You are on page 1of 2

Wrocaw, dnia 15 wrzenia 2011 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK-N.4131.763.2011.

JK8 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewano 1 ust. 2 zdanie drugie oraz 2 ust. 2 we fragmencie pozostay zakres wiadcze uchway Rady Miejskiej Wabrzycha Nr XVII/144/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalania opat za pobyt dzieci w obkach samorzdowych, dla ktrych Gmina Wabrzych jest organem prowadzcym. UZASADNIENIE Na sesji dnia 29 sierpnia 2011 r., dziaajc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1 w zwizku z art. 10, 12 ust. 3 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziemi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.), Rada Miejska Wabrzycha podja uchwa Nr XVII/144/11 w sprawie ustalania opat za pobyt dzieci w obkach samorzdowych, dla ktrych Gmina Wabrzych jest organem prowadzcym. Uchwaa ta wpyna do organu nadzoru dnia 5 wrzenia 2011 r. W trakcie postpowania nadzorczego dotyczcego przedmiotowej uchway organ nadzoru stwierdzi podjcie 1 ust. 2 zdanie 2 oraz 2 ust. 2 we fragmencie pozostay zakres wiadcze z istotnym naruszeniem art. 10 ustawy o opiece nad dziemi w wieku do lat 3 w zwizku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.). Podstaw prawn przedmiotowej uchway, jak wskazano w jej treci, stanowi m.in. art. 58 ust. 1 ustawy o opiece nad dziemi w wieku do lat 3, zgodnie z ktrym wysoko opaty oraz opaty, o ktrej mowa w art. 12 ust. 3, za pobyt dziecka w obku lub klubie dziecicym utworzonym przez gmin albo u dziennego opiekuna oraz maksymaln wysoko opaty za wyywienie ustala rada gminy w drodze uchway. Z kolei wskazany przez ni art. 59 ust. 2 ustawy o opiece nad dziemi w wieku do lat 3 upowania Rad do okrelenia warunkw czciowego lub cakowitego zwolnienia od ponoszenia opat. Dziaajc na podstawie wskazanej normy kompetencyjnej Rada okrelaa zatem wysoko opaty za pobyt dziecka w obku, wysoko opaty za wyduony ponad 10 godzin wymiar opieki w obku, wysoko maksymalnej stawki ywieniowej oraz warunki czciowego lub cakowitego zwolnienia od ponoszenia opat. Moc 1 ust. 2 przedmiotowej uchway, okrelajc wysoko opaty za pobyt dziecka w obku do 10 godzin dziennie, w zdaniu drugim Rada postanowia, e na opat t skada si w szczeglnoci sprawowanie opieki pielgnacyjnej, prowadzenie zaj zabawowych z elementami edukacji, prowadzenie zaj opiekuczo wychowawczych i edukacyjnych. Z kolei w 2 ust. 2 uchway Rada wskazaa, e pozostay zakres wiadcze, sposb pobierania i zwrotu opat za wiadczenia zostan okrelone w umowie cywilno - prawnej zawartej pomidzy obkiem a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka uczszczajcego do obka. Tymczasem zgodnie z art. 10 ustawy o opiece nad dziemi w wieku do lat 3, do zada obka i klubu dziecicego naley w szczeglnoci: 1)zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zblionych do warunkw domowych; 2)zagwarantowanie dziecku waciwej opieki pielgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zaj zabawowych z elementami edukacji, z uwzgldnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
Id: QDVWO-ZYTTP-FFZLT-IYKCO-SLSWW. Podpisany Strona 1

3)prowadzenie zaj opiekuczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzgldniajcych rozwj psychomotoryczny dziecka, waciwych do wieku dziecka. Z kolei szczegowe cele i zadania obka oraz sposb ich realizacji, z uwzgldnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepenosprawnych - ze szczeglnym uwzgldnieniem rodzaju niepenosprawnoci, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o opiece nad dziemi w wieku do lat 3, okrela statut obka. Stanowic regulacj 1 ust. 2 zd. 2 Rada okrelia zatem, co w znaczeniu, jakie wiadczenia - skada si na opat za pobyt dziecka w obku. Z kolei zamieszczajc w 2 ust. 2 fragment pozostay zakres wiadcze Rada wprowadzia moliwo okrelenia w umowie cywilnoprawnej innych jeszcze wiadcze, za ktre bd pobierane opaty. Regulacje te, w ocenie organu nadzoru, stanowi modyfikacj art. 10 ustawy o opiece nad dziemi w wieku do lat 3. Uycie przez ustawodawc sformuowania w szczeglnoci wskazuje na zastosowanie tzw. otwartego katalogu wiadcze. Zdaniem organu nadzoru zawarte w art. 10 ww. ustawy okrelenie wiadcze obka oznacza zatem, e obek realizuje co najmniej te wiadczenia, ktre s wskazane w ww. regulacji, niemniej jednak moliwe jest okrelenie innych jeszcze, dodatkowych wiadcze. Jednake w przypadku, gdy Rada doprecyzowuje wiadczenia obka, za jakie pobierana bdzie opata, zobowizana jest czyni to w sposb precyzyjny i kompleksowy, polegajcy na penym wymienieniu tych wiadcze. O ile jako nieistotne naruszenie prawa uznane byoby samo odniesienie do regulacji art. 10 ustawy o opiece nad dziemi w wieku do lat 3 bd te kompleksowe powtrzenie zawartych w niej wiadcze, o tyle wskazanie na poszczeglne tylko wiadczenia i uycie przez Rad przy ich doprecyzowywaniu sformuowania w szczeglnoci oraz odesanie do regulacji umowy w zakresie ustalania tych wiadcze powoduje, e ostateczne okrelenie, za jakie wiadczenia bdzie faktycznie pobierana opata, Rada przekazaa bliej nieokrelonemu podmiotowi. Tym samym, w ocenie organu nadzoru, dziaanie Rady polegajce na wymienieniu jako wiadczenia obka poszczeglnych tylko wiadcze okrelonych przez ustawodawc jako podstawowe i pozostawienie ich ostatecznego doprecyzowania w treci umowy, nie tylko stanowi modyfikacj art. 10 ustawy o opiece nad dziemi w wieku do lat 3, ale take narusza art. 7 Konstytucji RP. Nie moe by zatem uznane za nastpujce na podstawie i w granicach prawa dziaanie polegajce na modyfikacji przez Rad ustawowo okrelonego katalogu wiadcze obka i przekazanie jego doprecyzowania innym podmiotom. Powysze, w ocenie organu nadzoru, czyni zasadnym orzeczenie o niewanoci 1 ust. 2 zdanie 2 oraz 2 ust. 2 we fragmencie pozostay zakres wiadcze przedmiotowej uchway. Majc na uwadze powysze, stwierdzam jak na wstpie. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym, w zwizku z art. 54 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi (Dz. U. nr 163 poz. 1270 z pn. zm.) niniejsze rozstrzygnicie moe by zaskarone do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu, za porednictwem Wojewody Dolnolskiego, w terminie 30 dni od dnia jego dorczenia.

Wojewoda Dolnolski Aleksander Marek Skorupa

Id: QDVWO-ZYTTP-FFZLT-IYKCO-SLSWW. Podpisany

Strona 2