You are on page 1of 3

Wrocaw, dnia 2 sierpnia 2011 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK-N.4131.716.2011.

JT1-1 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewano 10 ust. 3 pkt 4 oraz 10 ust. 4 i 5 uchway Rady Miejskiej w Lwwku lskim nr X/77/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci obrbu Sobota. Uzasadnienie Na sesji dnia 28 czerwca 2011 r., dziaajc na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Lwwku lskim podja uchwa Nr X/77/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci obrbu Sobota. Uchwaa ta wpyna do organu nadzoru dnia 8 lipca 2011 r. W trakcie postpowania nadzorczego organ nadzoru stwierdzi podjcie 10 ust. 3 pkt 4 oraz 10 ust. 4 i 5 uchway nr X/77/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci obrbu Sobota z istotnym naruszeniem art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568 ze zm.) w zw. z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). Uchwaa zostaa podjta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy, zgodnie z ktrym plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodnoci z ustaleniami studium, rozstrzygajc jednoczenie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Moc 10 ust. 3 pkt 4 Rada Miejska postanowia, e decyzja o rozbirce budynku ujtego w gminnej ewidencji zabytkw moe by uzaleniona od wczeniejszego wykonania karty ewidencyjnej zgodnie z instrukcj Krajowego Orodka Bada i Dokumentacji Zabytkw w Warszawie. Uzalenia si j rwnie od pozytywnej opinii ekspertyzy budowlanej opracowanej przez rzeczoznawc budowlanego oraz od potrzeby odbudowy budynku. Dopuszcza si rwnie, w porozumieniu z konserwatorem zabytkw, budow nowego budynku zachowujc charakter budynku historycznego. Wszelkie kompetencje i formy dziaania organw nadzoru konserwatorskiego w zakresie wspdziaania z organami administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego zostay ju okrelone przez ustawodawc. Rada Miejska nie ma adnych kompetencji do modyfikowania zakresu wspdziaania organw w postpowaniu administracyjnym przy wydawaniu decyzji administracyjnych. Naley zauway, e pozwolenie wojewdzkiego konserwatora zabytkw na prowadzenie robt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Podstaw prawn do wydania decyzji administracyjnej moe by wycznie przepis rangi ustawowej, a nie uchwaa Rady Miejskiej. W tym kontekcie, za niedopuszczalne naley uzna zobowizywanie i nakadanie zada w drodze uchway rady gminy, z jednej strony, na organ administracji publicznej w zakresie wydawania pozwole odnonie podejmowanych dziaa przy zabytku. Ilekro ustawodawca chce wprowadzi wymg uzyskania pozwolenia, wprost o tym stanowi w ustawie.

Id: QCJSP-XWQIS-JSDQV-XJALT-MFOFX. Podpisany

Strona 1

Obowizek uzyskania pozwolenia wojewdzkiego konserwatora zabytkw na prowadzenie robt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw wynika z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami. rdem tego obowizku jest ustawa, a nie uchwaa Rady Miejskiej. Ponadto Rada Miejska w 10 ust. 4 uchway postanowia, e cay obszar objty planem znajduje si w granicach strefy obserwacji archeologicznej OW. Wprowadzia take obowizek uzyskania zakresu i rodzaju niezbdnych bada archeologicznych dla wszelkich zamierze inwestycyjnych w obrbie strefy ochrony archeologicznej OW. Kwestia obowizku przeprowadzenia bada archeologicznych uregulowana zostaa w art. 31 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami. Wedle art. 31 ust. 1a pkt 2 teje ustawy, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktra zamierza realizowa roboty ziemne lub dokona zmiany charakteru dotychczasowej dziaalnoci na terenie, na ktrym znajduj si zabytki archeologiczne, co doprowadzi moe do przeksztacenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego, jest obowizana, z zastrzeeniem art. 82a ust. 1, pokry koszty bada archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeeli przeprowadzenie tych bada jest niezbdne w celu ochrony tych zabytkw. Zgodnie za z art. 31 ust. 2 zakres i rodzaj niezbdnych bada archeologicznych, o ktrych mowa w ust. 1a, ustala wojewdzki konserwator zabytkw w drodze decyzji, wycznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej dziaalnoci na terenie, na ktrym znajduj si zabytki archeologiczne, zniszcz lub uszkodz zabytek archeologiczny. Z powyszego wynika, e obowizek przeprowadzenia prac archeologicznych istnieje tylko o tyle, o ile wystpuje ryzyko przeksztacenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego i o ile przeprowadzenie bada jest niezbdne w celu ochrony zabytkw. Ponadto w 10 ust. 5 uchway Rada Miejska postanowia, i wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegaj ochronie prawnej i wymagaj zgoszenia do Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw lub administracji lokalnej. Tymczasem art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568 ze zm.) stanowi: kto, w trakcie prowadzenia robt budowlanych lub ziemnych, odkry przedmiot, co do ktrego istnieje przypuszczenie, i jest on zabytkiem, jest obowizany: 1) wstrzyma wszelkie roboty mogce uszkodzi lub zniszczy odkryty przedmiot; 2) zabezpieczy, przy uyciu dostpnych rodkw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwocznie zawiadomi o tym waciwego wojewdzkiego konserwatora zabytkw, a jeli nie jest to moliwe, waciwego wjta (burmistrza, prezydenta miasta). W ocenie organu nadzoru wskazane uregulowanie uchway wykraczaj poza przyznan radzie gminy kompetencj do okrelenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej. Art. 1 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami stanowi, e ustawa okrela przedmiot, zakres i formy ochrony zabytkw oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robt budowlanych przy zabytkach, a take organizacj organw ochrony zabytkw. Tym samym naley uzna, e podejmujc 10 Rada Miejska wkroczya w uprawnienia ustawodawcy. Wskazane upowanienia zakrelaj kompetencj do okrelenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego szczeglnych zasad, na jakich poszczeglne zabytki, zalenie od indywidualnych uwarunkowa, mog by chronione. Kompetencje te nie oznaczaj jednak penej dowolnoci i musi by wykadana przez pryzmat obowizujcego prawa. W wietle art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy wadzy publicznej dziaaj w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, i kade dziaanie organu wadzy, w tym take Rady Miejskiej w Lwwku lskim musi mie oparcie w obowizujcym prawie. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczegln uwag zasuguje tu wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): Stosujc przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odnoszcych si do rde prawa, takie zasady przyjte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykadni rozszerzajcej kompetencje prawodawcze oraz zasad goszc, e wyznaczenie jakiemu organowi okrelonych zada nie jest rwnoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktw normatywnych sucych realizowaniu tych zada (...). Majc na uwadze powysze, stwierdzam jak na wstpie.
Id: QCJSP-XWQIS-JSDQV-XJALT-MFOFX. Podpisany Strona 2

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym, w zwizku z art. 54 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi (Dz. U. nr 163 poz. 1270 z pn. zm.) niniejsze rozstrzygnicie moe by zaskarone do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu, za porednictwem Wojewody Dolnolskiego, w terminie 30 dni od dnia jego dorczenia.

Wojewoda Dolnolski Aleksander Marek Skorupa

Id: QCJSP-XWQIS-JSDQV-XJALT-MFOFX. Podpisany

Strona 3