You are on page 1of 3

Wrocaw, dnia 16 wrzenia 2011 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK - N.4131.839.2011.DP1 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE w sprawie 2 ust.

. 2 we fragmencie w szczeglnoci oraz 5 uchway Nr 63/VII/11 Rady Miejskiej Wglica z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie opat za wiadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Wglicu prowadzone przez Gmin Wgliniec.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano 2 ust. 2 we fragmencie w szczeglnoci oraz 5 uchway Nr 63/VII/11 Rady Miejskiej Wglica z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie opat za wiadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Wglicu prowadzone przez Gmin Wgliniec. Uzasadnienie Rada Miejska Wglica, dziaajc na podstawie upowanienia ustawowego okrelonego w art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorzdzie gminnym, oraz art. 14 ust. 5 pkt. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. zwana dalej ustaw), na sesji w dniu 30 sierpnia 2011 r. podja uchwa Nr 63/VII/11 w sprawie opat za wiadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Wglicu prowadzone przez Gmin Wgliniec. Uchwaa wpyna do Organu Nadzoru w dniu 8 wrzenia 2011 r. W toku badania legalnoci uchway Wojewoda Dolnolski - Organ Nadzoru stwierdzi podjcie : - 2 ust. 2 we fragmencie w szczeglnoci z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 5 pkt 1 w zwizku z art. 7 i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.); - 5 z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy. Uchwaa powouje w podstawie prawnej art. 14 ust. 5 ustawy, ktry upowania Rad do ustalania opat za wiadczenia prowadzonych przez gmin przedszkoli publicznych wykraczajce poza podstaw programow, a take za wiadczenia udzielane przez publiczn inn form wychowania przedszkolnego w czasie przekraczajcym czas bezpatnego nauczania, wychowania i opieki. Naley zauway, i kierujc si zasad ekwiwalentnoci wiadcze, opat wnosi si za konkretne wiadczenia , przekraczajce podstaw programow. Zatem rodzice bd opiekunowie prawni bd obowizani do poniesienia opaty w takiej czci, w jakiej odpowiada to zakresowi wiadcze, z jakich skorzystao dziecko z uwzgldnieniem w szczeglnoci rodzaju wiadczenia . Na uwag zasuguje wyrok Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu z dnia 8 czerwca 2006 r., sygn. akt IVSA/Wr 94/06 (opubl. w NZS 2006/6/113), cyt.: Kierujc si zasad ekwiwalentnoci wiadcze opat za wiadczenia przedszkoli publicznych wnosi si za konkretne wiadczenia , przekraczajce podstaw programow. W ustawie o systemie owiaty nie przewidziano pojcia "opaty staej". Uprawnienie rady gminy obejmuje zatem jedynie ustalenie opat za wiadczenia prowadzonych przez gmin przedszkoli publicznych, przekraczajce podstaw programow.. Co do obowizku okrelenia w uchwale rodzaju wiadcze przedszkola wypowiaday si niejednokrotnie sdy administracyjne. Wojewdzki Sd Administracyjny we Wrocawiu w wyroku z dnia 18 lipca 2007 r., sygn. akt IV SA/Wr 213/07 (Dz.Urz.Dolno 2008/302/3480) wskaza, e: naley szczegowo wykaza, za jakiego rodzaju wiadczenie opata jest dana, co si na opacane wiadczenie skada. Jak czytamy w uzasadnieniu do wyroku Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu z dnia 24 wrzenia 2008 r., sygn. akt III SA/Wr 358/08 (LEX nr 518278): Ustalenie opat za wiadczenia przedszkoli przekraczajce podstaw programow winno polega na okreleniu wysokoci konkretnych opat za poszczeglne wiadczenia zgodnie
Id: GAJYW-ZSAAZ-WYDFA-AVTMF-WGIHY. Podpisany Strona 1

z zasad ekwiwalentnoci. . Na szczegln uwag zasuguje w tym miejscu wyrok wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 lipca 2009 r., sygn. akt II SA/Go 290/09 (LEX nr 553042): Opata za wiadczenia prowadzonych przez gmin przedszkoli publicznych stanowi instytucj prawnofinansow, ktrej istotn cech jest ekwiwalentno. Pobiera si j w zwizku z wyranie wskazanymi usugami i czynnociami organw pastwowych lub samorzdowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotw. Opata stanowi zatem swoist zapat za uzyskanie zindywidualizowanego wiadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego. Uchwaa powinna zatem precyzyjnie okrela poszczeglne wiadczenia przekraczajce podstaw programow oferowane przez przedszkole publiczne, a take co skada si na kade z tych wiadcze . Organ samorzdu terytorialnego, ustanawiajc opat powinien okreli jej wysoko za kade ze wiadcze z osobna . Powinien rwnie wykaza, i wysoko opaty pozostaje w zwizku przyczynowym z oferowanym wiadczeniem. Sposb ustalenia odpatnoci powinien by przekonujcy, oparty na kalkulacji ekonomicznej i zasadzie ekwiwalentnoci oraz przekonujco uzasadniony.. W 2 ust. 2 uchway zapisano : W trakcie jednej godziny wiadcze opiekuczo-wychowawczych udzielanych przez przedszkole, w czasie przekraczajcym 5 godzin, przeznaczonych na realizacj podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowana jest opieka i zajcia wspierajce prawidowy rozwj dziecka, zawierajce w szczeglnoci elementy : 1) dziaa opiekuczych dostosowanych do wieku, potrzeb i moliwoci dziecka, zapewniajcych mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zaj w przedszkolu i poza przedszkolem : a) przygotowanie miejsca do zabaw i wypoczynku dziecka, b) nadzr nauczyciela i pracownika obsugi nad wypoczywajcym dzieckiem, c) nadzr nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw; 2) korekcyjnokompensacyjnych, umoliwiajcych dziecku osignicie dojrzaoci szkolnej; 3) przygotowujcych dzieci do udziau w przedszkolnych oraz rodowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznociowych; 4) umoliwiajcych realizacj programw autorskich i innowacji poszerzajcych podstaw programow; 5) gry i zabawy : wspomagajce rozwj fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniajce i korygujce wady dziecka, rozwijajce zainteresowania dziecka otaczajcym go wiatem oraz umoliwiajce dziecku waciwy rozwj emocjonalny i spoeczny. Uyte przez Rad Miejsk Wglica wyraenie w szczeglnoci naley rozumie w ten sposb, e katalog ten jest katalogiem otwartym. Oznacza to, e Rada Miejska Wglica nie zrealizowaa w peni przysugujcej jej normy kompetencyjnej. Dopucia moliwo modyfikowania zakresu wiadcze objtych opat. W konsekwencji zerwaa zwizek midzy wysokoci tej opaty a charakterem konkretnego, wskazanego w uchwale wiadczenia. Takie rozwizanie godzioby w zasad ekwiwalentnoci wiadcze. Zdaniem Wojewody Dolnolskiego Organu Nadzoru, dziaanie takie nie mieci si w ramach przekazanego Radzie upowanienia, co w wietle art. 7 Konstytucji, zobowizujcego organy wadzy publicznej do dziaania wycznie na podstawie i w granicach prawa, musi zosta uznane za istotne naruszenie prawa. Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 roku, nr 78, poz. 483) organy wadzy publicznej dziaaj w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, i kada norma kompetencyjna musi by tak realizowana, aby nie naruszaa innych przepisw ustawy. Zakres upowanienia musi by zawsze ustalany przez pryzmat zasad demokratycznego pastwa prawnego, dziaania w granicach i na podstawie prawa oraz innych przepisw regulujcych dan dziedzin. W 5 przedmiotowej uchway Rada postanowia : Szczegowe zasady dokonywania opat oraz zakres realizowanych przez przedszkole wiadcze okrela umowa cywilnoprawna, zawarta pomidzy dyrektorem przedszkola z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka. Tym samym Rada nie wypenia kompetencji z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy. Zgodnie z powoanym art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy za wiadczenia prowadzonych przez gmin publicznych przedszkoli w czasie przekraczajcym czas bezpatnego nauczania, wychowania i opieki pobiera si opaty za zasadach okrelonych w uchwale rady gminy. Dokonujc oceny legalnoci 5 uchway naley zauway, e przepis ustawy upowania Rad Gminy (tu Miejsk) wycznie do uregulowania wysokoci opat za udzielane przez przedszkole wiadczenia. Zdaniem Organu Nadzoru, przyjcie przez Rad przepisu 5 nie mieci si w ramach upowanienia ustawowego wynikajcego z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie owiaty. Oznacza to, e Rada Miejska Wglica uchwalajc powyszy przepis dziaaa bez upowanienia ustawowego, co zakwalifikowa naley jako istotne naruszenie prawa. Naley w tym miejscu zaznaczy, e organ stanowicy, podejmujc akty prawne (zarwno akty prawa miejscowego jak i akty, ktre nie s zaliczane do tej kategorii aktw prawnych) w oparciu o norm ustawow, musi cile uwzgldnia wytyczne zawarte w upowanieniu. Odstpienie od tej zasady narusza

Id: GAJYW-ZSAAZ-WYDFA-AVTMF-WGIHY. Podpisany

Strona 2

zwizek formalny i materialny pomidzy aktem wykonawczym, a ustaw, co z reguy stanowi istotne naruszenie prawa. Zarwno w doktrynie, jak rwnie w orzecznictwie ugruntowa si pogld dotyczcy dyrektyw wykadni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczegln uwag zasuguje tu wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): Stosujc przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odnoszcych si do rde prawa, takie zasady przyjte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykadni rozszerzajcej kompetencje prawodawcze oraz zasad goszc, e wyznaczenie jakiemu organowi okrelonych zada nie jest rwnoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktw normatywnych sucych realizowaniu tych zada (...). Dla prawidowej realizacji przyznanej Radzie Gminy (tu Miejskiej) kompetencji konieczne zatem jest cise przestrzeganie granic udzielonego jej upowanienia. Uchwaa powinna wskazywa zatem wymiar godzin, w jakich prowadzona przez Gmin placwka zapewnia bezpatne nauczanie, wychowanie i opiek oraz wysoko opat za wiadczenia udzielane w czasie przekraczajcym ten wymiar. wiadczenia powinny by okrelone w uchwale i tu te powinna zosta okrelona stawka opaty za dane wiadczenie. Naley rwnie mie na wzgldzie, e dla skorzystania z usug wiadczonych przez przedszkole konieczne jest zawarcie umowy pomidzy rodzicem czy te opiekunem dziecka a przedszkolem, a umowa ta ma charakter cywilnoprawny, co wyklucza ingerencj organu stanowicego gminy w tre tej umowy bez wyranej podstawy prawnej. Biorc powysze pod uwag orzeczono, jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu za porednictwem Wojewody Dolnolskiego organ nadzoru w terminie 30 dni od jego dorczenia. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorzdzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.

Wojewoda Dolnolski Aleksander Marek Skorupa

Id: GAJYW-ZSAAZ-WYDFA-AVTMF-WGIHY. Podpisany

Strona 3