You are on page 1of 13

sygn.

akt III SA/Wr 604/10

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia23marca2011r.

WojewdzkiSd Administracyjny we Wrocawiuwskadzie nastpujcym: Przewodniczcy Sdziowie Sdzia WSA Maciej Guziski Sdzia WSA Magdalena Jankowska - Szostak Sdzia NSA Anna Moskaa (sprawozdawca) Protokolant porozpoznaniuwWydzialeIIInarozprawiewdniu9marca2011r. sprawy ze skargi Wojewody Dolnolskiego na uchwaRadyMiejskiejJeleniejGry zdnia1czerwca2010r.Nr574/LXVIII/2010 wprzedmiocietaryfyprzewozuosbibagau autobusami Miejskiego ZakaduKomunikacyjnegoSp.zo.o.wJeleniejGrze I.stwierdza niewanozaskaronej uchway; II.okrela, e zaskarona uchwaa nie moe bywykonana do dnia prawomocnoci wyroku. UZASADNIENIE Wojewoda Dolnolskiwnisskargna uchwaRadyMiastaJeleniaGrazdnia1czerwca2010 r.nr574/LXVII/2010wsprawie:Taryfyprzewozuosbibagau autobusami Miejskiego Zakadu Komunikacyjnegosp.zo.o.wJeleniejGrzeiwnisostwierdzeniejejniewanoci, bdstwierdzenie niewanoci4uchway we fragmencie: jednak nie wczeniej nipo upywie 14 dni od dnia ogoszenia jejwDziennikuUrzdowymWojewdztwaDolnolskiego"oraz1ust.2,4,5ust,2,ust.3pkt2lit. b,lit.c,7,8,9,11ust.5,6,7,8,9,10,11,12,12,13ust.1i2,16,22,24ust,1,25 ust.2,ust.3,ust.4,26,27,31,32,33,34,tabelinr6kolumna3i4oraztabelinr7kolumna 3i4zacznika do uchway.Zaskaronym fragmentom uchway organ nadzoru zarzuciistotne naruszenie art.4ust.1ustawyzdnia20lipca2000r.oogaszaniuaktwnormatywnychiniektrychinnychaktw prawnych(tekstjednolity:Dz.U.z2010r.nr17poz.95zezm.),art.4ust.1pkt2iart.13ust.1ustawy zdnia20grudnia1996r.ogospodarcekomunalnej(Dz.U.z1997r.nr9poz.43zezm.),art.188ust. 1ustawyzdnia27lipca2005r.Prawooszkolnictwiewyszym (Dz. U. 2005 r. nr 164 poz. 1365 ze zm.), art.77ust.4ustawyzdnia7wrzenia1991r.osystemieowiaty(tekstjednolity:Dz.U.z2004r.nr256 poz.2572zezm.)orazart.20ust.1.ustawyzdnia24stycznia1991r.okombatantachiniektrych ID: TZGUW-WFZTX-GPIOO-SPSDK-IZTNQ. Podpisany. Strona 1 / 13 osobach bdcychofiaramirepresjiwojennychiokresupowojennego(tekstjednolity:Dz.U.z2002r.nr 42poz.371zezm.),art.10ust.1pkt1ustawyzdnia16listopada2006r.owiadczeniu pieninym iuprawnieniachprzysugujcych cywilnym niewidomym ofiarom dziaawojennych(Dz.U.z2006r.nr Jolanta Ryndak

II.okrela, e zaskarona uchwaa nie moe bywykonana do dnia prawomocnoci wyroku. UZASADNIENIE Wojewoda Dolnolskiwnisskargna uchwaRadyMiastaJeleniaGrazdnia1czerwca2010 r.nr574/LXVII/2010wsprawie:Taryfyprzewozuosbibagau autobusami Miejskiego Zakadu Komunikacyjnegosp.zo.o.wJeleniejGrzeiwnisostwierdzeniejejniewanoci, bdstwierdzenie niewanoci4uchway we fragmencie: jednak nie wczeniej nipo upywie 14 dni od dnia ogoszenia jejwDziennikuUrzdowymWojewdztwaDolnolskiego"oraz1ust.2,4,5ust,2,ust.3pkt2lit. b,lit.c,7,8,9,11ust.5,6,7,8,9,10,11,12,12,13ust.1i2,16,22,24ust,1,25 ust.2,ust.3,ust.4,26,27,31,32,33,34,tabelinr6kolumna3i4oraztabelinr7kolumna 3i4zacznika do uchway.Zaskaronym fragmentom uchway organ nadzoru zarzuciistotne naruszenie art.4ust.1ustawyzdnia20lipca2000r.oogaszaniuaktwnormatywnychiniektrychinnychaktw prawnych(tekstjednolity:Dz.U.z2010r.nr17poz.95zezm.),art.4ust.1pkt2iart.13ust.1ustawy zdnia20grudnia1996r.ogospodarcekomunalnej(Dz.U.z1997r.nr9poz.43zezm.),art.188ust. 1ustawyzdnia27lipca2005r.Prawooszkolnictwiewyszym (Dz. U. 2005 r. nr 164 poz. 1365 ze zm.), art.77ust.4ustawyzdnia7wrzenia1991r.osystemieowiaty(tekstjednolity:Dz.U.z2004r.nr256 poz.2572zezm.)orazart.20ust.1.ustawyzdnia24stycznia1991r.okombatantachiniektrych osobach bdcychofiaramirepresjiwojennychiokresupowojennego(tekstjednolity:Dz.U.z2002r.nr 42poz.371zezm.),art.10ust.1pkt1ustawyzdnia16listopada2006r.owiadczeniu pieninym iuprawnieniachprzysugujcych cywilnym niewidomym ofiarom dziaawojennych(Dz.U.z2006r.nr 249poz.1824).WuzasadnieniuskargiWojewodawyjani, e m o c uchway Rada Miejska wprowadzia taryfyprzewozuosbibagau autobusami Miejskiego Zakadu Komunikacyjnego sp. zo.o.wJeleniejGrze".Taryfytestanowi zacznik do uchwayizawieraj zakres obowizywania taryfy,zasadykorzystaniazprzejazdwautobusamikomunikacjimiejskiej,regulacjeszczegowe, dotyczceposzczeglnychrodzajwbiletw,wskazuj osobyuprawnionedoprzejazdwbezpatnych iulgowychnapodstawieprzepiswustawowych,uprawnielokalnychwrozrnieniu na wysokozniek odcenybiletuirodzajubiletu,wprowadzaj dodatkowe uprawnienia dla okrelonych kategorii podmiotwkorzystajcychzusug transportu, warunki przewozu bagauizwierzt, regulacje dotyczce opatdodatkowychimanipulacyjnychorazustalajkonkretnecenyzarnego rodzaju bilety, wysoko opatdodatkowychimanipulacyjnych,atake wyznaczaj strefy opat. Wykonanie uchway powierzono PrezydentowiJeleniejGryiustalono,e uchwaawchodziwyciezdniem1sierpnia2010r.,jednaknie wczeniej ni po upywie 14 dni od dnia ogoszeniajejwDziennikuUrzdowymWojewdztwa Dolnolskiego.W postawie prawnej wskazanej wyej uchwaywskazano,oprczprzepiswustawy osamorzdzie gminnym, wskazujcych na sprawy lokalnego transportu zbiorowego jako zadanie wasne gminy, takeart.8ust.1ustawyocenachorazart,34aust.2ustawyPrawoprzewozowe,atake art. 4ust.1ustawyoogaszaniuaktwnormatywnychiniektrychinnychaktwprawnych.Wocenieorganu nadzoru wskazana podstawa prawna podjcia kwestionowanej uchwayniejestzgodnazfaktyczn treci zacznika do uchway, co budzi powane wtpliwoci co do intencji uchwaodawcy, jakiego rodzaju upowanieniewrzeczywistoci chcia zrealizowa.Wojewodazwrci uwag, e uchwaa, zarwnowtytule,w1uchwayorazwtytuleiwprzepisachzacznika odnosi siwycznie do jednego konkretnego przewonika - Miejskiego ZakaduKomunikacyjnegosp.zo.o.Woparciuotowskazanie, zdaniem skarcego, naley przyj, ewszystkieregulacje,jakiewniejsi znajduj mog by stosowane wyczniewodniesieniudousug wiadczonych przez to przedsibiorstwo.Tymczasem, jak wywodziorgan nadzoru, ustawodawca przyznaradomgminuprawnieniedostanowieniaaktwprawa miejscowego, regulujcych warunki, na jakich moe bywykonywanyzbiorowytransportlokalny,ktreju ID: TZGUW-WFZTX-GPIOO-SPSDK-IZTNQ. Podpisany. Strona 2 / 13 ze swej istoty bd musiay odnosi si do wszystkich przewonikw,jacynatereniedanejgminy wiadczy bd tego typu usugi. Akt taki musi znajdowa zastosowaniewkadym przypadku, wodniesieniudokadego przedsibiorcy, co musi znaleodzwierciedleniewsposobiesformuowania

wywodziorgan nadzoru, ustawodawca przyznaradomgminuprawnieniedostanowieniaaktwprawa miejscowego, regulujcych warunki, na jakich moe bywykonywanyzbiorowytransportlokalny,ktreju ze swej istoty bd musiay odnosi si do wszystkich przewonikw,jacynatereniedanejgminy wiadczy bd tego typu usugi. Akt taki musi znajdowa zastosowaniewkadym przypadku, wodniesieniudokadego przedsibiorcy, co musi znaleodzwierciedleniewsposobiesformuowania uchwa.Jak wyjania dalejautorskargi,jednymztakichprzepiswjestart.8ust.1ustawyocenach. Zgodniezjegotreci rada gminy moe ustala ceny urzdowe za usugi przewozowe transportu zbiorowegoorazzaprzewozytakswkaminatereniegminy.Charaktercenyurzdowej wyjaniaart.9tej ustawy, gdzie stwierdza si, e ceny urzdoweimare handlowe urzdowe maj charaktercenimar handlowych maksymalnych, chyba eorganadministracjipublicznej,wprzepisachwydanychna podstawieustawy,ustaliinaczej.GdybyzatemRadaMiejskaJeleniejGrychciaa zrealizowa przysugujc jej na podstawie tego przepisu kompetencj, musiaaby okreli cen za usugi przewozowe, majc zastosowanie wobec wszystkich przewonikwzterenudanejgminy,awic bez moliwoci wskazania, e maj onezastosowaniewprzypadkukonkretnejspkiitoniezalenie od faktu, e by moe jest ona na dzie podjcia uchway jedynym przewonikiem, wiadczcym usugi gminnegotransportuzbiorowego.TymsamymRadaMiejskaJeleniejGrynieprawidowo wskazaa wpodstawieprawnejuchway omawiany przepis, poniewa zanalizytreci uchway wynika, e jej regulacje nie wprowadzaj cen urzdowych.Odnonie art. 34a ustawy Prawo przewozowe, Wojewoda podnis, ezgodniezjegotreci minister waciwy do spraw transportu okreli,wdrodze rozporzdzeniasposbustalaniawysokoc i o patdodatkowychpobieranychwraziebraku odpowiedniego dokumentu przewozu braku wanego dokumentu powiadczajcego uprawnienie do bezpatnego albo ulgowego przejazdu, niezapacenia nalenoci za zabrane ze sob d o rodka przewozu rzeczy ub zwierztaalbonaruszeniaprzepiswoichprzewozie,spowodowania,bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy rodka transportu - majc na uwadze zrnicowanie wysokoci opatdodatkowychwzalenoci od strat poniesionych przez przewonika ipowodunaoenia opatydodatkowejsposbustalaniawysokoci przysugujcej przewonikowi opaty manipulacyjnej, majc na uwadze ponoszone koszty czynnoci zwizanych ze zwrotem lub umorzeniem opatydodatkowej(ust.1).Wodniesieniudotransportuzbiorowego,gminnego,powiatowego iwojewdzkiego,przepisy,oktrychmowawust.1,okrelajodpowiednio rada gminy, rada powiatu albosejmikwojewdztwa.Skarcypodnis, e przepis ten uprawnia rad gminy do uregulowania zagadnie wymienionychwust.1tegoprzepisuwodniesieniudogminnegotransportuzbiorowego. Wojewodazwrci uwag, e uyte pojcia sposobu ustalania wysokoci opat dodatkowych" oraz sposobu ustalania wysokoci przysugujcej przewonikowi opaty manipulacyjnej" wskazuj po pierwsze na moliwowprowadzeniawdrodzeuchwayradygminyjedynieoglnychzasad,najakich taka opata bdzieustalana,apodrugieporednio wskazuj, e opaty te ustalane s samodzielnie przez konkretnego przewonika, co znajduje takepotwierdzeniewbrzmieniuart.33aust.3- 3b tej ustawy. Tak wic uchwaa podjtanapodstawieart.34aust.2ustawyPrawoprzewozowemusiby rwnieaktem odnoszcym si do wszystkich przewonikwzterenugminy.Jakwywodzi skarcy, RadaMiastaJeleniaGramoc kwestionowanej uchway wskazaacoprawdaw28,29,30 zacznika do uchway sposoby ustalania opatdodatkowychimanipulacyjnych,jednakniemoe byto wocenieorganunadzoruuznanezarealizacj kompetencjizart.34aust.2ustawyPrawoprzewozowe zuwaginawyraneskierowanieuchwalonegoaktutylkoiwycznie do Miejskiego Zakadu KomunikacyjnegowJeleniejGrzesp.zo.o.Wodniesieniudowskazanegowpodstawieprawnej uchwayart.4ust.1ustawyoogaszaniuaktwnormatywnychiniektrychinnychaktwprawnych, zgodniezktrymaktynormatywne,zawierajce przepisy powszechnie obowizujce, ogaszane wdziennikachurzdowych wchodzwycie po upywie czternastu dni od dnia ich ogoszenia, chyba e ID: TZGUW-WFZTX-GPIOO-SPSDK-IZTNQ. Podpisany. Strona 3 / 13 dany akt normatywny okreli termin duszy,awkonsekwencjitake przekazanie uchway do publikacji wDziennikuUrzdowymWojewdztwaDolnolskiego,Wojewodapodnis, e naley najpierw ustali, jakiprzepiswrzeczywistocimgby stanowipodstaw jej podjciaiczywjegooparciumoe zosta

uchwayart.4ust.1ustawyoogaszaniuaktwnormatywnychiniektrychinnychaktwprawnych, zgodniezktrymaktynormatywne,zawierajce przepisy powszechnie obowizujce, ogaszane wdziennikachurzdowych wchodzwycie po upywie czternastu dni od dnia ich ogoszenia, chyba e dany akt normatywny okreli termin duszy,awkonsekwencjitake przekazanie uchway do publikacji wDziennikuUrzdowymWojewdztwaDolnolskiego,Wojewodapodnis, e naley najpierw ustali, jakiprzepiswrzeczywistocimgby stanowipodstaw jej podjciaiczywjegooparciumoe zosta ona uznana za akt prawa miejscowego.Wprowadzajc wysokoopat za wiadczone przez gminn spkusugizzakresutransportuzbiorowegoRadaMiejskaJeleniejGrypostanowiaowysokoci cen iopat za usugikomunalneocharakterzeuytecznocipublicznejorazzakorzystaniezobiektw iurzdzeuytecznoci publicznej jednostek samorzduterytorialnego,awic wyczerpaa upowanienie ustawowe wynikajcezart.4ust.1pkt2ustawyogospodarcekomunalnej.Powoujc s i na orzecznictwo sdowoadministracyjne,Wojewodapodnis wtpliwoci na temat zastosowania tego przepisuwodniesieniudousug wiadczonych przez gminn osob prawn. Skarcy wskaza, e ustawaogospodarcekomunalnejnierozstrzygajednoznacznie,czywysoko ceniopat moe by ustalona przez rad gminywsytuacji,gdyjednostkatawiadczy usuginarzeczwsplnoty samorzdowej, tworzc wasnejednostkiorganizacyjne,jakiwsytuacjigdypowierza" wykonywanie wiadczenia tych usugosobomfizycznym,osobomprawnymijednostkomorganizacyjnymniemajcym osobowoci prawnej. Ustawa nie tworzy nowych podstaw materialnoprawnych do dziaania jednostki samorzdu erga omnes, gdy wwczasustanowiaby cen urzdow, awycznie pozwala gminie ustalazasady odnoszce sido gospodarki komunalnej. Jednostka samorzdu moezatemwdrodze uchway okrelaopaty za usugi komunalne uytecznoci publicznej lub opaty zwizanezkorzystaniem zobiektwiurzdzetylkowwczas,gdyzarzdza tymi urzdzeniami komunalnymi albo wiadczy usugi komunalne. Wobec innych, odrbnychpodmiotw,touprawnieniebdzie si stosowa jedynie wwczas,gdyjednostkasamorzdu "powierza" im wykonywanie zada, wczajcjewobszar gospodarkikomunalnej.Wojewodapodnis, ewodniesieniudojednoosobowejspki gminnej Miejskiego ZakaduKomunikacyjnegosp.zo.o.,realizujcej nalece do gminy zadania ze sfery uytecznocipublicznej,RadaMiejskaJeleniejGrybya uprawniona do ustanowienia cen opat za usugitransportuzbiorowego.Wramachtychuprawnie Rada wadna bya do okreleniazarwno wysokocicenbiletw,ichrodzajw,ustanowieniazniek, okrelenia wysokoci opat dodatkowych imanipulacyjnych.Take wskazane wyejregulacje28,29i30zacznika do uchway mogby uznane za realizacj kompetencjizart.4ust.1pkt2ustawyogospodarcekomunalnej,poniewa stanowi osposobieustalaniaceniopat za usugikomunalne.Wocenieorganunadzoruniestoito wsprzecznociztreci art.34aust.2ustawyPrawoprzewozowe,oilesposbustalaniaceniopat, wskazanynapodstawieart.4ust.1pkt2ustawyogospodarcekomunalnejjestzgodnyzoglnymi wytycznymi uchwalonymi na podstawie Prawa przewozowego. Akt prawa miejscowego, wydany na podstawieart.34aust.2ustawyPrawoprzewozowewizaby bowiem take jednostki organizacyjne gminy.Przepisart.8ust.1ustawyocenachstwarzaradziegminymoliwoustalania cen urzdowych za usugi przewozowe transportu zbiorowego. Jeeliradagminyskorzystazprzysugujcego jej uprawnienia, okreliwtensposbcenyurzdowe obowizujce wszystkie podmioty wiadczce usugi wzakresietransportuzbiorowegonatereniegminy.Tymczasem,jakwskazywanowskardze, wanalizowanymprzypadkuniemoliwejestjednoczesnewyczerpaniewjednymakciematerii przekazanejRadzieMiastadouregulowanianapodstawieart.34aust.2ustawyPrawoprzewozoweczy teart.8ust.1ustawyocenachorazart.4ust.1pkt2ustawyogospodarcekomunalnejzuwagina rny krgadresatwtakichuchwa. Zuwaginabrakprzepiswszczeglnych,nakazujcych opublikowanie uchway zawierajcejregulacjepodobnedotychzamieszczonychwuchwaleRadyMiasta JeleniaGra,naleaoby przyj, ewzwizku ze skierowaniem kwestionowanej uchway do publikacji ID: TZGUW-WFZTX-GPIOO-SPSDK-IZTNQ. Podpisany. Strona 4 / 13 (4uchway), zostaaonauznanazaaktprawamiejscowego,cowkontekcie przywoanejwuchwale podstawy prawnej moe wskazywa, e Rada Miasta zamierzaa rzeczywicie wprowadzi ceny urzdowe za usugiprzewozowetransportuzbiorowegoiwprowadziwobec wszystkich przewonikw

rny krgadresatwtakichuchwa. Zuwaginabrakprzepiswszczeglnych,nakazujcych opublikowanie uchway zawierajcejregulacjepodobnedotychzamieszczonychwuchwaleRadyMiasta JeleniaGra,naleaoby przyj, ewzwizku ze skierowaniem kwestionowanej uchway do publikacji (4uchway), zostaaonauznanazaaktprawamiejscowego,cowkontekcie przywoanejwuchwale podstawy prawnej moe wskazywa, e Rada Miasta zamierzaa rzeczywicie wprowadzi ceny urzdowe za usugiprzewozowetransportuzbiorowegoiwprowadziwobec wszystkich przewonikw zterenuGminysposobuustalaniawysokoci opatdodatkowychimanipulacyjnych.Tozkoleistoi wsprzecznocizwyraniewskazanymwtreci uchway jej adresatem, to jest Miejskim Zakadem Transportusp.zo.o.wJeleniejGrze.Sposbsformuowania uchway uniemoliwia jednoznaczne rozstrzygnicie tak istotnych wtpliwoci,cozkoleimoe mieistotny wpyw na stosowanie uchway. Odnonieposzczeglnych,kwestionowanychczci uchway,Wojewodapodnis, e4uchway we fragmencie: jednak nie wczeniej nipo upywie 14 dni od dnia ogoszeniajejwDziennikuUrzdowym WojewdztwaDolnolskiego"naruszawsposbistotnyart.4ust.1ustawyzdnia20lipca2000r. oogaszaniuaktwnormatywnychiniektrychinnychaktwprawnych(tekstjednolity:Dz.U.z2010r.nr 17poz.95zezm.)wzwizkuzart.4ust.1pkt2ustawyzdnia20grudnia1996r.ogospodarce komunalnej(Dz.U.z1997r.nr9poz.43zezm.).Oprczzarzutwprzedstawionychpowyej, Wojewoda wskaza, e uchwaa podjta wycznienapodstawieart.4ust.1pkt2ustawyogospodarcekomunalnej nie jest promulgowana, poniewaakt taki nie ma waloru aktu prawa miejscowego. Regulujc tematyk odpatnoc i z a o k r elone usu g i wiadczone przez gmin, odnosi si o n a d o n a l enoci cywilnoprawnych, co wyklucza uznanie jej za akt powszechnie obowizujcy.Zuwaginafakt,e wkonsekwencjiinterwencjiorganunadzoruzakresprzedmiotowyuchwarozcigasibdzie wycznie na zagadnienia odpatnoci za usugiprzewozuosbibagau wiadczoneprzezspkgminn, naley odmwi jejpublikacjiwDziennikuUrzdowym.Zdaniem skarcego,zuwaginabrzmienieart.4ust. 1pkt2ustawyogospodarcekomunalnejzasadnyjesttakewniosekostwierdzenieniewanoci 4zacznika do uchway, upowaniajcego ZarzdMZKdouruchamianialiniispecjalnychisezonowych oraz ustalania dla tych linii opatzaprzewzosbibagauwwysokoci zapewniajcej ich rentowno. Przyjmujc podobne rozwizanie Rada Miejska dokonaa nieuprawnionej subdelegacji przyznanej jej ustawowokompetencji.Zgodniebowiemzart.4ust.1pkt2ustawyogospodarcekomunalnejtoorgany stanowice postanawiaj owysokociceniopatalboosposobieustalaniaceniopat za usugi komunalneocharakterzeuytecznoci publicznej lub te, napodstawieust.2tegoartykuu, mog powierzy to uprawnienie organowi wykonawczemu gminy. Nie mona uzna zazgodnezprawem przyznanie zarzdowispki uprawnienia do okrelenia wysokoci opatzaprzewzosbibagau. Okrelenie, e cena ta ma zapewniarentownowiadczonych usugwadnym przypadku nie moe zkoleizostauznane za okrelenie sposobu ustalania ceny czy opaty. Sformuowanie to dopuszcza zbyt szerok dowolnointerpretacyjn, poniewanakada na przewonika wycznie obowizek uzyskania dodatniegowynikufinansowego.WocenieWojewody,nieulegawtpliwoci uprawnienie Rady Miejskiej do regulowania kwestii odpatnoci za usugi wiadczone przez Miejski Zakad Komunikacyjny sp.zo.o.Naley jednak rozwayzasadnoumieszczeniawuchwaleregulacjidotyczcychwarunkw isposobukorzystaniaztychusug.Zgodniezart.13ustawyogospodarcekomunalnej,spka okrela wregulaminiezasadykorzystaniazusug publicznych wiadczonychprzezspk, atake obowizki spkiwobecodbiorcwusug(ust.1).Regulamin,oktrymmowawust.1,orazjegozmianyobowizuj na obszarze jednostek samorzdu terytorialnego po zatwierdzeniu przez organy wykonawcze tych jednostek (ust. 2). Naley zatem stwierdzi, e Rada Miejska nie ma uprawniedo regulowania kwestii zasadkorzystaniazusug publicznych wiadczonychprzezspk gminn, amateriatabdzie przedmiotem regulaminu wprowadzanego przez sam spk, azatwierdzanegoprzezorgan wykonawczygminy.Wzwizkuzpowyszym,wuchwaleRadyMiejskiejJeleniejGryniemogy znale ID: TZGUW-WFZTX-GPIOO-SPSDK-IZTNQ. Podpisany. Strona 5 / 13 si regulacje dotyczcezasadkorzystaniazusug Miejskiego ZakaduKomunikacyjnegospkizo.o., azatakiezostay uznane przez organ nadzoru nastpujceprzepisy:1ust.2,7,8,9,11ust.5, 6,7,8,9,10,11,12,12,13ust.1i2,22,24ust.1iust.2,ust.3,ust.4,26,27,31,32,

zasadkorzystaniazusug publicznych wiadczonychprzezspk gminn, amateriatabdzie przedmiotem regulaminu wprowadzanego przez sam spk, azatwierdzanegoprzezorgan wykonawczygminy.Wzwizkuzpowyszym,wuchwaleRadyMiejskiejJeleniejGryniemogy znale si regulacje dotyczcezasadkorzystaniazusug Miejskiego ZakaduKomunikacyjnegospkizo.o., azatakiezostay uznane przez organ nadzoru nastpujceprzepisy:1ust.2,7,8,9,11ust.5, 6,7,8,9,10,11,12,12,13ust.1i2,22,24ust.1iust.2,ust.3,ust.4,26,27,31,32, 33,34uchway.W ocenie skarcego,nieznajdziezastosowaniaart.40ust.2pkt4ustawy osamorzdzie gminnym, uprawniajcy radgminydowydaniaszczegowychzasaditrybukorzystania zgminnychurzdze uytecznocipublicznej.Przepisart.13ustawyogospodarcekomunalnejmusi zostawtymprzypadkuuznanyzaprzepisszczeglnywodniesieniudogeneralnejkompetencjiorganu stanowicegogminydoregulowaniakwestiikorzystaniazurzdze uytecznoci publicznej do niej nalecych.Podobnie nie bdziemg by zastosowanyart.15ust.5ustawyPrawoprzewozowe. Ustawatabowiemwart.15ust.1zastrzega,epodrny jest obowizanydoprzestrzeganiaprzepisw porzdkowych obowizujcychwtransporcie,aust.5tegoartykuu wskazuje, ewodniesieniudo gminnegotransportuzbiorowegoorazprzewozwosbibagautakswkamiprzepisyporzdkowe okrela rada gminy. Zatem radzie gminy przyznane zostay prawa do wprowadzenia regulacji ocharakterzegeneralnymiabstrakcyjnym,dotyczcychkwestiikorzystaniazgminnegotransportu zbiorowego.Wocenieorganunadzoruprzepistenniebdzie miazastosowania przy ocenie legalnoci uchwayRadyMiejskiejJeleniejGry,skoroskierowanazostaa wyraniedoosbkorzystajcychzusug jednego przewonika.Przepisart.13ustawyogospodarcekomunalnejbdzie mia rwniecharakter przepisuszczeglnegowzgldemart.4ustawyPrawoprzewozowe,stanowicego, e przewonik moe wydawa regulaminy okrelajce warunki obsugipodrnych,odprawyorazprzewozuosbirzeczy. Choustawa Prawo przewozowe przewiduje wydanie regulaminu jako czynnofakultatywn, to jednak jeeli dany przewonikmastatusspkizudziaem jednostki samorzduterytorialnegoiwiadczy usugi przewozowe kwalifikowane jako usugi uytecznocipublicznej,towwczas,wmyl art. 13 ustawy ogospodarcekomunalnej,maonbezwzgldny obowizek wyda stosowny regulamin, okrelajcy zasadykorzystaniazusug przewozowych wiadczonychprzezspk, atake obowizkispki wobec odbiorcwusug(komentarzdoart.13ustawyogospodarcekomunalnej[w:]M.Szydo, Ustawa ogospodarcekomunalnej.Komentarz,Oficyna,2008r.).Ponadto,wocenieorganunadzoru,naley rwnie uzna zaniezgodnezobowizujcymi przepisami przyjtewprzedmiotowejuchwale rozwizania polegajcenawprowadzeniubiletwokresowychimiennychoglnodostpnych wanych od poniedziakudosobotyzwyczeniem dni witecznych oraz wanych od poniedziaku do pitku zwyczeniem dni witecznych,stosowanychwjednejstrefiejakiwewszystkichstrefach,zuwagina regulacjeart.188ust.1UstawyPrawooszkolnictwiewyszym,art.77ust.4ustawyosystemieowiaty orazart.20ust.1ustawyokombatantachiniektrychosobachbdcych ofiarami represji wojennych iokresupowojennego.Przepisyteprzewiduj odpowiednio, e:- studentowi przysuguje prawo do korzystaniaz50%ulgiwopatach za przejazdy publicznymi rodkami komunikacji miejskiej,- wzakresie uprawniedoulgowychprzejazdwrodkami publicznego transportu zbiorowego do suchaczykolegiw stosuje siprzepisy dotyczcestudentwszkwyszych,- kombatantomiinnymosobomuprawnionym przysugujeulgataryfowawwysokoci 50% przy przejazdach rodkami komunikacji miejskiej.Rada MiejskaJeleniejGryzdecydowaaowprowadzeniuokrelonychrodzajwbiletw,jednaknie uwzgldnia przysugujcegostudentomikombatantomprawadoulgiwprzypadkubiletwokresowych imiennychulgowychzulg50 % wanychzarwnowjednejstrefiejakiwewszystkichstrefachwanych od poniedziakudosobotyzwyczeniem dni witecznych oraz wanych od poniedziaku do pitku zwyczeniem dni witecznych.Wuchwalewprowadzonotylkojedenrodzajbiletuokresowego imiennegodlatychosb,wanego we wszystkie dni miesica.Zporwnaniacenbiletwimiennych ID: TZGUW-WFZTX-GPIOO-SPSDK-IZTNQ. Podpisany. Strona 6 / 13 oglnodostpnychorazzulg 50% wynika wyranie, e ulg zastosowano wycznie wobec jednej kategoriibiletwoglnodostpnych - wanych we wszystkie dni miesica.Ztychtewzgldwnaley stwierdziniewano5ust.3pkt2lit.b,lit.coraztabelnr6i7kolumny3i4zacznika do uchway.

od poniedziakudosobotyzwyczeniem dni witecznych oraz wanych od poniedziaku do pitku zwyczeniem dni witecznych.Wuchwalewprowadzonotylkojedenrodzajbiletuokresowego imiennegodlatychosb,wanego we wszystkie dni miesica.Zporwnaniacenbiletwimiennych oglnodostpnychorazzulg 50% wynika wyranie, e ulg zastosowano wycznie wobec jednej kategoriibiletwoglnodostpnych - wanych we wszystkie dni miesica.Ztychtewzgldwnaley stwierdziniewano5ust.3pkt2lit.b,lit.coraztabelnr6i7kolumny3i4zacznika do uchway. Wodniesieniudoustalezawartychw16zacznika do uchway, wymieniajcym osoby uprawnione do przejazdwbezpatnychnapodstawieprzepiswustawowych,skarcypodnis, e nie wskazuje ona wszystkichkategoriiosb,ktrymustawodawcatakieuprawnienieprzyznaje.Oprczuprawnionych przywoanychw16uchway, prawo do ulgi 100 % przy przejazdach publicznymi rodkami komunikacji miejskiej, bez wzgldu na miejsce zamieszkania przysuguje cywilnym niewidomym ofiarom dziaa wojennychnapodstawieart.10ust.1pkt1ustawyowiadczeniu pieninymiuprawnieniach przysugujcych cywilnym niewidomym ofiarom dziaawojennych. Nieuwzgldnienietejregulacjiwtym konkretnym przypadku musi zosta potraktowanejakojejnaruszeniewsposbistotny.Dodatkowo Wojewoda wskaza, e co prawda jako zasad techniki prawodawczej przyjmuje si nie powtarzanie przepiswustawyupowaniajcejorazinnychaktwnormatywnych,jednakwocenieskarcego, moliwejestjednakdopuszczeniewuchwaleprzywoaniaregulacjiustawowychwcelach porzdkujcych,takjaktomamiejscew16uchwayztymjednakzastrzeeniem, e nie jest ono zbdne, dezinformujce czy tebdne.WprzypadkuuchwayRadyMiejskiejJeleniejGrybrakjednej kategoriiuprawnionychdoprzejazdwbezpatnych sugeruje, e wbrew regulacji ustawowej nie bd mogli skorzystazprzysugujcej im ulgi.W odpowiedzi na skargGminaMiejskaJeleniaGrawniosa ojejoddalenie,podnoszc, eodwielulatwformieaktuprawamiejscowegouchwalaa Taryfy opat dla lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego przez miejsk jednostkorganizacyjn. Podniosa, e sposbustalaniataryfjestuzalenionyodsystemuorganizacjitransportuizasadwynegocjowanych zssiednimigminamidlaktrychnapodstawieporozumieniamidzygminnegoMiastoJeleniaGra realizuje pasaerskitransportzbiorowy.Wtejsytuacjisposbustalaniacenyjestcile uzaleniony od rozwiza techniczno - organizacyjnych miejskiego przewonika. Dodatkowo podniosa , e wprowadzanietaryfwformieprawamiejscowegoniebyo nigdy kwestionowane przez organ nadzoru.Odnoszc si dozarzutwzawartychwskardze,Gminapodniosa , ezgodniezart.8ust. 1ustawyocenach,Radagminymoe ustala ceny urzdowe za usugi przewozowe transportu zbiorowegoorazzaprzewozytakswkaminatereniegminy.Woceniestrony,zaskarona uchwaa dotyczya wanie lokalnego transportu zbiorowego, zatem Rada Miejska uprawniona bya do podjcia uchwaywprzedmiocieustaleniacenurzdowych za usugi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy. Skoro za RadaMiejskajestzmocyart.8ust.1powoanej ustawy, uprawniona do ustalenia cen urzdowych za usugi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy wobec wszystkich przewonikwrealizujcych transport zbiorowy na terenie gminy, to tym bardziej jest upowaniona do ustalenia cen urzdowych wobec jedynego przewonika realizujcego usugi przewozowewzakresietransportuzbiorowegonatereniegminy.Wocenieorganu,uchwaa podjta przez Rad Gminywtymprzedmiociejestaktemprawamiejscowego- zawiera bowiem co najmniej jednnorm ocharakterzeabstrakcyjnymigeneralnym.Nierozstrzygabowiemtylkoosytuacjiprawnej jednegopodmiotu,niezawierarwnie rozstrzygni wjednejkonkretnejindywidualnejsprawie. Regulacja dotyczca cen urzdowych za usugi przewozowe transportu zbiorowego dotyczy bowiem wszystkichtychosb,ktrekorzystajzlokalnegotransportuzbiorowegoStronaniezgodzia sirwnie zzarzutem,eprzepisart.34aust.2ustawyPrawoprzewozowe,uniemoliwia Radzie Gminy podjcie uchway (aktu prawa miejscowego) regulujcejkwestieopisanewart.34aust.1powoanej Ustawy jedynie wobec jednego przewonika realizujcegozbiorowy,gminnytransport.WocenieGminy, ID: TZGUW-WFZTX-GPIOO-SPSDK-IZTNQ. Podpisany. Strona 7 / 13 wprzepisietymjestbowiemmowaotransporciezbiorowym,gminnym,bezjakichkolwiekogranicze podmiotowych.SkoroMZKsp.zo.o.realizujenaterenieMiastaJeleniaGragminnytransportzbiorowy, zatem Rada Miejska uchwalajc zaskaron uchwa wadna byawtejformieuregulowa kwestie

zzarzutem,eprzepisart.34aust.2ustawyPrawoprzewozowe,uniemoliwia Radzie Gminy podjcie uchway (aktu prawa miejscowego) regulujcejkwestieopisanewart.34aust.1powoanej Ustawy jedynie wobec jednego przewonika realizujcegozbiorowy,gminnytransport.WocenieGminy, wprzepisietymjestbowiemmowaotransporciezbiorowym,gminnym,bezjakichkolwiekogranicze podmiotowych.SkoroMZKsp.zo.o.realizujenaterenieMiastaJeleniaGragminnytransportzbiorowy, zatem Rada Miejska uchwalajc zaskaron uchwa wadna byawtejformieuregulowa kwestie okrelonewart.34aust.1powoanej ustawy wobec jedynego przewonika wiadczcego usugi wzakresiegminnego,zbiorowegotransportu.Dodatkowopodniesiono,e Rada Miejska podejmujc zaskarony akt okreliawRozdziale13m.in.sposbustaleniaopatydodatkowychimanipulacyjnych realizujc kompetencje pyncezart.34aust.2powoanejustawy.Zpowyszym nie pozostaje wsprzecznoc i f a k t , i wzaczniku do uchway w d z i a l e 1 3 - wysoko opat dodatkowych imanipulacyjnych- Rada Miejska dokonaa kalkulacji na podstawie wczeniej okrelonego sposobu ustalenia opatdodatkowychimanipulacyjnych- konkretnychkwotztegotytuu. Powysze jest jedynie konkretyzacj sposobu ustalenia opatdodatkowychimanipulacyjnychwkontekcie przyjtych przez Rad Miejsk stawek. Gmina nie zgodzia s i takezzarzutem,ewanalizowanymprzypadku niemoliwejestjednoczesnewyczerpaniewjednymakciemateriiprzekazanejRadzieMiejskiejdo uregulowanianapodstawieart.34aust.2ustawyPrawoprzewozowe,czyte art.8ust.1ustawy ocenachorazart.4ust.1pkt2ustawyogospodarcekomunalnejzuwaginarny krgadresatw takich uchwa. Powoujc sina judykaty sdowoadministracyjne, Gmina podniosa, e uchwaa podjta przez organ stanowicy jednostki samorzduterytorialnegonapodstawieart.4ust.1pkt2ustawy ogospodarcekomunalnejjestaktemprawamiejscowegoipodlegaobligatoryjnejpublikacji wWojewdzkimDziennikuUrzdowym.Dodatkowo strona podniosa , e wbrew temu co twierdzi skarcypar.4zacznika do zaskaronej Uchwaywzakresiewjakimupowania Zarzd MZK do uruchamianialiniispecjalnychisezonowychorazustaleniadlatychliniiopatzaprzewzosbibagau wwysokoci zapewniajcej ich rentownonie jest subdelegacjkompetencjiRadyMiejskiejwzakresie moliwoci ustalenia cen za usugi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy. Przepis ten dopuszcza jedynie moliwopoza lokalnym, gminnym transportem zbiorowym do uruchamiania przez MZKliniispecjalnychisezonowych,nacoGminaniemaadnego wpywu.Wadnym bowiem razie Rada Miejska nie przekazaaswoichkompetencjiwzakresieustaleniacenlokalnegotransportu zbiorowego na rzecz ZarzduMZK.Rwnie za bezpodstawne uzna organ zarzuty skarcego dotyczce nieuwzgldnienia przez RadMiejsk wprzyjtejtaryfieprzewozunormyzawartejwart.188 ust.1ustawyPrawooszkolnictwiewyszym,art.77ust.4ustawyosystemieowiaty oraz art. 20 ust. 1ustawyokombatantachiniektrychosobachbdcychofiaramirepresjiwojennychiokresu powojennego.Woceniestrony,przepisyteobowizuj ex lege, zatem osobom tym nalesi ulgi wopatach za przejazdy publicznymi rodkami komunikacji miejskiej niezalenie od tego czy Rada Miejska okreliawuchwalonejtaryfiewysokotyche ulg, czy tenie.Gmina nie podzieliarwnie pogldu, e zaskarona uchwaaniewskazujewszystkichkategoriiosb,ktrymustawodawcaprzyznaje uprawnieniadoprzejazdwbezpatnych.Woceniestrony,brakjestpotrzebyprzytaczaniaipowtarzania wtreci aktu prawa miejscowego uregulowania wynikajcegowprostzustawy.Zabiegtaki,jak wywodzonowodpowiedzinaskarg, byby dziaaniemnielegalnym.Wpimieprocesowymzdnia 4marca2011r.WojewodaDolnolski podtrzyma podniesionewskardzezarzutydouchway, rozszerzajcjedodatkowooniewano tabelinr2zacznikanr1douchway, okrelajcej ceny biletwjednorazowych,zakupionychukierowcypojazdu,nawypadeknieprzychyleniasi do wniosku ostwierdzenieniewanoci uchwaywcaoci. Wojewoda wskaza, eustalonawtabelicenajestwysza wstosunkudocenytakichsamychbiletwzakupionychwinnychpunktachsprzeday, co wynika zporwnaniazcenamibiletwjednorazowychjednoprzejazdowychjednokrotnegokasowania, ID: TZGUW-WFZTX-GPIOO-SPSDK-IZTNQ. Podpisany. Strona 8 / 13 okrelonychwtabeli1zacznikanr1douchway. Tymczasem aden przepis ustawowy nie upowania Rady Miasta do ustanawiania cen za usug zakupu biletu. Uprawnienia takiego nie mona upatrywa wart.4ust.1pkt2ustawyogospodarcekomunalnej,poniewausuga taka nie ma charakteru usugi

ostwierdzenieniewanoci uchwaywcaoci. Wojewoda wskaza, eustalonawtabelicenajestwysza wstosunkudocenytakichsamychbiletwzakupionychwinnychpunktachsprzeday, co wynika zporwnaniazcenamibiletwjednorazowychjednoprzejazdowychjednokrotnegokasowania, okrelonychwtabeli1zacznikanr1douchway. Tymczasem aden przepis ustawowy nie upowania Rady Miasta do ustanawiania cen za usug zakupu biletu. Uprawnienia takiego nie mona upatrywa wart.4ust.1pkt2ustawyogospodarcekomunalnej,poniewausuga taka nie ma charakteru usugi komunalnejocharakterzeuytecznoci publicznej. Podstawy prawnej do jej ustalenia nie daje take art. 8ust.lustawyocenachpopierwszezuwaginacharaktergeneralnyiabstrakcyjnytegoupowanienia ustawowego, na co zwracano uwag juwyej,apodrugiezuwaginazakresprzedmiotowyuchway podjtej na podstawie tego artykuu. Upowania on bowiem wycznie do ustalenia cen urzdowych za usugiprzewozowewpublicznymtransporciezbiorowymwzakresiezadaniaocharakterzeuytecznoci publicznejwgminnychprzewozachpasaerskichorazzaprzewozytakswkaminaterenie gminy.WojewdzkiSd Administracyjny zwayco nastpuje:Zgodniezart.31pkt5ustawyzdnia30 sierpnia2002r.Prawoopostpowaniu przed sdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.),zwanejdalejp.p.s.a,wzwizkuzart.1ustawyzdnia25lipca2002r.Prawooustrojusdw administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sdy administracyjne waciwe s do kontroli zgodnoci zprawemuchwa organwjednosteksamorzduterytorialnegoorazaktworganwadministracji rzdowej stanowicych przepisy prawa miejscowego.Sd administracyjny oceniajc legalno zaskaronej do niego uchway rady gminy (miasta) ocenia jej zgodno zprawemnapodstawie przepiswprawaobowizujcychwdaciepodejmowaniatejuchway.Nazasadzieart.1471p.p.s.a sd, uwzgldniajc skargna uchwa, ojakiejmowawart.32pkt5p.p.s.a,stwierdzaniewanotej uchwaywcaocilubwczci albo stwierdza, e zostaawydanaznaruszeniemprawa,jeeli przepis szczeglnywycza stwierdzenie jej niewanoci.Stosowniedoart.91ust.1ustawyzdnia8marca 1990 r. samorzdziegminnym(tekstjedn.Dz.U.z2001r.,Nr142poz.1591zezm.)niewana jest uchwaaorganugminysprzecznazprawem.Przesanki niewanoci aktu organu gminy okrela art. 91 ust.1ustawyosamorzdzie gminnym, wedugktregouchwaa lub zarzdzenie organu gminy sprzeczne zprawems niewane.Zgodniezart.91ust.4ustawyosamorzdziegminnym,wprzypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza niewanoci uchway, ograniczajc si do wskazania, e uchwalub zarzdzeniewydanoznaruszeniemprawa.Przepisyart.91ust.1orazust. 4ustawyosamorzdziegminnymwyrniaj zatem dwie kategorie naruszeprawa przez uchway lub zarzdzeniaorganwgminy:istotnenaruszenieprawaoraznieistotnenaruszenieprawa.Kade "istotne naruszenie prawa" uchwaorganu gminy oznacza jej niewano (T. Wo [w:] T.Wo., H. KnysiakMolczyk, M. Romaska: "Postpowanie sdowoadministracyjne", Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 310). Pojcie istotnego naruszenia prawa nie zostao zdefiniowane, jednake wjudykaturzeprzyjmujesi, e tego rodzaju naruszeniami prawa s wszczeglnoci: podjcie uchway przez organ niewaciwy, brak podstawy do podjcia uchway okrelonej treci, niewaciwe zastosowanie przepisu prawnego bdcego podstaw podjcia uchway, naruszenie procedury podjcia uchway.Nieistotnenaruszenieprawamamiejscewwczas,gdystwierdzoneuchybienianie maj wpywu na zgodno uchwayzprawem.Wedug art. 94 Konstytucji RP organy samorzdu terytorialnego ustanawiajakty prawa miejscowego obowizujce na obszarze dziaaniatychorganw, napodstawieiwgranicachupowanie zawartychwustawie.Zt treci normy konstytucyjnej korespondujeart.40ust.1ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.,Nr 142,poz.1591zezm.).Zzacytowanychregulacjiorazzkonstytucyjnejzasadypraworzdnoci, zapisanejwart.7KonstytucjiRPwynikawymgregulowaniaprzezaktprawamiejscowegona podstawiedelegacjiustawowejiwyczniewgranicachzawartegowustawieupowanienia, poniewa whierarchiirde prawa akty prawa miejscowego zajmuj pozycj zalen - jako uwarunkowane ID: TZGUW-WFZTX-GPIOO-SPSDK-IZTNQ. Podpisany. Strona 9 / 13 normamizawartymiwaktachprawnychwyszego rzdu nie mogregulowamaterii ustawowych ani nie mog wykracza poza unormowania ustawowe. Kadorazowowakcierangiustawowejzawarteby musi upowanienie dla lokalnego prawodawstwa, czyli tzw. delegacja. Upowanienie to musi byprzy

zapisanejwart.7KonstytucjiRPwynikawymgregulowaniaprzezaktprawamiejscowegona podstawiedelegacjiustawowejiwyczniewgranicachzawartegowustawieupowanienia, poniewa whierarchiirde prawa akty prawa miejscowego zajmuj pozycj zalen - jako uwarunkowane normamizawartymiwaktachprawnychwyszego rzdu nie mogregulowamaterii ustawowych ani nie mog wykracza poza unormowania ustawowe. Kadorazowowakcierangiustawowejzawarteby musi upowanienie dla lokalnego prawodawstwa, czyli tzw. delegacja. Upowanienie to musi byprzy tym wyrane,anietylkoporednio wynikajcezprzepiswustawowych,niejestbowiemdopuszczalne domniemywanie kompetencji prawodawczych (por. D. Dbek,op.cit.,s.135)iwskazywawinno organ administracji publicznej waciwy do wydania danego aktu normatywnego. Kade wykroczenie poza udzielone upowanieniejestistotnymnaruszeniemnormykompetencyjnejistanowijednoczenie onaruszeniukonstytucyjnychwarunkwlegalnoci aktu prawa miejscowego. Ponadto wypada przy tym zauway, eprzepisyaktwprawamiejscowegopowinnybyuchwalanezgodniezrozporzdzeniem PrezesaRadyMinistrwzdnia20czerwca2002r.wsprawie"Zasadtechnikiprawodawczej"(Dz.U.Nr 100,poz.908).Wmyl143zacznika do tegorozporzdzeniadoaktwprawamiejscowegostosuje si odpowiednio zasady wyraonewdzialeVI,zwyjtkiem141,wdzialeV,zwyjtkiem132, wdzialeIIorazwdzialeIrozdziau 2-7, chyba, e odrbne przepisy stanowi inaczej. Wedug134podstaw wydania uchwayizarzdzeniajestprzepisprawny,ktry:1)upowania dany organ do uregulowania okrelonego zakresu spraw; 2) wyznacza zadania lub kompetencje danego organu.W wietlebrzmienia135- wuchwalezamieszczasi przepisy prawne regulujce wycznie sprawy zzakresuprzekazanegowprzepisie,oktrymmowaw134pkt1,orazsprawynalece do zadalub kompetencjiorganu,oktrychmowaw134pkt2.Odnonierozpoznawanejsprawy,wpierwszej kolejnoci naleao rozwaynajdalej idcy zarzut skargi, skutkujcywraziezaistnienia,niewanoci caegoaktu.Wtymkontekcie, analizy wymagacharakter prawny podjtej uchwayirozstrzygnicie, czy naleyonadokategoriiaktwprawamiejscowego.Wpierwszejkolejnoci naley podkreli, e zgodniezart.87ust.2KonstytucjiRzeczypospolitejPolskiejaktyprawamiejscowegosrdami powszechnie obowizujcego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze dziaaniaorganw,ktreje ustanowiy. Zaliczenie aktu prawa miejscowego do rdeprawa powszechnie obowizujcego skutkuje koniecznoci odnoszenia do takiego aktu wszystkich zasad charakteryzujcych tworzenie iobowizywanie systemu rde prawa powszechnie obowizujcego. Jedn zpodstawowychzasad jestzasadaprymatuustawywhierarchiiaktwprawnychizasadaustawowejdelegacjidostanowienia przepiswprawamiejscowego(zob.:D.Dbek, "Prawo miejscowe samorzdu terytorialnego", Bydgoszcz-Krakw2003,s.58).Zgodniezart.94KonstytucjiRP,organysamorzdu terytorialnego ustanawiaj aktyprawamiejscowegonapodstawieiwgranicachupowanie zawartychwustawie. Ustawa okrela te zasadyitrybwydawaniaaktwprawamiejscowego.Docechaktwprawa miejscowego zalicza si:1)oznaczenieadresatanormprawnychzawartychwtakichaktach, pozostajcego poza strukturadministracji. Jako rda prawa powszechnie obowizujcego mogone regulowapostpowaniewszystkichkategoriiadresatw(obywateli,organw,organizacjipublicznych iprywatnych,przedsibiorcw).Aktyprawamiejscowegos prawemdlawszystkich,ktrzyznajd si wprzewidzianejprzezniesytuacji.Wpraktyceoznaczato,eadresatamiaktwprawamiejscowegos osoby bdce mieszkacami danej jednostki samorzdu terytorialnego lub tylko przebywajce na terenie jej dziaania;2) terytorialny zasig aktu prawa miejscowego. Obowizuj one tylko na obszarze dziaaniaorganw,ktrejeustanowiy.Zreguy ich zasig pokrywa si zobszaremdanejjednostki samorzdu terytorialnego ale mogbyjednak takestanowionedlamniejszychterenw3)normatywny charakter. Zawierajone wypowiedzi wyznaczajceadresatompewiensposbzachowaniasi: mog to by nakazy,zakazylubuprawnienia.Aktyocharakterzejedynieopisowym,ocennymczyte wyraajce jedynie postulaty - nie saktamiprawamiejscowego4)generalnyiabstrakcyjnycharakter ID: TZGUW-WFZTX-GPIOO-SPSDK-IZTNQ. Podpisany. Strona 10 / 13 normprawnychzawartychwtakichaktach.Charaktergeneralnymajtenormy,ktredefiniujadresata poprzezwskazaniecech,aniepoprzezwymienienieznazwy.Abstrakcyjnonormy wyraa si wtym, e nakazywane, zakazywane lub dozwolone zachowanie ma mie miejscewpewnych,zreguy

charakter. Zawierajone wypowiedzi wyznaczajceadresatompewiensposbzachowaniasi: mog to by nakazy,zakazylubuprawnienia.Aktyocharakterzejedynieopisowym,ocennymczyte wyraajce jedynie postulaty - nie saktamiprawamiejscowego4)generalnyiabstrakcyjnycharakter normprawnychzawartychwtakichaktach.Charaktergeneralnymajtenormy,ktredefiniujadresata poprzezwskazaniecech,aniepoprzezwymienienieznazwy.Abstrakcyjnonormy wyraa si wtym, e nakazywane, zakazywane lub dozwolone zachowanie ma mie miejscewpewnych,zreguy powtarzalnych okolicznociach, nie za wjednejkonkretnejsytuacji.Aktymusz bypowtarzalne, nie mog konsumowa si przezjednorazowezastosowanie(por.wyrokWojewdzkiegoSdu AdministracyjnegowKrakowie,zdnia29marca2011r.,sygn.aktIISA/Wr.1381/10,niepublikowany). Wtymkontekcie, uzna naleao, epomimowskazaniawpodstawieprawnejzaskaronej uchway przepiswustawyosamorzdzie gminnym, wskazujcych na sprawy lokalnego transportu zbiorowego jako zadanie wasnegminy,art.8ust.1ustawyocenachorazart,34aust.2ustawyPrawoprzewozowe, atakeart.4ust.1ustawyoogaszaniuaktwnormatywnychiniektrychinnychaktwprawnychoraz pomimoopublikowaniajejwDziennikuUrzdowym, co wskazywaoby, e stanowi ona prawo miejscowe, uchwaa ta nie spenia wyejwymienionychwarunkwiwkonsekwencjiniejestprawem miejscowym.Wpierwszejkolejnoci zgodzi si naleyzzarzutemskargi,e uchwaa wyranie skierowana jest tylko do jednego, konkretnie oznaczonego podmiotu Miejskiego Zakadu Komunikacyjnegosp.zo.o.wJeleniejGrze.Ju sam tytu podjtego aktu: Taryfyprzewozuosb ibagau autobusami Miejskiego ZakaduKomunikacyjnegosp.zo.o.wJeleniejGrzena to wskazuje. Tre zacznikwdouchway okrelajcych m.in. zakres obowizywaniataryfyzaprzewz wpojazdachMZK,zasadykorzystaniazprzejazdwautobusamikomunikacjimiejskiej,oraz zawierajcychregulacjeszczegowe, dotyczceposzczeglnychrodzajwbiletw,wskazaniaosb uprawnionychdoprzejazdwbezpatnychiulgowych,uprawnienialokalnewrozrnieniu na wysoko zniekodcenybiletuirodzajubiletu,dodatkoweuprawnieniadlaokrelonychkategoriipodmiotw korzystajcychzusug transportu, warunki przewozu bagauizwierzt, regulacje dotyczce opat dodatkowychimanipulacyjnychorazustalajcychkonkretnecenyzarnego rodzaju bilety, wysoko opatdodatkowychimanipulacyjnych,atake wyznaczajcych strefy opa t - jedynie potwierdzaj t konkluzj. Wwietle przedstawionych powyejwywodwnatematprawamiejscowego,niemona uzna za takie aktu, skierowanego wycznie do jednego, okrelonego przewonika. Rada gminy posiada wramachprzyznanejjejkompetencjiuprawnieniedotakiegoszczegowego okrelenia zasad funkcjonowaniaikorzystaniazprzedsibiorstwa uytecznoci publicznej, jednake uregulowanie takie byoby jedynie aktem kierownictwa wewntrznego, regulujcym relacje pomidzy gmin igminnym przedsibiorstwem. Uprawnienia takie nadaje radom gmin, jak trafnie wskazaskarcyart.4ust.1pkt 2ustawyogospodarcekomunalnej.Jednake formalne nadanie takiej uchwale przymiotu prawa miejscowego, poprzez jej publikacj wDziennikuUrzdowym, uzna naley za niedopuszczalne. SusznierwniezwrciuwagWojewoda, e powoanywpodstawieprawnejzaskaronej uchway art. 8ustawyocenach,stanowicy, e rada gminy moe ustala ceny urzdowe za usugi przewozowe wpublicznymtransporciezbiorowymwzakresiezada ocharakterzeuytecznoci publicznej wgminnychprzewozachpasaerskichorazzaprzewozytakswkaminatereniegminy,niestanowi podstawy prawnej adekwatnej do treci podjtej uchway.Wrealizacjibowiemtejdelegacjiustawowej, rada gminy mogaby okreli ceny za usugiprzewozowewpublicznymtransporciedrogowym, obowizujce na terenie caej gminy (bd mniejszym), dla wszystkich wykonujcych transport przewonikw.Tymczasem,womawianymakcieprawnym,RadaGminyskorzystaaztejpodstawy prawnej, ustalajc ceny obowizujceujednegotylkookrelonego przewonika.Ipodobniejak wpowyej omawianym przypadku, Gmina mogoby dokona takiego ustalenia, jednakewaden sposbniemona byoby mu nadaprzymiotuprawamiejscowegoiskierowado publikacji, nadto nie ID: TZGUW-WFZTX-GPIOO-SPSDK-IZTNQ. Podpisany. Strona 11 / 13 byoby to dziaanie podjtewramachuprawnieniapyncegozart.8ustawyocenach.Tabowiemnorma prawna daje organom stanowicym jednostek samorzdu terytorialnego uprawnienie do okrelenia cen imar wformieprawamiejscowego,tj.dlawszystkichpodmiotw,znajdujcych si wokrelonej

prawnej, ustalajc ceny obowizujceujednegotylkookrelonego przewonika.Ipodobniejak wpowyej omawianym przypadku, Gmina mogoby dokona takiego ustalenia, jednakewaden sposbniemona byoby mu nadaprzymiotuprawamiejscowegoiskierowado publikacji, nadto nie byoby to dziaanie podjtewramachuprawnieniapyncegozart.8ustawyocenach.Tabowiemnorma prawna daje organom stanowicym jednostek samorzdu terytorialnego uprawnienie do okrelenia cen imar wformieprawamiejscowego,tj.dlawszystkichpodmiotw,znajdujcych si wokrelonej sytuacji, na okrelonym terenie. Tosame uwagi odnie naleydowskazanejwpodstawieuchway normyart.34austawyPrawoprzewozowe.Uchwalenienapodstawietegoprzepisupostanowie uchwaywzakresiesposobuustaleniawysokoc i o pat dodatkowych oraz sposobu ustalania przewonikowi opatymanipulacyjnej,jedyniedojednegozdziaajcychnatereniegminyprzewodnikw, naley uzna za nieprawidowe. Przepis ten stanowiby bowiem prawidow podstaw prawn aktu normatywnego,jedyniewtedyoiletenodnosiby si do wszystkich okrelonychrodzajowoadresatw, np. przewonikwfunkcjonujcych na terenie jednej gminy.Ju tylkoomwionepowyej naruszenia uchway,wtymnieprawidowe okrelenie podstawy prawnej, przesdzaj okoniecznoci stwierdzenia niewanoci caej uchway. Jednake Sdwskadzie orzekajcym uzna, eiinnezarzutyskargi, odnoszce sidoposzczeglnychczci zacznikwdouchway zasugujna uwzgldnienie. Odnonie kwestionowanego4zacznika do uchway, upowaniajcego Zarzd MZK do uruchamiania linii specjalnychisezonowychorazustalaniadlatychliniiopatzaprzewzosbibagauwwysokoci zapewniajcej ich rentowno, podnienaley, e dokonujc takiego zapisu, Rada Miasta przekroczya nadanejejustawowokompetencje.Zgodniezart.4ust.1pkt2ustawyogospodarcekomunalnejto organy stanowice postanawiajowysokociceniopatalboosposobieustalaniaceniopat za usugi komunalneocharakterzeuytecznoci publicznej lub te, napodstawieust.2tegoartykuu, mog powierzy to uprawnienie organowi wykonawczemu gminy. Nie mona uzna zazgodnezprawem przyznanie zarzdowispki uprawnienia do okrelenia wysokoci opatzaprzewzosbibagau. Ustawa bardzo wyranie przewiduje moliwoprzeniesieniategouprawnieniazradygminynajeden tylko podmiot organwykonawczy.Tymczasem,womawianejuchwale,Radadokonaa delegacji tej kompetencji na przewonika.Wocenieskadu jest to dziaanie contra lege, dokonane bez upowanienia ustawowego. Na marginesie jedynie mona wskaza, erwniesamo okrelenie sposobu okrelenia wysokoci opat zapewnienie rentownoci, jestzbytoglneipozostawiadalekoidc swobod wustalaniutychopat,cozpewnoci nie byo intencj ustawodawcy.Zatrafnyrwnienaleao uzna zarzut strony skarcej,oniezgodnoci1ust.2,5ust.2,7,8,9,11ust.5,6,7,8,9,10,11, 12,12,13ust.1i2,22,24ust.1,25ust.2,ust.3,ust.426,27,31,32,33i34zart. 13ustawyogospodarcenieruchomociami.Stosowniedotegoprzepisu,spka gminna okrela wregulaminiezasadykorzystaniazusug publicznych wiadczonychprzezspk, atake obowizki spkiwobecodbiorcwusug(ust.1).Regulamin,oktrymmowawust.1,orazjegozmianyobowizuj na obszarze jednostek samorzdu terytorialnego po zatwierdzeniu przez organy wykonawcze tych jednostek(ust.2).Wzaskaronej uchwale, wskazane powyejprzepisyzcapewnoci s normami regulujcymiwarunkiisposbkorzystaniazusu g wiadczonychprzezMZKsp.zo.o.,azatem wuchwalegminnejzawartazostaa materia przekazana ustawowo do wycznej kompetencji samej spki. Odnonieprzewidzianychwuchwalerozwiza dotyczcychbiletwokresowychimiennych, wanych od poniedziaku do pitkuzwyczeniem dni witecznych, naley wyranie podkreli, e suszne jest stanowisko Wojewody, e pozostajonewsprzecznocizregulacjamiart.188ust.1ustawy Prawooszkolnictwiewyszym,art.77ust.4ustawyosystemieowiatyorazart.20ust.1ustawy okombatantachiniektrychosobachbdcychofiaramirepresjiwojennychiokresupowojennego. Wswychpostanowieniachuchwaa pomija bowiem zniki przysugujce na mocy wymienionych ustaw pewnymgrupomosb(studentom,kombatantom),bezpodstawnieksztatujc ich sytuacj prawn ID: TZGUW-WFZTX-GPIOO-SPSDK-IZTNQ. Podpisany. Strona 12 / 13 ifaktyczngorzej, niprzewidziaytoaktyocharakterzeustawowym.Iniemona uznaargumentu strony przeciwnej, e zapisy uchway nie pozbawiaj tychosbustawowychuprawnie, przysugujcych im ex lege. Po pierwsze, zapisy uchway obowizuj wprostiniemog by oneniezgodnezustaw,

okombatantachiniektrychosobachbdcychofiaramirepresjiwojennychiokresupowojennego. Wswychpostanowieniachuchwaa pomija bowiem zniki przysugujce na mocy wymienionych ustaw pewnymgrupomosb(studentom,kombatantom),bezpodstawnieksztatujc ich sytuacj prawn ifaktyczngorzej, niprzewidziaytoaktyocharakterzeustawowym.Iniemona uznaargumentu strony przeciwnej, e zapisy uchway nie pozbawiaj tychosbustawowychuprawnie, przysugujcych im ex lege. Po pierwsze, zapisy uchway obowizuj wprostiniemog by oneniezgodnezustaw, przekracza ustawowej delegacji ani pogarsza sytuacjiobywateli,aomawianauchwalaczynito ewidentnie. Po drugie, wprowadzenie uchwa zniektylkowtakimzakresie,poprzezokrelenie rodzajwsprzedawanychbiletwokresowych,faktyczniepozbawiastudentwikombatantwmoliwoci skorzystaniazprzysugujcego im ustawowego prawa do korzystania tych ulg, bowiem nie funkcjonuj na terenie gminy bilety, mocktrychosobytemogyby rzeczywicie korzystazulgowychprzejazdw wewszystkiedni.Jakbardzotrafniewskazanowskardze,wuchwalewprowadzonotylkojedenrodzaj biletuokresowegoimiennegodlatychosb-wanego we wszystkie dni miesica.Zporwnaniacen biletwimiennychoglnodostpnychorazzulg50 % wynika wyranie, e ulgzastosowano wycznie wobecjednejkategoriibiletwoglnodostpnych - wanych we wszystkie dni miesica.Wodniesieniu do ustalezawartychw16zacznika do uchway, wymieniajcymosobyuprawnionedoprzejazdw bezpatnychnapodstawieprzepiswustawowych,rwnietrafnie Wojewoda zauway, e nie wskazuje onawszystkichkategoriiosb,ktrymustawodawcatakieuprawnienieprzyznaje.Oprczuprawnionych przywoanychw16uchway, prawo do ulgi 100 % przy przejazdach publicznymi rodkami komunikacji miejskiej, bez wzgldu na miejsce zamieszkania przysuguje cywilnym niewidomym ofiarom dziaa wojennychnapodstawieart.10ust.1pkt1ustawyowiadczeniu pieninymiuprawnieniach przysugujcych cywilnym niewidomym ofiarom dziaawojennych. Nieuwzgldnienietejregulacjiwtym konkretnym przypadku musi zostapotraktowanejakojejnaruszeniewsposbistotny.Skad orzekajcy wniniejszejsprawiestoinastanowisku,zasugerowanymzreszt przezorgannadzoruwskardze,e moliwejestdopuszczeniewuchwaleprzywoaniaregulacjiustawowychwcelachporzdkujcych, tak jaktomamiejscew16uchwayztymjednakzastrzeeniem, e nie jest ono zbdne, dezinformujce czy te bdne.WocenieSdu,wprzypadkutakduej iloci regulacji ustawowych dotyczcych regulowanej materii, pozwoli to na uniknicie bdw,polegajcychnaniewymienieniukategoriiosb, ktrymprzysuguje prawo do bezpatnegoprzejazdu.WkontekcieostatniegozzarzutwWojewody, wyraonegowpimiezdnia4marca2011r.,adotyczcegotabelinr2zacznikanr1douchway, Sd stwierdza, eionjestzasadny.WtabelitejRadaMiastaokreliacenybiletwjednorazowych jednoprzejazdowychzakupionychukierowcy.Cenatajestwyszawstosunkudocenytakichsamych biletwzakupionychwinnychpunktachsprzeday. Trafnie wskazaskarcy, e aden przepis ustawowy nie upowania Rady Miasta do ustanawiania cen za usugsprzeday biletu. Uprawnienia takiego nie przyznajeaniart.4ust.1pkt2ustawyogospodarcekomunalnej,aniart.8ust.1ustawyocenach.Tym samym uzna naley, e ustalenie de facto maryztytuu sprzedaybiletw,nastpio bez podstawy prawnej. Ze wszystkich powyszychwywodwwynika,eocenianawniniejszejsprawieuchwaa zawieraa szereg uchybieinaruszeregulacji ustawowych. Wskazatewtymmiejscunaley, e nawet wwypadku,gdybyuzna ocenian uchwaza prawo miejscowe, Sdwkonsekwencjistwierdzonych narusze orzekbyojejniewanociwcaoci, bowiem ilo zaistniaych uchybie spowodowaaby sytuacj, wktrejpowyeliminowaniuniewanych postanowie aktu, uchwaa s t aa b y s i wrzeczywistoci aktem kadubowym, niemoliwymdowykonania.Wtymstanierzeczy,zprzyczyn wywiedzionych wyej, naleao uzna, e wymienione zapisy zaskaronej uchway zostay podjte zistotnymnaruszeniemprawa.Ztychwzgldwnapodstawieart.1471p.p.s.a.orzeczonojak wsentencji.OrzeczeniezawartewpunkcieIIwyrokuznajdujewsparciewprzepisieart.152p.p.s.a.
ID: TZGUW-WFZTX-GPIOO-SPSDK-IZTNQ. Podpisany. Strona 13 / 13