You are on page 1of 13

Zacznik nr: 4

do Uchway budetowej
Nr: z dnia:

Wydatki budetu Powiatu Kodzkiego na rok 2003 wedug dziaw i rozdziaw

Lp. Dzia Rozdz.

010
1

Wyszczeglnienie

Rolnictwo i owiectwo
O1005

Prace geodezyjno-urzdzeniowe na
potrzeby rolnictwa

O1021 Inspekcja Weterynaryjna

O20
2

Lenictwo
O2001 Gospodarka lena
O2002 Nadzr nad gosp. Leln

600

Transport i czno
60014 Drogi publiczne powiatowe
Usuwanie skutkw klsk
60078
ywioowych

3
630

Turystyka
Zadania w zakresie
63003
upowszechniania turystyki

63095 Pozostaa dziaalno ( promocja)

700

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
70005
nieruchomociami

710

Dziaalno usugowa
Prace geodezyjne i kartograf.
71013
/nieinwestycyjne/
Opracowania geodezyjne
i
71014
kartograficzne
71015 Nadzr budowlany

750

2002 rok
Wydatki
Wydatki
Przewidywane
planowane
%
%
wykonane za
wykonanie za
stan na
6/5
8/5
3 kw. 2002r.
2002 rok
30.10.2002r.
4
5
6
7
8
9
445,995
336,178
75%
445,995 100%

Administracja publiczna
75011 Urzdy wojewdzkie

9,000

9,000

100%

436,995
22,800
0
22,800
5,711,347
5,259,019

327,178
14,193
0
14,193
3,395,026
3,395,026

75%
62%

452,328

249,300

9,000 100%

Wydatki
ogem

zadania
wasne

zadania
zlecone

%
10/8

10
461,559

11
0

12
461,559

14
1.035

30,000

30,000

333%

100%
100%

431,559

431,559

43,700

43,700

20,000

100%
100%
100%

23,700
5,290,000

20,000
23,700

5,290,000

0
0

5,290,000

5,290,000

99%
192%
#####
104%
93%
101%

0%

452,328 100%

0%

218,984

88%

249,300 100%

180,000

180,000

72%

17,000

16,199

95%

17,000 100%

30,000

30,000

176%

232,300

202,785

87%

232,300 100%

150,000

150,000

65%

150,618

98,019

65%

150,618 100%

139,000

90,000

49,000

92%

150,618

98,019

65%

150,618 100%

139,000

90,000

49,000

92%

461,712

236,222

51%

461,712 100%

470,318

470,318

102%

230,000

89,205

39%

230,000 100%

266,000

266,000

116%

85,000

11,400

13%

85,000 100%

35,000

35,000

41%

146,712
8,953,567

135,617
6,848,903

92%
76%

146,712 100%
8,953,567 100%

169,318

169,318

9,118,489

8,713,600

404,889

115%
102%

400,154

312,615

78%

400,154 100%

370,389

370,389

93%

62%
59%
65%

8
Strona 1

436,995
22,800
0
22,800
5,711,347
5,259,019

Plan na 2003 rok


w tym:

75019 Rady powiatw

754

757

801

559,000

57%

76%

7,528,040 100%

8,154,600

8,154,600

108%

100%

33,560 100%

34,500

34,500

103%

75095 Pozostaa dziaalno

4,000
53,408

0
500

0%
1%

4,000 100%
53,408 100%

0%
0%

20,678,006

15,395,986

74%

20,678,006 100%

21,709,870

354,584 21,355,286

105%

15,087,175
2,500

11,877,190
2,500

79%
100%

15,087,175 100%
2,500 100%

16,157,000
2,500

0
2,500

16,157,000

107%
100%

5,031,090

3,197,133

64%

5,031,090 100%

5,198,286

5,198,286

103%

557,241
0
0
711,700

319,163
0
0
558,059

57%

711,700

75109 Wybory do rad powiatw

Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa

Obsuga dugu publicznego

Rne rozliczenia

Owiata i wychowanie
80102 Szkoy podstawowe specjalne
80111 Gimnazja specjalne
Zespoy ekonomiczno80114
administracyjne szk
80120 Licea oglnoksztacce

0
0

100%
####
####
100%

352,084
325,284
26,800

352,084
325,284
26,800

78%

557,241
0
0
711,700

608,700

608,700

86%

558,059

78%

711,700 100%

608,700

608,700

86%

0
30,600
30,600

0
27,400
27,400

0
30,600 100%
30,600 100%

90%
90%

114,000

114,000

17,500

17,500

23,100
7,500
0

22,900
7,500
0

23,100 100%
7,500 100%
0

14,000
3,500
96,500

14,000
3,500
96,500

0
0

50,000
46,500
15,000
26,500
5,000

50,000
46,500
15,000
26,500
5,000

0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
35,501,181
3,766,825
1,397,223

27,561,074
2,980,834
989,152

78%
79%
71%

36,396,000 103%
3,922,700 104%
1,326,000 95%

38,832,288
4,197,289
1,418,820

38,832,288

255,945

207,819

81%

267,700 105%

265,000

9,157,528

7,326,336

80%

9,541,800 104%

10,209,726

Strona 2
13

33,560

75809 rozliczenia midzy jednostkami


w tym:
kultura
sport
75818 Rezerwy oglne i celowe
w tym:
oglna
celowa
w tym: - granty kultura
- granty sport
- granty pozostae

12

559,000

5,696,771

75704 Rozliczenie por.gwar.

758

987,813 100%

33,560

Obsuga papierw wartosciowych,


75702 kredytw i poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego

11

82%

7,528,040

75405 Komendy powiatowe policji


75406 Stra graniczna
Komendy powiatowe Pastwowej
75411
Stray Poarnej
75495 Pozostaa dziaal
Zarzdzanie Kryzysowe
Bezpieczny powiat

10

805,957

75045 Komisje poborowe

75020 Starostwa powiatowe

751

987,813

0
63%
0 #####
0 #####

0 #####

373%
57%

61%
47%
0 #####

107%
107%
107%

265,000

99%

10,209,726

107%

4,197,289
1,418,820

17,987,856
1,210,865
532,315

13,870,996
978,547
412,779

77%
81%
78%

18,347,200 102%
1,268,700 105%
543,800 102%

21,185,172

Centra ksztacenia ustawicznego i


80140 praktycznego oraz orodki
doksztacania zawodowego

165,631

137,883

83%

Orodki szkolenia,doksztaacania i
doskonalenia kadr

385,997

282,180

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

280,196

201,133

3,275

83,900

32,860

39%

276,900
6,259,039
130,000
60,000
100,000
3,461,539
4,000

137,280
2,747,447
100,000
60,000
100,000
815,000
0

50%
44%
77%
100%
100%
24%
0%

2,503,500

1,672,447

67%

2,503,500 100%

2,213,000

2,213,000

0
0
23,243,643

0
0
17,280,680

2,097,000
116,000

0
0

2,097,000 #####
116,000 #####

74%

0 ####
0 ####
23,443,911 101%

23,151,111

21,077,031

4,807,296

3,191,937

66%

4,807,296 100%

4,388,000

4,388,000

11,670,959
2,819,000

8,857,681
2,170,995

76%
77%

11,670,959 100%
2,819,000 100%

12,106,008
2,732,000

12,106,008
2,732,000

0
0

104%
97%

207,088

144,768

70%

207,088 100%

154,700

154,700

75%

559,304

401,236

72%

559,304 100%

590,000

414,000

176,000

105%

168,041

141,392

84%

188,000 112%

151,000

151,000

80%

47,000
2,919,691

31,280
2,317,696

67%
79%

47,000 100%
3,100,000 106%

44,000
2,980,638

44,000
1,388,258

0
1,592,380

94%
96%

80130 Szkoy zasadnicze


80133 Szkoy pomaturalne i policealne
80134 Szkoy zawodowe specjalne

13

80142

80145 Komisje egzaminacyjne


80146 Placwki doksztacania i doskonal.
80195 Pozostaa dziaalno

851

Ochrona zdrowia
85111
85121
85141
85149
85153

Szpitale oglne
Lecznictwo ambulatoryjne
Ratownictwo medyczne
Programy polityki zdrowotnej
Zwalczanie narkomanii
Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz wiadczenia dla
85156
osb nie objtych obowizkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
Bezrobotni
placwki

14

853

Opieka spoeczna
85301
85302
85304
85316

15

Placwki opiekuczo-wychowawcze
( Domy dziecka)
Domy pomocy spoecznej
Rodziny zstpcze
Zasiki rodzinne, pielgnacyjne i
wychowawcze

85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie


Zespoy ds. orzekania o stopniu
niepenosprawnoci
85324 PFRON
85333 Powiatowe urzdy pracy
85321

581,866

21,185,172
0
581,866

115%
0%
107%

180,700 109%

187,928

187,928

104%

73%

369,700

96%

384,488

384,488

104%

72%

263,600

94%

257,999

257,999

98%

4,000

4,000

121%

100,000

100,000

119%

40,000

40,000

2,213,000

3,300

Strona 3

83,900 100%
276,900
6,259,039
130,000
60,000
100,000
3,461,539
4,000

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2,213,000

0
0
0
0
0

2,074,080

14%
35%
0%
0%
0%
0%
0%
88%

99%
91%

15

28,226
17,038

23,695
0

84%
0%

28,226 100%
17,038 100%

0
4,765

0
4,765

0
0

0%
28%

6,633,348

5,165,492

78%

6,740,065 102%

6,693,703

6,693,703

99%

2,873,932

2,211,123

77%

2,909,500 101%

2,996,785

2,996,785

103%

1,118,141

822,097

74%

1,094,100

98%

1,137,864

1,137,864

104%

1,035,809
1,086,100
303,109

843,135
842,369
289,354

81%
78%
95%

1,109,100 107%
1,107,900 102%
303,109 100%

1,164,555
1,152,216
30,000

1,164,555
1,152,216
30,000

0
0
0

105%
104%
10%

206,001

155,242

75%

206,100 100%

212,283

212,283

103%

10,256

2,172

21%

10,256 100%

0%

187,500

9,793

5%

105,000

56%

0%

187,500

9,793

5%

105,000

56%

0%

89,900

74,276

83%

89,900 100%

68,000

68,000

76%

44,900

34,143

76%

44,900 100%

21,000

21,000

47%

45,000
120,500

40,133
111,003

89%
92%

45,000 100%
120,500 100%

47,000

47,000

70,000

70,000

104%
58%

120,500

111,003

92%

120,500 100%

70,000

70,000

58%

Ogem

109,504,164

80,079,235

73%

110,623,468 101%

109,163,738

82,135,606 27,028,132

99%

Przychody
Rozchody

2,810,805

0%

2,810,805 100%

2,966,600

71%

113,434,273 101%

112,130,338

85334 Pomoc dla repatriantw


85395 Pozostaa dziaalno

Edukacyjna opieka
wychowawcza

854
85403
85406

16
85410
85411
85415

Specjalne orodki szkolnowychowawcze


Poradnie psychologicznopedagogiczne oraz inne poradnie
specjalistyczne
Internaty i bursy szkolne
Domy wczasw dziecicych
Pomoc materialna dla uczniw

85417 Szkolne schroniska modzieowe

85495 Pozostaa dziaalno


Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska
90095 Pozostaa dziaalno
Kultura i ochrona dziedzictwa
921
narodowego
900

17

18

Pozostae zadania w zakresie


kultury
92116 Biblioteki
92105

926
19

21
22

Kultura fizyczna i sport


92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej


i sportu

SUMA BILANSUJCA
plan wg zestawienia

112,314,969

80,079,235

109504164
0

80079235
0

Strona 4

2,966,600
85,102,206 27,028,132

#####
106%
99%

PROJEKTOWANE: Dochody i wydatki budetu Powiatu Kodzkiego na rok 2004


Wersja po korektach dochodw i wydatkw z 12.12.2003r. Wg propozycji WFB
DOCHODY
Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie

3
Rolnictwo i owiectwo

Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby


rolnictwa
O1021 Inspekcja Weterynaryjna
O1005

Lenictwo

O20

O2001 Gospodarka lena-wypaty ekwiwalent.


O2001 Inwentaryzacja stanu lasw
O2002 Nadzr nad gosp. Leln

Transport i czno

600

60014 Drogi publiczne powiatowe


60078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych

630

Turystyka
63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki


63095 Wnioski WRLiROW
63095 Pozostaa dziaalno ( promocja)

Gospodarka mieszkaniowa

700

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami

w tym
zadania zlecone
mienie powiatu
Dziaalno usugowa

710
71013

Prace geodezyjne i kartograf. /nieinwestycyjne/

71014

Opracowania geodezyjne
71015 Nadzr budowlany

Administracja publiczna

750
75011
75019
75020
75045

Urzdy wojewdzkie
Rady powiatw
Starostwa powiatowe
Komisje poborowe

i kartograficzne

Ogem
przewidywan
e dochody za
2003r.

Ogem
dochody
2004r.

%
5/4 )

4
184,635

5
10,000

30,000
154,635

10,000

133,700

242,813

110,000

242,813

Ogem
wydatki
( przewidywan
sztywne na
e wydatki
2004r.
2003r.

6
5.4%
33.3%
0.0%
181.6%
220.7%

biece

Ogem
wydatki na
2004r.

inwestycy.

10

8
10,000

30,000
154,635

10,000

137,903

284,013

109,513

242,813

242,813

11,700

28,390
4,707,411

29,500
2,889,529

11,700
29,500

1,332,700

4,222,229

4,707,411

2,889,529

1,332,700

4,222,229

103.9%
89.7%
89.7%

226,300

89.8%

74,300
2,000

93.4%

150,000

87.0%
80.2%
80.2%

11
10,000

12
5.4%

10,000
0

33.3%
0.0%
206.0%
221.7%

284,013

186,384
169,464

118,575

0.0%
33.3%
63.6%

167,191

50,000

29.9%

252,060

24,300

202,000

74,601

5,000

6.7%

79,560

24,300

50,000
2,000

139,000

111,419

111,419

139,000

111,419

111,419

118,575

92,590

45,000

439,992

579,971

439,992

579,971

48.6%
131.8%
131.8%

49,000
390,992
573,205

19,619
560,352
485,424

40.0%
143.3%
84.7%

49,000
90,000
560,468

19,619
91,800
485,424

346,000

266,122

76.9%

346,000

45,000
182,205

35,184
184,118

1,288,747

1,053,955

370,389

381,455

78.2%
101.0%
81.8%
103.0%

883,858

631,500

34,500

41,000

71.4%
118.8%
Strona 5

%
11/7

7
184,635

23,700
355,848

Plan wydatkw
2004r.-wydatki
dodatkowe

172,500

150,000

485,424

40.0%
102.0%
86.6%

266,122

266,122

76.9%

45,000
169,468

35,184
184,118

35,184
184,118

9,824,901

9,510,425

370,389
542,169
8,877,843

381,455
547,200
8,540,770

34,500

41,000

78.2%
108.6%
97.8%
103.0%
100.9%
97.3%
118.8%

19,619
91,800

65,500

60,000

35,000

9,610,925

35,000

381,455
547,200
8,635,770
41,000

DOCHODY
Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie

Ogem
przewidywan
e dochody za
2003r.

Ogem
dochody
2004r.

%
5/4 )

Ogem
wydatki
( przewidywan
sztywne na
e wydatki
2004r.
2003r.

75095 Poz. dziaalno -wnioski WRLiROW

752
754

756

Obrona narodowa

500

500

500

500

5,454,540

4,801,586

75405 Komendy powiatowe policji


75406 Stra graniczna
Komendy powiatowe Pastwowej Stray
75411
Poarnej
75414 Obrona cywilna
75495 Pozostaa dziaal
Zarzdzanie Kryzysowe
OSIRIS
Bezpieczny powiat

Dochody od osb prawnych, fiz.i od


innych jedn. Nie posiadaj. Osob.
Prawnej
Udzia powiatw w podatkach stanowicych
75622
dochd budetu pastwa

757

75618 Wpywy z innych opat


Obsuga dugu publicznego

5,297,833

4,891,186

92.3%

2,600

Rne rozliczenia
75801 cz ow. sub. ogl. dla jed.. sam. teryt.
75803 cz wyrw.sub. ogl. dla powiatw
75806 cz drogowa sub.ogl. dla powiatw
75809 rozliczenia midzy jednostkami

90.0%

5,219,914

75,319
41,569

4,700,032
71,154
120,000
99,200

159.3%
238.6%

33,750

20,800

61.6%

208,349
79,050
106,815
22,484

3,362,000

11,394,761

338.9%

972,000

8,894,761

2,390,000
0

2,500,000

915.1%
104.6%

5,219,914

52,890,940

52,745,702

43,078,976

45,139,577

2,440,806

4,562,075

7,316,481

2,987,550

54,677

56,500

99.7%
104.8%
186.9%
40.8%
103.3%

w tym: kultura
zarzdzanie kryzysowe
owiata

inwestycy.

10

11

19,600
36,900

sport

Strona 6

%
11/7
12

5,500

500
500

29,600

26,277

75702 Obsuga papierw wartosciowych, kredytw i


poyczek jednostek samorzdu terytorialnego
75704 Rozliczenie porcze gwarancji

758

biece

Ogem
wydatki na
2004r.

5,500

75212 Pozostae wydatki obronne

Bezpieczestwo publiczne i ochrona


przeciwpoarowa

Plan wydatkw
2004r.-wydatki
dodatkowe

4,831,186
0
0

4,700,032
71,154
30,400
19,600

29,600
20,400

10,800

9,200

2,968,800

100,000

676,000

2,463,300
505,500

100,000

21,400

71,000

21,000

88.6%
0.0%

4,700,032
71,154
60,000
40,000

90.0%

20,000

89.0%

3,068,800

454.0%

2,563,300
505,500

379.2%

510,000

581,000

2715.0%

21,000

98.1%

28.8%
50.6%

0
676,000

0
0
21,400

14,000

14,000

7,000

7,000

DOCHODY
Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie

Ogem
przewidywan
e dochody za
2003r.

Ogem
dochody
2004r.

%
5/4 )

Ogem
wydatki
( przewidywan
sztywne na
e wydatki
2004r.
2003r.

75818 Rezerwy oglne i celowe

Owiata i wychowanie

801

80102 Szkoy podstawowe specjalne


80111 Gimnazja specjalne
80114
80120
80123
80130
80134

Zespoy ekonomiczno-administracyjne szk


Licea oglnoksztacce
Licea profilowane
Szkoy zasadnicze

Opieka spoeczna
85201

Placwki opiekuczo-wychowawcze ( Domy


dziecka)

39,168,290

38,219,288

3,570,523

3,747,028

3,747,028

104.9%

1,858,719

1,924,236

1,924,236

103.5%

10,548,313
1,172,907
19,232,009

10,540,079
1,255,825
19,761,191

10,540,079
1,255,825
19,761,191

653,189

647,610

647,610

0.0%
99.9%
107.1%
102.8%
99.1%

191,178

191,178

102.3%

398,124

102.5%
0.0%
102.2%
103.9%
111.9%

0
34

249,747

257,193

0.0%
103.0%

747,229

697,268

93.3%

139,219

186,829
549

500

4,440

2,766,868

2,825,250

553,868

91.1%

100.0%
21.5%
0.0%
#DIV/0!
0.0%

388,517
2,156
107,740
286,804

268,319

110,110
29,590

398,124
0
110,110
297,909

263,576

75,000

220,000

295,000

4,349,768

2,825,250

30,000,000

102.0%

0
2,136,768
0
0

30,000,000

32,825,250
30,000,000
0
0

754.6%
1404.0%

2,213,000

2,825,250

127.7%

2,213,000

2,825,250

2,825,250

127.7%

2,097,000

2,716,000

2,716,000

2,716,000

109,250

129.5%
94.2%

2,097,000

116,000

116,000

109,250

109,250

1,500

21,898,739

17,825,655

21,945,896

21,602,209

21,602,209

129.5%
94.2%
0.0%
98.4%

5,348,779

5,337,230

99.8%

5,126,290

5,094,000

5,094,000

99.4%

85195 Pozostaa dziaalno

852

949,002

12

38,410,501

55,000

placwki

560,000

84.7%

255,832

bezrobotni

11

510,000

105.0%

80195 Pozostaa dziaalno

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz


85156 wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
w tym:

10

50,000
73,500

268,319

85111 Szpitale oglne


85141 Ratownictwo medyczne
85149 Programy polityki zdrowotnej

1,351,780

268,319

Ochrona zdrowia

inwestycy.

%
11/7

70,000

80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego


oraz orodki doksztacania zawodowego
Orodki szkolenia,doksztaacania i
80142
doskonalenia kadr
80145 Komisje egzaminacyjne
80146 Placwki doksztacania i doskonal.
80147 Biblioteki pedagogiczne

851

biece

Ogem
wydatki na
2004r.

1,596,150

Szkoy zawodowe specjalne

80197 Gospodarstwa pomocnicze

Plan wydatkw
2004r.-wydatki
dodatkowe

Strona 7

DOCHODY
Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie

3,503,236

3,503,236

27,000
211,832

28,600
13,500

105.9%
6.4%

27,000
621,000

28,600
640,873

28,600
640,873

105.9%
103.2%

3,431,891

1,201,500

35.0%

3,678,159

3,650,588

3,650,588

99.3%

246,600

276,900

276,000

276,000

49,500

44,000

49,500

49,500

85333 Powiatowe urzdy pracy

3,038,608

875,100

3,388,662

3,325,088

3,325,088

85334 Pomoc dla repatriantw


85395 Pozostaa dziaalno

94,211
7,472

0
0

112.3%
110.0%
28.8%
0.0%
0.0%

229,600

45,000

120.2%
112.5%
98.1%
0.0%
0.0%

1,437,587

1,129,819

78.6%

7,558,368

7,125,809

46,936

56,407

120.2%

3,364,189

Edukacyjna opieka wychowawcza


85403 Specjalne orodki szkolno-wychowawcze
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz
85406
inne poradnie specjalistyczne

3,437,200

4,425
11,472

41,500

7,167,309

94.8%

3,484,445

3,484,445

103.6%

0.0%

1,217,167

1,252,650

1,252,650

102.9%

290,052

304,555

105.0%

1,102,556

949,334

949,334

86.1%

85411 Domy wczasw dziecicych

604,405

634,620

105.0%

1,252,167

1,232,130

85415 Pomoc materialna dla uczniw

357,141

387,141

85417 Szkolne schroniska modzieowe

127,844

134,237

11,208

0.0%
105.0%
0.0%

13,149

10,000

76.1%

13,149

10,000

76.1%

85495 Pozostaa dziaalno


Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

223,940

Kultura fizyczna i sport

0.0%

Strona 8

11,500

207,250
11,500

7.7%
92.5%
102.6%

0
48,000

37,000

200

98.4%

30,000

92105 Doynki
92116 Biblioteki

1,232,130
30,000

207,250

11,208

89,900

92105 Pozostae zadania w zakresie kultury

926

11

85410 Internaty i bursy szkolne

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki


90011
Wodnej

921

10

3,401,200

12,408,525

37,800

12,873,928

inwestycy.

%
11/7
12
96.6%
103.0%

Pozostae zadania w zakresie polityki


spoecznej

biece

Ogem
wydatki na
2004r.

12,335,500

85324 PFRON

900

5/4 )

Ogem
wydatki
( przewidywan
sztywne na
e wydatki
2004r.
2003r.
12,335,500

Zespoy ds. orzekania o stopniu


85321
niepenosprawnoci

854

12,770,406

85216 Zasiki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze


85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Ogem
dochody
2004r.

6
96.4%
1.1%

85202 Domy pomocy spoecznej


85204 Rodziny zstpcze

853

Ogem
przewidywan
e dochody za
2003r.

Plan wydatkw
2004r.-wydatki
dodatkowe

52,900

48,000

92,800

0
38,000

86,000

28,000

28,000

10,000

10,000
48,000

92,800

92,800

95.7%
75.7%
90.7%
100.0%

DOCHODY
Dzia Rozdzia

1
OOO

Wyszczeglnienie

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu


Wnioski rne w/s dotacji

Ogem
Przychody- kredyty
- kredyt na inwestycje
- kredyt na odsetki od kredytu 25 mln
- kredyt na dotacje dla ZOZ-w
- kredyt na spat starych kredytw
Rozchody, w tym:
- spata kredytw
- zaangaowana subwencja w 2002r.
- rozchody z tyt.poyczek
SUMA BILANSUJCA
DEFICYT przewidywany
DEFICYT planowany
zmiana deficytu w stosunku do planu

Ogem
przewidywan
e dochody za
2003r.

Ogem
dochody
2004r.

5/4 )

Ogem
wydatki
( przewidywan
sztywne na
e wydatki
2004r.
2003r.

7
0.0%

200

95,838,675 95,916,891
6,977,000

36,575,851
1,877,700
1,830,000
25,000,000
7,868,151

102,815,675 132,492,742

Wydatki dz.801
Wydatki dz.854
Razem wydatki
Dochody:
Subwencja
dochody wasne dz.801
dochody wasne dz.854
dochody wasne dz.758-pomoc
Razem dochody

10

11

100.1% 98,083,710 94,557,140 31,589,402


524.2%

1,877,700 128,024,242

4,183,032
3,078,715
1,104,317

4,468,500
4,468,500

128.9% 102,266,742

99,025,640

657,648

2003r.2003r.-plan
2004r.projek
przewidywan
stan na
WFB
y
10.12.03r.
38,410,501 39,168,290 39,550,599
7,558,368
7,167,309
7,842,929
45,968,869 46,335,599 47,393,528

45,139,577
1,351,780
1,129,819
36,900
47,658,076

inwestycy.

92,800
0

-2,245,035
-2,902,683 -32,107,351

43,102,376
1,596,150
1,437,587
35,100
46,171,213

biece

Ogem
wydatki na
2004r.

92,800
0

Sporzdzi: Janina Gunia

Finansowanie dz.801 i 854

92,800

Plan wydatkw
2004r.-wydatki
dodatkowe

43,102,376
1,486,515
1,343,319
35,100
45,967,310

Strona 9

%
11/7
12
100.0%
130.5%

4,468,500
4,468,500
0
0

106.8%
145.1%
0.0%

31,589,402
1,877,700
33,467,102

132,492,742
132,492,742

129.6%

DOCHODY
Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie

3
D-W

Ogem
przewidywan
e dochody za
2003r.
4
202,344

Ogem
dochody
2004r.
5
1,322,477

%
5/4 )

Ogem
wydatki
( przewidywan
sztywne na
e wydatki
2004r.
2003r.

6
-1,426,218

Potencjalna dotacja z SAPARDU do otrzymania w 2004r. 596,000

Strona 10

Plan wydatkw
2004r.-wydatki
dodatkowe
biece

inwestycy.

Ogem
wydatki na
2004r.

10

11

%
11/7
12

Zacznik nr 2
do Uchway Budetowej Powiatu Kodzkiego na 2010 r. Nr XLIII/571/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDETU POWIATU KODZKIEGO NA ROK 2010 WG DZIAW I ROZDZIAW


Wydatki na w tym:
programy
finansowane
wiadczenia z udziaem
na rzecz
rodkw, o wynagrodzenia
osb
ktrych
i skadki od
fizycznych mowa w art. nich naliczane
5 ust. 1 pkt 2
i 3 (poz.

w tym :

Dzia

Wyszczeglnienie

Rozdzia

Ogem
wydatki
(poz. 5+17)

Wydatki
biece
(poz. 6+ 9+
10+ 11+ 16)

Wydatki
jednostek
wynagrodzenia
budetowych
i skadki od
(poz. 7+ 8)
nich naliczane

pozostae
wydatki na
realizacj
zada
statutowych

Dotacje na
zadania
biece

w tym:

pozostae
wydatki

na programy
finansowane z
wiadczenia Obsuga dugu Wydatki
udziaem
na rzecz
publicznego majtkowe
rodkw, o
osb
ktrych mowa
fizycznych
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

dotacje

12+13+14+15)

1
010

O1005

630

366,282
310,721
55,561
8,164,985
7,738,310
426,675
63,006

366,282
310,721
55,561
4,814,070
4,814,070
0
63,006

83,061
27,500
55,561
4,790,470
4,790,470
0
16,800

63,006

63,006

16,800

Gospodarka mieszkaniowa

392,107

392,107

392,107

59,051

333,056

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

392,107

392,107

392,107

59,051

333,056

0
0
0
0

Drogi publiczne powiatowe


Usuwanie skutkw klsk ywioowych

Turystyka
63003

700
70005

1
2
710
71012

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

w tym
zadania zlecone
mienie powiatu
Dziaalno usugowa
Orodki dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej

78,561

4,500

23,000

1,412,310

3,378,160

1,412,310

3,378,160

16,800

283,221
283,221

55,561

23,600
23,600

190,000
202,107
869,560

190,000
202,107
869,560

24,564
34,487
599,000

200,000

200,000

200,000

200,000

165,436
167,620

270,560

0
0
0
0
0
0
46,206

65,000

65,000

65,000

65,000

71014

Opracowania geodezyjne

33,000

33,000

33,000

33,000

71015

Nadzr budowlany

571,560
14,251,638
416,414
405,070
563,191
12,407,203
57,000

571,560
13,361,160
416,414
0
563,191
11,921,795
57,000

571,560
12,789,259
416,414
0
12,430
11,912,915
57,000

Administracja publiczna
75011

Urzdy wojewdzkie

75018
75019
75020
75045

75075
75095

Urzdy marszakowskie
Rady powiatw
Starostwa powiatowe
Kwalifikacja wojskowa
Dziaalno informacyjna i kulturalna
prowadzona za granic
Promocja jedn.samorzdu terytorialnego
Pozostaa dziaalno

75212

Obrona narodowa

75058

75404
75406

4,614,791

9,000

559,641

416,414
12,430
4,194,213
22,648

550,761
8,880

0
3,260
0
0
0
0
0

45,500

45,500

2,000

43,500

354,000
3,260

345,000
0

3,000

342,000

9,000

1,600

1,600

1,600

1,600

11,923,420

7,919,420

7,456,527

780,027

40,000

422,893

20,000
20,000

20,000
20,000

0
0

11,731,076

7,727,076

7,304,183

3,000
139,444
9,900
3,132,800

3,000
139,444
9,900
3,132,800

3,000
139,444
9,900
0

Obsuga papierw wartosciowych, kredytw i


poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

3,132,800

3,132,800

Rne rozliczenia

3,912,707

3,912,707

3,912,707

Komendy wojewdzkie Policji

Stra Graniczna
Komendy powiatowe Pastwowej Stray
Poarnej

75414
75421
75495

Obrona cywilna
Zarzdzanie kryzysowe
Pozostaa dziaalno

Obsuga dugu publicznego


75702

8,174,468

45,500

75411

757

172,560

354,000
3,260

Bezpieczestwo publiczne i ochrona


przeciwpoarowa

754

399,000

7,718,702
34,352

6,676,500

16

18

3,350,915

1,261,464

2,924,240
426,675

1,261,464

26,206

20,000

26,206

20,000

3,260

890,478

723,978

405,070

405,070

485,408

318,908

0
0
3,260

20,000
20,000
6,671,556

632,627

4,944

3,000
134,500
9,900

3,260

3,912,707

4,004,000

4,004,000

4,004,000

4,004,000

0
0
422,893

0
0
0
0

3,132,800
3,132,800

0
0

17

Prace geodezyjne i kartograficzne


/nieinwestycyjne/
i kartograficzne

15

14
0

46,206

16,800

190,000
202,107
869,560

13
0

20,000

4,500

71013

750

758

20,000

Nadzr nad gospodark len


Transport i czno

12

20,000

O2002

20,000

11

20,000

Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby


rolnictwa

10

20,000

Gospodarka lena

60014
60078

20,000

O2001

600

20,000

Lenictwo

O20

752

3
Rolnictwo i owiectwo

0
6

Zacznik nr 2
do Uchway Budetowej Powiatu Kodzkiego na 2010 r. Nr XLIII/571/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.

Wydatki na w tym:
programy
finansowane
wiadczenia z udziaem
na rzecz
rodkw, o wynagrodzenia
osb
ktrych
i skadki od
fizycznych mowa w art. nich naliczane
5 ust. 1 pkt 2
i 3 (poz.

w tym :

Dzia

Wyszczeglnienie

Rozdzia

Ogem
wydatki
(poz. 5+17)

Wydatki
biece
(poz. 6+ 9+
10+ 11+ 16)

Wydatki
jednostek
wynagrodzenia
budetowych
i skadki od
(poz. 7+ 8)
nich naliczane

pozostae
wydatki na
realizacj
zada
statutowych

Dotacje na
zadania
biece

w tym:

pozostae
wydatki

na programy
finansowane z
wiadczenia Obsuga dugu Wydatki
udziaem
na rzecz
publicznego majtkowe
rodkw, o
osb
ktrych mowa
fizycznych
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

dotacje

12+13+14+15)

2
75818

3
Rezerwy oglne i celowe

10

11

12

3,912,707

3,912,707

3,912,707

160,000
50,000

160,000
50,000

160,000
50,000

160,000
50,000

0
0

2,065,849

2,065,849

2,065,849

2,065,849

500,000

500,000

500,000

500,000

636,858

636,858

636,858

636,858

3,912,707

13

15

14

16

17

18

5,209

300,000

w tym:
oglna
celowa:zarzdzanie kryzysowe
celowa: na zadania owiatowe - regulacja
pac, odprawy emerytalne, nagrody
celowa: na zadania owiatowe
wspfinansowane ze rodkw UE
celowa: na zadania pomocy spoecznej - DD DPS - regulacja pac, nagrody, odprawy,
standaryzacja w DPS - ach
celowa: na zadania owiatowe - poradnie
psychologiczno - pedagogiczne

Owiata i wychowanie

801
80102
80110
80111

Szkoy podstawowe specjalne


Gimnazja
Gimnazja specjalne

80120

Licea oglnoksztacce

80123
80130
80134

Licea profilowane
Szkoy zawodowe
Szkoy zawodowe specjalne

500,000

500,000

500,000

51,846,019
6,520,870
1,700,495
2,897,733
12,781,695
1,072,571
23,136,961
1,019,287

51,546,019
6,520,870
1,700,495
2,897,733
12,781,695
1,072,571
22,836,961
1,019,287

42,209,419
2,662,895
1,684,738
1,421,248
11,352,991
1,071,730
20,778,442
1,007,977

35,677,507
2,390,602
1,494,456

500,000

6,531,912

9,045,395
3,811,708
13,657

285,996
46,267
2,100

1,303,550

272,293
190,282
117,698

1,449,040

27,445

9,923,944

1,429,047

1,414,351

14,353

896,336
17,459,517
923,823

175,394
3,318,925
84,154

1,881,964

841
176,555
11,310

5,209
0
0
0
0
0
0
0

80140

Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego


oraz orodki doksztacania zawodowego

174,539

174,539

174,539

170,728

3,811

80142

Orodki szkolenia, doksztacania i


doskonalenia kadr

154,609

154,609

154,609

112,512

42,097

80144

Inne formy ksztacenia osobno niewymienione

1,156,004

1,156,004

674,629

628,765

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

80147
80148

Biblioteki pedagogiczne
Stowki szkolne

240,000
374,616
146,301
464,704

81,252
71,391

Pozostaa dziaalno

245,209
374,616
146,726
464,704

293,364
74,910

80195

245,209
374,616
146,726
464,704

5,000

459,704

Ochrona zdrowia

8,541,296

8,541,296

8,449,236

3,000

8,446,236

3,000

3,000

3,000

3,000

39,000

39,000

5,000

8,499,296

8,499,296

8,441,236

8,380,000
119,296
33,711,547

8,380,000
119,296
33,585,547

7,888,590

851
85117
85149

85156

Zakady opiekuczo- lecznicze i pielgnacyjnoopiekucze


Programy polityki zdrowotnej
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
w tym:
bezrobotni
placwki- wychowankowie

Pomoc spoeczna

852
85201

Placwki opiekuczo-wychowawcze
dziecka)

85202

Domy pomocy spoecznej

85204

Rodziny zastpcze

85218
85226
85233

Powiatowe centra pomocy rodzinie


Orodki adopcyjno-opiekucze
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

85295

Pozostaa dziaalno

853
85311

( Domy

Pozostae zadania w zakresie polityki


spoecznej
Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb
niepenosprawnych

45,864

474,675

6,700

240,000
425

92,060

0
5,209
0
0
0
0

5,209

0
5,000

34,000

8,441,236

58,060

8,380,000
61,236
23,121,612

8,380,000
61,236

58,060

16,385,767

6,735,845

7,871,590

5,025,235

3,545,673

18,379,638
5,026,300
2,210,722
182,760
6,577
16,960

18,270,638
5,026,300
2,210,722
182,760
6,577
16,960

16,339,018
419,300
1,314,522
0
6,577
16,960

11,288,060

5,810,570

5,810,570

5,419,307

4,734,036

685,271

72,100

128,748

128,748

56,648

31,837

24,811

72,100

4,520,560

4,943,375

0
0
1,000,000

245,818

629,182

125,000

126,000

1,479,562

2,268,800

546,055

31,500

5,050,958

1,916,000

15,620

153,000

4,380,500

0
73,500
895,000
0
0
0

419,300
1,132,734

300,000

181,788

1,200
182,760

6,577
16,960

6,363

312,800

31,500

17,000
109,000

73,500
245,818

629,182

302,300

10,500

20,000

0
7

Zacznik nr 2
do Uchway Budetowej Powiatu Kodzkiego na 2010 r. Nr XLIII/571/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.

w tym :

Dzia

Wyszczeglnienie

Rozdzia

Ogem
wydatki
(poz. 5+17)

Wydatki
biece
(poz. 6+ 9+
10+ 11+ 16)

384,000

384,000

384,000

334,160

58,000
5,239,822

58,000
5,239,822

58,000
4,920,659

52,938

5,062

4,315,101

605,558

11,269,599

11,269,599

7,618,122

5,703,570

1,914,552

81,221

81,221

81,221

77,029

4,192

Wydatki
jednostek
wynagrodzenia
budetowych
i skadki od
(poz. 7+ 8)
nich naliczane

pozostae
wydatki na
realizacj
zada
statutowych

Dotacje na
zadania
biece

Wydatki na w tym:
programy
finansowane
wiadczenia z udziaem
na rzecz
rodkw, o wynagrodzenia
osb
ktrych
i skadki od
fizycznych mowa w art. nich naliczane
5 ust. 1 pkt 2
i 3 (poz.

w tym:

pozostae
wydatki

dotacje

13

14

na programy
finansowane z
wiadczenia Obsuga dugu Wydatki
udziaem
na rzecz
publicznego majtkowe
rodkw, o
osb
ktrych mowa
fizycznych
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

12+13+14+15)

85324

Zespoy ds. orzekania o stopniu


niepenosprawnoci
PFRON

85333

Powiatowe urzdy pracy

85321

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

10

11

12

15

16

17

18

49,840

3,444,223

6,363

0
312,800

302,300

10,500

207,254

85401

wietlice szkolne

85403

Specjalne orodki szkolno-wychowawcze

2,601,381

2,601,381

749,187

608,690

140,497

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz


inne poradnie specjalistyczne

1,409,457

1,409,457

1,409,457

1,222,809

186,648

85410

Internaty i bursy szkolne

997,613

997,613

996,523

728,136

268,387

1,090

85411

Domy wczasw dziecicych

1,620,027

1,620,027

1,617,791

959,703

658,088

2,236

85415

Pomoc materialna dla uczniw

100,000

100,000

100,000

85417

Szkolne schroniska modzieowe


Orodki rewalidacyjno - wychowawcze

85421

Modzieowe orodki socjoterapii

121,084
1,618,097
2,637,596

120,784
0
2,560,036

300

85419

121,084
1,618,097
2,637,596

0
0
0

85446

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

41,600

41,600

41,600

41,600

85495

Pozostaa dziaalno

41,523

41,523

41,523

41,523

Kultura i ochrona dziedzictwa


narodowego

302,230

302,230

30,500

2,000

28,500

258,730

13,000

Pozostae zadania w zakresie kultury

203,500

203,500

30,500

2,000

28,500

160,000

13,000

149,500
54,000
78,730
20,000
295,000

20,500
10,000
0
0
125,000

2,000

18,500

125,000

4,000

10,000

35,000

9,000

Kultura fizyczna i sport

149,500
54,000
78,730
20,000
295,000

0
0
0
0
0

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

200,000

200,000

30,000

92695

Pozostaa dziaalno

95,000
154,874,366
9,367,804
164,242,170

95,000
146,202,973

95,000
117,305,287

3,132,800

8,671,393

5,989,442

921
92105

53,103

0
1,826,126

26,068

67,681
1,618,097

2,054,100

505,936

77,560

0
0

w tym:
na kultur
na rolnictwo
92116

Biblioteki

92120

Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

926

Ogem
Rozchody
SUMA BILANSUJCA

78,730
20,000

72,000

53,000

170,000

30,000

170,000

72,000

23,000

79,503,709

37,801,578

17,652,068

6,745,343

0
1,367,475

548,118

671,097

23,260

125,000

Zestawia: Janina Kapic


WFB.BP2