You are on page 1of 35

Zacznik Nr1

do Uchway Rady Gminy Chojnw


Nr XLIII/257/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.

Dochody Budetowe Gminy Chojnw na 2010 rok wedug rde


1.

Dochody z podatkw i opat


-

2.

5,544,600

podatek od nieruchomoci

0310

3,807,000

podatek rolny

0320

1,023,500

podatek leny

0330

82,300

podatek od rodkw transportu


podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fiz. opac. w formie karty
- podatkowej
- podatek od spadkw i darowizn

0340

175,000

0350

3,500

0360

10,000

opata od posiadania psw

0370

2,000

opata skarbowa

0410

20,000

opaty eksploatacyjne

0460

200,000

inne lokalne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw

0490

50,000

podatek od czynnoci cywilnoprawnych

0500

150,000

wpywy z opat za koncesje i licencje

0590
0690

500
20,800

wpywy z rnych opat

Udzia w podatkach stanowicych dochd budetu


pastwa

- wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych


- wpywy z podatku dochodowego od osb prawnych
3. Dochody z majtku Gminy

2,760,317
0010
0020

2,740,317
20,000

3,042,000

sprzeda mienia ,wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania

- wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci


4.
5.

Wydawanie
zezwole
alkoholowych
Pozostae dochody

na

sprzeda

0770 0760

3,042,000

0480

140,000
336,000

napojw

wpywy z usug ksero, reklamy, gazetki, wpywy z odpatnoci rodzicw 0470 0750
0830 0970

- za pobyt dzieci na koloni, wieczyste uytkowanie, dzierawy itp.


6.
7.

Subwencja oglna
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje zada
biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ( zwizkom gmin) ustawami

8.

2920

5,240,997

2010

2,973,314

2030

689,100

2360

20,500

6260

808,000

6330

666,000
22,220,828

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj


wasnych zada biecych gmin (zwizkom gmin) .

9.

336,000

Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z


realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych ustawami.

10. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na


finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i
zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych.

11.

Dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojewdztwa


na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

RAZEM

Zacznik nr 2 do Uchway Rady Gminy Chojnw Nr


XLIII/257/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.

Dochody budetu gminy na rok 2010


Planowane dochody na 2010r
Dzia Rozdzia Paragraf

Tre

Ogem

Rolnictwo i owiectwo

010

Infrastruktura
sanitacyjna wsi

01010

wodocigowa

w tym:
biece

majtkowe

3,350,500.00

110,500.00

3,240,000.00

340,000.00

100,000.00
100,000.00

0970

Wpywy z rnych dochodw

100,000.00

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych


na finansowanie lub dofinansowanie
kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych
jednostek
sektora
finansw publicznych

240,000.00

Pozostaa dziaalno

3,010,500.00

10,500.00

0690

Wpywy z rnych opat

10,500.00

10,500.00

0770

Wpaty z tytuu odpatnego nabycia


prawa
wasnoci
oraz
prawa
uytkowania wieczystego nieruchomoci

01095

Transport i czno

600
60016

6260

700

418,000.00

240,000.00

3,000,000.00
-

3,000,000.00

418,000.00

Drogi publiczne gminne

418,000.00

418,000.00

Dotacje otrzymane z funduszy celowych


na finansowanie lub dofinansowanie
kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych
jednostek
sektora
finansw publicznych

418,000.00

418,000.00

Gospodarka mieszkaniowa

304,000.00

112,000.00

54,000.00

12,000.00

Gospodarka
gruntami
nieruchomociami

70005

3,000,000.00

240,000.00

192,000.00
42,000.00

0470

Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i


uytkowanie wieczyste nieruchomoci

7,000.00

7,000.00

0690

Wpywy z rnych opat

5,000.00

5,000.00

0760

Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa


uytkowania
wieczystego
przysugujcego osobom fizycznym w
prawo wasnoci

2,000.00

2,000.00

0770

Wpaty z tytuu odpatnego nabycia


prawa
wasnoci
oraz
prawa
uytkowania wieczystego nieruchomoci

40,000.00

40,000.00

70095

0750

Pozostaa dziaalno

250,000.00

100,000.00

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw


majtkowych
Skarbu
Pastwa,
jednostek samorzdu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw
o podobnym charakterze

100,000.00

100,000.00

150,000.00

Dotacje otrzymane z funduszy celowych


na finansowanie lub dofinansowanie
kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych
jednostek
sektora
finansw publicznych

150,000.00

Administracja publiczna

114,754.00

114,754.00

Urzdy wojewdzkie

59,754.00

59,754.00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych
z zakresu administracji rzdowej oraz
innych
zada
zleconych
gminie
(zwizkom gmin) ustawami

59,254.00

59,254.00

2360

Dochody
jednostek
samorzdu
terytorialnego zwizane z realizacj
zada z zakresu administracji rzdowej
oraz innych zada zleconych ustawami

500.00

500.00

55,000.00

55,000.00

6260

750
75011

Urzdy gmin (miast


prawach powiatu)

75023

miast

na

150,000.00

0830

Wpywy z usug

20,000.00

20,000.00

0970

Wpywy z rnych dochodw

35,000.00

35,000.00

Urzdy naczelnych organw


wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sdownictwa

1,560.00

1,560.00

Urzdy naczelnych organw wadzy


pastwowej, kontroli i ochrony prawa

1,560.00

1,560.00

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych
z zakresu administracji rzdowej oraz
innych
zada
zleconych
gminie
(zwizkom gmin) ustawami

1,560.00

1,560.00

Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa

1,000.00

1,000.00

Obrona cywilna

1,000.00

1,000.00

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych
z zakresu administracji rzdowej oraz
innych
zada
zleconych
gminie
(zwizkom gmin) ustawami

1,000.00

1,000.00

8,429,417.00

8,429,417.00

Wpywy z podatku dochodowego od


osb fizycznych

3,500.00

3,500.00

Podatek od dziaalnoci gospodarczej


osb fizycznych, opacany w formie
karty podatkowej

3,500.00

3,500.00

751

75101

2010

754
75414

2010

Dochody od osb prawnych,


od osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich
poborem

756

75601

0350

Wpywy z podatku rolnego, podatku


lenego, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych, podatkw i opat
lokalnych od osb prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

3,028,100.00

3,028,100.00

0310

Podatek od nieruchomoci

2,775,000.00

2,775,000.00

0320

Podatek rolny

140,500.00

140,500.00

0330

Podatek leny

77,300.00

77,300.00

0340

Podatek od rodkw transportowych

35,000.00

35,000.00

0690

Wpywy z rnych opat

300.00

300.00

Wpywy z podatku rolnego, podatku


lenego, podatku od spadkw i
darowizn, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych oraz podatkw i
opat lokalnych od osb fizycznych

2,227,000.00

2,227,000.00

0310

Podatek od nieruchomoci

1,032,000.00

1,032,000.00

0320

Podatek rolny

883,000.00

883,000.00

0330

Podatek leny

5,000.00

5,000.00

0340

Podatek od rodkw transportowych

140,000.00

140,000.00

0360

Podatek od spadkw i darowizn

10,000.00

10,000.00

0370

Opata od posiadania psw

2,000.00

2,000.00

0500

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

150,000.00

150,000.00

0690

Wpywy z rnych opat

5,000.00

5,000.00

410,500.00

410,500.00

20,000.00

20,000.00

75615

75616

Wpywy z innych opat stanowicych


dochody
jednostek
samorzdu
terytorialnego na podstawie ustaw

75618

0410

Wpywy z opaty skarbowej

0460

Wpywy z opaty eksploatacyjnej

200,000.00

200,000.00

0480

Wpywy z opat za zezwolenia na


sprzeda alkoholu

140,000.00

140,000.00

0490

Wpywy z innych lokalnych opat


pobieranych przez jednostki samorzdu
terytorialnego na podstawie odrbnych
ustaw

50,000.00

50,000.00

0590

Wpywy z opat za koncesje i licencje

500.00

500.00

Udziay
gmin
w
podatkach
stanowicych
dochd
budetu
pastwa

2,760,317.00

2,760,317.00

0010

Podatek dochodowy od osb fizycznych

2,740,317.00

2,740,317.00

0020

Podatek dochodowy od osb prawnych

20,000.00

20,000.00

75621

758
75801
2920
75807
2920

Rne rozliczenia

5,290,997.00

5,290,997.00

Cz owiatowa subwencji oglnej


dla
jednostek
samorzdu
terytorialnego

3,680,615.00

3,680,615.00

Subwencje oglne z budetu pastwa

3,680,615.00

3,680,615.00

Cz
wyrwnawcza
oglnej dla gmin

1,466,899.00

1,466,899.00

1,466,899.00

1,466,899.00

subwencji

Subwencje oglne z budetu pastwa

Rne rozliczenia finansowe

50,000.00

50,000.00

Wpywy z rnych dochodw

50,000.00

50,000.00

93,483.00

93,483.00

93,483.00

93,483.00

Pomoc spoeczna

3,620,600.00

3,620,600.00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z


funduszu
alimentacyjneego
oraz
skadki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia spoecznego

2,931,000.00

2,931,000.00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych
z zakresu administracji rzdowej oraz
innych
zada
zleconych
gminie
(zwizkom gmin) ustawami

2,911,000.00

2,911,000.00

2360

Dochody
jednostek
samorzdu
terytorialnego zwizane z realizacj
zada z zakresu administracji rzdowej
oraz innych zada zleconych ustawami

20,000.00

20,000.00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne


opacane za osoby pobierajace
niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia
rodzinne
oraz
za
osoby
uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej.

5,500.00

5,500.00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych
z zakresu administracji rzdowej oraz
innych
zada
zleconych
gminie
(zwizkom gmin) ustawami

500.00

500.00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw gmin)

5,000.00

5,000.00

Zasiki i pomoc w naturze oraz


skadki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

357,000.00

357,000.00

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw gmin)

357,000.00

357,000.00

Zasiki stae

70,000.00

70,000.00

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw gmin)

70,000.00

70,000.00

Orodki pomocy spoecznej

257,100.00

257,100.00

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw gmin)

257,100.00

257,100.00

Edukacyjna opieka
wychowawcza

24,000.00

24,000.00

Kolonie i obozy oraz inne formy


wypoczynku dzieci i modziey
szkolnej, a take szkolenia modziey

24,000.00

24,000.00

Wpywy z rnych dochodw

24,000.00

24,000.00

75814
0970

Cz
rwnowaca
oglnej dla gmin

75831
2920

852

85212

85213

85214

2030

85216

2030

85219

2030

854

85412

0970

subwencji

Subwencje oglne z budetu pastwa

926
92695

6630

Kultura fizyczna i sport

666,000.00

Pozostaa dziaalno

666,000.00

666,000.00

Dotacje celowe otrzymane z samorzdu


wojewdztwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego

666,000.00

666,000.00

22,220,828.00

paragraf
952

PRZYCHODY
nazwa
Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku
krajowym

RAZEM

666,000.00

17,704,828.00

plan
3,154,382

3,154,382

4,516,000.00

Zacznik nr 3 do Uchway Rady Gminy


Chojnw Nr XLIII/257/2009 z dnia 18 grudnia
2009 r.

Wydatki budetu gminy na rok 2010


Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

Nazwa

3
Rolnictwo i owiectwo

010

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

10

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
udziaem
na rzecz osb
rodkw, o
fizycznych;
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

11

12

w tym:
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

13

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

3 197 992,00

145 370,00

145 370,00

0,00

145 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 052 622,00

3 052 622,00

0,00

0,00

Melioracje wodne

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 160 922,00

108 300,00

108 300,00

0,00

108 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 052 622,00

3 052 622,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

01008

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

01010
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4260

Zakup energii

4270

Zakup usug remontowych

4520

Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu


terytorialnego

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

01030
2850
01095
4520
600
60016

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 300,00

28 300,00

28 300,00

0,00

28 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 052 622,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 052 622,00

3 052 622,00

0,00

0,00

Izby rolnicze

20 470,00

20 470,00

20 470,00

0,00

20 470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2%


uzyskanych wpyww z podatku rolnego

20 470,00

20 470,00

20 470,00

0,00

20 470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

11 600,00

11 600,00

11 600,00

0,00

11 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu


terytorialnego

11 600,00

11 600,00

11 600,00

0,00

11 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i czno

1 128 604,00

110 400,00

110 400,00

0,00

110 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 018 204,00

1 018 204,00

0,00

0,00

Drogi publiczne gminne

1 128 604,00

110 400,00

110 400,00

0,00

110 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 018 204,00

1 018 204,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

32 375,00

32 375,00

32 375,00

0,00

32 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

70 025,00

70 025,00

70 025,00

0,00

70 025,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

1 018 204,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 018 204,00

1 018 204,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

1 087 120,00

393 000,00

190 200,00

67 700,00

122 500,00

200 000,00

2 800,00

0,00

0,00

0,00

694 120,00

694 120,00

0,00

0,00
0,00

700
70001
2650

Zakady gospodarki mieszkaniowej

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 120,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

69 120,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

9 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 120,00

9 120,00

0,00

0,00

70005

9 120,00

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Pozostaa dziaalno

70095

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4110
4120

Plan

818 000,00
2 800,00

Wydatki
biece

133 000,00
2 800,00

wydatki
jednostek
budetowych,

130 200,00
0,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

67 700,00
0,00

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

62 500,00
0,00

dotacje na
zadania
biece

0,00
0,00

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
udziaem
na rzecz osb
rodkw, o
fizycznych;
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
2 800,00
2 800,00

0,00
0,00

w tym:
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

0,00
0,00

obsuga dugu

0,00
0,00

Wydatki
majtkowe

685 000
0,00

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

685 000

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

52 000,00

52 000,00

52 000,00

52 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

9 300,00

9 300,00

9 300,00

9 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na Fundusz Pracy

6 400,00

6 400,00

6 400,00

6 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

27 000,00

27 000,00

27 000,00

0,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

710
71004

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

685 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

685,000.00

685,000.00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

30 000,00

30 000,00

30 000,00

4 500,00

25 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

30 000,00

30 000,00

30 000,00

4 500,00

25 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4300

Zakup usug pozostaych

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 500,00

25 500,00

25 500,00

0,00

25 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 395 494,00

3 380 494,00

3 198 594,00

2 399 794,00

798 800,00

0,00

181 900,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

Urzdy skarbowe

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne opaty i skadki

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy wojewdzkie

59 254,00

59 254,00

59 254,00

59 254,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

50 408,00

50 408,00

50 408,00

50 408,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

7 611,00

7 611,00

7 611,00

7 611,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 235,00

1 235,00

1 235,00

1 235,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

160 400,00

160 400,00

5 400,00

0,00

5 400,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

155 000,00

155 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

4410

Podre subowe krajowe

750

Administracja publiczna
75009
4430
75011

75022

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 059 740,00

3 044 740,00

3 041 740,00

2 315 540,00

726 200,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 823 000,00

1 823 000,00

1 823 000,00

1 823 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

125 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

263 000,00

263 000,00

263 000,00

263 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

w tym:
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4140

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb


Niepenosprawnych

500,00

500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

61 640,00

61 640,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

84 200,00

84 200,00

84 200,00

0,00

84 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

110 000,00

110 000,00

110 000,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

273 500,00

273 500,00

273 500,00

0,00

273 500,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


komrkowej

5 500,00

5 500,00

5 500,00

0,00

5 500,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


stacjinarnej

23 000,00

23 000,00

23 000,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

24 000,00

24 000,00

24 000,00

4430

Rne opaty i skadki

25 000,00

25 000,00

25 000,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

38 000,00

4480

Podatek od nieruchomoci

4 000,00

4530

Podatek od towarw i usug (VAT).

50 000,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu


suby cywilnej

10 000,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i


urzdze kserograficznych

5 000,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i


licencji

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

39 000,00

39 000,00

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

75075

42 900,00

42 900,00

38 000,00

42 900,00

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

0,00

0,00

42 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 640,00

61 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

50 000,00

50 000,00

10 000,00

5 000,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

33 000,00

33 000,00

33 000,00

0,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

67 100,00

67 100,00

43 200,00

25 000,00

18 200,00

0,00

23 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

20 600,00

20 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3040

Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do


wynagrodze

3 300,00

3 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4 600,00

4 600,00

4 600,00

0,00

4 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

13 600,00

13 600,00

13 600,00

0,00

13 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 560,00

1 560,00

1 560,00

1 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

751

Nazwa

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
udziaem
na rzecz osb
rodkw, o
fizycznych;
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,


kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

Nazwa

4 wadzy pastwowej,
Urzdy naczelnych organw
kontroli i ochrony prawa

75101
4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

1 560,00

1 560,00

1 560,00

1 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

207,00

207,00

207,00

207,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,00

33,00

33,00

33,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1 320,00

1 320,00

1 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149 061,00

144 736,00

115 900,00

0,00

115 900,00

17 836,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

4 325,00

4 325,00

0,00

0,00

Jednostki terenowe Policji

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141 061,00

136 736,00

107 900,00

0,00

107 900,00

17 836,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

4 325,00

4 325,00

0,00

0,00

2800

Dotacja celowa z budetu dla pozostaych jednostek


zaliczanych do sektora finansw publicznych

17 836,00

17 836,00

0,00

0,00

0,00

17 836,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

44 400,00

44 400,00

44 400,00

0,00

44 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

12 500,00

12 500,00

12 500,00

0,00

12 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

34 000,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

5 300,00

5 300,00

5 300,00

0,00

5 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


komrkowej

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

5 200,00

5 200,00

5 200,00

0,00

5 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

4 325,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 325,00

4 325,00

0,00

0,00

Obrona cywilna

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

394 236,00

394 236,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 100,00

383 136,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i


poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

394 236,00

394 236,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 100,00

383 136,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


75403
4210

Ochotnicze strae poarne

75412

75414
4210
757
75702

34 000,00

34 000,00

0,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8020

Wypaty z tytuu gwarancji i porcze

11 100,00

11 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8110

Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych lub


zacignitych przez jednostk samorzdu terytorialnego
kredytw i poyczek

383 136,00

383 136,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

383 136,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

239 573,00

239 573,00

239 573,00

0,00

239 573,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia finansowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

238 573,00

238 573,00

238 573,00

0,00

238 573,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy

238 573,00

238 573,00

238 573,00

0,00

238 573,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

6 625 160,00

6 625 160,00

5 882 900,00

4 556 720,00

1 326 180,00

470 000,00

272 260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkoy podstawowe

5 119 000,00

5 119 000,00

4 887 190,00

3 976 920,00

910 270,00

0,00

231 810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758
75814
4610
75818
4810

80101

Wydatki
biece

w tym:

1 320,00

754

801

Plan

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
udziaem
na rzecz osb
rodkw, o
fizycznych;
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
udziaem
na rzecz osb
rodkw, o
fizycznych;
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

w tym:
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

255 110,00

255 110,00

255 110,00

255 110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

527 900,00

527 900,00

527 900,00

527 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

85 700,00

85 700,00

85 700,00

85 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

225 550,00

225 550,00

225 550,00

0,00

225 550,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

9 850,00

9 850,00

9 850,00

0,00

9 850,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

151 000,00

151 000,00

151 000,00

0,00

151 000,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

19 700,00

19 700,00

19 700,00

0,00

19 700,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

4 950,00

4 950,00

4 950,00

0,00

4 950,00

4300

Zakup usug pozostaych

217 770,00

217 770,00

217 770,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

1 050,00

1 050,00

1 050,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


komrkowej

850,00

850,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


stacjinarnej

22 500,00

4410

Podre subowe krajowe

18 300,00

4430

Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i


urzdze kserograficznych

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i


licencji
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

80103
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040
4110

231 810,00
3 108 210,00

231 810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231 810,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki
majtkowe

0,00

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217 770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

0,00

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 500,00

22 500,00

0,00

22 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 300,00

18 300,00

0,00

18 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 100,00

18 100,00

18 100,00

0,00

18 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214 950,00

214 950,00

214 950,00

0,00

214 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 108 210,00

3 108 210,00

3 108 210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

681 160,00

681 160,00

640 710,00

579 800,00

60 910,00

0,00

40 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 450,00

40 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

450 200,00

450 200,00

450 200,00

450 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

37 550,00

37 550,00

37 550,00

37 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

78 650,00

78 650,00

78 650,00

78 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

13 400,00

13 400,00

13 400,00

13 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

15 470,00

15 470,00

15 470,00

0,00

15 470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

6 750,00

6 750,00

6 750,00

0,00

6 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

730,00

730,00

730,00

0,00

730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

8 560,00

8 560,00

8 560,00

0,00

8 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
udziaem
na rzecz osb
rodkw, o
fizycznych;
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

w tym:
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

26 000,00

26 000,00

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gimnazja

470 000,00

470 000,00

0,00

0,00

0,00

470 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece


realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego

470 000,00

470 000,00

0,00

0,00

0,00

470 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dowoenie uczniw do szk

305 000,00

305 000,00

305 000,00

0,00

305 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

305 000,00

305 000,00

305 000,00

0,00

305 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 500,00

150 500,00

142 500,00

30 260,00

112 240,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 500,00

10 500,00

10 500,00

0,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

4440
80110

2310

80113
4300
80195

851

Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne

85121
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zwalczanie narkomanii

1 800,00

1 800,00

1 800,00

500,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138 200,00

138 200,00

130 200,00

29 760,00

100 440,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85153

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

85154
2620

Dotacja przedmiotowa z budetu dla pozostaych


jednostek sektora finansw publicznych

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

29 760,00

29 760,00

29 760,00

29 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

31 800,00

31 800,00

31 800,00

0,00

31 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

4260

Zakup energii

4300

Zakup usug pozostaych

4410

Podre subowe krajowe

4610

Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego


Pomoc spoeczna

852
85202
3110

85212

3110

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 700,00

3 700,00

3 700,00

0,00

3 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 060,00

63 060,00

63 060,00

0,00

63 060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1 080,00

1 080,00

1 080,00

0,00

1 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 385 350,00

4 385 350,00

579 450,00

502 650,00

76 800,00

0,00

3 805 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Domy pomocy spoecznej

28 000,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

28 000,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu


alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

2 911 000,00

2 911 000,00

84 800,00

84 800,00

0,00

0,00

2 826 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

2 826 200,00

2 826 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 826 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

85213

4130
85214
3110
85215
3110
85216
3110

Plan

67 800,00
4 780,00

Wydatki
biece

67 800,00
4 780,00

wydatki
jednostek
budetowych,

67 800,00
4 780,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

67 800,00
4 780,00

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

0,00
0,00

dotacje na
zadania
biece

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

w tym:
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

0,00
0,00

obsuga dugu

0,00
0,00

Wydatki
majtkowe

0,00
0,00

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

10 520,00

10 520,00

10 520,00

10 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na Fundusz Pracy

1 700,00

1 700,00

1 700,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za


osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej.

5 500,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

5 500,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na


ubezpieczenia emerytalne i rentowe

570 700,00

570 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

570 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

570 700,00

570 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

570 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatki mieszkaniowe

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki stae

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

481 150,00

481 150,00

480 150,00

412 350,00

67 800,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325 000,00

325 000,00

325 000,00

325 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Orodki pomocy spoecznej

85219

85295

Nazwa

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
udziaem
na rzecz osb
rodkw, o
fizycznych;
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

52 850,00

52 850,00

52 850,00

52 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

8 500,00

8 500,00

8 500,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

0,00

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


stacjinarnej

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu


suby cywilnej

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i


urzdze kserograficznych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i


licencji

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 000,00

119 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
udziaem
na rzecz osb
rodkw, o
fizycznych;
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

w tym:
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

3110

wiadczenia spoeczne

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

79 800,00

79 800,00

79 800,00

0,00

79 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i


modziey szkolnej, a take szkolenia modziey

79 800,00

79 800,00

79 800,00

0,00

79 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854
85412

Zakup usug pozostaych

110 000,00

110 000,00
4 000,00

0,00
4 000,00

0,00
0,00

0,00
4 000,00

0,00
0,00

110 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Wydatki
majtkowe

0,00

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79 800,00

79 800,00

79 800,00

0,00

79 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

761 204,00

691 500,00

691 500,00

0,00

691 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 704,00

69 704,00

0,00

0,00

45 500,00

45 500,00

45 500,00

0,00

45 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owietlenie ulic, placw i drg

629 704,00

610 000,00

610 000,00

0,00

610 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 704,00

19 704,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

370 000,00

370 000,00

370 000,00

0,00

370 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

4300

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

900

Oczyszczanie miast i wsi

90003
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

90015

90078
4210

19 704,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 704,00

19 704,00

0,00

0,00

Usuwanie skutkw klsk ywioowych

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

6 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

80 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6220

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub


dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw
publicznych

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

90095

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

935 312,00

494 313,00

196 413,00

39 600,00

156 813,00

297 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440 999,00

440 999,00

0,00

0,00

Filharmonie, orkiestry, chry i kapele

44 500,00

44 500,00

44 500,00

39 600,00

4 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

39 600,00

39 600,00

39 600,00

39 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

1 900,00

1 900,00

1 900,00

0,00

1 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

637 212,00

196 213,00

146 213,00

0,00

146 213,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440 999,00

440 999,00

0,00

0,00

2480

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej


instytucji kultury

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

26 636,00

26 636,00

26 636,00

0,00

26 636,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

107 532,00

107 532,00

107 532,00

0,00

107 532,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

12 045,00

12 045,00

12 045,00

0,00

12 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

36 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 650,00

36 650,00

0,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

4 349,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 349,00

4 349,00

0,00

0,00

92108

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

92109

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
udziaem
na rzecz osb
rodkw, o
fizycznych;
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

w tym:
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub


dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw
publicznych

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

Biblioteki

228 600,00

228 600,00

700,00

0,00

700,00

227 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2480

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej


instytucji kultury

227 900,00

227 900,00

0,00

0,00

0,00

227 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

700,00

700,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub


dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektw zabytkowych przekazane jednostkom
niezaliczanym do sektora finansw publicznych

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

1 599 913,00

199 800,00

29 800,00

0,00

29 800,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 400 113,00

1 400 113,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

1 599 913,00

199 800,00

29 800,00

0,00

29 800,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 400 113,00

1 400 113,00

0,00

0,00

170 000,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6220

92116

92120

2720

92195
4210
926
92695

2830

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub


dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw
publicznych

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

12 800,00

12 800,00

12 800,00

0,00

12 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

1 394 013,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 394 013,00

1 394 013,00

0,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

6 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 100,00

6 100,00

0,00

0,00

24 160 879,00 17 465 792,00

11 633 960,00

7 602 784,00

4 031 176,00

1 163 736,00

4 273 860,00

0,00

11 100,00

383 136,00

6 695 087,00

6 695 087,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

ROZCHODY
Paragraf

Nazwa

982

Wykup innych papierw wartociowych

992

Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw

Razem

plan
250,000.00
964,331.00
1,214,331.00

Zacznik Nr 4
do Uchway Rady Gminy Chojnw
Nr XLIII/257/2009 z dnia 18 grudnia 2009r.

DOCHODY I WYDATKI
zwizane z realizacj zada zleconych
w z.
Wydatki

Dzia Rozdzia
750

Wyszczeglnienie

Dochody

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011

Urzd Wojewdzki

2010

URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY


PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SDOWNICTWA

751
75101

Urzdy Naczelnych Organw Wadzy

2010

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA


PRZECIWPOAROWA

754
75414
852

Obrona Cywilna

2010

POMOC SPOECZNA

Ogem

Pozostae

59,254

50,408

8,846

59,254

59,254

50,408

8,846

1,560

1,560

1,320

240

1,560

1,560

1,320

240

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,911,500

2,911,500

72,580

12,720

2,826,200

72,580

12,220

2,826,200

2,826,200

1,000

wiadczenia rodzinne oraz skadki na


ubezp.em.rent.z ubezp. Spo.

2010

2,911,000

2,911,000

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

2010

500

500

DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ


75011 Administracja pastwowa
0690
85212 Pomoc spoeczna 0970

Zasiki

59,254

85212

O G E M:

Wynagrodzenia Pochodne

2,973,314 2,973,314

47,000.00

0
0

1,000

500

124,308

21,806

Zacznik Nr 5
do Uchway Rady Gminy w Chojnowie
Nr XLIII/257/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.

ZESTAWIENIE DOCHODW I WYDATKW


zwizanych z realizacj programu profilaktyki i rozwizywania problemw
alkoholowych oraz przeciwdziaania narkomanii na 2010 rok.
Tre
3

w z.
Projekt planu
4

DOCHODY ogem:

140,000

Dzia Rozdzia
1
2
756

75618

DOCHODY ogem:

140,000

w tym:
wpywy z tytuu opat za udzielenie zezwolenia na sprzeda napojw
alkoholowych

140,000

WYDATKI ogem
851

85153

140,000

WYDATKI na przeciwdziaanie narkomanii


KOORDYNACJA
NARKOMANII

NADZOROWANIE

1,800
PROBLEMATYKI

1/ Materiay na zajcia profilaktyczno - rodowiskowe oraz na


spotkania z dziemi.
2/ Pozostae (programy profilaktyczno -wychowawcze w szkoach,
prowadzenie zaj edukacyjno -warsztatowych itp.)
3/ podre subowe
851

85154

1/ Dziaalno
Alkoholowych

1,100
200

WYDATKI na przeciwdziaanie alkoholizmowi


w tym:
KOORDYNACJA
ALKOHOLOWEJ

500

I
Gminnej

NADZOROWANIE
Komisji

138,200
PROBLEMATYKI

Rozwizywania

Problemw

2/ wietlice socjoterapeutyczne
3/ Punkt informacyjno-konsultacyjny

82,000

4/ Pozostae ("Mikoajki", "Dzie Dziecka" programy profilaktyczne w


Szkoach, teatrze, programy RG LZS itp.)
5/ Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego oraz podre
subowe
POMOC
RODZINOM
DOTKNITYM
PROBLEMEM
ALKOHOLOWYM
Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzgldnieniem
programu
zaj
profilaktycznych
w zakresie
problemw
alkoholowych
WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZE SUCYCH
ROZWIZYWANIU PROBLEMW ALKOHOLOWYCH
Izby Wytrzewie w Legnicy-5.000

48,200

8,000

Zacznik Nr 6 do Uchway Rady Gminy Chojnw


Nr XLIII/257/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.

PLAN ZADA INWESTYCYJNYCH NA ROK 2010


Dzia Rozdzia

Warto szacunkowa

Nazwa inwestycji

rodki wasne

Zob. z odr.ter.
patnoci

Poyczki, kredyty
dugoterm.

Dotacje
WFOiGW, UE,
MGiP i inne

Wydatki do
poniesienia w roku
bud.

010 01010 6050 Wodocig Goliszw.

1,611,261

010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,

6,000,000

580,000

010 01010 6050 Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II

7,846,790

1,300,000

1,300,000

1,000,000

50,000

50,000

857,660

50,000

300,000

300,000

500,204

250,204

162,622

162,622
720,000

240,000

1,540,000

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi:


010 01010 6050 Jerzmanowice etap I, Witkw etap II, Groble etap III, Stary om etap IV,

Krzywa etap V, Osetnica etap VI, Konradwka etap VII, Piotrowice etap VII
600 60016 6050 Remont drogi gminnej w Niedwiedzicach
600 60016 6050

Budowa chodnika we wsi Rokitki - etap I wraz z poszerzeniem jezdni drogi etap II

600 60016 6050 Remont drogi gminnej do miejscowoci Dobroszw


700 70005 6060 Zakup gruntw ANR

53,200

700 70095 6050 Remont wietlicy wiejskiej w Goliszowie

168,000

218,000
300,000

250,000

500,204
9,120

9,120

185,000

185,000

185,000

Budowa dwch socjalnych budynkw mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz


przyczami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej wykonanie segmentu A, etap II

1,000,000

350,000

Zakup sprztu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzdu


Gminy

20,000

15,000

15,000

4,325

4,325

4,325

19,704

19,704

19,704

50,000

50,000

50,000

921 92109 6050 Monta kominka w wietlicy wiejskiej we wsi Biskupin

7,000

7,000

7,000

921 92109 6050 Wykonanie elewacji i wiatroapu w wietlicy wiejskiej w Goliszowie

8,000

8,000

8,000

921 92109 6050 Wykonanie ogrodzenia wietlicy Goocin - Pawlikowice wraz z tarasem

7,631

7,631

7,631

14,019

14,019

14,019

4,349

4,349

4,349

400,000

400,000

400,000

11,626

11,626

11,626

14,669

14,669

14,669

8,718

8,718

8,718

700 70095 6050 z

750 75023 6060

754 75412 6050 Modernizacja zaplecza remizy OSP w Witkowie


900 90015 6060

Zakup punktw owietleniowych na terenie


Konradwka - Piotrowice, Michw, Osetnica

miejscowoci:

Groble,

900 90095 6220 Dotacja celowa na budow schroniska dla zwierzt

921 92109 6050 Budowa zaplecza magazynowego w wietlicy we wsi Stary om


921 92109 6060 Zakup szafy chodniczej do kuchni w wietlicy w Zamienicach
921 92109 6220

Dotacja na wykonanie adaptacji czci budynku na potrzeby


funkcjonowania Gminnego Orodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach

926 92695 6050

Budowa oglnodostpnej
Budziwojowie

strefy

rekreacyjno

926 92695 6050 Budowa placu zabaw we wsi Jerzmanowice


926 92695 6050 Budowa placu zabaw we wsi Strupice

wypoczynkowej

150,000

500,000

Dzia Rozdzia

Nazwa inwestycji

Wykonanie studni oraz montaem sprztu nawadniajcego przy boisku


sportowym we wsi Niedwiedzice
Wykonanie studni gbinowej z pomp przy boisku sportowym we wsi
926 92695 6050
Witkw
Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole
926 92695 6050
Szkolno - Przedszkolnym w Rokitkach

Warto szacunkowa

926 92695 6050

Zob. z odr.ter.
patnoci

Poyczki, kredyty
dugoterm.

Dotacje
WFOiGW, UE,
MGiP i inne

Wydatki do
poniesienia w roku
bud.

4,000

4,000

4,000

5,000

5,000

5,000

1,350,000

684,000

6,100

6,100

926 92695 6060 Zakup kosiarki do koszenia na boisku sportowym w Goliszowie


RAZEM

rodki wasne

4,329,345

666,000

1,350,000
6,100

171,742

720,000

1,474,000

6,695,087

Zacznik nr 7
do Uchway Rady Gminy Chojnw
Nr XLIII/257/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA
DLA GMINNEGO ZAKADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE
NA ROK 2010

LP

CEL

1.

DOPATA DO SIECI KANALIZACYJNEJ


RAZEM

KWOTA

200,000.00
200,000.00

Zacznik Nr 8 do Uchway Rady Gminy Chojnw


Nr XLIII/257/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODW I WYDATKW


Gminnego Zakadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie
na rok 2010
Plan przychodw na rok 2010
Stan rodkw na pocztek roku
2650

Dotacja przedmiotowa z budetu Gminy na zadania biece (netto)*

0830

Wpywy z usug

40,000
186,920
1,497,000

Pozostae przychody

70,080

RAZEM

1,714,000

Plan wydatkw na rok 2010


3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

17,500

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

32,300

4210

Zakup materiaw i wyposaenia.

253,800

4260

Zakup energii

158,600

4270

Zakup usug remontowych.

4280

Zakup usug zdrowotnych

4300

Zakup usug pozostaych

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej.

3,300

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

1,100

4390

Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

33,000

4410

Podre subowe krajowe

14,000

4430

Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

4480

Podatek od nieruchomoci

4520

Opaty na rzecz budetu jednostek samorzdu terytorialnego

4530

Podatek od towarw i usug (VAT)

4700

Szkolenie pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej


Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych

4740
4750

6,100
684,600
53,300
108,500

19,400
1,000
235,200
600

9,000
20,400
7,600

Pozostae wydatki (stanowice koszty)


Stan rodkw na koniec roku

RAZEM
* Dotacja brutto przyznana przez Gmin 200.000,00

35,400
2,000
700
600
5,000
10,000
1,000

1,714,000

Zacznik nr 9
do Uchway Rady Gminy Chojnw
Nr XLIII/257/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.

DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDETU DLA INSTYTUCJI


KULTURY - BIBLIOTEKI NA ROK 2010

TRE

LP

KWOTA

174,300.00

1.

WYNAGRODZENIA I POCHODNE

2.

ZAKUP MATERIAW I WYPOSAENIA

3.

ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I


DYDAKTYCZNYCH

10,300.00

4.

ZAKUP USUG REMONTOWYCH I


POZOSTAYCH

5,800.00

5.

USUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE

8,600.00

12,500.00
9,800.00

6.

ZAKUP ENERGII

7.

PODRE SUBOWE KRAJOWE

800.00

8.

ODPIS NA ZAKADOWY FUNDUSZ


WIADCZE SOCJALNYCH

3,800.00

9.

PODATEK OD NIERUCHOMOCI

1,800.00

RAZEM

227,700.00

Zacznik nr 10
do Uchway Rady Gminy Chojnw
Nr XLIII/257/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.

DOTACJA PODMIOTOWA I INWESTYCYJNA Z BUDETU DLA


INSTYTUCJI KULTURY - GMINNEGO ORODKA KULTURY I
REKREACJI W PIOTROWICACH NA ROK 2010

LP

CEL

1.

DOPATA DO KOSZTW UTRZYMANIA

50,000.00

2.

DOTACJA NA REALIZACJ INWESTYCJI


PN. WYKONANIE ADAPTACJI CZCI
BUDYNKU NA POTRZEBY
FUNKCJONOWANIA GMINNEGO
ORODKA KULTURY I REKREACJI W
PIOTROWICACH

400,000.00

RAZEM

KWOTA

450,000.00

Zacznik Nr 11 do Uchway Rady Gminy Chojnw


Nr XLIII/257/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA
w z.
DZIA ROZDZIA

WYSZCZEGLNIENIE
Stan rodkw obrotowych na pocztek roku

900
900

90011

900

90011

0690

900
900

90011

900

90011

6110

PRZYCHODY
-

PRZYCHODY

100,000

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

100,000

Fundusz ochrony rodowiska i gospodarki


wodnej

100,000

Wpywy z rnych opat

100,000

RAZEM

100,000

WYDATKI

100,000

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

100,000

Fundusz ochrony rodowiska i gospodarki


wodnej

100,000

Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

100,000

RAZEM

100,000

OGEM

100,000

Opaty i kary za gospodarcze korzystanie ze rodowiska


zadania inwestycyjne:

Przychody
Wydatki

WYDATKI

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowoci Okmiany II - 100.000,-

100,000

Zacznik Nr 12 do Uchway Rady Gminy Chojnw


Nr XLIII/257/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.

Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2010 i lata nastpne


Prognoza
Lp.

Wyszczeglnienie

Zobowizania wg tytuw dunych


Zacignite zobowizania na 01.01
(bez prefinansowania) z tytuu:

1.1

2010
4

1.1.1 poyczek
1.1.2 zobowizania wynikajce z zawartych umw*
1..1.3 obligacji

1.2

Planowane w roku budetowym (bez


prefinansowania):

1.2.1 poyczki
1.2.2 zobowizania wynikajce z zawartych umw*
1.2.3 obligacje

1.3

Poyczki, kredyty
prefinansowanie

obligacje

Obsuga dugu
Spata rat kapitaowych z wyczeniem
prefinansowania

2.1.1 zobowizania wynikajce z zawartych umw*


2.1.2 poyczek
2.1.3 obligacji

2.2
2.3

2012
6

2013
7

2014
8

2015
9

2016
10

2017
11

2018
12

2019
13

7,795,095

9,566,420

10,089,872

11,635,922

11,890,383

9,033,401

6,326,391

3,619,381

1,661,905

480,205

7,795,095

9,566,420

10,089,872

11,635,922

11,890,383

9,033,401

6,326,391

3,619,381

1,661,905

480,205

5,595,969
199,126

7,786,020
30,400

9,067,072
22,800

11,370,722
15,200

11,882,783
7,600

9,033,401
0

6,326,391
0

3,619,381
0

1,661,905
0

480,205
0

2,000,000

1,750,000

1,000,000

250,000

3,154,382

2,777,206

4,056,082

2,881,237

3,154,382
0

2,777,206
0

4,056,082
0

2,881,237
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

na

1.3.1 Zacignite zobowizania


1.3.2 Planowane zobowizania

2.1

2011

Spata
zobowiza
z
tytuu
prefinansowania
Spata odsetek i dyskonta
Wypaty
z
tytuu
udzielonego
porczenia(kapita+odsetki)
Zobowizania na 31.12. W tym. :
poyczki

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1,777,293

2,668,753

2,987,177

3,114,403

3,219,534

2,961,282

2,853,001

2,025,168

1,202,124

500,629

1,383,057

2,253,754

2,510,032

2,626,776

2,856,982

2,707,010

2,707,010

1,957,476

1,181,700

480,205

168,726

7,600

7,600

7,600

7,600

964,331
250,000

1,496,154
750,000

1,752,432
750,000

2,369,176
250,000

2,849,382
0

2,707,010
0

2,707,010
0

1,957,476
0

1,181,700
0

480,205
0

383,136
11,100

403,899
11,100

466,045
11,100

476,527
11,100

9,566,420
7,786,020
30,400

10,089,872
9,067,072
22,800

11,635,922
11,370,722
15,200

1,750,000
0

1,000,000
0

22,220,828

23,782,245

362,552

254,272

145,991

67,692

20,424

20,424

11,890,383
11,882,783
7,600

9,033,401
9,033,401
0

6,326,391
6,326,391
0

3,619,381
3,619,381
0

1,661,905
1,661,905
0

480,205
480,205
0

0
0
0

250,000
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

23,860,045

23,453,245

23,109,661

23,331,869

23,589,357

23,554,078

23,776,286

23,776,286

24,160,879
24,313,296
25,413,695
23,715,306
20,260,279
20,624,859
Prognozowane wydatki budetowe
Prognozowany wynik finansowy
(1,940,051)
(531,051)
(1,553,650)
(262,061)
2,849,382
2,707,010
Relacje do dochodw (w %):
dugu (art. 170 ust. 1)
43.05%
42.43%
48.77%
50.70%
39.09%
27.11%
dugu po uwzgldnieniu wycze(art.
43.05%
42.43%
48.77%
50.70%
39.09%
27.11%
170 ust. 3)
obsugi i spat zaduenia (art. 169 ust.
8.00%
11.22%
12.52%
13.28%
13.93%
12.69%
7.2 1)
obsugi
i spat
zaduenia po
8.00%
11.22%
12.52%
13.28%
13.93%
12.69%
uwzgldnieniu wycze (art. 169 ust.
7.3 3)
* zobowizania wynikaj z umw cywilno - prawnych, w ktrych okrelono ostateczny termin spaty jednej w roku 2010, a drugiej w 2014.

20,882,347
2,707,010

21,596,603
1,957,475

22,594,586
1,181,700

22,594,586
1,181,700

15.34%
15.34%

7.06%
7.06%

2.02%
2.02%

0.00%
0.00%

12.09%

8.60%

5.06%

2.11%

12.09%

8.60%

5.06%

2.11%

2.4
3.
3.1
3.2
3.3

zobowizania
umw*

wynikajce

zawartych

obligacje

3.4

kredyty i poyczki na prefinansowanie

Prognozowane dochody budetowe**

5
6
7
7.1

** Dochody w latach 2010-2013 powikszone o zaplanowane rodki na dofinansowanie inwestycji

Zacznik Nr 13 do Uchway Rady Gminy Chojnw


Nr XLIII/257/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODW I WYDATKW


Gospodarstwa Pomocniczego Urzdu Gminy w Chojnowie z/s w
Piotrowicach na rok 2010
Plan przychodw na rok 2010
Stan rodkw obrotowych na pocztek roku
0830

Wpywy z usug

1,000
675,000

Pozostae przychody

RAZEM

676,000

Plan wydatkw na rok 2010


3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17,685

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

35,848

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12,000

4210

Zakup materiaw i wyposaenia.

72,500

4220

Zakup rodkw ywnoci

4260

Zakup energii

31,000

4270

Zakup usug remontowych.

18,865

4280

Zakup usug zdrowotnych

800

4300

Zakup usug pozostaych.

50,000

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4410

Podre subowe krajowe

4430

Rne opaty i skadki

4,000

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

9,000

4480

Podatek od nieruchomoci

4520

Opaty na rzecz budetu pastwa

4,000

4530

Podatek od towarw i usug VAT

5,700

4720

Amortyzacja

1,000

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzdze


kserograficznych.

1,000

4750

Zakup akcesoriw komupterowych, w tym programw i licencji.

1,500

2,500
208,060

5,531

134,144

2,500
100

51,267

Pozostae koszty

6,000

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

1,000

RAZEM

676,000

Zacznik Nr 14 do Uchway Rady Gminy Chojnw


Nr XLIII/257/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODW WASNYCH


SZK PODSTAWOWYCH W GMINIE CHOJNW
NA ROK 2010
w z.
DZIA ROZDZIA

WYSZCZEGLNIENIE
Stan rodkw obrotowych na pocztek roku

801

DOCHODY
-

DOCHODY

171,000

Owiata i wychowanie

171,000

801

80101

Szkoy podstawowe

171,000

801

80101

0970 Wpywy z rnych dochodw.

171,000

RAZEM

801

WYDATKI

171,000

WYDATKI

171,000

Owiata i wychowanie

171,000

Szkoy podstawowe

801

80101

171,000

801

80101

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

801

80101

4220 Zakup rodkw ywnoci

801

80101

4260 Zakup energii

4,000

801

80101

4300 Zakup usug pozostaych

7,500

47,500
112,000

RAZEM

OGEM

171,000

171,000

171,000

Dochody

wpywy z tytuu wpat na rzecz szkoy, odszkodowania, odpatnoci za obiady i czesne, odsetki bankowe od rodkw
pieninych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodw wasnych jednostki, wpywy z wynajmu pomieszcze.

Wydatki

pokrycie wydatkw zwizanych z ywieniem w szkole oraz organizowaniem zabaw dla dzieci, zakup rodkw czystoci,
pomocy naukowych i dydaktycznych, opat bankowych, zakup opau i energii, naprawy, usuwanie usterek, remonty, opaty
telekomunikacyjne i komunalne, organizacja wycieczek dla uczniw.

Szkoa

SP
SP
SP
SP
SP
SP
ZSP
SP

Biaa
Budziwojw
Goliszw
Krzywa
Niedwiedzice
Okmiany
Rokitki
Stary om
Razem

Dochody

Wydatki

4,000

4,000

4,000

4,000

5,000

5,000

9,000

9,000

5,000

5,000

6,000

6,000

132,000

132,000

6,000

6,000

171,000

171,000

Zaacznik nr 15 do Uchway Nr XLIII/257/2009


Rady Gminy w Chojnowie
z dnia 18 grudnia 2009 r.

LIMITY WYDATKW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2010-2012

Przewidywany
termin realizacji

Warto
szacunkowa
Inwestycji

Nazwa zadania (inwestycji)

Finansowanie zadania
Budet gminy

Inne rodki

Fundusze
strukturalne

Kredyty,
poyczki

Razem

KANALIZACJA I WODOCIGI

2010

RAZEM

2011

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,

6,000,000

580,000

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II

7,846,790

1,300,000

1,300,000

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla


wsi: Jerzmanowice etap I, Witkw etap II, Groble etap III, Stary om
etap IV, Krzywa etap V, Osetnica etap VI, Konradwka etap VII,
Piotrowice etap VII

1,000,000

50,000

50,000

2012

RAZEM

1,540,000

960,000

2,890,000

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,

6,000,000

884,000

442,000

884,000

2,210,000

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice etap I (tranzyt)

1,000,000

280,000

140,000

280,000

700,000

1,000,000

100,000

7,500,000

800,000

240,000

3,000,000

24,000

36,000

2,088,000

858,000

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla


wsi: Jerzmanowice etap I, Witkw etap II, Groble etap III, Stary om
etap IV, Krzywa etap V, Osetnica etap VI, Konradwka etap VII,
Piotrowice etap VII
Budowa oczyszczalni ciekw we wsi Zamienice etap V
Budowa SUW w miejscowoci Okmiany

RAZEM

1,930,000

960,000

100,000
960,000

2,000,000

2,124,000

5,070,000

60,000
-

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,

6,000,000

884,000

442,000

884,000

2,210,000

Budowa oczyszczalni ciekw we wsi Zamienice etap V

7,500,000

880,000

440,000

880,000

2,200,000

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojw i Goaczw


etap I

4,000,000

376,000

112,800

451,200

940,000

Budowa SUW w miejscowoci Okmiany

3,000,000

24,000

36,000

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla


wsi: Jerzmanowice etap I, Witkw etap II, Groble etap III, Stary om
etap IV, Krzywa etap V, Osetnica etap VI, Konradwka etap VII,
Piotrowice etap VII

1,000,000

350,000

2,514,000

1,030,800

60,000

500,000

850,000

2,715,200

6,260,000

Przewidywany
termin realizacji

Warto
szacunkowa
Inwestycji

Nazwa zadania (inwestycji)

Finansowanie zadania
Budet gminy

Inne rodki

Fundusze
strukturalne

Kredyty,
poyczki

Razem

DROGI
KANALIZACJA
I WODOCIGI
2010

Remont drogi gminnej w Niedwiedzicach

857,660

50,000

168,000

Remont drogi gminnej do miejscowoci Dobroszw

500,204

250,204

250,000

300,204

418,000

520,000

120,000

520,000

120,000

RAZEM
2011

x
Wykonanie drogi gminnej w miejscowoci Goocin

RAZEM

800,000
x

218,000
500,204

718,204
640,000

640,000

BUDOWNICTWO

2010

RAZEM
2011

Dotacja na wykonanie adaptacji czci budynku w Piotrowicach na


potrzeby funkcjonowania Gminnego Orodka Kultury i Rekreacji.

400,000

400,000

Budowa dwch socjalnych budynkw mieszkalnych 12-to rodzinnych


wraz z przyczami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej wykonanie dwch segmentw

1,000,000

350,000

150,000

750,000

150,000

1,000,000

350,000

150,000
150,000

x
Budowa dwch socjalnych budynkw mieszkalnych 12-to rodzinnych
wraz z przyczami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej wykonanie dwch segmentw

RAZEM

350,000

2012

Budowa dwch socjalnych budynkw mieszkalnych 12-to rodzinnych


wraz z przyczami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej wykonanie dwch segmentw

1,000,000

300,000

RAZEM

300,000

400,000
500,000
-

900,000
500,000

500,000
300,000

300,000

INFRASTRUKTURA WIEJSKA
2010

RAZEM
2011

Budowa chodnika we wsi Rokitki - etap I wraz z poszerzeniem jezdni


drogi - etap II
Remont wietlicy wiejskiej w Goliszowie
Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Rokitkach
x
Wyposaenie boiska sportowego w zaplecze kontenerowe socjalne we
wsi Budziwojw
x

RAZEM
2012
RAZEM

Odnowa wsi

300,000

300,000

300,000

185,000

185,000

185,000

1,350,000

684,000

666,000

1,350,000

1,169,000

666,000

1,835,000

65,000

25,000

65,000

25,000

100,000

200,000

100,000

200,000

x
90,000

300,000
x

90,000
-

90,000
300,000

300,000

Zacznik nr 16 do Uchway Rady Gminy Chojnw


Nr XLIII/257/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.

Wydatki w ramach funduszu soeckiego na rok 2010

Nazwa Soectwa

Biaa

rodki funduszu
przypadajce na
dane Soectwo

23,025.05

Budziwojw

10,746.57

15,226.24

Czernikowice

8,727.24

Dobroszw

9,191.45

Goliszw

Goaczw

21,818.09

8,773.66

Paragraf wydatek
biecy

Paragraf wydatek
majtkowy

Kwota
zadania

Zakup namiotw - pawilonw

921

92109

4210

2,500.00

Wykonanie "pikochwytw" na boisko do piki nonej

926

92695

4300

1,500.00

Zakup kamienia do remontu drg

600

60016

4210

6,000.00

Zakup awek do parku

926

92695

4210

4,000.00

921

92109

4300

7,000.00

Wykonanie boiska do siatkwki

926

92695

4300

1,500.00

Remont wiat przystankowych

600

60016

4270

525.05

Zakup i monta kominka w wietlicy

921

92109

Zakup wyposaenia do wietlicy

921

92109

926

92695

Zakup kamienia na remonty czstkowe drg

600

60016

4210

3,600.00

Remont wietlicy wiejskiej

921

92109

4270

8,727.24

Remont swietlicy

921

92109

4270

8,990.00

Zakup wyposaenia sanitarnego

921

92109

4210

201.45

Wykonanie elewacji wietlicy wraz budow wiatroapu

921

92109

Wykonanie szafy na naczynia

921

92109

4300

3,500.00

Zakup tucznia na drogi

600

60016

4210

1,200.00

Wykonanie mocowa pod siedziska awek na biosku


926
sportowym

92695

4300

3,000.00

Zakup kosiarki na boisko sportowe

926

92695

Oczyszczanie i naprawa zbiornika p.po

921

92109

Zagospodarowanie
wietlicy

Biskupin

Dzia Rozdzia

Zadanie

utwardzenie

Budowa oglnodostepnej
wypoczynkowej

strefy

terenu

wok

rekreacyjno

6050
4210

23,025.05

10,746.57

3,746.57
6050

6050

6060
4270

7,000.00

Wydatki w
ramach
funduszu

11,626.24

15,226.24

8,727.24
9,191.45

8,000.00

21,800.00

6,100.00
8,773.66

8,773.66

Goocin
Pawlikowice

10,630.52

Groble

9,098.61

Jaroszwka

Jerzmanowice
Konradwka
Piotrowice

10,862.62

14,669.19

17,524.11

Krzywa

18,545.38

Michw

8,704.03

Niedwiedzice

Okmiany

Osetnica

17,268.79

22,537.62

18,150.80

Zakup wyposaenia do wietlicy

921

92109

Wykonanie ogrodzenia wietlicy wraz z tarasem

921

92109

6050

7,630.52

Zakup lampy owietleniowej

900

90015

6060

1,000.00

Remont wietlicy wiejskiej - remont sufitu etap I,


921
wymiana instalacji elektrycznej

92109

4270

8,098.61

Remont elewacji zewntrznej wietlicy

921

92109

4270

4,000.00

Czciowa wymiana instalacji elektrycznej wraz z


921
zabezpieczeniami w wietlicy

92109

4270

300.00

Remont zaplecza kuchennego w wietlicy

921

92109

4270

562.62

Zakup wyposaenia do wietlicy

921

92109

4210

3,000.00

Zakup kamienia na drogi gruntowe

600

60016

4210

3,000.00

Budowa placu zabaw

926

92695

Zakup kamienia na drogi gruntowe

600

60016

Monta dodatkowych lamp owietleniowych

900

90015

Zakup sprztu sportowego dla modziey z Klubu


926
Sportowego
Zakup kosiarki
926

4210

3,000.00

9,098.61

6050
4210

14,669.19

6060

17,524.11
92695

4210

2,500.00

92695

4210

2,500.00

92109

4270

17,000.00

Malowanie wewntrzne wietlicy

921

92109

4300

1,545.38

Zakup kosiarki spalinowej

926

92695

4210

2,000.00

Instalacja 6 punktw wietlnych energooszczdnych

900

90015

Wymiana 5 okien w budynku szkoy

801

80101

4270

2,500.00

Naprawa drg gminnych - zakup tucznia

600

60016

4270

2,500.00

926

92695

Remont wietlicy wiejskiej

921

92109

4270

8,268.79

Remont wietlicy wiejskiej

921

92109

4270

20,000.00

Doposaenie zaplecza kuchennego w wietlicy

921

92109

4210

2,537.62

Wymiana stolarki okiennej w szatni sportowej

926

92695

4270

5,000.00

Cyklinowanie parkietu i sceny w swietlicy

921

92109

4270

7,500.00

Instalacja 4 lamp owietleniowych

900

90015

Zakup kruszywa na drogi

600

60016

sprztu

14,669.19

8,000.00

921

zakup

10,862.62

4,524.11

Wymiana pokrycia dachu w wietlicy w Krzywej

Wykonanie
studni
oraz
nawadniajcego na boisku

10,630.52

6060

6050

6060
4210

18,545.38
8,704.03

6,704.03

4,000.00

4,000.00
1,650.80

17,268.79

22,537.62

18,150.80

Zakup kamienia

600

60016

4210

2,400.00

801

80101

4750

1,500.00

Zakup szafek na kartoteki do Orodka Zdrowia

851

85121

4210

500.00

Zakup sprztu poarniczego

754

75412

4210

1,000.00

Zakup strojw sportowych

926

92695

4210

800.00

Monta instalacji elektrycznej w Bibliotece

921

92116

4270

700.00

Remot swietlicy

921

92109

4270

15,310.74

Zakup strojw dla zespou Kalinki

921

92108

4210

1,000.00

Budowa zaplecza magazynowego w wietlicy - I etap


921
stan surowy zamkniety

92109

6050

14,019.28

14,019.28

Budowa placu zabaw

926

92695

6050

8,717.60

8,717.60

Wykonanie studni gbinowej z pomp, przy boisku


926
sportowym

92695

6050

5,000.00

Modernizacja zaplecza remizy OSP w Witkowie

754

75412

6050

4,324.90

Zakup nagrzewnicy elektrycznej

921

92109

Zakup szafy chodniczej do kuchni w wietlicy

921

92109

Zakup wyposaenia do wietlicy

921

92109

Zakup
sprztu
Podstawowej

Rokitki

23,210.74

Stary om

14,019.28

Strupice

8,727.24

Witkw

Zamienice
Razem

12,324.90

11,999.95
315,782.08

komuterowego

do

Szkoy

4210

23,210.74

12,324.90

3,000.00
6060

4,349.30
11,999.95

4210
214,632.57

7,650.65
115,141.06

315,754.35

Zacznik Nr 17 do Uchway Rady Gminy Chojnw


Nr XLIII/257/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budetu gminy


na rok 2010
1. Dotacje na zadania biece

1,163,736.00

Wasne jednostki oraganizacyjne

477,900.00

* dla Gminnego Zakadu Budetowego GZKiM w Chojnowie (wg.


ustalonej stawki dopat do kanalizacji)

* dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej


* dla Gminnego Orodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach

200,000.00
227,900.00
50,000.00

* dla organizacji poytku publicznego na realizacj zada


gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

170,000.00

* dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych na


finansowanie lub dofinansowanie prac
konserwatorskich obiektw zabytkowych

remontowych

20,000.00

* dla Izby Wytrzewie w Legnicy w ramach przyjtego Programu


Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz
Przeciwdziaania Narkomanii

8,000.00

* dla Gminy Miejskiej Chojnw na partycypowanie w kosztach


prowadzenia Gminazjum nr 1 i 2 w Chojnowie na podstawie
zawartego porozumienia

* dla Ochotniczej Stray Poarnej na dofinansowanie zakupu


wyposaenia w ramach programu "Bezpieczny Ratownik

2. Dotacje na dofinansowanie zada inwestycyjnych


Wasne jednostki oraganizacyjne
* Dotacja na wykonanie adaptacji czci budynku na
potrzeby funkcjonowania Gminnego Orodka Kultury i
Rekreacji w Piotrowicach
* Dotacja celowa na budow schroniska dla zwierzt
Razem
Dotacje dla jednostek sektora finansw publicznych:

* Dotacje podmiotowe
* Dotacje przedmiotowe
* Dotacje celowe
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansw publicznych:

* Dotacje celowe

470,000.00
17,836.00

450,000.00
400,000.00
400,000.00
50,000.00
1,613,736.00
1,355,900.00
677,900.00
200,000.00
478,000.00
257,836.00
257,836.00