You are on page 1of 3

UCHWAA NR XLII/373/2010 RADYMIEJSKIEJWGOGOWIE zdnia24lutego2010r. zmiany uchwayNrXXII/208/2008RadyMiejskiejwGogowiezdnia15padziernika2008r.wsprawie zasad gospodarowania nieruchomociami, stanowicymi wasnoGminy Miejskiej Gogw Napodstawieart.18ust.2pkt9lit.aipkt15,art.40ust.1i2pkt3iart.41ust.1ustawyzdnia8marca1990 r.osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591zezmianami)wzwizkuzart.34ust.1pkt3,ust.

6, 6ai6b,art.67ust.3,art.68ust.1pkt7,ust.1ai1bustawyzdnia21sierpnia1997r.ogospodarce nieruchomociami(Dz.U.z2004r.Nr261,poz.2603zezmianami)uchwalasi, co nastpuje: 1.WuchwaleNrXXII/208/2008RadyMiejskiejwGogowiezdnia15padziernika2008r.wsprawiezasad gospodarowania nieruchomociami, stanowicymi wasnoGminy Miejskiej Gogw(Dz.Urz.Woj.Dolnolskiego z2008r.Nr302,poz.3451),wprowadzasinastpujce zmiany: 1) po4dodajesi4ai4bwbrzmieniu:4a. Przyznaje sinajemcom pierwszestwownabywaniubudynkw mieszkalnychwrazzgruntemniezbdnymdoracjonalnegokorzystaniazbudynku- stanowicychwcaoci przedmiot najmu.4b.1. Zbycie czci nieruchomociwsplnejstanowicejwspwasnogminy odbywa si zgodniezprzepisamiustawyzdnia24.06.1994r.owasnocilokali(Dz.U.z2000r.Nr80,poz.903ze zmianami ). 2. Uchwaa wacicieli lokali podjtazgodniezart.21ust.3iart.22ust.3pkt5ustawyzdnia24.06.1994r. owasnoci lokali jest podstawdo ustanowienia przez gminprawa uytkowania wieczystego gruntu oddania wuytkowanie wieczyste uamkowej czcigruntu,ktraprzypadanaudziagminy we wasnoci lokalu na podstawie wartoci okrelonej przez rzeczoznawcmajtkowego. 3.Ustaleniewarunkwoddaniauamkowej czcigruntuwuytkowanie wieczyste nastpujewprotokole rokowaznabywclokalu. 2) 6ust.1otrzymujebrzmienie:1. Od ceny lokalu mieszkalnego oraz pierwszej opatyztytuu uytkowania wieczystego gruntu, ustalonych na podstawie wartoci okrelonej przez rzeczoznawcmajtkowego udziela si bonifikatywnastpujcysposb:a)85%- przy zapacie ceny jednorazowo b)75% - przy zapacie ceny na raty. 3) w6dodajesiust.1a,1bwbrzmieniu:1a. Od ceny lokalu mieszkalnego oraz udziauwprawiewasnoci gruntu, ustalonych na podstawie wartoci okrelonej przez rzeczoznawcmajtkowego udziela sibonifikaty wnastpujcysposb:a)85%- przy zapacie ceny jednorazowo b)75% - przy zapacie ceny na raty.1b. Od ceny nieruchomocizabudowanejbudynkiemmieszkalnym,oktrymmowaw4a,ustalonejnapodstawie wartoci okrelonej przez rzeczoznawcmajtkowego udziela sibonifikatywnastpujcysposb:a)85%- przy zapacie ceny jednorazowo b)75% - przy zapacie ceny na raty. 4) 6ust.2uchway otrzymuje brzmienie: 2.Bonifikaty,oktrychmowawust.1i1aniemajzastosowania przy sprzedaylokalimieszkalnychwbudynkachkomunalnych,wybudowanychprzezGminMiejskGogwpo 1stycznia2001r.,jakrwnieprzy sprzeday lokali mieszkalnych nabytych przez GminMiejskGogwlub powikszajcychgminnyzasbmieszkaniowypo1stycznia2001r. 2.Pozostae paragrafy uchway pozostajbez zmian. 3.Wykonanie uchway powierza siPrezydentowi Miasta Gogowa.
ID: EDMBM-ZGKAL-RUBLI-BDKXA-JABFN. Podpisany. Strona 1 / 3

4.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa Dolnolskiego.

2.Pozostae paragrafy uchway pozostajbez zmian. 3.Wykonanie uchway powierza siPrezydentowi Miasta Gogowa. 4.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa Dolnolskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Radosaw Pobol UZASADNIENIE Z dniem 07.01.2010 r. weszawycieustawazdnia5listopada2009r.ozmianieustawygospodarce nieruchomociamiorazozmianieniektrychustaw(Dz.U.z2009r.Nr206,poz.1590).Nowelizacjaeliminuje wtpliwoci interpretacyjne pojawiajce sina gruncie dotychczas obowizujcychprzepisw.Wznowelizowanej ustawie jednoznacznie przesdzono, e waciwe organy administracji rzdowejisamorzdowej bdmogy przyzna najemcom lub dzierawcom pierwszestwownabywaniunietylkolokali,alerwniecaychbudynkwmieszkalnych lub uytkowych stanowicychwcaoci przedmiot najmu lub dzierawy. Nowelizacja poprzez wprowadzenie do ugn art. 34 ust. 6a przesdzia, edobudynkwmieszkalnychlubuytkowych stanowicychwcaoci przedmiot najmu lub dzierawy naley stosowaart.34ust.6ugn,awkonsekwencji,iwolnoichnajemcomidzierawcom przyzna pierwszestwownabyciu.Wprowadzenieart.34ust.6augnmiaonaceludoprecyzowanieprzepisuart.34ust.6ugn. regulujcego prawo pierwszestwa lokali niemieszkalnych. Nowelizacja dodaa do art. 34 ugn ust.6b, zgodnie, zktrymwprzypadkurealizacjipierwszestwawnabywaniulokalilubbudynkw(mieszkalnych,uytkowych) przedmiotemzbyciajestrwniegrunt niezbdnydoracjonalnegokorzystaniazesprzedawanych,wtymtrybie nieruchomoci. Wprowadzone do ustawy zmiany upraszczajrwnieprocedurudzielania bonifikat od cen sprzedawanych nieruchomoci,wtymlokalimieszkalnych.Wobowizujcym stanie prawnym nie budzi wtpliwoci, e zgoda nie musi miecharakteruindywidualnegoikonkretnego,awkonsekwencji,inie musi bywyraana wkadym przypadku zbycia konkretnej nieruchomoci na rzecz konkretnego nabywcy. Znowelizowane przepisy precyzujzasady udzielania bonifikaty przy sprzeday lokali mieszkalnych. Ustawodawca uzna, e wystarczajce bdzie przyznanie organom stanowicymkompetencjidopodejmowaniawtychsprawachuchwaocharakterze generalnym.Wceludoprecyzowaniatejintencjidodanodoart.68ust.1b,wktrymszczegowo okrela sizakres treci tego rodzaju uchwa. Uksztatowanieprzepisuart.68ust.1idodanieust.1bwzaproponowanysposbzapewnia swobodwksztatowaniu przedmiotowego zakresu uchway,wtymwustalaniuszczegowychwarunkw przyznawaniabonifikat.Zgodniezart.6ustawyzdnia24.06.1994r.owasnoci lokali ogwacicieli,ktrych lokale wchodzwskad okrelonej nieruchomocitworzywsplnotmieszkaniow. Gmina Miejska Gogw,jako waciciel niewyodrbnionych lokali (lokali zajmowanych na podstawie umowy najmu ) jest czonkiemwsplnot mieszkaniowych.Wzwizku ze sprzedaprzezwsplnotymieszkaniowelokalimieszkalnychpowstaychwwyniku nadbudowy lub przebudowy nieruchomociwsplnej wskazanejestumieszczeniewuchwaleradypostanowie przewidujcych zbywanie uamkowych czci nieruchomociwsplnej,wtymprawauytkowania wieczystego. Zasady zbywania lokalu powstaegowwynikunadbudowylubprzebudowynieruchomociwsplnejmajzastosowanie rwniewstosunkudonieruchomocizudziaemgminy,jednakwtakichnieruchomociach konieczne bdzie zastosowanie dodatkowych procedur przez gmin, ktrewynikajzinnychprzepiswnizawartewustawie owasnocilokali.Zgodniezart.232k.c. prawo uytkowania wieczystego gruntu moe byustanowione wycznie przez Skarb Pastwa lub gminnarzeczosbtrzecich,aniemoe byustanowione przez inne osoby. ZarzdStrona 2 / 3 ID: EDMBM-ZGKAL-RUBLI-BDKXA-JABFN. Podpisany. wsplnotymieszkaniowejnapodstawieobowizujcej uchway wacicielilokaliiuchwalonegoprzeznich penomocnictwaniejestwstanie,zpowoducharakterutegoprawaokrelonegowww.artykuleoddawuytkowanie wieczyste tej czstki,ktraprzypadanaudziagminy we wasnocilokalu,aktraprzyjegosprzeday jest oddawana

UZASADNIENIE Z dniem 07.01.2010 r. weszawycieustawazdnia5listopada2009r.ozmianieustawygospodarce nieruchomociamiorazozmianieniektrychustaw(Dz.U.z2009r.Nr206,poz.1590).Nowelizacjaeliminuje wtpliwoci interpretacyjne pojawiajce sina gruncie dotychczas obowizujcychprzepisw.Wznowelizowanej ustawie jednoznacznie przesdzono, e waciwe organy administracji rzdowejisamorzdowej bdmogy przyzna najemcom lub dzierawcom pierwszestwownabywaniunietylkolokali,alerwniecaychbudynkwmieszkalnych lub uytkowych stanowicychwcaoci przedmiot najmu lub dzierawy. Nowelizacja poprzez wprowadzenie do ugn art. 34 ust. 6a przesdzia, edobudynkwmieszkalnychlubuytkowych stanowicychwcaoci przedmiot najmu lub dzierawy naley stosowaart.34ust.6ugn,awkonsekwencji,iwolnoichnajemcomidzierawcom przyzna pierwszestwownabyciu.Wprowadzenieart.34ust.6augnmiaonaceludoprecyzowanieprzepisuart.34ust.6ugn. regulujcego prawo pierwszestwa lokali niemieszkalnych. Nowelizacja dodaa do art. 34 ugn ust.6b, zgodnie, zktrymwprzypadkurealizacjipierwszestwawnabywaniulokalilubbudynkw(mieszkalnych,uytkowych) przedmiotemzbyciajestrwniegrunt niezbdnydoracjonalnegokorzystaniazesprzedawanych,wtymtrybie nieruchomoci. Wprowadzone do ustawy zmiany upraszczajrwnieprocedurudzielania bonifikat od cen sprzedawanych nieruchomoci,wtymlokalimieszkalnych.Wobowizujcym stanie prawnym nie budzi wtpliwoci, e zgoda nie musi miecharakteruindywidualnegoikonkretnego,awkonsekwencji,inie musi bywyraana wkadym przypadku zbycia konkretnej nieruchomoci na rzecz konkretnego nabywcy. Znowelizowane przepisy precyzujzasady udzielania bonifikaty przy sprzeday lokali mieszkalnych. Ustawodawca uzna, e wystarczajce bdzie przyznanie organom stanowicymkompetencjidopodejmowaniawtychsprawachuchwaocharakterze generalnym.Wceludoprecyzowaniatejintencjidodanodoart.68ust.1b,wktrymszczegowo okrela sizakres treci tego rodzaju uchwa. Uksztatowanieprzepisuart.68ust.1idodanieust.1bwzaproponowanysposbzapewnia swobodwksztatowaniu przedmiotowego zakresu uchway,wtymwustalaniuszczegowychwarunkw przyznawaniabonifikat.Zgodniezart.6ustawyzdnia24.06.1994r.owasnoci lokali ogwacicieli,ktrych lokale wchodzwskad okrelonej nieruchomocitworzywsplnotmieszkaniow. Gmina Miejska Gogw,jako waciciel niewyodrbnionych lokali (lokali zajmowanych na podstawie umowy najmu ) jest czonkiemwsplnot mieszkaniowych.Wzwizku ze sprzedaprzezwsplnotymieszkaniowelokalimieszkalnychpowstaychwwyniku nadbudowy lub przebudowy nieruchomociwsplnej wskazanejestumieszczeniewuchwaleradypostanowie przewidujcych zbywanie uamkowych czci nieruchomociwsplnej,wtymprawauytkowania wieczystego. Zasady zbywania lokalu powstaegowwynikunadbudowylubprzebudowynieruchomociwsplnejmajzastosowanie rwniewstosunkudonieruchomocizudziaemgminy,jednakwtakichnieruchomociach konieczne bdzie zastosowanie dodatkowych procedur przez gmin, ktrewynikajzinnychprzepiswnizawartewustawie owasnocilokali.Zgodniezart.232k.c. prawo uytkowania wieczystego gruntu moe byustanowione wycznie przez Skarb Pastwa lub gminnarzeczosbtrzecich,aniemoe byustanowione przez inne osoby. Zarzd wsplnotymieszkaniowejnapodstawieobowizujcej uchway wacicielilokaliiuchwalonegoprzeznich penomocnictwaniejestwstanie,zpowoducharakterutegoprawaokrelonegowww.artykuleoddawuytkowanie wieczyste tej czstki,ktraprzypadanaudziagminy we wasnocilokalu,aktraprzyjegosprzeday jest oddawana porazpierwszy.Gminawtymprzypadkuniestosujewpeniprocedurustawyogospodarcenieruchomociami, lecz realizuje swoje funkcje wacicielskiewewsplnocie,jakojedenzwacicieli lokali. Wprowadzone zmiany do ustawy ogospodarcenieruchomociami spowodoway koniecznopodjcia prac nad wprowadzeniem zmian do uchway Nr XXII/208/2008RadyMiejskiejwGogowiez15padziernika2008r.wsprawiezasadgospodarowania nieruchomociami stanowicymi wasnoGminy Miejskiej Gogw.

ID: EDMBM-ZGKAL-RUBLI-BDKXA-JABFN. Podpisany.

Strona 3 / 3