You are on page 1of 3

Zacznik Nr 2 do uchway budetowej

Rady Powiatu Gogowskiego na 2011 rok

Plan wydatkw budetu Powiatu Gogowskiego na 2011 rok wg dziaw i rozdziaw klasyfikacji budetowej
w tym:
w tym:

w tym:

w tym:
Dzia

Rozdz

Tre

01005 Prace geodezyjno-urzdzeniowe na


potrzeby rolnictwa
01095 Pozostaa dziaalno

Plan wydatkw
biecych

wydatki
jednostek
budetowych

wydatki
dotacje na
wynagrodzenia i
zwizane z
zadania biece
pochodne
realizacj zada
statutowych
7

widczenia na
rzecz osb
fizycznych

10

265,000 z

265,000 z

45,000 z

0 z

45,000 z

0 z

0 z

wydatki z
tytuu
porcze i
gwarancji

11

12

wydatki na Plan wydatkw


obsug dugu majtkowych
jst

13

14

inwestcje i
zakupy
inwestycyjne

15

dotacje na
wydatki
majtkowe

16

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem r. o
ktrych mowa w
art.5 ust.1 pkt 2i3
w jst
17

w tym:

dotacje na
wydatki
majtkowe

18

220,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

291,335 z

291,335 z

281,335 z

10,000 z

271,335 z

10,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

010 Ogem Rolnictwo i owiectwo:

556,335 z

556,335 z

326,335 z

10,000 z

316,335 z

10,000 z

0 z

220,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

02001 Gospodarka lena

90,000 z

90,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

90,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

02002 Nadzr nad gospodark len

37,391 z

37,391 z

37,391 z

0 z

37,391 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

127,391 z

127,391 z

37,391 z

0 z

37,391 z

0 z

90,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

1,194,000 z

1,194,000 z

780,000 z

0 z

780,000 z

414,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

1,194,000 z

1,194,000 z

780,000 z

0 z

780,000 z

414,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

231,000 z

231,000 z

231,000 z

0 z

231,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

231,000 z

231,000 z

231,000 z

0 z

231,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

852,600 z

852,600 z

849,700 z

697,000 z

152,700 z

0 z

2,900 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

40,000 z

40,000 z

40,000 z

0 z

40,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

69,000 z

15,000 z

15,000 z

0 z

15,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

54,000 z

54,000 z

0 z

0 z

0 z

020 Ogem Lenictwo:


60014 Drogi publiczne powiatowe
600 Ogem Transport i czno:
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
700 Ogem Gospodarka mieszkaniowa:
71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
71014 Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
71015 Nadzr budowlany

386,095 z

381,095 z

380,895 z

335,195 z

45,700 z

0 z

200 z

0 z

0 z

0 z

5,000 z

5,000 z

0 z

0 z

0 z

1,347,695 z

1,288,695 z

1,285,595 z

1,032,195 z

253,400 z

0 z

3,100 z

0 z

0 z

0 z

59,000 z

59,000 z

0 z

0 z

0 z

75011 Urzdy wojewdzkie

212,368 z

212,368 z

212,368 z

212,368 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

75019 Rady powiatw

340,055 z

340,055 z

25,500 z

1,000 z

24,500 z

0 z

314,555 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

7,152,444 z

7,152,444 z

7,140,444 z

5,005,000 z

2,135,444 z

0 z

12,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

38,000 z

38,000 z

38,000 z

24,500 z

13,500 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

118,000 z

118,000 z

118,000 z

18,000 z

100,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

23,000 z

23,000 z

23,000 z

0 z

23,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

7,883,867 z

7,883,867 z

7,557,312 z

5,260,868 z

2,296,444 z

0 z

326,555 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

75411 Komendy powiatowe PSP

3,957,896 z

3,957,896 z

3,738,675 z

3,279,749 z

458,926 z

0 z

219,221 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

75412 Ochotnicze strae poarne

3,000 z

3,000 z

0 z

0 z

0 z

3,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

75414 Obrona cywilna

3,000 z

3,000 z

3,000 z

0 z

3,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

75421 Zarzdzanie kryzysowe

9,000 z

9,000 z

9,000 z

0 z

9,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

10,000 z

10,000 z

0 z

0 z

0 z

10,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

3,982,896 z

3,982,896 z

3,750,675 z

3,279,749 z

470,926 z

13,000 z

219,221 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

850,181 z

850,181 z

850,181 z

0 z

710 Ogem Dziaalno usugowa :

75020 Starostwa powiatowe


75045 Kwalifikacja wojskowa
75075 Promocja jednostek samorzdu
terytorialnego
75095 Pozostaa dziaalno
750 Ogem Administracja publiczna:

75495 Pozostaa dziaalno


754 Ogem Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa:
75702 Obsuga papierw wartociowych,
kredytw i poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego

H.Za

Plan wydatkw
ogem

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem r. o
ktrych mowa w
art.5 ust.1 pkt
2i3 w jst

0 z

1/3

Zacznik Nr 2 do uchway budetowej


Rady Powiatu Gogowskiego na 2011 rok

w tym:
w tym:

w tym:

w tym:
Dzia

Tre

Rozdz

75704 Rozliczenia z tytuu porcze i


gwarancji udzielonych przez Skarb
Pastwa lub jednostk samorzdu
terytorialnego

Plan wydatkw
biecych

wydatki
jednostek
budetowych

wydatki
dotacje na
wynagrodzenia i
zwizane z
zadania biece
pochodne
realizacj zada
statutowych
7

1,131,032 z

1,131,032 z

1,981,213 z

1,981,213 z

0 z

860,000 z

860,000 z

860,000 z

860,000 z

rezerwa oglna

420,000 z

420,000 z

420,000 z

420,000 z

rezerwa celowa na niedobory w


owiacie
rezerwa celowa na realizacj zada
wasnych z zakresu zarzdzania
kryzysowego

300,000 z

300,000 z

300,000 z

300,000 z

140,000 z

140,000 z

140,000 z

140,000 z

2,569,685 z

2,569,685 z

2,569,685 z

2,569,685 z

3,429,685 z

3,429,685 z

3,429,685 z

0 z

3,429,685 z

2,704,367 z

2,704,367 z

2,702,667 z

2,507,667 z

195,000 z

757 Ogem Obsuga dugu publicznego:


75818 Rezerwy oglne i celowe

75832 Cz rwnowaca subwencji


oglnej dla powiatw
758 Ogem Rne rozliczenia:
80102 Szkoy podstawowe specjalne

widczenia na
rzecz osb
fizycznych

10

11

wydatki z
tytuu
porcze i
gwarancji

12

0 z

0 z

w tym:
wydatki na Plan wydatkw
obsug dugu majtkowych
jst

13

14

1,131,032 z

0 z

0 z

0 z

0 z

1,131,032 z

inwestcje i
zakupy
inwestycyjne

15

dotacje na
wydatki
majtkowe

16

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem r. o
ktrych mowa w
art.5 ust.1 pkt 2i3
w jst
17

w tym:

dotacje na
wydatki
majtkowe

18

0 z

850,181 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z
0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

1,700 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

1,839,106 z

1,839,106 z

1,837,856 z

1,703,057 z

134,799 z

0 z

1,250 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

80120 Licea oglnoksztacce

11,627,759 z

11,627,759 z

10,230,309 z

9,015,851 z

1,214,458 z

1,365,700 z

31,750 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

80130 Szkoy zawodowe

19,490,909 z

19,490,909 z

17,498,091 z

15,264,525 z

2,233,566 z

1,935,800 z

57,018 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

80134 Szkoy zawodowe specjalne

1,908,493 z

1,908,493 z

1,906,643 z

1,800,206 z

106,437 z

80140 Centra ksztacenia ustawicznego i


praktycznego oraz orodki
doksztacania zawodowego

3,358,739 z

3,358,739 z

3,346,339 z

2,500,339 z

846,000 z

0 z

12,400 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

279,731 z

279,731 z

277,871 z

204,612 z

73,259 z

0 z

1,860 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

80146 Doksztacanie i doskonalenie


nauczycieli
80147 Biblioteki pedagogiczne

271,926 z

271,926 z

271,926 z

51,745 z

220,181 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

268,747 z

268,747 z

266,577 z

217,995 z

48,582 z

0 z

2,170 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

10,189,155 z

1,673,943 z

1,080,207 z

94,610 z

985,597 z

0 z

27,500 z

566,236 z

0 z

0 z

8,515,212 z

846,000 z

0 z

7,669,212 z

0 z

51,938,932 z

43,423,720 z

39,418,486 z

33,360,607 z

6,057,879 z

3,301,500 z

137,498 z

566,236 z

0 z

0 z

8,515,212 z

846,000 z

0 z

7,669,212 z

0 z

85111 Szpitale oglne

4,374,573 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

4,374,573 z

0 z

0 z

4,374,573 z

4,374,573 z

85156 Skadki na ubezpieczenia


zdrowotne oraz wiadczenia dla
osb nieobjtych obowizkiem
ubezpieczenia zdrowotnego

2,707,712 z

2,707,712 z

2,707,712 z

2,707,712 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

80111 Gimnazja specjalne

80195 Pozostaa dziaalno


801 Ogem Owiata i wychowanie:

85195 Pozostaa dziaalno

1,850 z

0 z

35,000 z

35,000 z

35,000 z

0 z

35,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

7,117,285 z

2,742,712 z

2,742,712 z

2,707,712 z

35,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

4,374,573 z

0 z

0 z

4,374,573 z

4,374,573 z

85201 Placwki opiekuczowychowawcze

2,261,818 z

2,261,818 z

1,562,824 z

1,107,774 z

455,050 z

519,355 z

179,639 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

85202 Domy pomocy spoecznej

5,636,165 z

5,636,165 z

5,626,165 z

4,105,200 z

1,520,965 z

0 z

10,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

587,654 z

587,654 z

586,454 z

367,500 z

218,954 z

2,554,771 z

2,554,771 z

319,885 z

319,885 z

0 z

156,234 z

2,041,148 z

37,504 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

20,800 z

20,800 z

20,800 z

4,610 z

16,190 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

871,276 z

871,276 z

549,900 z

438,975 z

110,925 z

1,700 z

319,676 z

851 Ogem Ochrona zdrowia:

85203 Orodki wsparcia


85204 Rodziny zastpcze
85205 Zadania w zakresie
przeciwdziaania przemocy w
rodzinie
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

H.Za

Plan wydatkw
ogem

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem r. o
ktrych mowa w
art.5 ust.1 pkt
2i3 w jst

1,200 z

2/3

0 z

0 z

Zacznik Nr 2 do uchway budetowej


Rady Powiatu Gogowskiego na 2011 rok

w tym:
w tym:

w tym:

w tym:
Dzia

Tre

Rozdz

Plan wydatkw
ogem

Plan wydatkw
biecych

wydatki
jednostek
budetowych

wydatki
dotacje na
wynagrodzenia i
zwizane z
zadania biece
pochodne
realizacj zada
statutowych

45,000 z

45,000 z

0 z

0 z

0 z

215,557 z

215,557 z

215,557 z

172,192 z

43,365 z

53,132 z

53,132 z

53,132 z

6,000 z

12,246,173 z

12,246,173 z

8,934,717 z

90,420 z

90,420 z

313,200 z
32,845 z

w tym:

widczenia na
rzecz osb
fizycznych

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem r. o
ktrych mowa w
art.5 ust.1 pkt
2i3 w jst

wydatki z
tytuu
porcze i
gwarancji

10

11

12

wydatki na Plan wydatkw


obsug dugu majtkowych
jst

13

14

45,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

47,132 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

6,522,136 z

2,412,581 z

720,589 z

2,233,687 z

357,180 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

90,420 z

0 z

0 z

0 z

313,200 z

313,200 z

267,000 z

46,200 z

0 z

0 z

0 z

32,845 z

32,845 z

8,840 z

24,005 z

0 z

0 z

0 z

2,172,600 z

2,172,600 z

2,170,600 z

1,975,600 z

195,000 z

2,609,065 z

2,609,065 z

2,516,645 z

2,251,440 z

265,205 z

90,420 z

2,000 z

221,475 z
1,523,077 z

221,475 z
1,523,077 z

221,475 z
1,522,157 z

216,475 z
1,121,536 z

5,000 z
400,621 z

0 z

212,449 z

212,449 z

120,797 z

110,401 z

10,396 z

91,652 z

1,021,555 z

1,021,555 z

1,019,015 z

913,435 z

105,580 z

85410 Internaty i bursy szkolne

184,111 z

184,111 z

184,111 z

113,205 z

70,906 z

85419 Orodki rewalidacyjno wychowawcze


854 Ogem Edukacyjna opieka
wychowawcza:

670,312 z

670,312 z

670,032 z

634,732 z

35,300 z

3,832,979 z

3,832,979 z

3,737,587 z

3,109,784 z

627,803 z

91,652 z

3,740 z

0 z

0 z

0 z

90019 Wpywy i wydatki zwizane z


gromadzeniem rodkw z opat i
kar za korzystanie ze rodowiska

200,000 z

100,000 z

75,000 z

0 z

75,000 z

25,000 z

0 z

0 z

0 z

900 Ogem Gospodarka komunalna i ochrona

200,000 z

100,000 z

75,000 z

0 z

75,000 z

25,000 z

0 z

0 z

92116 Biblioteki

55,000 z

55,000 z

0 z

0 z

0 z

55,000 z

0 z

92195 Pozostaa dziaalno

35,000 z

35,000 z

15,000 z

0 z

15,000 z

20,000 z

0 z

90,000 z

90,000 z

15,000 z

0 z

15,000 z

75,000 z

27,000 z

27,000 z

27,000 z

0 z

27,000 z

27,000 z

27,000 z

27,000 z

0 z

98,795,516 z

85,746,731 z

74,865,140 z

57,534,491 z

85220 Jednostki specjalistycznego


poradnictwa, mieszkania chronione
i orodki interwencji kryzysowej
85226 Orodki adopcyjno - opiekucze
85295 Pozostaa dziaalno
852 Ogem Pomoc spoeczna:
85311 Rehabilitacja zawodowa i
spoeczna osb niepenosprawnych
85321 Zespoy do spraw orzekania o
niepenosprawnoci
85324 Pastwowy Fundusz Rehabilitacji
Osb Niepenosprawnych
85333 Powiatowe urzdy pracy
853 Ogem Pozostae zadania w zakresie
polityki spoecznej:
85401 wietlice szkolne
85403 Specjalne orodki szkolnowychowawcze
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka
85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne

inwestcje i
zakupy
inwestycyjne

15

0 z

dotacje na
wydatki
majtkowe

16

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem r. o
ktrych mowa w
art.5 ust.1 pkt 2i3
w jst
17

w tym:

dotacje na
wydatki
majtkowe

18

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z
920 z

0 z

0 z

0 z

0 z
0 z

0 z
0 z

0 z
0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

100,000 z

100,000 z

100,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

100,000 z

100,000 z

100,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

27,000 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

0 z

17,330,649 z

4,741,161 z

3,015,801 z

1,143,416 z

1,131,032 z

850,181 z

13,048,785 z

1,005,000 z

100,000 z

12,043,785 z

4,374,573 z

0 z

2,000 z

2,540 z

0 z

0 z
280 z

0 z

rodowiska:

921

Ogem Kultura i ochrona dziedzictwa


narodowego:

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej


926

Ogem Kultura fizyczna:

OGEM WYDATKI:

H.Za

3/3