You are on page 1of 2

Wrocaw, dnia 5 lipca 2011 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK-N.4131.610.2011.

JB6 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano 2 pkt 2 we fragmencie miesicznie oraz 2 pkt 5 i 6 uchway Nr VIII/62/2011 Rady Miasta Luba z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokoci wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania. UZASADNIENIE Na sesji dnia 31 maja 2011 r. dziaajc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziemi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Miasta Luba podja uchwa Nr VIII/62/2011 w sprawie maksymalnej wysokoci wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania. Uchwaa wpyna do Organu Nadzoru w dniu 9 czerwca 2011 r. W toku badania legalnoci uchway Organ Nadzoru stwierdzi podjcie 2 pkt 2 we fragmencie miesicznie oraz 2 pkt 5 i 6 z istotnym naruszeniem art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziemi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. nr 45 poz. 235) zwan dalej ustaw. Rada Miasta moc przedmiotowej uchway, stosownie do treci art. 43 ustawy o opiece nad dziemi w wieku do lat 3, ustalia maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna, ktre to wynagrodzenie wedug 1 uchway wynosi 5 z brutto za kad godzin faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem. W 2 uchway zostay natomiast uregulowane zasady ustalania tego wynagrodzenia. Mianowicie Rada postanowia e wynagrodzenie, o ktrym mowa w 1 uchway ulega podwyszeniu o 50% w przypadku objcia opiek dziecka niepenosprawnego (2 pkt. 1 uchway), wynagrodzenie wypacane jest miesicznie w zalenoci od liczby dzieci faktycznie objtych opiek w miesicu poprzedzajcym wypat wynagrodzenia na podstawie przedstawionego rachunku ( 2 pkt 2 uchway), wynagrodzenie nie przysuguje z tytuu opieki nad dzieckiem objtym opiek obka lub klubu dziecicego ( 2 pkt 3 uchway), wynagrodzenie przysuguje za nie wicej ni osiem godzin opieki nad jednym dzieckiem dziennie ( 2 pkt 4 uchway), dzienny opiekun musi obejmowa opiek co najmniej 3 dzieci ( 2 pkt 5 uchway), dzienny opiekun sprawuje opiek wycznie w dni robocze ( 2 pkt 6 uchway). Przechodzc do oceny legalnoci przedmiotowej uchway, wskaza naley, e zgodnie z treci art. 43 ustawy, rada gminy uchwala w drodze uchway maksymaln wysoko wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz okrela zasady jego ustalania, co te Rada uczynia. Rada okrelia rwnie czas wypaty wynagrodzenia (wskazany fragment 2 pkt 2 uchway), liczb dzieci powierzonych opiece( 2 pkt 5 uchway) oraz czas sprawowania opieki ( 2 pkt 6 uchway). Zdaniem organu nadzoru, postanowienia te wykraczaj poza przyznan Radzie kompetencj do okrelenia maksymalnej wysokoci wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad okrelenia tego wynagrodzenia. Nie stanowi one bowiem ani o maksymalnej wysokoci wynagrodzenia, ani o zasadach jego ustalania. Niezalenie od wskazanego powyej naruszenia prawa, organ nadzoru wskazuje, e kwestionowane zapisy uchway winny zosta uregulowane w umowie o wiadczenie usug zawieranej pomidzy gmin a opiekunem dziennym. Wedug art. 36 ust. 3 ustawy umowa taka okrela bowiem w szczeglnoci: 1) strony umowy;
Id: QFVJG-ILQKL-QMHEN-QVWZS-DTIBU. Podpisany Strona 1

2) cel i przedmiot umowy; 3) czas i miejsce sprawowania opieki; 4) iczb dzieci powierzonych opiece; 5) obowizki dziennego opiekuna; 6) wysoko wynagrodzenia oraz sposb i termin jego wypaty; 7) czas, na jaki umowa zostaa zawarta; 8) warunki i sposb zmiany, a take rozwizania umowy. Wrd elementw obligatoryjnych umowy wyrni mona: wysoko wynagrodzenia oraz sposb i termin jego wypaty; liczb dzieci powierzonych opiece oraz czas, na jaki umowa zostaa zawarta. S to wic te elementy, ktre Rada uregulowaa w 2 pkt 2, 5 i 6 uchway. Ponadto zauway naley, e wedug art. 38 ustawy dzienny opiekun sprawuje opiek nad maksymalnie piciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje si dziecko, ktre nie ukoczyo pierwszego roku ycia, jest niepenosprawne lub wymaga szczeglnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci. Z przepisu tego wynika zatem, e ustawodawca wprowadzi ograniczenie dotyczce maksymalnej liczby dzieci podlegajcych opiece opiekuna dziennego. Ustawa nie wprowadza minimalnej liczby dzieci. Natomiast Rada w 2 pkt 5 postanowia, e dzienny opiekun musi obj opiek co najmniej 3 dzieci. Zdaniem organu nadzoru Rada nie jest upowaniona do stanowienia w tej kwestii. Ponadto jak wskazano wyej kwestia liczby dzieci powierzonych opiece dziennemu opiekunowi powinna zosta uregulowana w umowie, o ktrej mowa wyej, a nie w tej uchwale. Organ nadzoru wskazuje, e podejmujc kady akt prawny Rada winna mie na uwadze tre art. 7 Konstytucji stanowicy o dziaaniu na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, e kade dziaanie organu wadzy musi mie oparcie w obowizujcym prawie. Podejmujc kady akt prawny (o charakterze prawa miejscowego, jak i nie posiadajcy takiego charakteru) zawsze naley mie na uwadze naczeln zasad prawa administracyjnego, a mianowicie zakaz domniemania kompetencji. Normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny, zakazuje si rwnie dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczegln uwag zasuguje wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141) Stosujc przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odnoszcych si do rde prawa, takie zasady przyjte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykadni rozszerzajcej kompetencje prawodawcze oraz zasad goszc, e wyznaczenie jakiemu organowi okrelonych zada nie jest rwnoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktw normatywnych sucych realizowaniu tych zada (...). Majc na uwadze powysze, stwierdzi naley, e uchwaa ta zostaa podjta z istotnym naruszeniem prawa, wyraajcym si w przekroczeniu kompetencji ustawowej zawartej w art. 43 ustawy, co skutkuje stwierdzeniem niewanoci 2 pkt 2 we fragmencie miesicznie oraz 2 pkt 5 i 6 tej uchway. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu za porednictwem Organu Nadzoru Wojewody Dolnolskiego w terminie 30 dni od jego dorczenia. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorzdzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.

Id: QFVJG-ILQKL-QMHEN-QVWZS-DTIBU. Podpisany

Strona 2