryjnym przedmiotowej uchway. Jeeli natomiast Rada chciaa doprecyzowa zakres obowizkw (kompetencji) Zespou, to powinna uczyni to w przedmiotowej uchwale. Reasumujc, Rada podejmujc 6 uchway przekroczya zakres nadanego jej na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy upowanienia ustawowego. Rada nie jest uprawniona do zobowizywania Zespou w przedmiocie opracowania Regulaminu Organizacyjnego Zespou wyznaczajcego zakres kompetencji jego czonkw. Naley mie na uwadze, e Rada zobowizana jest dziaa na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji), oznacza to, e kade dziaanie organu wadzy musi mie oparcie w obowizujcym prawie. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy i literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczegln uwag zasuguje tu wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): Stosujc przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odnoszcych si do rde prawa, takie zasady przyjte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykadni rozszerzajcej kompetencje prawodawcze oraz zasad goszc, e wyznaczenie jakiemu organowi okrelonych zada nie jest rwnoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktw normatywnych sucych realizowaniu tych zada (...). Majc na uwadze powysze zasadne jest stwierdzenie niewanoci 6 uchway. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu za porednictwem Organu Nadzoru Wojewody Dolnolskiego w terminie 30 dni od jego dorczenia. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorzdzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.

Id: PMNLW-WCYJT-HGTPY-QIWEQ-OHPEV. Podpisany

Strona 2