You are on page 1of 3

Wrocaw, dnia 1 czerwca 2011 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK-N.4131.380.2011.RB ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE w sprawie stwierdzenia niewanoci 4 ust. 2 oraz 5 ust.

t. 2 we fragmencie: ", za ktr ponosi odpowiedzialno" zacznika nr 1 do uchway nr IX/55/11 Rady Miejskiej w Ldku Zdroju z dnia 30 kwietnia 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012" przy ul. Polnej w Ldku Zdroju.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano 4 ust. 2 oraz 5 ust. 2 we fragmencie: ", za ktr ponosi odpowiedzialno" zacznika nr 1 do uchway nr IX/55/11 Rady Miejskiej w Ldku Zdroju z dnia 30 kwietnia 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012" przy ul. Polnej w Ldku Zdroju. Uzasadnienie Na sesji w dniu 30 kwietnia 2011 r. Rada Miejska w Ldku Zdroju podja m.in. uchwa nr IX/55/11 w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012" przy ul. Polnej w Ldku Zdroju. Uchwaa ta wpyna do Organu Nadzoru dnia 5 maja 2011 r. W toku badania legalnoci uchway nr IX/55/11 Organ Nadzoru stwierdzi, e 4 ust. 2 oraz 5 ust. 2 we fragmencie: ", za ktr ponosi odpowiedzialno" zacznika nr 1 do tej uchway naruszaj art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorzdzie gminnym oraz art. 7 i 94 Konstytucji RP. Uchwa nr IX/55/11 Rada Miejska w Ldku Zdroju okrelia regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012" przy ul. Polnej w Ldku Zdroju. W podstawie prawnej uchway Rada Miejska powoaa si na art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorzdzie gminnym. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym: "Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchway.". Wedug art. 40 ust. 2 pkt 4 tej ustawy: "Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mog wydawa akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektw i urzdze uytecznoci publicznej.". W 4 ust. 2 zacznika nr 1 do uchway nr IX/55/11 Rada Miejska postanowia: "Odpowiedzialno za bezpieczestwo uczniw na obiekcie w czasie planowanych zaj szkolnych ponosi nauczyciel, nauczyciel zaj pozalekcyjnych oraz animator lub gospodarz obiektu.". Wedug 5 ust. 2 zacznika nr 1 do tej uchway: "Opiekun grupy opuszcza obiekt ostatni po wyjciu caej grupy, za ktr ponosi odpowiedzialno.". W ocenie Organu Nadzoru kwestionowany przepis regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych nie znajduje uzasadnienia w normie kompetencyjnej upowaniajcej do podjcia przedmiotowej uchway. Rada, zdaniem Organu Nadzoru, stanowic odnonie podmiotw ponoszcych odpowiedzialno za zapewnienie bezpieczestwa przy korzystaniu z boisk sportowych wykroczya poza zakres przyznanego jej przez ustawodawc upowanienia do uregulowania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektw i urzdze uytecznoci publicznej, jakim jest w niniejszym przypadku kompleks boisk sportowych "Orlik 2012" w Ldku Zdroju.

Id: OKBRB-RUWJO-PTWNI-SMRBB-SYSHX. Podpisany

Strona 1

Organ Nadzoru uwaa, e stanowienie przez rad gminy aktu prawa miejscowego na podstawie oglnej normy kompetencyjnej zawartej w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorzdzie gminnym moliwe jest tylko w ramach przyznanych gminie kompetencji, zwizanych z realizacj naoonych na ni zada. Zarwno uprawnieniem jak i obowizkiem gminy jest dbao o naleyty stan gminnych obiektw i urzdze uytecznoci publicznej, a do takich niewtpliwie naley przedmiotowy kompleks boisk. Tym samym, dziaajc na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorzdzie gminnym, rada gminy moe wydawa akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektw i urzdze uytecznoci publicznej. Podejmowanie dziaalnoci uchwaodawczej w tym przedmiocie nie oznacza jednak niczym nie skrpowanej swobody rady w tworzeniu aktw normatywnych w takich sytuacjach. Tak wic zasady ustanowione przez rad gminy nie mog wykracza poza istot korzystania z tych obiektw i urzdze, zwaszcza wtedy, gdy cechy prawne i granice owego korzystania zostay zdefiniowane w przepisach wyszego rzdu. W przekonaniu Organu Nadzoru rada gminy, okrelajc regulamin korzystania z gminnych obiektw i urzdze uytecznoci publicznej (hale sportowe, boiska, place zabaw, itp.) nie posiada upowanienia do zamieszczania w akcie prawa miejscowego regulacji dotyczcych zakresu odpowiedzialnoci cywilnej zarwno kontraktowej, jak i deliktowej, stron okrelonego stosunku prawnego. Rozstrzygnicie przez Rad Miejsk o zasadach odpowiedzialnoci za bezpieczestwo korzystajcych z boiska, polegajce na przypisaniu tej odpowiedzialnoci konkretnym podmiotom stanowi rwnie naruszenie wyraonej w art. 353 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z pn. zm.) tzw. zasady swobody umw. Zgodnie z tym przepisem: Strony zawierajce umow mog uoy stosunek prawny wedug swego uznania, byleby jego tre lub cel nie sprzeciwiay si waciwoci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspycia spoecznego. Zdaniem Organu Nadzoru to korzystajcy z boiska oraz osoba sprawujca w imieniu Gminy zarzd nad tym obiektem, jako rwnorzdne strony stosunku cywilnoprawnego bd wadne ustali w umowie kwestie zwizane z zasadami odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wyrzdzone w toku korzystania z obiektu. Rada Miejska, jako podmiot niebdcy stron potencjalnej umowy, nie moe narzuca stronom takiej treci umowy, w ktrej arbitralnie przypisuje okrelonym podmiotom odpowiedzialno za szkod wyrzdzon podczas korzystania z boiska bd odpowiedzialno t wycza, gdy ustawodawca jej do tego nie upowania. Kwesti t naleaoby, wobec powyszych uwag, pozostawi stronom do umownego uregulowania. W przypadku braku stosownej umowy naley mie na uwadze postanowienia tytuu VI (czyny niedozwolone) dziau II ksigi trzeciej Kodeksu cywilnego. Majc na uwadze tre art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z ktrym organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa oraz art. 94 Konstytucji stanowicego, e organy samorzdu terytorialnego na podstawie i w granicach upowanie zawartych w ustawie, ustanawiaj akty prawa miejscowego obowizujce na obszarze dziaania tych organw, naley stwierdzi, e podstaw aktu normatywnego o zewntrznym oddziaywaniu - aktu prawa miejscowego - musi by wyrane upowanienie ustawowe zawarte w ustawie szczeglnej. Tym samym realizacja przez organ stanowicy okrelonej normy kompetencyjnej musi cile uwzgldnia wytyczne zawarte w upowanieniu ustawowym. Odstpienie od tej zasady narusza zwizek formalny i materialny pomidzy aktem wykonawczym, a ustaw, co z reguy stanowi istotne naruszenia prawa. Zarwno w doktrynie, jak rwnie w orzecznictwie ugruntowa si pogld dotyczcy dyrektyw wykadni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczegln uwag zasuguje tu wyrok Trybunau Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): Stosujc przy interpretacji art. 87 ust.1 i art. 92 ust. 1 konstytucji, odnoszcych si do rde prawa, takie zasady przyjte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykadni rozszerzajcej kompetencje prawodawcze oraz zasad goszc, e wyznaczenie jakiemu organowi okrelonych zada nie jest rwnoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktw normatywnych sucych realizowaniu tych zada (...).. Jak ju wskazano wyej, rada gminy zobligowana jest do dziaania na podstawie i w granicach prawa. aden za przepis prawa nie upowania rady gminy do stanowienia o odpowiedzialnoci osb korzystajcych z gminnych obiektw sportowych bd o braku tej odpowiedzialnoci. W szczeglnoci upowanienia tego nie mona wywodzi z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorzdzie gminnym gdy kwestionowane postanowienia zacznika nr 1 do uchway nr IX/55/11 ( 4 ust. 1 i 5 ust. 2 we fragmencie: ", za ktr ponosi

Id: OKBRB-RUWJO-PTWNI-SMRBB-SYSHX. Podpisany

Strona 2

odpowiedzialno") nie mieszcz si w kategorii zasad ani trybu korzystania z gminnych obiektw i urzdze uytecznoci publicznej. W zwizku z powyszym postanawia si jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu w terminie 30 dni od jego dorczenia, ktr naley wnie za porednictwem organu nadzoru Wojewody Dolnolskiego. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorzdzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.

Wojewoda Dolnolski Aleksander Marek Skorupa

Id: OKBRB-RUWJO-PTWNI-SMRBB-SYSHX. Podpisany

Strona 3