You are on page 1of 4

Wrocaw, dnia 29 lipca 2011 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK-N.4131.712.2011.

JT1-1 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewano uchway Rady Miejskiej w Lwwku lskim nr X/73/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci obrbu Rakowice Mae. Uzasadnienie Na sesji dnia 28 czerwca 2011 r., dziaajc na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Lwwku lskim podja uchwa Nr X/73/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci obrbu Rakowice Mae. Uchwaa ta wpyna do organu nadzoru dnia 8 lipca 2011 r. W trakcie postpowania nadzorczego organ nadzoru stwierdzi podjcie uchway nr X/73/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci obrbu Rakowice Mae z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w zwizku z 4 pkt 8 rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587). Uchwaa zostaa podjta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy, zgodnie z ktrym plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodnoci z ustaleniami studium, rozstrzygajc jednoczenie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Pord postanowie kwestionowanej uchway znalazy si przepisy dotyczce szczegowych zasad i warunkw scalania i podziau nieruchomoci objtych planem miejscowym. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy, w planie miejscowym okrela si obowizkowo szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci objtych planem. Z kolei na podstawie 4 pkt 8 rozporzdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu i zagospodarowania przestrzennego wynika, e przy zapisywaniu ustale projektu tekstu planu miejscowego wymaga si okrelenia zasad i warunkw scalania i podziau nieruchomoci, zawierajcych okrelenie parametrw dziaek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziau nieruchomoci, w szczeglnoci minimalnych lub maksymalnych szerokoci frontw dziaek, ich powierzchni oraz okrelenie kta pooenia granic dziaek w stosunku do pasa drogowego. Tymczasem w przedmiotowej uchwale brak jest wymaganych przez ustawodawc w 4 pkt 8 rozporzdzenia ktw pooenia granic dziaek w stosunku do pasa drogowego dla wszystkich terenw mogcych by objtymi procedur scalania i podziau. Zasady sporzdzania planu w doktrynalnym ujciu interpretowane s jako wartoci i merytoryczne wymogi ksztatowania polityki przestrzennej przez uprawniony organ. Ustawodawca szczegowo uregulowa tryb prowadzenia prac nad studium i planem. Doprecyzowa rwnie zakres tematyczny ustale, ktre obowizkowo powinny znale si w uchwale zawierajcej plan miejscowy. W art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawarto obowizkow materi podlegajc regulacji w planie miejscowym. Rada gminy nie moe pomin adnego z wymienionych w tym przepisie elementw, aczkolwiek obowizek ten nie ma charakteru bezwzgldnego, gdy musi by dostosowany do warunkw faktycznych panujcych na
Id: UZZSS-AMXNI-VEBUT-NHTRW-ZPNRD. Podpisany Strona 1

obszarze objtym planem. W projekcie planu zatem ujcie wymaga z art. 15 ust. 2 wymaga ustosunkowania si do kadego zagadnienia wymienionego w pkt 1 do 12, a w przypadku braku uwarunkowa dotyczcych ktregokolwiek z tych punktw, w treci projektu powinna znale si odpowiednia o tym informacja. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 8 rada gminy zobligowana jest umieci w planie miejscowym jako element o charakterze obowizkowym szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci. Doszczegowienie wymogw w tym zakresie zawarte zostao w 4 pkt 8 rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w myl ktrego ustalenia dotyczce szczegowych zasad i warunkw scalania i podziau nieruchomoci powinny zawiera okrelenie parametrw dziaek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziau nieruchomoci, w szczeglnoci minimalnych lub maksymalnych szerokoci frontw dziaek, ich powierzchni oraz okrelenie kta pooenia granic dziaek w stosunku do pasa drogowego. Prawodawca wyranie okreli, w ktrym dokumencie planu a mianowicie w tekcie planu powinny by zawarte parametry dziaek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziau. Ustalone w planie szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci stanowi nastpnie podstaw do przeprowadzenia scalania i podziau nieruchomoci na podstawie art. 101 i nast. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Bez stosownych zatem zapisw w planie niemoliwe jest przeprowadzenie takiej procedury. Wynika to z art. 102 ustawy o gospodarce nieruchomociami, ktry wskazuje, e podstaw dla postpowania w sprawie scalania i podziau s stosowne zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a tre planw wyznacza zakres przedmiotowy i podmiotowy czynnoci podejmowanych w toku postpowania scaleniowego. Wszczcie tej procedury moe nastpi zarwno z urzdu, jak i na wniosek wacicieli i uytkownikw wieczystych posiadajcych co najmniej 50 % powierzchni gruntw objtych scalaniem i podziaem. Tym samym zasady i warunki scalania i podziau musz by okrelone dla wszystkich nieruchomoci pooonych na obszarze planu, a nie tylko dla tych, ktre znalazy si w wyznaczonych w planie na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy granicach obszarw wymagajcych przeprowadzenia scalania i podziau. Ustalenie zasad i warunkw scalania i podziau jest obowizkiem rady, niezalenie od tego, czy okrelony zostanie obszar, o ktrym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy. Zasady te bd wykorzystywane na obszarach okrelonych przez rad, jako wymagajce zastosowania tej instytucji, jak rwnie na pozostaych obszarach, jeeli z inicjatyw scalenia i podziau wystpi waciciele i uytkownicy wieczyci. Nawizujc do przedstawionego wyej pogldu dotyczcego obligatoryjnych elementw planu, stwierdzi zatem mona, e rada mogaby odstpi od obowizku okrelenia tych zasad gdyby wykazane zostao, e uzasadnia to stan faktyczny (np. plan obejmuje tylko jedn nieruchomo, ktrej konfiguracja przestrzenna zapewnia wacicielowi zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem okrelonym w planie). Wprawdzie Rada Miejska uregulowaa wikszo wymaganych przez ustawodawc elementw, jednak nie okrelajc ktw pooenia granic dziaek w stosunku do pasa drogowego nie wypenia w caoci kompetencji nadanych jej przez ustawodawc moc art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zw. z 4 pkt 8 rozporzdzenia. Zwrot w szczeglnoci zawarty w powoanym rozporzdzeniu pozwala Radzie Miejskiej ustanowi w planie, obok obligatoryjnych ustale zawartych w otwartym katalogu, inne elementy instytucji scalania i podziau. Jednake brak caociowego uregulowania przez Rad tej instytucji stanowi niepen realizacj kompetencji i w efekcie uzasadnia stwierdzenie niewanoci planu w caoci. Ponadto w 10 ust. 5 pkt 4 Rada Miejska postanowia, e decyzja o rozbirce budynku ujtego w gminnej ewidencji zabytkw moe by uzaleniona od wczeniejszego wykonania karty ewidencyjnej zgodnie z instrukcj Krajowego Orodka Bada i Dokumentacji Zabytkw w Warszawie. Uzalenia si j rwnie od pozytywnej opinii ekspertyzy budowlanej opracowanej przez rzeczoznawc budowlanego oraz od potrzeby odbudowy budynku. Dopuszcza si rwnie, w porozumieniu z konserwatorem zabytkw, budow nowego budynku zachowujc charakter budynku historycznego. W pierwszej kolejnoci naley wskaza, e w myl z art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568 ze zm.) jedn z form ochrony zabytkw s ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Kompetencja ta cile koresponduje z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w myl ktrego w planie miejscowym okrela si obowizkowo zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej.
Id: UZZSS-AMXNI-VEBUT-NHTRW-ZPNRD. Podpisany Strona 2

Wszelkie kompetencje i formy dziaania organw nadzoru konserwatorskiego w zakresie wspdziaania z organami administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego zostay ju okrelone przez ustawodawc. Rada Miejska nie ma adnych kompetencji do modyfikowania zakresu wspdziaania organw w postpowaniu administracyjnym przy wydawaniu decyzji administracyjnych. Naley zauway, e pozwolenie wojewdzkiego konserwatora zabytkw na prowadzenie robt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Podstaw prawn do wydania decyzji administracyjnej moe by wycznie przepis rangi ustawowej, a nie uchwaa Rady Miejskiej. W tym kontekcie, za niedopuszczalne naley uzna zobowizywanie i nakadanie zada w drodze uchway rady gminy, z jednej strony, na organ administracji publicznej w zakresie wydawania pozwole odnonie podejmowanych dziaa przy zabytku. Ilekro ustawodawca chce wprowadzi wymg uzyskania pozwolenia, wprost o tym stanowi w ustawie. Obowizek uzyskania pozwolenia wojewdzkiego konserwatora zabytkw na prowadzenie robt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw wynika z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami. rdem tego obowizku jest ustawa, a nie uchwaa Rady Miejskiej. Wszelkie zapisy planu odnoszce si do postpowania administracyjnego zwizanego z procesem budowlanym, w zalenoci od sytuacji, mona potraktowa jako niezgodne z prawem powtrzenie ustawowe lub modyfikacj, jeeli uregulowanie takie wynika wprost z ustawy. Natomiast, jeeli ustawodawca nie przewidzia w ogle wymogu zgaszania do organu nadzoru konserwatorskiego, a rada gminy w drodze uchway taki obowizek wprowadzia, to jest to przekroczenie kompetencji przez organ stanowicy. Z kolei w 10 ust. 6 uchway Rada Miejska postanowia, i wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegaj ochronie prawnej i wymagaj zgoszenia do Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw lub administracji lokalnej. Tymczasem art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568 ze zm.) stanowi: kto, w trakcie prowadzenia robt budowlanych lub ziemnych, odkry przedmiot, co do ktrego istnieje przypuszczenie, i jest on zabytkiem, jest obowizany: 1) wstrzyma wszelkie roboty mogce uszkodzi lub zniszczy odkryty przedmiot; 2) zabezpieczy, przy uyciu dostpnych rodkw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwocznie zawiadomi o tym waciwego wojewdzkiego konserwatora zabytkw, a jeli nie jest to moliwe, waciwego wjta (burmistrza, prezydenta miasta). W ocenie organu nadzoru wskazane uregulowanie uchway wykraczaj poza przyznan radzie gminy kompetencj do okrelenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej. Art. 1 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami stanowi, e ustawa okrela przedmiot, zakres i formy ochrony zabytkw oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robt budowlanych przy zabytkach, a take organizacj organw ochrony zabytkw. Tym samym naley uzna, e podejmujc 10 ust. 6 Rada Miejska wkroczya w uprawnienia ustawodawcy. Ponadto w 10 ust. 3 uchway Rada Miejska wprowadzia obowizek uzyskania zakresu i rodzaju niezbdnych bada archeologicznych dla wszelkich zamierze inwestycyjnych w obrbie strefy ochrony archeologicznej OW. Kwestia obowizku przeprowadzenia bada archeologicznych uregulowana zostaa w art. 31 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami. Wedle art. 31 ust. 1a pkt 2 teje ustawy, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktra zamierza realizowa roboty ziemne lub dokona zmiany charakteru dotychczasowej dziaalnoci na terenie, na ktrym znajduj si zabytki archeologiczne, co doprowadzi moe do przeksztacenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego, jest obowizana, z zastrzeeniem art. 82a ust. 1, pokry koszty bada archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeeli przeprowadzenie tych bada jest niezbdne w celu ochrony tych zabytkw. Zgodnie za z art. 31 ust. 2 zakres i rodzaj niezbdnych bada archeologicznych, o ktrych mowa w ust. 1a, ustala wojewdzki konserwator zabytkw w drodze decyzji, wycznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej dziaalnoci na terenie, na ktrym znajduj si zabytki archeologiczne, zniszcz lub uszkodz zabytek archeologiczny. Z powyszego wynika, e obowizek przeprowadzenia prac archeologicznych istnieje tylko o tyle, o ile wystpuje ryzyko przeksztacenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego i o ile przeprowadzenie bada jest niezbdne w celu ochrony zabytkw.

Id: UZZSS-AMXNI-VEBUT-NHTRW-ZPNRD. Podpisany

Strona 3

Ponadto Rada Miejska w 10 ust. 2 pkt 12 ustalia obowizek umieszczania na budynkach od strony wejcia numerw administracyjnych budynkw. Tymczasem taki obowizek wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zm.). Zgodnie z nim waciciele nieruchomoci zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntw i budynkw, ktre takimi nieruchomociami wadaj, maj obowizek umieszczenia w widocznym miejscu na cianie frontowej budynku tabliczki z numerem porzdkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce, o ktrej mowa w ust. 1, oprcz numeru porzdkowego zamieszcza si rwnie nazw ulicy lub placu, a w miejscowociach bez ulic lub placw albo posiadajcych ulice lub place bez nazw - nazw miejscowoci. Ustawodawca w art. 47b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne upowani organy jednostek samorzdu terytorialnego do wprowadzenia obowizku umieszczania na tabliczce, o ktrej mowa w ust. 1, nazwy miejscowoci lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespou urbanistycznego. Wobec powyszego Rada Miejska jest upowaniona do okrelenia elementw tabliczki z numerami administracyjnymi budynkw, o ktrych mowa w ust. 3, jednak podejmujc przedmiotow uchwa, okrelia obowizek umieszczenia tabliczki, co jest ju okrelone przez ustawodawc w powoanej ustawie. Tym samym przekroczya nadane jej upowanienie ustawowe. Wskazane upowanienia zakrelaj kompetencj do okrelenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego szczegowych zasad i warunkw scalania i podziau nieruchomoci oraz szczeglnych zasad, na jakich poszczeglne zabytki, zalenie od indywidualnych uwarunkowa, mog by chronione oraz elementw tabliczek z numerami porzdkowymi budynkw. Kompetencje te nie oznaczaj jednak penej dowolnoci i musi by wykadana przez pryzmat obowizujcego prawa. W wietle art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy wadzy publicznej dziaaj w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, i kade dziaanie organu wadzy, w tym take Rady Miejskiej w Lwwku lskim musi mie oparcie w obowizujcym prawie. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczegln uwag zasuguje tu wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): Stosujc przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odnoszcych si do rde prawa, takie zasady przyjte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykadni rozszerzajcej kompetencje prawodawcze oraz zasad goszc, e wyznaczenie jakiemu organowi okrelonych zada nie jest rwnoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktw normatywnych sucych realizowaniu tych zada (...). Majc na uwadze powysze, stwierdzam jak na wstpie. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym, w zwizku z art. 54 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi (Dz. U. nr 163 poz. 1270 z pn. zm.) niniejsze rozstrzygnicie moe by zaskarone do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu, za porednictwem Wojewody Dolnolskiego, w terminie 30 dni od dnia jego dorczenia.

Wojewoda Dolnolski Aleksander Marek Skorupa

Id: UZZSS-AMXNI-VEBUT-NHTRW-ZPNRD. Podpisany

Strona 4