You are on page 1of 2

Wrocaw, dnia 29 czerwca 2011 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK-N.4131.247.2011.

MS6 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Dziaajc na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewano 2 pkt 2, pkt 4, pkt 5 i pkt 6 uchway Rady Miejskiej w Polkowicach Nr IX/84/11 z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie okrelenia maksymalnej wysokoci wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania. Uzasadnienie Rada Miejska w Polkowicach na sesji w dniu 10 czerwca 2011 r. podja midzy innymi uchwa Nr IX/84/11 w sprawie okrelenia maksymalnej wysokoci wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania, zwan dalej uchwa. Przedmiotowa uchwaa zostaa przesana pismem z dnia 16 czerwca 2011 r. OK.0711.7.2011 i wpyna do organu nadzoru dnia 20 czerwca 2011 r. W toku badania legalnoci uchway organ nadzoru stwierdzi podjcie 2 pkt 2, pkt 4, pkt 5 i pkt 6 z istotnym naruszeniem art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziemi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235), zwana dalej ustaw w zwizku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 roku, Nr 78, poz. 483 ze zm.). Podejmujc przedmiotow uchwa, Rada Miejska wypenia kompetencj nadan jej przez art. 43 ustawy, zgodnie z ktrym maksymaln wysoko wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania okrela, w drodze uchway, rada gminy. Tymczasem Rada Miejska wykroczya poza kompetencj przyznan jej przez ustawodawc okrelajc w 2 pkt 2, pkt 4 i pkt 6 czas sprawowania opieki oraz termin wypacania wynagrodzenia. Ustawodawca w art. 36 ust. 3 ustawy okreli elementy cywilnoprawnej umowy, ktra jest zawierana pomidzy opiekunem dziennym a gmin (wjtem gminy -art. 36 ust. 1 w zw. z art. 46 ust. 1). Zgodnie z art. 36 ust. 3 Umowa, o ktrej mowa w ust. 1, okrela w szczeglnoci:1) strony umowy;2) cel i przedmiot umowy;3) czas i miejsce sprawowania opieki;4) liczb dzieci powierzonych opiece;5) obowizki dziennego opiekuna;6) wysoko wynagrodzenia oraz sposb i termin jego wypaty;7) czas, na jaki umowa zostaa zawarta;8) warunki i sposb zmiany, a take rozwizania umowy. Wobec powyszego, w umowie trzeba zawrze m.in. czas i miejsce sprawowania opieki (pkt 3) oraz wysoko wynagrodzenia oraz sposb i termin jego wypaty (pkt 6). Tym samym Rada Miejska, okrelajc w uchwale w 2 pkt 2, pkt 4 i pkt 6 czas sprawowania opieki oraz termin wypacania wynagrodzenia wykroczya poza kompetencje nadane jej przez ustawodawc i w efekcie uregulowaa kwestie, ktre powinny by okrelone w umowie. Podejmujc przedmiotow uchwa Rada Miejska w 2 pkt 5 postanowia, i dzienny opiekun musi obejmowa opiek co najmniej 3 dzieci. Maksymaln liczb dzieci powierzonych opiece reguluje art. 38 ust. 1 ustawy, zgodnie z ktrym dzienny opiekun sprawuje opiek nad maksymalnie piciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje si dziecko, ktre nie ukoczyo pierwszego roku ycia, jest niepenosprawne lub wymaga szczeglnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci. Natomiast oglna liczba dzieci powierzonych opiece opiekuna dziennego powinna, zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt 4, take wynika z umowy. W tym przypadku Rada Miejska rwnie uregulowaa kwestie, do uregulowania ktrych nie bya upowaniona przez ustawodawc. Takie stanowisko organu nadzoru potwierdza take wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu z dnia 14kwietnia 2000 r.: Opierajc si na konstrukcji wad powodujcych niewano mona wskaza rodzaje narusze przepisw, ktre trzeba zaliczy do istotnych, skutkujcych niewanoci uchway
Id: DFPTK-GAWHD-YSTIX-OMYPX-IGQMB. Podpisany Strona 1

organu gminy. Do nich naley naruszenie przepisw wyznaczajcych kompetencj do podejmowania uchwa, podstawy prawnej podejmowania uchwa, przepisw prawa ustrojowego, przepisw prawa materialnego -przez wadliw ich wykadni -oraz przepisw regulujcych procedur podejmowania uchwa. (I SA/Wr 1798/99, Lex nr 49428). Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 roku, Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy wadzy publicznej dziaaj w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, i kada norma kompetencyjna musi by tak realizowana, aby nie naruszaa innych przepisw ustawy. Zakres upowanienia musi by zawsze ustalany przez pryzmat zasad demokratycznego pastwa prawnego, dziaania w granicach i na podstawie prawa oraz innych przepisw regulujcych dan dziedzin. Realizujc kompetencj organ stanowicy musi cile uwzgldnia wytyczne zawarte w upowanieniu. Odstpienie od tej zasady narusza zwizek formalny i materialny pomidzy aktem wykonawczym, a ustaw, co z reguy stanowi istotne naruszenia prawa. Zarwno w doktrynie, jak rwnie w orzecznictwie ugruntowa si pogld dotyczcy wykadni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczegln uwag zasuguje tu wyrok Trybunau Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): Stosujc przy interpretacji art. 87 ust.1 i art. 92 ust. 1 konstytucji, odnoszcych si do rde prawa, takie zasady przyjte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykadni rozszerzajcej kompetencje prawodawcze oraz zasad goszc, e wyznaczenie jakiemu organowi okrelonych zada nie jest rwnoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktw normatywnych sucych realizowaniu tych zada (...). Biorc powysze pod uwag orzeczono, jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu za porednictwem Organu Nadzoru Wojewody Dolnolskiego w terminie 30 dni od jego dorczenia. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorzdzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.

Wojewoda Dolnolski Aleksander Marek Skorupa

Id: DFPTK-GAWHD-YSTIX-OMYPX-IGQMB. Podpisany

Strona 2