You are on page 1of 2

Wrocaw, dnia 9 maja 2011 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK-N.4131.339.2011.

JK8 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewano 1 ust. 3 uchway Rady Gminy Malczyce Nr VII/33/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokoci ekwiwalentu pieninego dla czonkw ochotniczych stray poarnych z terenu Gminy Malczyce za udzia w dziaaniu ratowniczym lub szkoleniu poarniczym organizowanym przez Pastwow Stra Poarn lub gmin. UZASADNIENIE Na sesji dnia 19 kwietnia 2011 r., dziaajc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.), Rada Gminy Malczyce podja uchwa Nr VII/33/2011 w sprawie ustalenia wysokoci ekwiwalentu pieninego dla czonkw ochotniczych stray poarnych z terenu Gminy Malczyce za udzia w dziaaniu ratowniczym lub szkoleniu poarniczym organizowanym przez Pastwow Stra Poarn lub gmin. Uchwaa ta wpyna do organu nadzoru dnia 22 kwietnia 2011 r. W trakcie postpowania nadzorczego organ nadzoru stwierdzi podjcie 1 ust. 3 przedmiotowej uchway z istotnym naruszeniem art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpoarowej w zwizku z art. 7 Konstytucji RP oraz art. 30 ust. 1 i 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorzdzie gminnym. Podejmujc przedmiotow uchwa Rada dziaaa m.in. na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpoarowej, zgodnie z ktrym czonek ochotniczej stray poarnej, ktry uczestniczy w dziaaniu ratowniczym lub szkoleniu poarniczym organizowanym przez Pastwow Stra Poarn lub gmin, otrzymuje ekwiwalent pieniny. Wysoko ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchway. Powysze oznacza, e upowanienie jakie ustawodawca przyzna Radzie w tym zakresie ogranicza si do okrelenia wysokoci ekwiwalentu, jaki bdzie wypacany czonkom ochotniczych stray poarnych za uczestnictwo w dziaaniach ratowniczych bd te w szkoleniach poarniczych. Ustawodawca zastrzeg przy tym, e wysoko ekwiwalentu, o ktrym mowa w ust. 1, nie moe przekracza 1/175 przecitnego wynagrodzenia, ogoszonego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za kad godzin udziau w dziaaniu ratowniczym lub szkoleniu poarniczym. Ekwiwalent jest wypacany z budetu gminy (art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpoarowej). Wskaza on take, e ekwiwalent, o ktrym mowa w ust. 1 i 2, nie przysuguje czonkowi ochotniczej stray poarnej za czas nieobecnoci w pracy, za ktry zachowa wynagrodzenie (art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przeciwpoarowej). Majc na uwadze tre art. 7 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), zgodnie z ktrym organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa naley stwierdzi, e podstaw aktu normatywnego musi by wyrane upowanienie ustawowe zawarte w ustawie szczeglnej. Tym samym realizacja przez organ stanowicy okrelonej normy kompetencyjnej zawartej w przepisach prawa materialnego musi cile uwzgldnia wytyczne zawarte w upowanieniu ustawowym. Odstpienie od tej zasady narusza zwizek formalny i materialny pomidzy aktem wykonawczym, a ustaw, co z reguy stanowi istotne naruszenia prawa. Zarwno w doktrynie, jak rwnie w orzecznictwie ugruntowa si pogld dotyczcy dyrektyw wykadni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz
Id: FUGUS-NQQQR-EZJPU-OCCVZ-MSUVQ. Podpisany Strona 1

domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczegln uwag zasuguje tu wyrok Trybunau Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): Stosujc przy interpretacji art. 87 ust.1 i art. 92 ust. 1 konstytucji, odnoszcych si do rde prawa, takie zasady przyjte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykadni rozszerzajcej kompetencje prawodawcze oraz zasad goszc, e wyznaczenie jakiemu organowi okrelonych zada nie jest rwnoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktw normatywnych sucych realizowaniu tych zada (...). Tymczasem podejmujc przedmiotow uchwa w 1 ust. 3 Rada postanowia, e podstaw do dokonania zapaty stanowi bdzie godzinowy wykaz wyjazdw zawizanych z dziaaniami ratowniczymi potwierdzony przez Pastwow Stra Poarn roda lska. W ocenie organu nadzoru ww. regulacja nie znajduje uzasadnienia w normie kompetencyjnej upowaniajcej do podjcia przedmiotowej uchway. Nie stanowi ona ustalenia wysokoci ekwiwalentu pieninego, do czego upowaniona bya Rada. Oznacza to, e skoro Rada, jak stanowi art. 7 Konstytucji RP, bya zobowizana do dziaania na podstawie i w granicach prawa, dziaanie wykraczajce poza upowanienie ustawowe, narusza prawo w sposb istotny. Zapis 1 ust. 3 przedmiotowej uchway, zdaniem organu nadzoru, dotyczy kwestii stricte wykonawczych, zwizanych z wykonaniem przedmiotowej uchway. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym, wjt wykonuje uchway rady gminy i zadania gminy okrelone przepisami prawa. Z kolei zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorzdzie gminnym, do zada wjta naley w szczeglnoci okrelanie sposobu wykonywania uchwa. Naley zatem stwierdzi, e to wjt bdzie decydowa o tym, na jakiej podstawie bdzie ustalana liczba godzin, za ktre przysuguje ekwiwalent z kadego z tytuw, a tym samym bdzie rozstrzyga o sposobie wykonania przedmiotowej uchway. Powysze, zdaniem organu nadzoru, czyni zasadnym orzeczenie o niewanoci 1 ust. 3 przedmiotowej uchway. Majc na uwadze powysze, stwierdzam jak na wstpie. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym, w zwizku z art. 54 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi (Dz. U. nr 163 poz. 1270 z pn. zm.) niniejsze rozstrzygnicie moe by zaskarone do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu, za porednictwem Wojewody Dolnolskiego, w terminie 30 dni od dnia jego dorczenia.

Wojewoda Dolnolski Aleksander Marek Skorupa

Id: FUGUS-NQQQR-EZJPU-OCCVZ-MSUVQ. Podpisany

Strona 2