You are on page 1of 4

II.

REALIZACJA BUDETU GMINY PRZEWORNO


1. Dochody budetowe - cz tabelaryczna
Plan dochodw, ktry po zmianach wynosi 14.507.828,70 zosta wykonany w kwocie 13.851.524,26 z, co stanowi 95,48 %
Wykonanie dochodw wedug rde ich pochodzenia przedstawia ponisze zastawienie:

Lp.

Wyszczeglnienie

1.

2.

3.

Plan po
zmianach

Wykonanie

4.

5.

Salda

% wykonania
6.

zalegoci

nadpat

7.

8.

DOCHODY WASNE

4259840,04

4294909,56

100,82

109554,18

3759,87

1.

Dochody z podatkw i opat

2048255,15

2168952,13

105,89

108340,60

3560,70

Podatek od nieruchomoci

0310

828500,00

887748,68

107,15

31408,19

360,40

Podatek rolny

0320

887500,00

796415,88

89,74

49461,88

2795,46

Podatek leny

0330

32000,00

27556,87

86,12

555,63

16,40

Podatek od rodkw transportowych

0340

53000,00

62747,40

118,39

15321,60

71,00

Podatek w formie karty podatkowej

0350

3000,00

3646,00

121,53

5850,90

17,00

Podatek od spadkw i darowizn

0360

12000,00

67143,53

559,53

0,00

24,44

Wpywy z opaty skarbowej

0410

20000,00

11200,00

56,00

0,00

0,00

Wpywy z opaty targowej

0430

2000,00

1130,00

56,50

0,00

0,00

Wpywy z opaty eksploatacyjnej

0460

4200,00

2242,50

53,39

6,60

0,00

Wpywy z opat za zezwolenie na sprzeda


alkoholu

0480

55000,00

56995,47

103,63

0,00

1,00

Podatek od czynnoci cywilno prawnych

0500

60000,00

194809,00

324,68

180,00

275,00

Wpywy z rnych opat

0690

10555,15

9386,10

88,92

5555,80

0,00

Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu


podatkw i opat

0910

24000,00

25288,29

105,37

0,00

0,00

Strona 8

1.

2.
Pozostae odsetki

2.

4.

0920

4.

5.

6.

7.

8.

56500,00

22642,41

40,08

0,00

0,00

1163650,00

1140959,89

98,05

0,00

0,00

0010

1154650,00

1129560,00

97,83

0,00

0,00

0020

9000,00

11399,89

126,67

0,00

0,00

321700,00

263374,82

81,87

1213,58

199,17

Udziay gminy w podatkach stanowicych


dochd budetu pastwa
Wpywy z podatku dochodowego od osb
fizycznych
Wpywy z podatku dochodowego od osb
prawnych

3.

3.

Dochody z majtku gminy


Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie
i uytkowanie wieczyste

0470

7000,00

20437,27

291,96

809,60

24,50

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw


majtkowych

0750

9700,00

5957,92

61,42

403,98

174,67

Wpywyw z tytuu przeksztacenia prawa


uytkowania wieczystego przysugujacego osobom
fizycznym w prawo wasnoci

0760

0,00

47700,00

0,00

0,00

0,00

Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa


wasnocioraz prawa uytkowania wieczystego
nieruchomoci

0770

305000,00

185684,63

60,88

0,00

0,00

Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych

0870

0,00

3595,00

0,00

0,00

0,00

726234,89

721622,72

99,36

0,00

0,00

Pozostae dochody
Grzywny, mandaty i inne kary pienine od
ludnoci

0570

0,00

170,16

0,00

0,00

0,00

Wpywy z rnych dochodw

0970

16055,89

21523,88

134,06

0,00

0,00

Dochody zwizane z realizacj zada z zakresu


administracji rzdowej

2360

15000,00

14274,68

95,16

0,00

0,00

Wpywyw z tytuu pomocy finasowej udzielanej


midzy jednostkami samorzadu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada biecych

2710

34998,00

25473,00

72,78

0,00

0,00

Strona 9

1.

II

III

2.

3.

Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej


midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych

6300

SUBWENCJA

4.

5.

6.

7.

8.

660181,00

660181,00

100,00

0,00

0,00

5715490,00

5715490,00

100,00

0,00

0,00

Subwencja owiatowa

2920

3261825,00

3261825,00

100,00

0,00

0,00

Subwencja wyrwnawcza

2920

2453665,00

2453665,00

100,00

0,00

0,00

4532498,66

3841124,70

84,75

0,00

0,00

DOTACJE CELOWE
Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw europejskich
oraz rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub patnoci w ramach
budetu rodkw europejskich

2007

147068,43

145849,90

99,17

0,00

0,00

Dotacje celowe w ramach programw


finansowanych z udziaem rodkw europejskich
oraz rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub patnoci w ramach
budetu rodkw europejskich

2009

7785,98

5624,34

72,24

0,00

0,00

Dotacje celowe na realizacj zada biecych z


zakresu administracji rzdowej zleconych gminie

2010

2151961,09

2120669,77

98,55

0,00

0,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na


zadania biece realizowane przez gmin na
podstawie porozumie z organami administracji
rzdowej

2020

13481,00

13481,00

100,00

0,00

0,00

Strona 10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na


zadania biece realizowane przez gmin na
podstawie porozumie z organami administracji
rzdowej

2023

85830,15

85830,15

100,00

0,00

0,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na


realizacj wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)

2030

696470,00

692960,38

99,50

0,00

0,00

Dotacje celowe w ramach programw


finansowanych z udziaem rodkw europejskich
oraz rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub patnoci w ramach
budetu rodkw europejskich

6207

1179798,01

551289,16

46,73

0,00

0,00

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na


finasowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji
inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek
sektora finansw publicznych

6260

250104,00

225420,00

90,13

0,00

0,00

14507828,70

13851524,26

95,48

109554,18

3759,87

DOCHODY OGEM:

Strona 11