You are on page 1of 2

UCHWAA NR 106/2009 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCAWIU z dnia 23 grudnia 2009 r.

w sprawie stwierdzenia niewanoci uchway nr XXXVIII/243/09 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie udzielania przez gmin Przemkw zwolnie od podatku od nieruchomoci stanowicych regionaln pomoc inwestycyjn dla podmiotw prowadzcych dziaalno gospodarcz na terenie gminy Przemkw Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577, ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 159, ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocawiu uchwala, co nastpuje: 1. Stwierdza si niewano uchway nr XXXVIII/243/09 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie udzielania przez gmin Przemkw zwolnie od podatku od nieruchomoci, stanowicych regionaln pomoc inwestycyjn dla podmiotw prowadzcych dziaalno gospodarcz na terenie gminy Przemkw, wobec istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844, ze zm.) w zwizku z art. 32, art. 168 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 roku Nr 78, poz. 483, ze zm.). 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia. Uzasadnienie Uchwaa nr XXXVIII/243/09 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie udzielania przez gmin Przemkw zwolnie od podatku od nieruchomoci, stanowicych regionaln pomoc inwestycyjn dla podmiotw prowadzcych dziaalno gospodarcz na terenie gminy Przemkw, wpyna do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocawiu, Zespou w Legnicy 3 grudnia 2009 roku. Rada Miejska w Przemkowie przedmiotow uchwa na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844, ze zm.) wprowadzia zwolnienia od podatku od nieruchomoci, stanowice regionaln pomoc inwestycyjn udzielan zgodnie z warunkami okrelonymi w rozporzdzeniu Rady Ministrw z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie warunkw udzielania zwolnie od podatku od nieruchomoci oraz podatku od rodkw transportowych, stanowicych regionaln pomoc inwestycyjn (Dz. U. Nr 146, poz. 927). W 2 uchway Rada Miejska w Przemkowie postanowia, e: Zwalnia si od podatku od nieruchomoci grunty, budynki lub ich czci, budowle lub ich czci zajte na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez podmioty podejmujce now inwestycj lub tworzce nowe miejsca pracy zwizane z now inwestycj na terenie Przemkw Obszar Fabryczna Zielona w granicach dziaek 270/11, 270/15, 270/16, 270/17, 270/18, 270/19, 270/22, 270/23 oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Gogowskiej i Kaczanowskiej w granicach dziaek 1049/2, 1049/3, 1049/4, 1049/6, 1049/7, 1049/8, 1049/9, 1049/10, 1049/11, 1049/12, 1049/13, 1049/14, 1049/15, 1049/16, 1049/17 z tytuu poniesienia: 1) kosztw inwestycji w rodki trwae oraz w wartoci niematerialne i prawne, ktre s zwizane z realizacj nowej inwestycji, lub 2) kosztw utworzenia miejsc pracy zwizanych z realizacj nowej inwestycji. W zwizku z powyszym przepisem z uwagi na brak uzasadnienia do uchway Burmistrz Przemkowa w pimie z 16 grudnia 2009 roku dodatkowo wyjani e wyszczeglnione w 2 ww. uchway grunty: 1. na terenie Przemkw Obszar Fabryczna Zielona w granicach dziaek 270/11, 270/15, 270/16, 270/17, 270/18, 270/19, 270/22, 270/23 stanowi wasno Skarbu Pastwa, a gmina Przemkw jest ich wieczystym uytkownikiem; 2. przy ul. Gogowskiej i Kaczanowskiej w Przemkowie w granicach dziaek 1049/2, 1049/3, 1049/4, 1049/6, 1049/7, 1049/8, 1049/9, 1049/10, 1049/11, 1049/12, 1049/13, 1049/14, 1049/15, 1049/16, 1049/17 stanowi wasno Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ww. grunty przeznaczone s wycznie pod dziaalno gospodarcz. Podjcie przedmiotowej uchway ma na celu: przycignicie inwestorw, zachcenie do inwestowania na terenie Gminy Przemkw, utworzenie nowych miejsc pracy, oywienie gospodarcze Gminy". Majc na wzgldzie dodatkowe wyjanienia Burmistrza Przemkowa oraz powysze regulacje, naley zauway, e zostay one zawarte w uchwale, ktra odnosi si do zwolnienia przedmiotowego w podatku od nieruchomoci dla przedsibiorcw w odniesieniu do:

1) kosztw inwestycji w rodki trwae oraz w wartoci niematerialne i prawne, ktre s zwizane z realizacj nowej inwestycji, lub 2) kosztw utworzenia miejsc pracy zwizanych z realizacj nowej inwestycji. Z tego wzgldu postanowienia uchway musz by zgodne, zarwno z ustaw z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opatach lokalnych, jak i wymienionym na wstpie rozporzdzeniem Rady Ministrw. Przepis 2 uchway uzaleniajcy udzielenie zwolnienia od podatku od nieruchomoci przedmiotw objtych tym podatkiem, znajdujcych si wycznie na oznaczonych konkretnymi numerami dziakach gruntu na terenie miasta Przemkowa, wprowadza faktycznie zwolnienie podatkowe o charakterze przedmiotowo-podmiotowym i w istocie indywidualizuje podmioty, do ktrych kierowane jest zwolnienie. Sformuowana w ten sposb uchwaa ( 2) nosi cechy decyzji administracyjnej, a nie aktu prawa miejscowego, ktry powinien mie charakter abstrakcyjny, oglny i powszechny. Oznacza to, e badana uchwaa pozostaje w sprzecznoci z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opatach lokalnych, ktry stanowi, e rada gminy w uchwale moe wprowadzi inne zwolnienia przedmiotowe ni okrelone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 padziernika 2003 roku o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektrych ustaw. Cytowany przepis jednoznacznie wskazuje na delegacj do okrelenia przez organ stanowicy gminy zwolnie o charakterze przedmiotowym. Tak wic ustanowione zwolnienia winny wiza si z okrelonymi cechami szeroko rozumianego przedmiotu opodatkowania, a nie podmiotu podatku, czyli podatnika. Wskazanie strony podmiotowej obowizku podatkowego tj. w czyim si znajduje wadztwie przedmiot opodatkowania, jest niedozwolon modyfikacj delegacji ustawowej, wynikajcej z art. 7 ust. 3 ustawy. W zwizku z powyszym organ nadzoru stwierdzi, i doszo do niezgodnego z prawem zastosowania delegacji ustawowej w zwizku z wprowadzeniem zwolnienia podatkowego o charakterze przedmiotowo-podmiotowym, poprzez wskazanie wacicieli i posiadaczy nieruchomoci. Takiego zwolnienia organ stanowicy wprowadzi nie moe, bowiem narusza to zasad rwnoci wobec prawa, wyraon w art. 32 Konstytucji RP. Zauway naley, i powyszy pogld, co do niemoliwoci wprowadzenia zwolnie przedmiotowo-podmiotowych znalaz aprobat w orzecznictwie sdowo-administracyjnym (por. wyroki I SA/Wr/77/05 z dnia 19 maja 2005 roku, SA/Sz 581/03 z dnia 15 padziernika 2003 roku, SA/Bk 396/01 z dnia 24 sierpnia 2001 roku, III SA/Wr 73/09 z 3 czerwca 2009 r.). Koniecznym jest ponadto zwrcenie uwagi na konstytucyjne ograniczenie wadztwa podatkowego jednostek samorzdu terytorialnego. Zgodnie z art. 217 Konstytucji RP, nakadanie podatkw, innych danin publicznych, okrelenie podmiotw, przedmiotw opodatkowania stawek podatkowych, take zasad przyznawania ulg i umorze oraz kategorii podmiotw zwolnionych od podatkw nastpuje w drodze ustawy. Przepis ten ogranicza swobod organw administracji publicznej w zakresie moliwoci nakadania podatkw i danin publicznych, ustalania stawek podatkowych, zasad przyznawania ulg i umorze, jak rwnie zwolnie od podatku w innej formie ni w drodze ustawy. Ta sfera ycia poddana zostaa wycznie regulacjom ustawowym, a wiec znajduje si w zakresie waciwoci organw wadzy ustawodawczej. Organy jednostek samorzdu terytorialnego nie mog samodzielnie wykonywa innego wadztwa podatkowego ni wynika to z upowanienia ustawowego, na co wyranie wskazuje art. 168 Konstytucji RP, stanowicy, e jednostki samorzdu terytorialnego maj prawo ustalania wysokoci podatkw i opat lokalnych w zakresie okrelonym w ustawie. Reasumujc, naley stwierdzi, i zarwno Konstytucja, jak i ustawa o podatkach i opatach lokalnych, nie daje gminie uprawnienia do stanowienia zwolnie podatkowych innych ni przedmiotowe. Zwolnienia podatkowe o charakterze podmiotowym s zastrzeone do regulacji ustawowych. Przyjta wic przez Rad Miejsk w Przemkowie regulacja majca charakter przedmiotowo-podmiotowy w istotny sposb narusza prawo. Ponadto Kolegium zwraca uwag na brak spjnoci tytuu i 2 uchway. Z tytuu wynika, e okrelona w uchwale pomoc publiczna bdzie dotyczya wszystkich podmiotw prowadzcych dziaalno gospodarcz na terenie caej gminy Przemkw, speniajcych warunki w uchwale, za z treci 2 uchway - e pomoc publiczna bdzie udzielana tylko tym podmiotom, ktre bd prowadzi dziaalno gospodarcz na oznaczonych (numerami dziaek) nieruchomociach w miecie Przemkowie. Natomiast majc na wzgldzie "Zasady techniki prawodawczej", zawarte w rozporzdzeniu Prezesa Rady Ministrw z dnia 20 czerwca 2002 roku (Dz. U. Nr 100, poz. 908), wskazuje si, i zgodnie z 131 tych zasad do projektu aktu prawa miejscowego winno by doczone uzasadnienie. Biorc powysze pod uwag, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocawiu stwierdzio niewano caej uchway, poniewa wyeliminowanie tylko 2 uchway prowadzioby w konsekwencji do sytuacji, e uchwaa nie mogaby by wykonywana. Na niniejsz uchwa Radzie Miejskiej w Przemkowie przysuguje skarga, ktr wnosi si do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu, ul. w. Mikoaja 78/79, za porednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocawiu w terminie 30 dni od dnia jej dorczenia. Przewodniczcy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej: Bogdan Cybulski