Procurement Workflows

Overview of Procurement Workflows
Purchasing uses Oracle Workflow technology to handle requisition and purchase order approvals, automatic creation of purchase orders and releases, purchase order changes (specifically, any additional approvals those changes require), notifications, and receipt confirmation. Workflow is an underlying technology that automates these procurement activities. Workflow comes with a graphical user interface that enables you to modify these procurement workflow processes to suit your business needs. Purchasing comes with the following workflows: ( Purchasing sử dụng công nghê Oracle Workflow để xử lý những yêu cầu và phê duyệt những đơn mua hàng, tự động tạo những đơn mua hàng và những lệnh mua hàng, những đơn hàng thay đổi (đặc biệt, bất kỳ sự thừa nhận bổ sung nào cho những đòi hỏi thay đổi), thông báo và xác nhận đơn hàng. WF là 1 công nghệ nền tảng để tự động hóa hoạt động mua. WF đưa bạn đến một giao diện cho phép bạn thay đổi những quy trình mua sắm cho phù hợp với tổ chức của bạn Quy trình mua được mô tả ở WF như sau: ) • PO Account Generator workflow for automatically generating accrual, budget, charge, and variance accounts on purchase orders and releases. See: Using the Account Generator in Oracle Purchasing, page E-6. • PO Requisition Account Generator workflow for automatically generating accrual, budget, charge, and variance accounts on requisitions. See: Using the Account Generator in Oracle Purchasing, page E-6. • PO Requisition Approval workflow for approving requisitions. See: Requisition Approval Workflow, page E-50. • PO Approval workflow for approving purchase orders. See: Purchase Order Approval Workflow, page E-89. • Change Order workflow for controlling which changes to purchase orders require a manual reapproval and which are automatically reapproved; the change order workflow is really a group of workflow processes contained in the PO Approval workflow. Workflow Processes for Approving Change Orders, page E-133. • PO Create Documents workflow for automatically creating purchase orders and releases. See: Workflow for Creating Purchase Orders and Releases, page E-161. PO Confirm Receipts workflow for sending receipt notifications to requesters or buyers notifying them that they should have received their order. Confirm Receipts Workflow, page E-184. ( • PO Account Generator workflow: Tự động phát sinh thực tế, kế hoạch, chi phí và những tài khoản chênh lệch trên những đơn mua hàng và những lệnh mua. • PO Requisition Account Generator workflow: Tự động phát sinh trong thực tế, kế hoạch, chi phí và những tài khoản chệnh lệnh trên những yêu cầu mua hàng • PO Requisition Approval workflow: Để phê duyệt những yêu cầu mua hàng • PO Approval workflow: Để phê duyệt những đơn mua hàng.

Price/Sales Catalog Notification Workflow. hủy bỏ.• Change Order workflow: Để kiểm soát sự thay duyệt do yêu cầu của đơn hàng hủy phê duyệt thủ công mà tự động hủy phê duyệt. • PO Catalog Price Tolerance Exceeded Notifications workflow for sending a notification to the buyer when the price/sales catalog information sent through the Purchasing Documents Open Interface includes price increases that exceed a price tolerance that you set. • Procurement Processes workflow for guiding you through procurement processes by launching the appropriate windows in Purchasing. and sending notifications to the appropriate people of the document's status. See: Process Navigator Workflows. page E-216. việc thông báo cho họ đảm bảo họ nhận được các thông báo ) • PO Send Notifications for Purchasing Documents workflow for looking for documents that are incomplete. or in need of reapproval. rejected. • PO Catalog Price Tolerance Exceeded Notifications workflow: Gửi các thông báo tới người mua khi giá/thông tin về tài liệu bán hàng được gửi trong suốt quá trình giao diện Purchasing Documents mở bao gồm những sự tăng giá mà vượt hơn một mức giá định mức mà bạn đặt ra • Procurement Processes workflow để hướng dẫn bạn trong suốt quá trình mua sắm bằng việc giới thiệu những cửa sổ trong Purchasing • PO Approval Error workflow để dò lỗi những lỗi xuất hiện trong quy trình phê duyệt PO ) . page E-217 (• PO Send Notifications for Purchasing Documents workflow: cho phép ta nhìn thấy những tài liệu chưa hoàn thành. See: Send Notifications Workflow. • PO Approval Error workflow for troubleshooting errors that occur when using the PO Approval workflow. hay có nhu cầu hủy phê duyệt và gửi các thông báo tới những người thích hợp với trạng thái của tài liệu. những lệnh thay đổi của WF thật sự là một nhóm của những quy trình WF được chứa đựng trong quy trình phê duyệt PO • PO Create Documents workflow: Tự động khởi tạo các đơn hàng và lệnh đặt hàng PO Confirm Receipts workflow: Gửi các thông báo giấy biên nhận tới những yêu cầu mua hàng. See: PO Approval Error Workflow. page E-195. page E-206.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful