You are on page 1of 2

Wrocaw, dnia 17 czerwca 2011 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK-N.4131.511.2011.

JT1-1 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano 2 pkt 2, pkt 5 i 6 uchway Nr XII/80/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokoci wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania. Uzasadnienie Rada Miejska w Kowarach podja na sesji w dniu 26 maja 2011 r. uchwa Nr XII/80/11 w sprawie maksymalnej wysokoci wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania. Uchwaa wpyna do Organu Nadzoru w dniu 3 czerwca 2011 r. W toku badania legalnoci uchway Organ Nadzoru stwierdzi podjcie 2 pkt 2, pkt 5 i 6 z istotnym naruszeniem art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziemi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. nr 45 poz. 235) zwana dalej ustaw. Podejmujc przedmiotow uchwa, Rada Miejska wypenia kompetencj nadan jej przez art. 43 ustawy, zgodnie z ktrym maksymaln wysoko wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania okrela, w drodze uchway, rada gminy. Tymczasem Rada Miejska wykroczya poza kompetencj przyznan jej przez ustawodawc okrelajc w 2 pkt 2 i pkt 6 czas sprawowania opieki oraz termin wypacania wynagrodzenia. Ustawodawca w art. 36 ust. 3 ustawy okreli elementy cywilnoprawnej umowy, ktra jest zawierana pomidzy opiekunem dziennym a gmin (wjtem gminy - art. 36 ust. 1 w zw. z art. 46 ust. 1). Zgodnie z art. 36 ust. 3 Umowa, o ktrej mowa w ust. 1, okrela w szczeglnoci:1) strony umowy;2) cel i przedmiot umowy;3) czas i miejsce sprawowania opieki;4) liczb dzieci powierzonych opiece;5) obowizki dziennego opiekuna;6) wysoko wynagrodzenia oraz sposb i termin jego wypaty;7) czas, na jaki umowa zostaa zawarta;8) warunki i sposb zmiany, a take rozwizania umowy.Wobec powyszego, w umowie trzeba zawrze m.in. czas i miejsce sprawowania opieki (pkt 3) oraz wysoko wynagrodzenia oraz sposb i termin jego wypaty (pkt 6). Tym samym Rada Miejska, okrelajc w uchwale w 2 pkt 2 i pkt 6 czas sprawowania opieki oraz termin wypacania wynagrodzenia wykroczya poza kompetencje nadane jej przez ustawodawc i w efekcie uregulowaa kwestie, ktre powinny by okrelone w umowie. Podejmujc przedmiotow uchwal Rada Miejska w 2 pkt 5 postanowia, i dzienny opiekun musi obejmowa opiek co najmniej 3 dzieci. Maksymaln liczb dzieci powierzonych opiece reguluje art. 38 ust. 1 ustawy, zgodnie z ktrym dzienny opiekun sprawuje opiek nad maksymalnie piciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje si dziecko, ktre nie ukoczyo pierwszego roku ycia, jest niepenosprawne lub wymaga szczeglnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci. Natomiast oglna liczba dzieci powierzonych opiece opiekuna dziennego powinna , zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt 4, take wynika z umowy. W tym przypadku Rada Miejska rwnie uregulowaa kwestie, do uregulowania ktrych nie bya upowaniona przez ustawodawc. Takie stanowisko organu nadzoru potwierdza take wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu z dnia 14kwietnia 2000 r.:Opierajc si na konstrukcji wad powodujcych niewano mona wskaza rodzaje narusze przepisw, ktre trzeba zaliczy do istotnych, skutkujcych niewanoci uchway organu gminy. Do nich naley naruszenie przepisw wyznaczajcych kompetencj do podejmowania uchwa, podstawy prawnej podejmowania uchwa, przepisw prawa ustrojowego, przepisw prawa materialnego - przez
Id: GAQAQ-MFHNA-ZXHSS-GFNGJ-HLSKE. Podpisany Strona 1

wadliw ich wykadni - oraz przepisw regulujcych procedur podejmowania uchwa. (I SA/Wr 1798/99, Lex nr 49428). Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 roku, nr 78, poz. 483 ze zm.) organy wadzy publicznej dziaaj w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, i kada norma kompetencyjna musi by tak realizowana, aby nie naruszaa innych przepisw ustawy. Zakres upowanienia musi by zawsze ustalany przez pryzmat zasad demokratycznego pastwa prawnego, dziaania w granicach i na podstawie prawa oraz innych przepisw regulujcych dan dziedzin. Realizujc kompetencj organ stanowicy musi cile uwzgldnia wytyczne zawarte w upowanieniu. Odstpienie od tej zasady narusza zwizek formalny i materialny pomidzy aktem wykonawczym, a ustaw, co z reguy stanowi istotne naruszenia prawa. Zarwno w doktrynie, jak rwnie w orzecznictwie ugruntowa si pogld dotyczcy wykadni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczegln uwag zasuguje tu wyrok Trybunau Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): Stosujc przy interpretacji art. 87 ust.1 i art. 92 ust. 1 konstytucji, odnoszcych si do rde prawa, takie zasady przyjte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykadni rozszerzajcej kompetencje prawodawcze oraz zasad goszc, e wyznaczenie jakiemu organowi okrelonych zada nie jest rwnoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktw normatywnych sucych realizowaniu tych zada (...). Biorc powysze pod uwag orzeczono, jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu za porednictwem Organu Nadzoru Wojewody Dolnolskiego w terminie 30 dni od jego dorczenia. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorzdzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.

Wojewoda Dolnolski Aleksander Marek Skorupa

Id: GAQAQ-MFHNA-ZXHSS-GFNGJ-HLSKE. Podpisany

Strona 2