You are on page 1of 2

WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK-N.4131.343.2011.

MW2

Wrocaw, dnia 29 kwietnia 2011 r.

ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) stwierdzam niewano 2 uchway Rady Gminy Marciszw z dnia 31 marca 2011 r. nr VIII/30/11 w sprawie opat za wiadczenia prowadzonych przez Gmin Marciszw oddziaw przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 6 lat przy szkole podstawowej Zespou Szk w Marciszowie . Uzasadnienie Rada Gminy Marciszw w trakcie sesji dnia 31 marca podja uchwa nr VIII/30/11 w sprawie opat za wiadczenia prowadzonych przez Gmin Marciszw oddziaw przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 6 lat przy szkole podstawowej Zespou Szk w Marciszowie , zwan dalej uchwa. Uchwaa ta, przesana pismem z dnia 6 kwietnia 2011 r. nr RG/0002/VIII/11, wpyna do organu nadzoru w dniu 8 kwietnia 2011 r. W wyniku przeprowadzonego postpowania nadzorczego ustalono, e 2 uchway w sposb istotny narusza art. 14 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), zwanej dalej ustaw w zwizku z art. 7 i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.). W podstawie prawnej uchway wskazano art. 14 ust. 5 ustawy, zgodnie z ktrym organ prowadzcy ustala wysoko opat za wiadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczajcym wymiar zaj, o ktrym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy. W art. 6 ustawy okrelono zasady, na jakich ma funkcjonowa przedszkole publiczne. W oparciu o zawart w nim dyspozycj przedszkolem publicznym jest przedszkole, ktre: 1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzgldniajce podstaw programow wychowania przedszkolnego; 2) zapewnia bezpatne nauczanie, wychowanie i opiek w czasie ustalonym przez organ prowadzcy, nie krtszym ni 5 godzin dziennie; 3) przeprowadza rekrutacj dzieci w oparciu o zasad powszechnej dostpnoci; 4) zatrudnia nauczycieli posiadajcych kwalifikacje okrelone w odrbnych przepisach. W uchwale bdcej przedmiotem niniejszego rozstrzygnicia ustalono wysoko opaty za prowadzenie zaj wychowawczo opiekuczych z dzieckiem w czasie przekraczajcym czas realizacji podstawy programowej. W 2 uchway wprowadzono obowizek uiszczania opaty z gry do 15 kadego miesica. W przepisie tym wskazano take, e jest ona pobierana przez osoby wskazane przez dyrektora Zespou Szk. Dokonujc oceny legalnoci 2 uchway naley zauway, e przepis ustawy upowania Rad Gminy wycznie do uregulowania wysokoci opat za udzielane przez przedszkole wiadczenia. Zawarcie w akcie organu stanowicego gminy przepisw, ktre wykraczaj poza przyznan temu organowi kompetencj uchwaodawcz, narusza zasad legalizmu, wyraon w art. 7 Konstytucji, zgodnie z ktrym organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa, a take art. 94 Konstytucji, w oparciu o ktry organy samorzdu terytorialnego oraz terenowe organy administracji
Id: FDBFI-QRMWY-CNWVE-MMYGD-ASMRU. Podpisany Strona 1

rzdowej, na podstawie i w granicach upowanie zawartych w ustawie, ustanawiaj akty prawa miejscowego obowizujce na obszarze dziaania tych organw. Stanowione przez organy jednostek samorzdu terytorialnego akty prawa miejscowego winny regulowa kwestie wynikajce z delegacji ustawowej w taki sposb, by przyjte w oparciu o ni normy uzupeniay, wydane przez inne podmioty, przepisy powszechnie obowizujce, ksztatujce prawa i obowizki ich adresatw. Ustawodawca, formuujc okrelon delegacj do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upowanienie do uregulowania wycznie kwestii nie objtych dotd adn norm o charakterze powszechnie obowizujcym w celu uksztatowania stanu prawnego uwzgldniajcego m.in. specyfik, moliwoci i potrzeby rodowiska, do ktrego waciwy akt wykonawczy jest skierowany. Dla prawidowej realizacji przyznanej Radzie Gminy kompetencji konieczne zatem jest cise przestrzeganie granic udzielonego jej upowanienia. Uchwaa powinna wskazywa zatem wymiar godzin, w jakich prowadzona przez Gmin placwka zapewnia bezpatne nauczanie, wychowanie i opiek oraz wysoko opat za wiadczenia udzielane w czasie przekraczajcym ten wymiar, natomiast ustalenia dotyczce terminu i miejsca patnoci za wiadczenia przedszkola jak rwnie wskazanie sposobu jej uiszczania (w postaci wskazania, e opata jest pobierana przez osoby wskazane przez Dyrektora Zespou Szk) nie mieszcz si w granicach kompetencji uchwaodawczej Rady Gminy, wyznaczanych przez art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy. Naley rwnie mie na wzgldzie, e dla skorzystania z usug wiadczonych przez przedszkole konieczne jest zawarcie umowy pomidzy rodzicem czy te opiekunem dziecka a przedszkolem, a umowa ta ma charakter cywilnoprawny, co wyklucza ingerencj organu stanowicego gminy w tre tej umowy bez wyranej podstawy prawnej. W oparciu o powysze ustalono, e 2 uchway narusza prawo w sposb istotny, co skutkuje stwierdzeniem jego niewanoci. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu w terminie 30 dni od jego dorczenia, ktr naley wnie za porednictwem organu nadzoru - Wojewody Dolnolskiego. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorzdzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.

Wojewoda Dolnolski Aleksander Marek Skorupa

Id: FDBFI-QRMWY-CNWVE-MMYGD-ASMRU. Podpisany

Strona 2