You are on page 1of 3

Warszawa, dnia 4 lipca 2011 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK-N.4131.484.2011.

AM5 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewano 4 ust. 3 oraz 5 ust. 2 uchway Rady Miejskiej w Guszycy Nr XII/60/2011 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie okrelenia przystankw komunikacyjnych, ktrych wacicielem bd zarzdzajcym jest Gmina Guszyca udostpnionych dla operatorw i przewonikw oraz warunkw i zasad korzystania z tych obiektw. Uzasadnienie Rada Miejska w Guszycy podja na sesji w dniu 30 maja 2011 r. midzy innymi uchwa Nr XII/60/2011 w sprawie okrelenia przystankw komunikacyjnych, ktrych wacicielem bd zarzdzajcym jest Gmina Guszyca udostpnionych dla operatorw i przewonikw oraz warunkw i zasad korzystania z tych obiektw. Przedmiotowa uchwaa wpyna do organu nadzoru w dniu 8 czerwca 2011 r. W wyniku przeprowadzonego postpowania nadzorczego Organ Nadzoru stwierdzi, e 4 ust. 3 oraz 5 ust. 2 uchway zosta podjty z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) w zwizku z art. 7 i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.). Rada Miejska w Guszycy, moc uchway Nr XII/60/2011 z dnia 30 maja 2011 r. okrelia przystanki komunikacyjne udostpnione dla operatorw i przewonikw oraz okrelia warunki i zasady korzystania z tych przystankw. Zgodnie bowiem z dyspozycj uregulowan w art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczeglnoci na okrelaniu przystankw komunikacyjnych i dworcw, ktrych wacicielem lub zarzdzajcym jest jednostka samorzdu terytorialnego, udostpnionych dla operatorw i przewonikw oraz warunkw i zasad korzystania z tych obiektw (art. 15 ust. 1 pkt 6), a okrelenie przystankw komunikacyjnych i dworcw oraz warunkw i zasad korzystania, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 6, nastpuje w drodze uchway podjtej przez waciwy organ danej jednostki samorzdu terytorialnego (art. 15 ust. 2). W ramach warunkw i zasad korzystania z przystankw, ktrych wacicielem lub zarzdzajcym jest Gmina Guszyca, Rada Miejska postanowia, i obiekty te zostan udostpnione przez organizatora operatorowi oraz przewonikowi na mocy odrbnego uzgodnienia ( 3 uchway). Nastpnie, w 4 ust. 3 uchway Rada postanowia, i: Nie uiszczenie opat w terminie wyznaczonym przez Organizatora bdzie skutkowao cofniciem wydanego uzgodnienia.. Z kolei w 5 ust. 2 uchway okrelono, i: Nie stosowanie si do zasad korzystania z obiektw bdzie skutkowao cofniciem uzgodnienia wydanego przez Organizatora.. Zdaniem organu nadzoru, zapisy 4 ust. 3 oraz 5 ust. 2 uchway nie mieszcz si w ramach normy kompetencyjnej przyznanej Radzie Miejskiej przez ustawodawc, uzna zatem naley, e zostay one podjte z przekroczeniem przysugujcego upowanienia. Zarwno operator, jak i przewonik s podmiotami uprawnionymi do wiadczenia usug w zakresie przewozu osb, po spenieniu okrelonych w przepisach ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) wymaga. Operator wykonuje przewozy o charakterze uytecznoci publicznej na podstawie umowy o wiadczenie usug w zakresie publicznego transportu zbiorowego, a w przypadku samorzdowego zakadu budetowego - na podstawie aktu wewntrznego
Id: RNXZI-XFNZZ-LXCUB-YQFZT-BROXT. Podpisany Strona 1

okrelajcego warunki wykonywania usug przewozowych (art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy), natomiast przewonik wykonuje przewozy "komercyjne" niebdce przewozami o charakterze uytecznoci publicznej na podstawie potwierdzenia zgoszenia przewozu (art. 4 ust. 1 pkt 11). W Rozdziale 3 oddzia 2 w art. 19 i nastpnych ustawy o publicznym transporcie zbiorowym uregulowane zostay kwestie zwizane z zwieraniem przez operatora umowy o wiadczenie usug w zakresie publicznego transportu zbiorowego, natomiast w kolejnym oddziale 3 - art. 30 i nastpne omawianej ustawy ustawodawca unormowa sprawy zwizane z dokonaniem zgoszenia przez przewonika zamiaru wykonywania przewozu osb w zakresie publicznego transportu zbiorowego, a take wydawaniem oraz cofaniem takiego zgoszenia. Co jednak dla potrzeb niniejszych rozwaa jest najistotniejsze, w przypadku gdy z operatorem zawierana jest umowa o wiadczenie usug w zakresie publicznego transportu zbiorowego, ustawodawca reglamentujc t cz organizacji transportu publicznego, okreli w art. 25 ust. 3 ustawy, co powinna zawiera w szczeglnoci taka umowa. Zdaniem zatem organu nadzoru, postanowienia okrelone przez Rad w 4 ust. 3 oraz w 5 ust. 2 uchway dotyczce warunkw zmiany oraz rozwizania umowy z operatorem i winny by one okrelone w umowie. Stosownie do art. 25 ust. 3 pkt 23 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w umowie, o ktrej mowa w ust. 1, okrela si w szczeglnoci warunki zmiany oraz rozwizania umowy.. Natomiast w stosunku do drugiego z podmiotw uprawnionych do wiadczenia usug w zakresie przewozu osb, okrelanego przez ustaw mianem przewonika, przewidziane w uchwale konsekwencje nieuiszczania przez przewonika opaty w wyznaczonym terminie czy te nie stosowania si do zasad korzystania z udostpnionych przewonikowi obiektw s niczym innym jak racym naruszeniem zasad korzystania z przystankw, std stanowi przesank cofnicia potwierdzenia zgoszenia przewozu przez organizatora w drodze decyzji. Materia ta jest ju uregulowana przez ustawodawc w art. 35 ust. 4 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodne bowiem z art. 35 ust. 4 pkt 3 omawianej ustawy : Organizator, w drodze decyzji administracyjnej, cofa potwierdzenie zgoszenia przewozu w przypadku racego naruszenia zasad korzystania z przystankw.. W wietle powyszych rozwaa stwierdzi naley, e zapisy 4 ust. 3 oraz 5 ust. 2 przedmiotowej uchway nie powinny by przedmiotem aktu podejmowanego w ramach realizacji kompetencji wynikajcej z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Z przytoczonej normy nie wynika, aby Rada bya wadna do stanowienia w przedmiotowym zakresie. Naley wskaza, i charakter zawartych w uchwale norm, podjtych w oparciu o przytoczon delegacj ustawow, zobowizuje Rad Miejsk do formuowania ich jedynie na podstawie i w granicach upowanienia ustawowego, precyzyjnie i kompleksowo realizujcych przytoczon delegacj ustawow. Ustawodawca bowiem formuujc okrelon w art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie drogowym kompetencj, przekaza upowanienie do uregulowania wycznie kwestii nie objtych inn norm o charakterze powszechnie obowizujcym w celu uksztatowania stanu prawnego uwzgldniajcego m.in. specyfik, moliwoci i potrzeby rodowiska, do ktrego ten akt wykonawczy ma by skierowany. Naczelny Sd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 3 marca 2008 r. sygn. I OSK 1873/07 uzna, i: Organ wadzy wykonawczej wykonujcy kompetencj prawodawcz zawart w upowanieniu ustawowym jest obowizany dziaa cile w granicach tego upowanienia. Nie jest upowaniony ani do regulowania tego, co zostao ju ustawowo uregulowane, ani te do wychodzenia poza zakres upowanienia ustawowego.. Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy wadzy publicznej dziaaj w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, i kada norma kompetencyjna musi by tak realizowana, aby nie naruszaa innych przepisw ustawy. Zakres upowanienia musi by zawsze ustalany przez pryzmat zasad demokratycznego pastwa prawnego, dziaania w granicach i na podstawie prawa oraz innych przepisw regulujcych dan dziedzin. Realizujc kompetencj organ stanowicy musi cile uwzgldnia wytyczne zawarte w upowanieniu. Odstpienie od tej zasady narusza zwizek formalny i materialny pomidzy aktem wykonawczym, a ustaw, co z reguy stanowi istotne naruszenia prawa. Zarwno w doktrynie, jak rwnie w orzecznictwie ugruntowa si pogld dotyczcy wykadni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczegln uwag zasuguje tu wyrok Trybunau Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): Stosujc przy interpretacji art. 87 ust.1 i art. 92 ust. 1 konstytucji, odnoszcych si do rde prawa, takie zasady przyjte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykadni
Id: RNXZI-XFNZZ-LXCUB-YQFZT-BROXT. Podpisany Strona 2

rozszerzajcej kompetencje prawodawcze oraz zasad goszc, e wyznaczenie jakiemu organowi okrelonych zada nie jest rwnoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktw normatywnych sucych realizowaniu tych zada (...). Biorc powysze pod uwag orzeczono jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu w terminie 30 dni od daty jego dorczenia, ktr naley wnie za porednictwem Organu Nadzoru Wojewody Dolnolskiego. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym stwierdzenie przez Organ Nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.

Id: RNXZI-XFNZZ-LXCUB-YQFZT-BROXT. Podpisany

Strona 3