You are on page 1of 3

Wrocaw, dnia 30 czerwca 2011 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK-N.4131.395.2011.

DC ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Dziaajc na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewano pkt 5 i pkt 6 zacznika Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do uchway Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 26 maja 2011 r. Nr VIII/58/11 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parkw miejskich na terenie Karpacza . Uzasadnienie Rada Miejska w Karpaczu na sesji w dniu 26 maja 2011 r. podja m.in. uchwa Nr VIII/58/11 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parkw miejskich na terenie Karpacza . Badana uchwaa wpyna do Organu Nadzoru w dniu 2 czerwca 2011 r. W wyniku przeprowadzonego postpowania nadzorczego Organ Nadzoru stwierdzi, e wskazane w sentencji rozstrzygnicia przepisy zacznikw do uchway podjte zostay z istotnym naruszeniem art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorzdzie gminnym, a take art. 30 ust. 2 pkt 3 tej ustawy i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) w zwizku z art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.). Przedmiotow uchwa Rada Miejska w Karpaczu uchwalia Regulamin korzystania z Parku Lipa Sdowa stanowicy zacznik nr 1 do uchway; Regulamin korzystania z Parku przy Wodospadzie stanowicy zacznik nr 2 do uchway oraz Regulamin korzystania z parku przy ul. Nadrzecznej stanowicy zacznik nr 3 do uchway. Podejmujc uchwa Nr VIII/58/11 Rada Miejska w Karpaczu dziaaa na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ustawy o samorzdzie gminnym. W oparciu o wskazane przepisy ustawodawca przyzna - bezporednio na podstawie ustawy o samorzdzie gminnym - organom gminy upowanienie do wydawania aktw prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektw i urzdze uytecznoci publicznej. Dalej w art. 41 ust. 1 niniejszej ustawy doprecyzowa, e akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchway. Organ stanowicy Gminy Karpacz w pkt 5 i 6 zacznikw Nr 1-3 do uchway postanowi, e naruszenie postanowie regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykrocze, za obowizki administratora terenu parkw peni bdzie Urzd Miejski w Karpaczu. Dla oceny legalnoci przepisw uchway istotny jest zakres upowanienia do jej podjcia, wyznaczany nie tylko przez tre przepisu kompetencyjnego, ale rwnie przez caoksztat regulacji prawnych. Z art. 7 Konstytucji wynika bowiem konieczno dziaania organw wadzy publicznej na podstawie i w granicach prawa. Z kolei zgodnie z art. 94 Konstytucji ustanowienie aktu prawa miejscowego przez organ samorzdu terytorialnego musi nastpowa na podstawie i w granicach upowanie zawartych w ustawie. Uchway organw jednostek samorzdu terytorialnego, stanowice akt prawa miejscowego, winny zatem regulowa kwestie wynikajce z delegacji ustawowej w taki sposb, by przyjte w oparciu o ni normy uzupeniay, wydane przez inne podmioty, przepisy powszechnie obowizujce, ksztatujce prawa i obowizki ich adresatw. Ustawodawca, formuujc okrelon delegacj do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upowanienie do uregulowania wycznie kwestii nie objtych dotd adn norm o charakterze powszechnie obowizujcym w celu uksztatowania stanu prawnego uwzgldniajcego m.in. specyfik, moliwoci i potrzeby rodowiska, do ktrego waciwy akt wykonawczy jest skierowany. Jeli dane zagadnienie jest przedmiotem regulacji ustawowej oznacza to, e jest ono wyczone z kompetencji uchwaodawczej organu stanowicego gminy.
Id: VLVES-QIZZY-LFEHX-SBTRA-FCATG. Podpisany Strona 1

Zdaniem Organu Nadzoru, Rada Miejska formuujc w uchwale regulamin korzystania z parkw miejskich na terenie Karpacza, uprawniona jest do wprowadzenia w zasad i trybu korzystania z tych miejsc. Oznacza to w konsekwencji uprawnienie Rady do unormowania regu dotyczcych obowizujcego sposobu zachowania si podmiotw, ktre przebywaj na terenach lub w obiektach o jakich mowa w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorzdzie gminnym. Akt wydany na podstawie wskazanej delegacji ustawowej nie moe okrela sankcji za naruszenie zakazw ustanowionych regulaminem. Uchwaa podjta na ww. podstawie prawnej nie moe bowiem zawiera przepisw porzdkowych, bowiem tylko te przepisy mog przewidywa za ich naruszanie kar grzywny wymierzan w trybie i na zasadach okrelonych w prawie o wykroczeniach (art. 40 ust. 4 ustawy o samorzdzie gminnym). Tym samy regulamin wydany na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorzdzie gminnym nie moe przewidywa kar albowiem uprawnienie do ich wprowadzenia ograniczone zostao przez ustawodawc wycznie do trybu wydawania przez rad gminy przepisw porzdkowych. Jak susznie podkreli Wojewdzki Sad Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w uzasadnieniu orzeczenia z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie II SA/Go 170/10: Z ca pewnoci za przepisem porzdkowym nie jest uchwaa w zakresie wprowadzenia zasad i sposobu korzystania z obiektw i urzdze uytecznoci publicznej. Rada gminy moe wprowadza regulaminy korzystania placw zabaw nalecych do Gminy, zawierajce nakazy i zakazy okrelonego zachowania si osb. Zakazy te i nakazy nie mog by jednak zagroone sankcjami karnymi przewidzianymi w kodeksie wykrocze. Cho nie mona wykluczy, e ustanowione w formie regulaminu korzystania z placw zabaw zakazy i nakazy mieci si mog w dyspozycji czynu zakazanego i zagroonego kar w kodeksie wykrocze. Tego rodzaju informacja moe by zamieszczona na tablicach informacyjnych i innych obwieszczeniach o ustanowionych zakazach regulaminowych. Informacja ta jednak musi by cisa i zgodna z norm karn kodeksu wykrocze. Pogld taki, w peni podzielany przez skad orzekajcy w niniejszej sprawie wyrazi Naczelny Sd Administracyjny w wyroku z dnia 27 maja 1994 roku w sprawie SA/Wr 470/94 ( publik. Orzecznictwo w Sprawach Samorzdowych z 1994r., nr 4-5, poz. 175). Powysze naruszenie prawa ma charakter istotny bowiem badana uchwaa w zakresie pkt 5 jej zacznikw podjta zostaa przez organ stanowicy Gminy Karpacz bez podstawy prawnej. W zakresie natomiast zakwestionowanego pkt 6 zacznikw do uchway, Organ Nadzoru stwierdza, e na podstawie powoanej normy kompetencyjnej z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorzdzie gminnym radzie gminy nie przysuguje uprawnienie do decydowania o tym, jaki konkretnie podmiot ma administrowa gminnymi obiektami i urzdzeniami uytecznoci publicznej. Taka materia nie mieci si bowiem ani w pojciu zasad, ani w pojciu trybu korzystania z tych obiektw. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce komunalnej: Jeeli przepisy szczeglne nie stanowi inaczej, organy stanowice jednostek samorzdu terytorialnego postanawiaj o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej.. Tak wic Rada moe jedynie okreli sposb i form prowadzenia gospodarki komunalnej (np. przez osob fizyczn, gminn jednostk organizacyjn), a nie wskazywa imiennie oznaczony podmiot wykonujcy te zadania. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorzdzie gminnym: Do zada wjta naley w szczeglnoci gospodarowanie mieniem komunalnym.. Wybr konkretnego podmiotu naley zatem do kompetencji Wjta jako organu gminy gospodarujcego mieniem komunalnym (oczywicie w ramach uchway Rady dotyczcej formy prowadzenia tej gospodarki). Powysze oznacza, e kade dziaanie organu wadzy, w tym take Rady Miejskiej w Karpaczu, musi mie oparcie w obowizujcym prawie. Kada norma kompetencyjna musi by tak realizowana, aby nie naruszaa innych przepisw ustawy. Zakres upowanienia musi by zawsze ustalany przez pryzmat zasad demokratycznego pastwa prawnego, dziaania w granicach i na podstawie prawa oraz innych przepisw regulujcych dan dziedzin. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczegln uwag zasuguje tu wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): Stosujc przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odnoszcych si do rde prawa, takie zasady przyjte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykadni rozszerzajcej kompetencje prawodawcze oraz zasad goszc, e wyznaczenie jakiemu organowi okrelonych zada nie jest rwnoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktw normatywnych sucych realizowaniu tych zada (...).

Id: VLVES-QIZZY-LFEHX-SBTRA-FCATG. Podpisany

Strona 2

W oparciu o powysze ustalono, e zakwestionowane punkty zacznikw do uchway naruszaj prawo w sposb istotny, co skutkuje stwierdzeniem ich niewanoci. Biorc powysze pod uwag orzeczono jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu w terminie 30 dni od daty jego dorczenia, ktr naley wnie za porednictwem Organu Nadzoru Wojewody Dolnolskiego. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym stwierdzenie przez Organ Nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.

Wojewoda Dolnolski Aleksander Marek Skorupa

Id: VLVES-QIZZY-LFEHX-SBTRA-FCATG. Podpisany

Strona 3