You are on page 1of 3

UCHWAŁA NR XLIV/527/10 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Świdnicy Na podstawie art.18 ust.

 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: § 1. Skwerowi położonemu u zbiegu ulic Muzealnej, Stefana Żeromskiego i Zamkowej, nadaje się nazwę: Skwer Lecha Kaczyńskiego. § 2. Położenie skweru o którym mowa w § 1 określa załącznik graficzny nr 1 do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy Michał Ossowski UZASADNIENIE W związku z tragiczną śmiercią  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, celem uczczenia jego pamięci, skwerowi (działce nr 21/2, obręb 4, arkusz mapy 10), położonemu u zbiegu ulic Muzealnej, Stefana Żeromskiego i Zamkowej proponuje się  nadać jego imię. Lech Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 r. w Warszawie, zm. 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku) - polski polityk, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005 - 2010, prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 1992-1995, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Jerzego Buzka w latach 2000-2001, prezydent Warszawy w latach 2002-2005. Współtwórca i doradca pierwszej Solidarności w 1980 r., internowany w stanie wojennym w 1981 roku, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, współzałożyciel partii Prawo i Sprawiedliwość i jej pierwszy prezes, senator I kadencji oraz poseł na Sejm I i IV kadencji. Był doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem nadzwyczajnym UKSW i UG, specjalistą w zakresie prawa pracy. Zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w drodze na obchody 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Nadanie nazwy, wnioskowanej przez grupę radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Świdnicy, stanowić będzie symboliczne upamiętnienie tragicznych okoliczności śmierci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką Marią oraz 94 innymi osobami elity politycznej Polski i członkami załogi samolotu.
ID: CXKQD-AZSCJ-IXBKN-FOUDF-AFJCY. Podpisany. Strona Załącznik do Uchwały Nr 1 / 3 XLIV/527/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 23 kwietnia 2010 r.

Michał Ossowski UZASADNIENIE W związku z tragiczną śmiercią  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, celem uczczenia jego pamięci, skwerowi (działce nr 21/2, obręb 4, arkusz mapy 10), położonemu u zbiegu ulic Muzealnej, Stefana Żeromskiego i Zamkowej proponuje się  nadać jego imię. Lech Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 r. w Warszawie, zm. 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku) - polski polityk, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005 - 2010, prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 1992-1995, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Jerzego Buzka w latach 2000-2001, prezydent Warszawy w latach 2002-2005. Współtwórca i doradca pierwszej Solidarności w 1980 r., internowany w stanie wojennym w 1981 roku, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, współzałożyciel partii Prawo i Sprawiedliwość i jej pierwszy prezes, senator I kadencji oraz poseł na Sejm I i IV kadencji. Był doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem nadzwyczajnym UKSW i UG, specjalistą w zakresie prawa pracy. Zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w drodze na obchody 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Nadanie nazwy, wnioskowanej przez grupę radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Świdnicy, stanowić będzie symboliczne upamiętnienie tragicznych okoliczności śmierci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką Marią oraz 94 innymi osobami elity politycznej Polski i członkami załogi samolotu. Załącznik do Uchwały Nr XLIV/527/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 23 kwietnia 2010 r. Zalacznik1 załącznik graficzny nr 1

ID: CXKQD-AZSCJ-IXBKN-FOUDF-AFJCY. Podpisany.

Strona 2 / 3

innymi osobami elity politycznej Polski i członkami załogi samolotu. Załącznik do Uchwały Nr XLIV/527/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 23 kwietnia 2010 r. Zalacznik1 załącznik graficzny nr 1

ID: CXKQD-AZSCJ-IXBKN-FOUDF-AFJCY. Podpisany.

Strona 3 / 3