You are on page 1of 3

WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK-N.4131.286.2011.

MG

Wrocaw, dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE w sprawie uchway Rady Gminy Dugoka z dnia 25 marca 2011 roku nr IV/64/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrbie Borowa w czci dotyczcej dziaki 317 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) Wojewoda Dolnolski Organ Nadzoru nad jednostkami samorzdu terytorialnego stwierdza niewano 8 pkt 3 uchway Rady Gminy Dugoka z dnia 25 marca 2011 roku nr IV/64/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrbie Borowa w czci dotyczcej dziaki 317. Uzasadnienie W dniu 25 marca 2011 roku Rada Gminy Dugoka podja uchwa nr IV/64/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrbie Borowa w czci dotyczcej dziaki 317. Uchwaa wpyna do organu nadzoru w dniu 1 kwietnia 2011 roku. W toku badania legalnoci uchway nr IV/64/11 stwierdzono, e 8 pkt 3 w istotny sposb narusza art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. zwana dalej ustaw) w zw. z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). W 8 pkt 3 przedmiotowej uchway ustalono: Okrela si zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej () 3) w zakresie ochrony zabytkw archeologicznych obowizuj nastpujce ustalenia: a) inwestor zobowizany jest do pisemnego powiadomienia Dolnolskiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw o terminie rozpoczcia i zakoczenia prac ziemnych z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem; b) w przypadku wystpienia zabytkw i obiektw archeologicznych wymagane jest podjcie ratowniczych bada wykopaliskowych za zezwoleniem Dolnolskiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw. W pierwszej kolejnoci naley wskaza, e w myl z art. 7 pkt 4 i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), jedn z form ochrony zabytkw s ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W planie ustala si, w zalenoci od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujce obszary, na ktrych obowizuj okrelone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, majce na celu ochron znajdujcych si na tym obszarze zabytkw. Kompetencja ta cile koresponduje z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w myl ktrego w planie miejscowym okrela si obowizkowo zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej. Wskazane upowanienia zakrelaj kompetencj do okrelenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego szczeglnych zasad, na jakich poszczeglne zabytki, zalenie od
Id: XCRIH-ICIYI-CPZBU-PSRFR-OKNNN. Podpisany Strona 1

indywidualnych uwarunkowa, mog by chronione. Kompetencja ta nie oznacza jednak penej dowolnoci i musi by wykadana przez pryzmat obowizujcego prawa. W wietle art. 7 Konstytucji RP organy wadzy publicznej dziaaj w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, i kade dziaanie organu wadzy, w tym take Rady Gminy Dugoka, musi mie oparcie w obowizujcym prawie. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczegln uwag zasuguje tu wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): Stosujc przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odnoszcych si do rde prawa, takie zasady przyjte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykadni rozszerzajcej kompetencje prawodawcze oraz zasad goszc, e wyznaczenie jakiemu organowi okrelonych zada nie jest rwnoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktw normatywnych sucych realizowaniu tych zada (...). W ocenie organu nadzoru wskazane uregulowanie uchway wykracza poza przyznan radzie gminy kompetencj do okrelenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej, w tym okrelenia nakazw i zakazw, obowizujcych w strefie ochrony konserwatorskiej wyznaczonej w planie. Powysze upowanienie nie obejmuje moliwoci umieszczania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uregulowa kwestii zwizanych z koniecznoci zgaszania, powiadamiania, czy uzyskania uzgodnienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw przed podjciem zamierzenia inwestycyjnego, w szczeglnoci przed uzyskaniem pozwolenia na budow. Wszelkie kompetencje i formy dziaania organw nadzoru konserwatorskiego w zakresie wspdziaania z organami administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego zostay ju okrelone przez ustawodawc. Rada Gminy nie ma adnych kompetencji do modyfikowania zakresu wspdziaania organw w postpowaniu administracyjnym przy wydawaniu decyzji administracyjnych. Naley zauway, e pozwolenie wojewdzkiego konserwatora zabytkw na prowadzenie robt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Podstaw prawn do wydania decyzji administracyjnej moe by wycznie przepis rangi ustawowej, a nie uchwaa Rady Gminy. W tym kontekcie, za niedopuszczalne naley uzna zobowizywanie i nakadanie zada w drodze uchway rady gminy, z jednej strony, na organ administracji publicznej w zakresie wydawania pozwole odnonie podejmowanych dziaa przy zabytku. Ilekro ustawodawca chce wprowadzi wymg uzyskania pozwolenia, wprost o tym stanowi w ustawie. Z drugiej strony, brak rwnie podstaw prawnych do nakadania na uczestnikw procesu budowlanego obowizku uzyskania pozwolenia, zwizanego z zabytkiem znajdujcym w si w obszarze obserwacji archeologicznej, gdy stanowi to wykroczenie poza zakres kwestii wymagajcych uzyskania pozwolenia wskazanych w ustawie (art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami). Nadto naley zauway, e form, w ktrej swe stanowisko wyraa wojewdzki konserwator zabytkw, jest zgodnie z art. 36 ustawy pozwolenie, a nie uzgodnienie. Tym bardziej za brak podstaw do wprowadzania obowizku zgaszania czy zawiadamiania konserwatora o zamiarze przystpienia do robt (prac ziemnych). Obowizek uzyskania pozwolenia wojewdzkiego konserwatora zabytkw na prowadzenie robt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw wynika z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami. rdem tego obowizku jest ustawa, a nie uchwaa Rady Gminy. Naley jeszcze podkreli, e ustawa nakada taki obowizek wycznie w odniesieniu do zabytkw wpisanych do rejestru. Katalog dziaa wymagajcych uzyskania pozwolenia jest katalogiem zamknitym i ani z przepisw ustawy o ochronie zabytkw, ani te w szczeglnoci z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mona domniemywa kompetencji rady gminy do okrelania dodatkowych sytuacji, w ktrych wymagane jest pozwolenie.

Id: XCRIH-ICIYI-CPZBU-PSRFR-OKNNN. Podpisany

Strona 2

Wszelkie zapisy planu odnoszce si do postpowania administracyjnego zwizanego z procesem budowlanym, w zalenoci od sytuacji, mona potraktowa jako niezgodne z prawem powtrzenie ustawowe lub modyfikacj, jeeli uregulowanie takie wynika wprost z ustawy. Natomiast, jeeli ustawodawca nie przewidzia w ogle wymogu pozwolenia organu nadzoru konserwatorskiego, a rada gminy w drodze uchway taki obowizek wprowadzia, to jest to przekroczenie kompetencji przez organ stanowicy. W tym konkretnym przypadku, kwestionowane przez organ nadzoru zapisy stanowi zarwno w czci modyfikacj art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami, jak rwnie zawieraj uregulowania wykraczajce poza przyznan kompetencj do okrelenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej. W zakresie wadztwa planistycznego gminy i obowizku zawarcia w planie postanowie, o ktrych mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mieci si kompetencja do regulowania kwestii zwizanych z postpowaniem administracyjnym dotyczcym prowadzenia robt budowlanych. Ustawa o ochronie zbytkw i opiece nad zabytkami oraz ustawa Prawo budowlane kompleksowo reguluj kompetencje organw w administracyjnym procesie budowlanym zwizanym z zabytkiem. Odnonie zapisu 8 pkt 3 lit b uchway trzeba jeszcze wskaza, e kwestia obowizku przeprowadzenia bada archeologicznych uregulowana zostaa w art. 31 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami. Wedle art. 31 ust. 1a pkt 2) teje ustawy, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktra zamierza realizowa roboty ziemne lub dokona zmiany charakteru dotychczasowej dziaalnoci na terenie, na ktrym znajduj si zabytki archeologiczne, co doprowadzi moe do przeksztacenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego, jest obowizana, z zastrzeeniem art. 82a ust. 1, pokry koszty bada archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeeli przeprowadzenie tych bada jest niezbdne w celu ochrony tych zabytkw. Zgodnie za z art. 31 ust. 2 zakres i rodzaj niezbdnych bada archeologicznych, o ktrych mowa w ust. 1a, ustala wojewdzki konserwator zabytkw w drodze decyzji, wycznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej dziaalnoci na terenie, na ktrym znajduj si zabytki archeologiczne, zniszcz lub uszkodz zabytek archeologiczny. Z powyszego wynika, e obowizek przeprowadzenia prac archeologicznych istnieje tylko o tyle, o ile wystpuje ryzyko przeksztacenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego i o ile przeprowadzenie bada jest niezbdne w celu ochrony zabytkw. Biorc powysze pod uwag orzeczono jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu w terminie 30 dni od daty jego dorczenia, ktr naley wnie za porednictwem organu nadzoru - Wojewody Dolnolskiego. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.

Id: XCRIH-ICIYI-CPZBU-PSRFR-OKNNN. Podpisany

Strona 3