You are on page 1of 41

UCHWAA NR XLII/276/2010 RADY GMINY JERZMANOWA z dnia 19 kwietnia 2010 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu grniczego Gogw GbokiPrzemysowy w granicach administracyjnych gminy Jerzmanowa. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pn. zm.), oraz art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i grnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z pn. zm.), w zwizku Uchwa Nr VIII/54/2007 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu grniczego Gogw Gboki-Przemysowy w granicach administracyjnych gminy Jerzmanowa, po stwierdzeniu Uchwa Nr XLII/275/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 kwietnia 2010 r. zgodnoci projektu planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Jerzmanowa (Uchwaa Nr XI/69/2007 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26 czerwca 2007 r.), Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co nastpuje: Rozdzia 1. USTALENIA OGLNE 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu grniczego Gogw GbokiPrzemysowy w granicach administracyjnych gminy Jerzmanowa, zwany dalej planem miejscowym, obejmuje obszar o powierzchni okoo 1944 ha, pooony w pnocnej czci gminy. 2. Szczegowy przebieg granic obszaru objtego planem przedstawia rysunek planu miejscowego w skali 1:2000, stanowicy zacznik nr 1 do niniejszej uchway i bdcy jej integraln czci. 3. Zacznikami do niniejszej uchway s: 1)rysunek planu miejscowego, o ktrym mowa w ust. 2 - zacznik nr 1; 2)rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag - zacznik nr 2; 3)rozstrzygnicie o sposobie realizacji, zapisanych w planie miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - zacznik nr 3. 4. Ilekro w niniejszej uchwale jest mowa o: 1)budynkach termin ten naley rozumie zgodnie z definicj zawart w przepisach o statystyce publicznej, w tym obejmujcy take wiaty, jednake z wyczeniem silosw i zbiornikw, w tym zaliczanych do budowli rolniczych na podstawie rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej z dnia 7 padziernika 1997 r. w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877); 2)dachu typu 45o naley przez to rozumie dach kryty symetrycznymi gwnymi poaciami o nachyleniu rwnym 45o (z tolerancj 2o), w ktrym dopuszcza si pokrycie do 30% powierzchni rzutu budynku w inny sposb, np.: tarasami, lukarnami, daszkami o innym nachyleniu; 3)dachu typu ssiedzkiego naley przez to rozumie dach w formie jak na budynku usytuowanym w bezporednim ssiedztwie przy tej samej drodze, w ktrym dopuszcza si pokrycie do 30% powierzchni rzutu budynku w inny sposb, np.: tarasami, lukarnami, daszkami o innym nachyleniu, z zastrzeeniem, e jeeli wystpuj obiekty zabytkowe, naley si kierowa wycznie form dachu tych obiektw; 4)istniejcych budynkach lub obiektach - naley przez to rozumie takie obiekty i budynki, ktre istniay w dniu wejcia w ycie niniejszej uchway, oraz te, ktre zostay zrealizowane zgodnie z pozwoleniem na budow lub zgoszeniem odpowiednio wydanym lub zoonym przed tym terminem, a w odniesieniu do obiektw nie wymagajcych pozwolenia lub zgoszenia, te ktre wzniesiono przed tym terminem;

Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany

Strona 1

5)kategorii terenu naley przez to rozumie przeznaczenie i sposoby zagospodarowania oznaczone na rysunku planu miejscowego okrelonym symbolem literowym i zdefiniowane w rozdziale II, a w odniesieniu do terenw drg w rozdziale I w 9; 6)nieuciliwym obiekcie lub nieuciliwej usudze lub nieuciliwej dziaalnoci - naley przez to rozumie takie nieuciliwe obiekty lub nieuciliwe usugi lub nieuciliwe dziaalnoci, ktre w miejscu lokalizacji nie spowoduj naruszenia wymaga wynikajcych z okrelonych w obowizujcych przepisach standardw jakoci rodowiska dla danych typw przeznaczenia obszarw i ich zagospodarowania; 7)nowych budynkach lub obiektach naley przez to rozumie takie, ktre bd zrealizowane zgodnie z pozwoleniem na budow wydanym w oparciu o niniejsz uchwa lub zgoszeniem zoonym po jej wejciu w ycie, a w odniesieniu do obiektw nie wymagajcych pozwolenia lub zgoszenia te, ktre bd wzniesione po tym terminie; 8)obiektach chronionych naley przez to rozumie mieszkania oraz usugi chronione; 9)terenie, zwanym zamiennie jednostk terenow naley przez to rozumie cz obszaru planu miejscowego wyznaczon liniami rozgraniczajcymi na rysunku planu miejscowego, o danej kategorii przeznaczenia i okrelonych zasadach zagospodarowania, oznaczon odpowiednim symbolem literowo-cyfrowym, z zastrzeeniem, e termin teren zosta zastosowany take w nieco innym znaczeniu: a) w wyraeniu teren grniczy zaczerpnitym z ustawy Prawo geologiczne i grnicze, b) w nawizaniu do przepisw o ochronie rodowiska dotyczcych dopuszczalnych poziomw haasu, c) w wyraeniu rzeba terenu, d) w wyraeniu powierzchnia terenu, e) w wyraeniach zagospodarowania terenu lub uytkowania terenu zaczerpnitych z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, f) w wyraeniu powierzchnia terenu biologicznie czynna, ktry naley rozumie zgodnie z definicj zawart w przepisach prawa budowlanego, g) w wyraeniu teren zamknity zaczerpnitego z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; 10)usugach chronionych naley przez to rozumie obiekty, dla ktrych w przepisach ochrony rodowiska ustalono standardy jakoci rodowiska takie jak dla zabudowy mieszkaniowej lub wysze, w tym w szczeglnoci dla szpitali, domw opieki spoecznej oraz budynkw zwizane ze staym lub czasowym pobytem dzieci i modziey; 11)wysokoci naley przez to rozumie: a) w przypadku budynkw pionow odlego liczon zgodnie z przepisami prawa budowlanego, b) w przypadku obiektw budowlanych nie bdcych budynkami usytuowanych na gruncie pionow odlego od poziomu gruntu do najwyszego punktu tego obiektu, c) w przypadku obiektw budowlanych nie bdcych budynkami usytuowanych na budynkach pionow odlego od miejsca mocowania do najwyszego punktu tego obiektu; 12)zabudowie naley przez to rozumie budynek lub budynki, z zastrzeeniem, e ten termin, zastosowany w wyraeniach frazeologicznych, ktre zostay zdefiniowane w ustawach lub wydanych na ich podstawie rozporzdzeniach, zachowuje znaczenie nadane mu przez te definicje. 2. 1. Na rysunku planu miejscowego wystpuj nastpujce oznaczenia, umoliwiajce lokalizacj obowizujcych ustale planu miejscowego: 1)granica obszaru objtego planem miejscowym; szczegowy przebieg tej granicy okrelaj linie rozgraniczajce, o ktrych dalej mowa w pkt. 4, przebiegajce wzdu wewntrznej krawdzi linii oznaczajcej granic obszaru planu miejscowego; granica ta wraz z granic, o ktrej mowa w pkt 2, okrela obszar, na ktrym obowizuj ustalenia niniejszej uchway; 2)granica opracowania przebiegajca po granicy gminy; 3)granice obrbw geodezyjnych; penice funkcje linii rozgraniczajcych, o ktrych mowa w pkt 4; 4)linia rozgraniczajca tereny o rnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;
Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany Strona 2

5)granica siedlisk objtych Dyrektyw Siedliskow Unii Europejskiej; 6)granice pozostaych cennych przyrodniczo siedlisk; 7)granica 50 m strefy sanitarnej od czynnego cmentarza; 8)granica strefy A cisej ochrony konserwatorskiej; 9)granica strefy B ochrony konserwatorskiej; 10)granica strefy OW archeologicznej ochrony konserwatorskiej; 11)granica strefy K ochrony krajobrazu kulturowego; 12)obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkw; 13)obiekt zabytkowy podlegajcy ochronie na mocy ustale planu miejscowego; 14)orientacyjny zasig stanowiska archeologicznego o powierzchni do 1 ara podlegajcego ochronie na mocy ustale planu miejscowego; 15)orientacyjny zasig stanowiska archeologicznego o powierzchni powyej 1 ara do 0,5 ha podlegajcego ochronie na mocy ustale planu miejscowego; 16)orientacyjny zasig stanowiska archeologicznego o powierzchni powyej 0,5 ha podlegajcego ochronie na mocy ustale planu miejscowego; 17)stanowisko archeologiczne archiwalne o nieokrelonej powierzchni podlegajce ochronie na mocy ustale planu miejscowego; 18)obowizujca podstawowa linia zabudowy; 19)obowizujca stykowa linia zabudowy; 20)nieprzekraczalna linia zabudowy; 21)granica zoa rudy miedzi i jego nazwa; 22)granica zoa kruszywa naturalnego i jego nazwa; 23)granica obszaru wyeksploatowanego zoa kruszywa naturalnego przewidzianego do rekultywacji; 24)granica terenu grniczego utworzonego dla eksploatacji zoa miedzi; 25)granica obszaru grniczego utworzonego dla eksploatacji zoa miedzi; 26)granica terenu grniczego utworzonego dla eksploatacji zoa kruszywa naturalnego; 27)granica obszaru grniczego utworzonego dla eksploatacji zoa kruszywa naturalnego; 28)granica pomidzy zasigiem I i II kategorii terenu grniczego; 29)granica pomidzy zasigiem I i II strefy sejsmicznej LGOM; 30)granica strefy, w ktrej zakazuje si realizacji budowli rolniczych, a take innych obiektw budowlanych, ktre mogyby w przyszoci ogranicza lokalizacj sieci infrastruktury technicznej, w tym napowietrznych linii wysokiego napicia; 31)granica strefy, w ktrej zakazuje si realizacji obiektw budowlanych, z wyjtkiem sieci infrastruktury technicznej, ktre nie bd kolidowa z lokalizacj w przyszoci dwujezdniowej drogi klasy G; 32)linia elektroenergetyczna wysokiego napicia 220 kV wraz ze stref ogranicze w uytkowaniu, o szerokoci po 35 m od osi linii; 33)linia elektroenergetyczna wysokiego napicia 110 kV wraz ze stref ogranicze w uytkowaniu, o szerokoci po 15 m od rzutu poziomego skrajnych przewodw linii; 34)gazocig wysokiego cinienia 6,3 MPa DN 300 wraz ze stref ogranicze w uytkowaniu, o szerokoci po 35 m od zewntrznej cianki gazocigu; 35)gazocig wysokiego cinienia 6,3 MPa DN 100, ktrego strefa ogranicze w uytkowaniu zawiera si w strefie gazocigu wysokiego cinienia 6,3 MPa DN 300, o ktrym mowa w pkt 34;

Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany

Strona 3

36)nieczynny gazocig DN 100, ktrego strefa ogranicze w uytkowaniu zawiera si w strefie gazocigu wysokiego cinienia 6,3 MPa DN 300, o ktrym mowa w pkt 34; 37)istniejcy rurocig wody deszczowo-przemysowej; 38)planowany kabel optotelekomunikacyjny; 39)planowany rurocig wody pitnej; 40)planowany rurocig wody deszczowo-przemysowej; 41)planowany gazocig wysokiego cinienia 6,3 MPa DN do 300 wraz ze stref kontrolowan, o szerokoci po 3 m od osi gazocigu; 42)kategorie terenw o tym samym przeznaczeniu i sposobach zagospodarowania oznaczone symbolami literowymi; 43)symbole terenw suce lokalizacji ustale niniejszej uchway na rysunku planu miejscowego. 2. Za szczegowy przebieg granic i linii wyznaczonych na rysunku planu miejscowego naley przyjmowa: 1)granice dziaek geodezyjnych na odcinkach, na ktrych te granice i linie pokrywaj si (i s rwnoczenie rwnolege do linii oznaczonych na rysunku planu miejscowego); 2)osie linii oznaczone na rysunku planu miejscowego w innych przypadkach ni wymienione w pkt 1. 3. W przypadku granic i linii oznaczonych lini i dodatkowymi graficznymi oznaczeniami, takimi jak koa lub inne znaki i figury geometryczne, przebieg granicy okrela wymieniona linia; zasad okrelon w ust. 2 stosuje si odpowiednio. 4. W przypadku, gdy granicy i linii, o ktrych mowa w ust. 3, towarzysz dwa lub wiksza liczba rnych oznacze graficznych oznacza to, e ta linia stanowi granice odpowiednio dwch lub wikszej liczby wydziele 5. Pozostae, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku planu miejscowego, maj charakter informacyjny i nie s ustaleniami niniejszej uchway. 6. Symbole terenw skadaj si z czterech nastpujcych czonw: 1)pierwszy czon tworzy litera G, ktra informuje o pooeniu danej jednostki terenowej w granicach terenu grniczego Gogw Gboki-Przemysowy; 2)drugi czon tworzy litera okrelajca lokalizacj danej jednostki terenowej w obrbie geodezyjnym na obszarze planu miejscowego, przy czym: a) liter B oznaczono tereny znajdujce si w obrbie geodezyjnym Bdzw, b) liter A oznaczono tereny znajdujce si w obrbie geodezyjnym Jaczw, c) liter J oznaczono tereny znajdujce si w obrbie geodezyjnym Jerzmanowa, d) liter K oznaczono tereny znajdujce si w obrbie geodezyjnym Kurowice-Moda, e) liter U oznaczono tereny znajdujce si w obrbie geodezyjnym Kurw May, f) liter oznaczono tereny znajdujce si w obrbie geodezyjnym agoszw May, g) liter S oznaczono tereny znajdujce si w obrbie geodezyjnym Smardzw; 3)trzeci czon tworzy liczba, bdca numerem porzdkowym w ramach obrbu geodezyjnego i danej kategorii terenu; 4)czwarty czon tworz litery, bdce symbolem kategorii terenu o danym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, okrelonej w 9 oraz w rozdziale II. 7. Ustalenia dla poszczeglnych obszarw i obiektw na obszarze objtym planem miejscowym, umieszczone s w rozdziaach: I. Ustalenia oglne i III. Ustalenia kocowe, zawierajcych regulacje o charakterze oglnym, oraz w rozdziale II. Przepisy szczegowe, w tym dotyczce przeznaczenia terenw innych ni drogi i przejcia piesze, zawierajcym regulacje o charakterze szczegowym dla poszczeglnych kategorii terenw, innych ni drogi, ulice i przejcia piesze, a take zostay zawarte na rysunkach planu miejscowego.

Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany

Strona 4

8. Ustalenia niniejszej uchway nie odnosz si do przeznaczenia i zagospodarowania terenu kategorii IS stanowicego teren zamknity. 3. 1. 1. Na obszarze planu miejscowego obowizuj ustalenia dotyczce zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wymienione w nastpnych ustpach. 2. Na obszarze planu miejscowego zostay zidentyfikowane fragmenty cennych przyrodniczo siedlisk ujtych w zaczniku nr 1 do Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej, wymienione poniej: 1)niowy g jesionowo - olszowy stanowisko 11.S-UE zlokalizowane w obrbie geodezyjnym Kurw May; 2)siedliska kserotermiczne, ciepolubne murawy napiaskowe - 6 stanowisk: a) 1.S-UE stanowisko zlokalizowane czciowo w obrbie geodezyjnym Kurowice-Moda, czciowo poza granica gminy Jerzmanowa, b) 2.S-UE stanowisko zlokalizowane w obrbie geodezyjnym Kurowice-Moda, c) 3.S-UE stanowisko zlokalizowane w obrbie geodezyjnym Jaczw, d) 5.S-UE stanowisko czciowo zlokalizowane w obrbie geodezyjnym Jaczw, czciowo w obrbie geodezyjnym Smardzw, e) 6.S-UE stanowisko zlokalizowane w obrbie geodezyjnym Smardzw, f) 7.S-UE stanowisko zlokalizowane w obrbie geodezyjnym Smardzw; 3)napiaskowa murawa szczotlichowa stanowisko 10.S-UE zlokalizowane w obrbie geodezyjnym Smardzw. 3. Na obszarze planu miejscowego zostay zidentyfikowane fragmenty innych cennych przyrodniczo siedlisk, nie wymienionych w ust. 2: 1)wirownia z koloni lgow jaskki brzegwki 2 stanowiska: a) 1.S-G stanowisko zlokalizowane w obrbie geodezyjnym Jaczw, b) 2.S-G stanowisko zlokalizowane w obrbie geodezyjnym Smardzw; 2)kwana dbrowa stanowisko 4.S-G zlokalizowane w obrbie geodezyjnym Kurw May. 4. Zakazuje si w szczeglnoci zmiany sposobu uytkowania terenw, o ktrych mowa w ust. 2 i 3, oraz podejmowania innych dziaa mogcych doprowadzi do zniszczenia tych siedlisk. 5. Dla ochrony rde zbiorowego zaopatrzenia w wod oraz uj indywidualnych naley ustali moliwoci wystpienia przepyww wd pomidzy kompleksami wodononymi. 6. Dla potrzeb staej kontroli stanu rodowiska wodnego na obszarze zoowym, jako podstawy dziaa zapobiegawczych przed niekorzystnymi zmianami w rodowisku, naley wprowadzi monitoring dynamiki i jakoci wd podziemnych i powierzchniowych. 7. Na obszarach, na ktrych rzeba terenu i przebieg ciekw wodnych wskazuj na wystpowanie zagroenia lokalnymi podtopieniami lub gwatownymi spywami powierzchniowymi wd, w przyjmowanych rozwizaniach nakazuje si uwzgldnia moliwo wystpienia takich zagroe. 8. Naley zapewni dostp do roww dla sub odpowiedzialnych za ich eksploatacj. 9. Dopuszcza si zmian przebiegu roww, a take ich poszerzenie, przykrycie lub zarurowanie, pod warunkiem, e nie spowoduje to niepodanych zmian w stosunkach gruntowo-wodnych, a take nie bdzie kolidowao z istniejcym i nowym zainwestowaniem. 10. Dopuszcza si przebudow i rozbudow urzdze melioracyjnych; odnosi si to take do wd powierzchniowych na terenach kategorii WS, poprzez dopuszczenie przekraczania przez koryta tych wd linii rozgraniczajcych. 11. Dopuszcza si modernizacj zbiornikw wodnych. 12. Ewentualne uszkodzenia urzdze melioracyjnych dokonane w trakcie prowadzenia robt budowlanych lub innych robt ziemnych musz by usunite przed ich zakoczeniem, a urzdzeniom naley przywrci waciw sprawno funkcjonowania.

Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany

Strona 5

13. Na obszarze planu miejscowego zostay udokumentowane podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw nastpujce zoa rud miedzi: 1)zoe Gogw Gboki-Przemysowy przewidziane do eksploatacji; 2)zoe Gogw. 14. W zasigu oznaczonej na rysunku planu miejscowego strefy sanitarnej, o ktrej mowa w 2 ust. 1 pkt 7, przebiegajcej w odlegoci 50 m wok czynnego cmentarza, zakazuje si lokalizacji nowych zabudowa mieszkalnych, zakadw produkujcych artykuy ywnoci, zakadw ywienia zbiorowego bd zakadw przechowujcych artykuy ywnoci oraz nowych studni, uj wody ze rde i strumieni, sucych do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych. 15. W zasigu strefy sanitarnej przebiegajcej w odlegoci 150 m wok czynnego cmentarza, zakazuje si lokalizacji: 1)niepodczonych do sieci wodocigowej nowych zabudowa mieszkalnych, zakadw produkujcych artykuy ywnoci, zakadw ywienia zbiorowego bd zakadw przechowujcych artykuy ywnoci; 2)nowych studni oraz wykorzystywania wody ze rde i strumieni do picia oraz potrzeb gospodarczych. 16. W zasigu strefy sanitarnej przebiegajcej w odlegoci 500 m wok czynnego cmentarza zakazuje si zakadania nowych uj wody o charakterze zbiornikw wodnych, sucych jako rdo zaopatrzenia sieci wodocigowej w wod do picia i potrzeb gospodarczych. 17. Ze wzgldu na dopuszczalne poziomy haasu, o ktrych mowa w przepisach o ochronie rodowiska: 1)tereny kategorii MNi i MNn zalicza si do terenw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2)tereny kategorii UO i U zalicza si do terenw zabudowy zwizanej ze staym lub czasowym pobytem dzieci i modziey, lub do terenw domw opieki spoecznej; 3)tereny kategorii MU zalicza si do terenw mieszkaniowo-usugowych; 4)tereny kategorii MP i RM zalicza si do terenw zabudowy zagrodowej; 5)tereny kategorii UT, UTA i US zalicza si do terenw rekreacyjno-wypoczynkowych. 18. Dopuszcza si lokalizacj ekranw akustycznych wzdu drg oraz na obszarach innych obiektw, na obrzeu ktrych wystpuj przekroczenia norm akustycznych. 19. Uciliwo dla rodowiska istniejcych i planowanych obiektw rnych funkcji nie moe powodowa obnienia standardw dla ssiadujcych terenw, ktre przeznaczono dla obiektw chronionych. 20. Ograniczenie, o ktrym mowa w ust. 19, nie dotyczy obiektw, dla ktrych mona wyznaczy obszary ograniczonego uytkowania. 21. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi musz by sytuowane poza zasigiem uciliwoci powodujcych przekroczenie standardw jakoci rodowiska lub dopuszczone w ich zasigu, pod warunkiem zastosowania w tych obiektach rozwiza odpowiednio ograniczajcych te uciliwoci; dotyczy to w szczeglnoci uciliwoci wywoywanych ruchem na drogach publicznych oraz wewntrznych. 22. Na terenach, ktre przeznacza si pod zabudow mieszkaniow, lub na ktrych dopuszczono jej lokalizacj, inne sytuowane obiekty mog by wycznie nieuciliwe. 23. Dopuszcza si lokalizacj nowych nadawczych urzdze i obiektw radiowych oraz radiotelekomunikacyjnych, w tym dla telefonii komrkowej, tylko na terenach kategorii T oraz na terenach G.A.2UP i G.J.1RPO. 24. Dopuszcza si modernizacj istniejcych nadawczych urzdze i obiektw radiotelekomunikacyjnych, w tym zlokalizowanych na terenach nie wymienionych w ust. 23. radiowych oraz

25. Powierzchnie pokryte nawierzchniami utwardzonymi lub zabudowane powinny mie sprawnie funkcjonujce odwodnienie deszczowe. 26. Ustanawia si stref K ochrony krajobrazu kulturowego, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu miejscowego, obejmujc obszar znajdujcy si w obrbie geodezyjnym Jaczw. 27. Na obszarze objtym stref K ochrony krajobrazu kulturowego obwizuj nastpujce ustalenia:
Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany Strona 6

1)skala w tym wysoko nowej i nadbudowywanej zabudowy nie moe konkurowa z wystpujc w pobliu historyczn zabudow; 2)w nowej, a take w istniejcej zabudowie, w ktrej zmienia si bry budynku lub w inny sposb modernizuje si jej wygld zewntrzny, proporcje bry oraz formy i nachylenia dachw, a take detale, kolorystyka i zastosowane materiaw budowlanych winny nawizywa do pobliskiej historycznej zabudowy; 3)w nowej i modernizowanej zabudowie zakazuje si stosowania materiaw elewacyjnych kolidujcych z historycznym otoczeniem, w tym szczeglnie sidingw i paneli. 4. 1. Na obszarze planu miejscowego obowizuj ustalenia dotyczce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej wymienione w nastpnych ustpach. 2. Na mocy przepisw o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami ochronie podlegaj obiekty wpisane do rejestru zabytkw wymienione poniej i oznaczone na rysunku planu miejscowego nastpujcymi symbolami: 1)w obrbie geodezyjnym Jaczw: a) a-164/314/L - koci parafialny p.w. w. Apostow Szymona i Judy Tadeusza z XVI w., b) a-686/378/L - kostnica (mauzoleum na cmentarzu przykocielnym, z koca XVIII w.), c) a-404/355/L - kunia (ul. Gwna, przy nr 39, z XVIII/XIX w.); 2)w obrbie geodezyjnym Kurowice-Moda, we wsi Kurowice: a) k-693/385/L - dom mieszkalny (nr 17, z 1833 r.), b) k-694/386/L - dom mieszkalny (nr 12, z 1836 r.), c) k-695/387/La - stajnia (przy nr 7, z koca XIX w.), d) k-695/387/Lb - obora (przy nr 7, z XVIII/XIX w.), e) k-A/1069 - koci filialny p.w. Podwyszenia Krzya witego. 3. W rejestrze zabytkw ruchomych umieszczono: 1)z obrbu geodezyjnego Jaczw: a) wyposaenie kocioa parafialnego p.w. w. Apostow Szymona i Judy Tadeusza (nr rejestru 588/53), b) krzy pokutny w murze cmentarnym (kamienny, 1604 r., nr rejestru 588/53), c) figury patronw kocioa w. Apostoowie Szymon i Juda Tadeusz (drewniane, 1931 r.), d) figura w. Jana Nepomucena (murowana, z 1729 r., postument z 1778 r., nr rejestru 588/53), e) kapliczka przydrona (murowana, z XVIII, pooona w przy pnocnej granicy wsi, po zachodniej stronie drogi Polkowice-Gogw, nr rejestru 588/53), f) kapliczka przydrona (murowana, z XVIII w., pooona w pnocnej czci wsi w rozwidleniu drogi Polkowice-Gogw z ulic Gwn, nr rejestru 588/53); 2)z obrbu geodezyjnego Kurowice-Moda - rzeba w. Jana Nepomucena (z 1726 r., nr rejestru 591/162). 4. Na mocy ustale planu miejscowego obejmuje si ochron konserwatorsk obiekty wymienione poniej i oznaczone na rysunku planu miejscowego nastpujcymi symbolami: 1)w obrbie geodezyjnym Jaczw: a) a-01 - budynek mieszkalno-gospodarczy (ul. Ruszowicka 8, murowany, XVIII w., koniec XIX w.), b) a-02 - budynek gospodarczy (ul. Ruszowicka, przy nr 2, murowany, okoo 1901 r.), c) a-03 - dom mieszkalny (ul. Gwna nr 49, murowany, 4 w. XIX w.), d) a-04 - ogrodzenie (ul. Gwna, przy nr 49, murowane, 4 w. XIX w.), e) a-05 - budynek gospodarczy (ul. Gwna, przy nr 48-49, murowany, 4 w. XIX w.), f) a-06 - dom mieszkalny (ul. Gwna nr 48, murowany, 3 w. XIX w.), g) a-07 - dom mieszkalny (ul. Gwna nr 47, murowany, 4 w. XIX w.),
Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany Strona 7

h) a-08 - dom mieszkalny (ul. Gwna nr 4, murowany, 4 w. XIX w.), i) a-09 - budynek gospodarczy (ul. Gwna, przy nr 4, murowany, 4 w. XIX w.), j) a-10 - dom mieszkalny (ul. Gwna nr 5, murowany, 4 w. XIX w.), k) a-11 - budynek gospodarczy (ul. Gwna, przy nr 5, murowany, pocz. XX w.), l) a-12 - dom mieszkalny (ul. Gwna nr 46, murowany, 4 w. XIX w.), m) a-13 - dom mieszkalny (ul. Gwna nr 6, murowany, 4 w. XIX w.), n) a-14 - dom mieszkalny (ul. Krta nr 16, murowano-drewniany, 1 poowa XIX w.), o) a-15 - dom mieszkalny (ul. Gwna nr 7, murowany, 4 w. XIX w.), p) a-16 - dom mieszkalny (ul. Gwna nr 8, murowany, 4 w. XIX w.), q) a-17 - dom mieszkalny (ul. Gwna nr 9, murowany, 4 w. XIX w.), r) a-18 - budynek gospodarczy (ul. Gwna, przy nr 12, murowany, pocz. XX w.), s) a-19 - budynek gospodarczy (ul. Krta, przy nr 19, murowany, pocz. XX w.), t) a-20 - dom mieszkalny (ul. Krta nr 19, murowany, pocz. XX w.), u) a-21 - ogrodzenie (ul. Krta, przy nr 19, murowane, pocz. XX w.), v) a-22 - dom mieszkalny (ul. Krta nr 5, murowany, okoo 1915 r.), w) a-23 - dom mieszkalny (ul. Krta nr 4, murowany, 1870 r.), y) a-24 - dom mieszkalny (ul. Gwna nr 42, murowany, okoo poowa XIX w.), z) a-25 - dom mieszkalny (ul. Gwna nr 40, murowany, 4 w. XIX w.), ) a-26 - plebania, obecnie dom mieszkalny (ul. Gwna nr 38, murowany, 1818 r.), ) a-27 - budynek mieszkalno-gospodarczy (ul. Gwna 38, murowany, okoo poowy XIX w.), aa) a-28 - budynek gospodarczy (ul. Gwna, przy nr 38, murowany, okoo poowy XIX w.), ab) a-29 - gobnik (ul. Gwna, przy nr 37, murowano-szachulcowy, koniec XIX w.), ac) a-30 - dom mieszkalny (ul. Krta nr 1, murowany, 3 w. XIX w.), ad) a-31 - dom mieszkalny (ul. Dziakowa nr 5-6, murowany, 1836 r., okoo 1880 r.), ae) a-32 - dom mieszkalny (ul. Gwna nr 36, murowany, 4 w. XIX w.), af) a-33 - remiza (ul. Gwna, przy murze kocioa, murowana, pocz. XX w.), ag) a-34 - cmentarz przykocielny (zaoony XVI w.), ah) a-35 - mur cmentarny (kamienno-ceglany, XVI-XX w.), ai) a-36 - szkoa, obecnie dom mieszkalny (ul. Gwna nr 17, murowany, 4 w. XIX w.), aj) a-37 - dom mieszkalny (ul. Szkolna 24, pocz. XX w.), ak) a-38 - dom mieszkalny (ul. Szkolna 9, okoo poowy XIX w.), al) a-39 - dom mieszkalno-gospodarczy (ul. Gwna 32, murowany, 1861 r.), am) a-40 - budynek mieszkalno-gospodarczy (ul. Gwna nr 31, murowany, 3 w. XIX w.), an) a-41 - dom mieszkalno-gospodarczy (ul. Gwna nr 30, murowany, 3 w. XIX w., 1906 r.), ao) a-42 - ogrodzenie (ul. Gwna, przy nr 30, murowane, 3 w. XIX w., 1906 r.), ap) a-43 - dom mieszkalny (ul. Gwna nr 27, murowany, 3 w. XIX w.), aq) a-44 - ogrodzenie (ul. Gwna, przy nr 27, murowane, 3 w. XIX w.), ar) a-45 - dom mieszkalny (ul. Gwna nr 26, murowany, 4 w. XIX w.), as) a-46 - dom mieszkalny (ul. Gwna nr 25, murowany, 3 w. XIX w.),
Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany Strona 8

at) a-47 - dom mieszkalny (ul. Gwna nr 23, murowany, 1 w. XIX w.), au) a-48 - cmentarz parafialny wraz z kamiennymi fundamentami kaplicy (zaoony w 1812 r.), av) a-49 kapliczka (przy drodze Smardzw Jaczw, kamienna, piaskowiec, wzniesiona XVI/XVII w.); 2)w obrbie geodezyjnym Kurowice-Moda, wie Kurowice: a) k-01 - dom mieszkalny (nr 1, murowany, okoo poowy XIX w.), b) k-02 - budynek gospodarczy (przy nr 1, murowany, okoo poowy XIX w.), c) k-03 - stodoa (przy nr 32, murowano-szachulcowa, 4 w. XIX w.), d) k-04 - dom mieszkalny (nr 32, murowany, okoo 1880 r.), e) k-05 - dom mieszkalno-gospodarczy (nr 32a, murowany, koniec XIX w.), f) k-06 - dom mieszkalny (nr 6, murowany, 4 w. XIX w.), g) k-07 - dom mieszkalny (nr 29, murowany, 2 w. XIX w.), h) k-08 - ogrodzenie (przy nr 29, murowane, 4 w. XIX w.), i) k-09 - budynek gospodarczy II (przy nr 29, murowany, 4 w. XIX w.), j) k-10 - budynek gospodarczy I (przy nr 29, murowany, 4 w. XIX w.), k) k-11 - krzy przydrony (przy nr 7, drewniany, lata 30-te XX w.), l) k-12 - dom mieszkalno-gospodarczy (nr 7, murowany, XVIII w., przebudowany okoo poowy XIX w.), m) k-13 - budynek gospodarczy (przy nr 28, murowany, 4 w. XIX w.), n) k-14 - dom mieszkalny (nr 10, murowany, 4 w. XIX w.), o) k-15 - budynek gospodarczy (przy nr 10, murowany-szachulcowy, koniec XIX w.), p) k-16 - ogrodzenie (przy nr 10, murowane, 4 w. XIX w.), q) k-17 - ogrodzenie (przy nr 12, murowane, 4 w. XIX w.), r) k-18 - budynek gospodarczy (przy nr 12, murowany, 4 w. XIX w.), s) k-19 - dom mieszkalny (nr 13, murowany, 2 w. XIX w.), t) k-20 - ogrodzenie (przy nr 13, murowane, 4 w. XIX w.), u) k-21 - budynek gospodarczy (przy nr 13, murowany, 4 w. XIX w.), v) k-22 - budynek gospodarczy (przy nr 9, murowany, koniec XIX w.), w) k-23 - dom mieszkalny (nr 9, murowany, 4 w. XIX w.), y) k-24 - ogrodzenie (przy nr 8-9, murowane, 4 w. XIX w.), z) k-25 - dom mieszkalny (nr 8, murowany, okoo 1930 r.), ) k-26 - dom mieszkalny (nr 15, murowany, 3 w. XIX w.), ) k-27 - ogrodzenie (przy nr 15, murowane, 4 w. XIX w.), aa) k-28 - stodoa (przy nr 15, murowana, 4 w. XIX w.), ab) k-29 - dom mieszkalno-gospodarczy (nr 17, murowany, okoo poowy XIX w.), ac) k-30 - budynek gospodarczy I (przy nr 17, murowany, 4 w. XIX w.), ad) k-31 - budynek gospodarczy II (przy nr 17, murowany, 4 w. XIX w.), ae) k-32 - budynek gospodarczy III (przy nr 17, murowany, XVIII w., przebudowany w poowie XIX w.), af) k-33 - stodoa (przy nr 17, murowana, koniec XIX w.), ag) k-34 - krzy przydrony (przy nr 17, drewniany, lata 30-te XX w.), ah) k-35 - budynek gospodarczy (przy nr 20, murowany, 1887 r.),
Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany Strona 9

ai) k-36 - ogrodzenie (przy nr 20, murowane, 3 w. XIX w.), aj) k-37 - dom mieszkalny (nr 20, murowany, 3 w. XIX w.), ak) k-38 - stodoa (przy nr 20, murowana-szachulcowa., 4 w. XIX w.), al) k-39 - dom mieszkalny (nr 26, murowany, okoo poowy XIX w.), am) k-40 - cmentarz (czynny, zaoony okoo 1880 r.); 3)w obrbie geodezyjnym Kurowice-Moda, wie Moda: a) k-41 - dom mieszkalno-gospodarczy (nr 16, murowany, 3 w. XIX w.), b) k-42 - budynek gospodarczy (przy nr 16, murowany, 3 poowa XIX w.), c) k-43 - dom mieszkalny (nr 4, murowany, 2 w. XIX w.), d) k-44 - ogrodzenie (przy nr 4, murowane, 2 poowa XIX w.), e) relikty zaoenia dworskiego z folwarkiem: - k-45 - dom zarzdcy folwarku, (obecnie dom mieszkalny nr 12, murowany, pocz. XX w.), - k-46 - miejsce po paacu (XVIII w.), f) k-47 - kapliczka (przy drodze do agoszowa Maego, 1 poowa XIX w.); 4)w obrbie geodezyjnym Smardzw: a) s-1 - dom mieszkalno-gospodarczy (nr 1, murowany, 3 w. XIX w.), b) s-2 - budynek gospodarczy (przy nr 1, murowany, 3 w. XIX w.), c) s-3 - dom mieszkalny (nr 2, murowany, 4 w. XIX w.), d) s-4 - dom mieszkalny (nr 6, murowany, 3 w. XIX w.), e) s-5 - budynek gospodarczy (przy nr 9, murowany, koniec XIX w.), f) s-6 - kapliczka (w centrum wsi, murowana, XIX w.), g) s-7 - budynek gospodarczy ( przy nr 18, murowany, koniec XIX w.), h) s-8 - dom mieszkalny nr 16 (dawne soectwo, tabliczka J. Gollieb 1897, murowany, 1897 r.), i) s-9 - budynek gospodarczy (przy nr 16, 1910 r.), j) s-10 - ogrodzenie (przy nr 16, murowane, okoo 1910 r.), k) s-11 - dom mieszkalny (nr 17, murowany, okoo 1930 r.). 5. W odniesieniu do obiektw, o ktrych mowa w ust. 4, obowizuj nastpujce ustalenia: 1)nakazuje si zachowanie pierwotnych bry budynkw, w tym form dachw, pierwotnego ukadu i wystroju elewacji oraz pierwotnej formy stolarki okiennej i drzwiowej; 2)nakazuje si zachowanie pierwotnego pokrycia dachw, a jeeli pierwotnym pokryciem nie bya blacha miedziana lub czerwona dachwka ceramiczna dopuszcza si zastpienie pierwotnego pokrycia czerwon dachwk ceramiczn lub jej imitacj w kolorze czerwonym; 3)zakazuje si dokonywania zmian wygldu budynkw w sposb niezgodny ze stylem obiektu w zakresie stosowanych materiaw zewntrznych i kolorystyki; 4)przy remoncie elewacji nakazuje si odtwarzanie pierwotnych podziaw, detali, faktur i kolorw; 5)przy wymianie stolarki okiennej i zewntrznej drzwiowej nakazuje si dostosowywa now do pierwotnej formy tych elementw oraz do wystpujcych w nich podziaw; 6)przy wymianie pokrycia dachw nakazuje si zachowanie lub przywracanie pierwotnego rodzaju pokrycia, w zakresie formy i materiau; 7)zakazuje si umieszczania na elewacjach frontowych przewodw kominowych i wentylacyjnych.

Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany

Strona 10

6. Ilekro w niniejszym paragrafie jest mowa o pierwotnej bryle lub o pierwotnych innych czciach obiektu zabytkowego naley przez to rozumie form lub inn cech czci obiektu zabytkowego, ktra bya obecna w tym obiekcie tu po jego zrealizowaniu. 7. Dopuszcza si rozbirk pojedynczych obiektw, o ktrych mowa w ust. 4, przy uwzgldnieniu przepisw prawa budowlanego i przepisw o ochronie zabytkw. 8. W przypadku rozebrania budynku wymienionego w ust. 4 w jego miejsce naley wznie budynek zgodny co do bryy i zdobie architektonicznych w elewacjach z rozebranym pierwowzorem. 9. Ustanawia si stref A cisej ochrony konserwatorskiej obejmujc koci parafialny p.w. w. Apostow Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie wraz z jego otoczeniem, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu miejscowego. 10. Na obszarze objtym stref A cisej ochrony konserwatorskiej wszelkie podejmowane dziaania musz by prowadzone zgodnie z przepisami o ochronie zabytkw. 11. Ustanawia si strefy B ochrony konserwatorskiej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu miejscowego, obejmujce obszary znajdujce si w obrbach geodezyjnych Jaczw i Kurowice-Moda. 12. Na obszarach objtych stref B ochrony konserwatorskiej obowizuj nastpujce ustalenia: 1)nowa zabudowa musi by zharmonizowana pod wzgldem wysokoci, szerokoci frontw, podziaw i proporcji bry oraz formy i nachylenia dachw, a take detali, kolorystyki i zastosowanych materiaw budowlanych z formami zabudowy historycznej zlokalizowanej w pobliu, a take podporzdkowania celowi uzyskania harmonijnej caoci zespou urbanistycznego; 2)zakazuje si wprowadzania w elewacjach kolumn podpierajcych nadwieszone bryy budynku, balkony, ganki, zadaszenia nad wejciem; 3)podejmowanie prac ziemnych budowlanych podlega ograniczeniom wynikajcym z przepisw o ochronie zabytkw. 13. Ustanawia si strefy OW archeologicznej ochrony konserwatorskiej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu miejscowego, obejmujce obszary znajdujce si w obrbach geodezyjnych Jaczw i Kurowice-Moda. 14. Na obszarach objtych stref OW archeologicznej ochrony konserwatorskiej ochronie podlegaj zabytki archeologiczne; w zasigu tej strefy: 1)przy podejmowaniu budowlanych prac ziemnych i innych prac ziemnych nie sucych wycznie uprawie uytkw rolnych bd uprawie rolin na innych gruntach ni uytki rolne, naley uwzgldnia przepisy o ochronie zabytkw; 2)inwestor zobowizany jest zapewni nadzr archeologiczny, a w razie koniecznoci przeprowadzi take wyprzedzajce badania archeologiczne. 15. Na mocy ustale planu miejscowego obejmuje si ochron nastpujce stanowiska archeologiczne przedstawione na rysunku planu miejscowego: 1)w obrbie geodezyjnym Bdzw - 1/9/69-19 (lad osadnictwa, neolit); 2)w obrbie geodezyjnym Jaczw: a) 1/8/69-19 (punkt osadniczy, epoka kamienia - epoka brzu III), b) 1/19/69-19 (osada, kultura uycka), c) 2/20/69-19 (punkt osadniczy, pnie redniowiecze; lad osadnictwa, pradzieje), d) 3/21/69-19 (osada, wczesne redniowiecze XI-XII; lad osadnictwa, pradzieje), e) 4/22/69-19 (osada, pne redniowiecze; osada, pradzieje), f) 5/23/69-19 (lad osadnictwa, pradzieje), g) 6/24/69-19 (lad osadnictwa, okres wpyww rzymskich?), h) 7/25/69-19 (lad osadnictwa, pne redniowiecze; lad osadnictwa, wczesne redniowiecze), i) 8/149/68-19 (lad osadnictwa, pne redniowiecze),
Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany Strona 11

j) 9/150/69-19 (lad osadnictwa, pne redniowiecze; lad osadnictwa, epoka kamienia), k) 10/151/68-19 (lad osadnictwa, pradzieje), l) 11/152/68-19 (lad osadnictwa, pne redniowiecze), m) 12/153/68-19 (lad osadnictwa, epoka kamienia), n) 13/154/68-19 (lad osadnictwa, wczesne redniowiecze; punkt osadniczy, okres wpyww rzymskich), o) 14/155/68-19 (lad osadnictwa, wczesne redniowiecze), p) 15/156/68-19 (punkt osadniczy, pne redniowiecze; lad osadnictwa, wczesne redniowiecze), q) 16/157/68-19 (osada, wczesne redniowiecze; osada, kultura przeworska, laten, okres wpyww rzymskich; lad osadnictwa, epoka kamienia), r) 17/158/68-19 (lad osadnictwa, wczesne redniowiecze), s) 18/159/68-19 (osada, wczesne redniowiecze; osada, kultura uycka; lad osadnictwa, neolit), t) 19/160/68-19 (lad osadnictwa, pne redniowiecze; lad osadnictwa, pradzieje), u) 20/161/68-19 (osada, pne redniowiecze; osada, kultura uycka; lad osadnictwa, epoka kamienia), v) 20/169/68-19 (punkt osadniczy, pne redniowiecze; lad osadnictwa, wczesne redniowiecze), w) 21/170/68-19 (lad osadnictwa, wczesne redniowiecze; punkt osadniczy, kultura uycka, halsztat), y) 22/171/68-19 (lad osadnictwa, wczesne redniowiecze), z) 23/172/68-19 (lad osadnictwa, pradzieje), ) 24/173/68-19 (lad osadnictwa, pne redniowiecze; lad osadnictwa, pradzieje; lad osadnictwa, epoka kamienia), ) 25/174/68-19 (lad osadnictwa, pne redniowiecze; lad osadnictwa, wczesne redniowiecze), aa) 26/175/68-19 (lad osadniczy, pne redniowiecze; lad osadniczy, pradzieje), ab) 27/177/68-19 (lad osadnictwa, pne redniowiecze; lad osadnictwa, pradzieje), ac) 29/181/68-19 (punkt osadniczy, pne redniowiecze XV); 3)w obrbie geodezyjnym Kurowice-Moda: a) 1/65/68-19 (lad osadnictwa, redniowiecze; lad osadnictwa, wczesne redniowiecze; lad osadnictwa, epoka kamienia), b) 2/93/68-19 (punkt osadniczy, wczesne redniowiecze), c) 3/94/68-19 (punkt osadniczy, redniowiecze; punkt osadniczy, wczesne redniowiecze; punkt osadniczy, pradzieje; lad osadnictwa, epoka kamienia), d) 4/95/68-19 (punkt osadniczy, redniowiecze; lad osadnictwa, pradzieje), e) 5/96/68-19 (lad osadnictwa, wczesne redniowiecze; lad osadnictwa, epoka kamienia), f) 6/97/68-19 (lad osadnictwa, redniowiecze; lad osadnictwa, wczesne redniowiecze), g) 7/98/68-19 (lad osadnictwa, redniowiecze), h) 8/99/68-19 (lad osadnictwa, wczesne redniowiecze), i) 9/100/68-19 (lad osadnictwa, pne redniowiecze XIV-XV; lad osadnictwa, pradzieje), j) 10/101/68-19 (osada?, wczesne redniowiecze; lad osadnictwa, okres wpyww rzymskich), k) 11/102/68-19 (lad osadnictwa, pne redniowiecze-on XIV-XVI; lad osadnictwa, pradzieje), l) 14/105/68-19 (lad osadnictwa, wczesne redniowiecze; lad osadnictwa, epoka kamienia), m) 18/110/68-19 (lad osadnictwa, pne redniowiecze XIV-XVI), n) 19/111/68-19 (lad osadnictwa, pne redniowiecze),
Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany Strona 12

o) 20/112/68-19 (lad osadnictwa, redniowiecze), p) 21/233/68-19 (lad osadnictwa, neolit) - brak lokalizacji, q) 22/234/68-19 (cmentarzysko, kultura pomorska) - brak lokalizacji, r) 1/89/6819 (lad osadniczy, wczesne redniowiecze), s) 2/90/68-19 (lad osadnictwa, redniowiecze; punkt osadniczy, neolit), t) 3/91/68-19 (lad osadnictwa, redniowiecze; lad osadnictwa, okres wpyww rzymskich), u) 4/92/68-19 (lad osadnictwa, epoka kamienia); 4)w obrbie geodezyjnym Kurw May: a) 2/26/69-19 (lad osadnictwa, pradzieje), b) 3/29/69-19 (osada, wczesne redniowiecze; osada, kultura uycka); 5)w obrbie geodezyjnym agoszw May - 4/14/69-19 (osada, pne redniowiecze). 16. Obszary w zasigu stanowisk archeologicznych wymienionych w ust. 15 podlegaj ochronie na zasadach okrelonych dla strefy OW archeologicznej ochrony konserwatorskiej. 17. W razie natrafienia na przedmiot, co do ktrego istnieje przypuszczenie, i jest on zabytkiem, naley stosowa przepisy o ochronie zabytkw. 18. Na obszarze planu miejscowego nie wystpuj obiekty, ktre mona by uzna za dobra kultury wspczesnej. 19. Zapisy umieszczane w nawiasach w ust. 2-4 i 15 nie stanowi ustale planu miejscowego i su jedynie uatwieniu identyfikacji obiektw zabytkowych. 5. 1. Na obszarze planu miejscowego obowizuj ustalenia dotyczce wymaga wynikajcych z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych wymienione w nastpnych ustpach i w innych regulacjach niniejszej uchway, w tym w 9. 2. Nowe ogrodzenia wzdu drg publicznych naley wykonywa wycznie: z kamienia, z nietynkowanej cegy, z pokrytego tynkiem muru, z prtw lub siatek metalowych lub z drewna; w szczeglnoci zakazuje si wykonywania ogrodze wzdu drg publicznych z paneli prefabrykowanych betonowych i elbetonowych. 3. Przekraczajca 1,3 m wysokoci cz nowego ogrodzenia wzdu drg publicznych musi by aurowa z przewitami zajmujcymi co najmniej 80% powierzchni, z zastrzeeniem, e nie dotyczy to sytuacji: 1)gdy ogrodzenie to stanowi rwnoczenie mur oporowy podtrzymujcy skarp oraz gdy stanowi element izolujcy od terenw uciliwych; 2)stoi to w kolizji z ochron zabytkw, o ktrej mowa w 4. 4. Na terenach drg publicznych dopuszcza si lokalizacj obiektw maej architektury, nonikw reklamowych oraz tymczasowych obiektw usugowo-handlowych pod warunkiem, e nie bd kolidoway z funkcj komunikacyjn i sieciami infrastruktury technicznej. 5. W pasach drg, ktrych szeroko przekracza 20 m naley sadzi jedno lub dwustronne rzdy drzew, a w pasach pozostaych drg dopuszcza si sadzenie drzew. 6. 1. Na obszarze planu miejscowego obowizuj ustalenia dotyczce parametrw i wskanikw ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a take ochrony i ksztatowania adu przestrzennego, wymienione w nastpnych ustpach. 2. Jeeli na terenie zostay wyznaczone linie zabudowy, to lokalizacja nowych budynkw naziemnych oraz rozbudowa naziemnych czci istniejcych budynkw jest moliwa wycznie wewntrz obszarw okrelonych tymi liniami. 3. Z obowizujc podstawow lini zabudowy wi si nastpujce ustalenia: 1)naley na niej usytuowa zewntrzn krawd zewntrznej ciany budynku; jeeli budynek jest wolnostojcy jej dugo nie moe mierzy mniej ni 6 m;

Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany

Strona 13

2)w odniesieniu do nowych i przebudowywanych budynkw, w ktrych ulega zmianie elewacja pokrywajca si z obowizujc podstawow lini zabudowy, sumaryczna powierzchnia otworw okiennych lub przeszkle w cianie, wzdu ktrej przebiega ta linia, nie moe by mniejsza ni 10% cznej powierzchni z zastrzeeniem, i nie dotyczy to tej czci elewacji, ktr zajmuj podcienia; 3)w przypadku budynkw z podcieniami od strony obowizujcej podstawowej linii zabudowy, znajdujcymi si na pierwszej kondygnacji nadziemnej, naley na tej linii usytuowa zewntrzne krawdzie filarw nonych w taki sposb, by miay z ni co najmniej jeden punkt wsplny i nie wykraczay poza ni; 4)na odcinkach, na ktrych obowizujca podstawowa linia zabudowy nie pokrywa si z lini rozgraniczajc, dopuszcza si w zasigu terenu, w obszarze ktrego przebiega ta linia, wykroczenie od jej przebiegu: a) tarasami, schodami i podjazdami usytuowanymi na gruncie na odlego do 4 m, b) zadaszeniami, okapami, wykuszami i balkonami opierajcymi si na czciach budynku znajdujcych si wewntrz obszaru oznaczonego liniami zabudowy na odlego do 3 m, c) ryzalitami, pilastrami, kolumnami oraz innymi zdobieniami elewacji, ktrych czna powierzchnia rzutu na cian usytuowan wzdu obowizujcej podstawowej linii zabudowy nie moe przekracza 35% powierzchni tej ciany na odlegoci do 1 m; 5)na odcinkach, na ktrych obowizujca podstawowa linia zabudowy pokrywa si z lini rozgraniczajc drogi publicznej w pasie do 4 m od poziomu istniejcego lub nowego chodnika przebiegajcego w ssiedztwie budynku, wykroczenie, o ktrym mowa w pkt 4 lit. a i b, nie moe przekracza 2 m; a wymienione w pkt 4 lit. c nie moe przekracza 0,3 m; 6)dopuszcza si cofnicie na odlego do 5 m od przebiegu obowizujcej podstawowej linii zabudowy elementami elewacji, ktrych czna powierzchnia rzutu na cian usytuowan wzdu obowizujcej linii zabudowy nie moe przekracza 35% powierzchni tej ciany; do tego procentu powierzchni nie s wliczane otwory okienne i drzwiowe; 7)ograniczenia, z zastrzeeniem pkt 8, wice si z obowizujc podstawow lini zabudowy dotycz: a) tylko terenu, na ktrym ta linia przebiega, b) obszaru do 30 m od niej, w prostopadym do niej cieniu; 8)jeeli na obowizujcej podstawowej linii zabudowy istnieje lub zostanie wzniesiony budynek lub budynki, pomidzy ktrymi przerwy nie bd dusze ni 15% ich cznej dugoci elewacji przy tej linii, to za t zabudow - czyli w jej prostopadym do tej linii cieniu - dopuszcza si wznoszenie innych budynkw. 4. Z obowizujc stykow lini zabudowy wi si nastpujce ustalenia: 1)naley na niej usytuowa co najmniej jeden punkt frontowej ciany budynku; 2)powierzchnia otworw okiennych w cianie frontowej, o ktrej mowa w pkt 1, nie moe stanowi mniej ni 10% jej cznej powierzchni z zastrzeeniem, i nie dotyczy to elewacji budynkw gospodarczych oraz tych, w ktrych zlokalizowane s elementy infrastruktury; 3)dopuszcza si wykroczenie na odlego do 2 m od przebiegu obowizujcej stykowej linii zabudowy: a) elementami budynku, ktre w caoci s zlokalizowane pod powierzchni gruntu oraz tarasami, schodami i podjazdami usytuowanymi na gruncie, b) zadaszeniami, okapami, wykuszami i balkonami opierajcymi si na czciach budynku znajdujcych si wewntrz obszaru oznaczonego liniami zabudowy; 4)ograniczenia wice si z obowizujc stykow lini zabudowy dotycz tylko terenu, na ktrym ta linia przebiega, w odlegoci do 30 m od niej, z zastrzeeniem, e jeeli na obowizujcej stykowej linii zabudowy istnieje lub zostanie wzniesiony budynek, to za nim - czyli w jego prostopadym do tej linii cieniu te ograniczenia nie obowizuj. 5. Ustalenia ust. 3 pkt 4 i 5 odnosz si take do nieprzekraczalnej linii zabudowy. 6. Dopuszcza si lokalizowanie nowych budynkw przy granicy dziaki budowlanej: 1)na terenach kategorii UP, RPO, U, IT, G i T;

Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany

Strona 14

2)na dziakach budowlanych graniczcych z terenami wymienionymi w pkt 1, bezporednio przy ich liniach rozgraniczajcych; 3)na dziakach budowlanych, na ktrych przewidziano ustaleniami planu miejscowego zabudow mieszkaniow jednorodzinn bliniacz, szeregow lub grupow; 4)na dziakach budowlanych, w obrbie ktrych wyznaczono obowizujc lini zabudowy; 5)jeeli stanowi kontynuacj istniejcego cigu zwartej zabudowy. 7. Dopuszczenie lokalizowania nowych budynkw bezporednio przy granicy niedrogowej dziaki budowlanej na mocy ust. 6 pkt 3 i 4 dotyczy tych granic rozdzielajcych dziaki budowlane, w przypadku ktrych po obu stronach dopuszcza si zabudow przy granicy, z zastrzeeniem ust. 8. 8. Dopuszczenie lokalizowania nowych budynkw bezporednio przy granicy dziaki budowlanej na mocy ust. 6 pkt 3 i 4 odnosi si rwnie do murowanych garay, ktrych symetryczne segmenty bd realizowane jednoczenie po obu stronach granicy dziaki budowlanej; w odniesieniu do tych obiektw nie obowizuj ustalenia rozdziau II niniejszej uchway dotyczce uksztatowania dachw. 9. Wysoko masztw, anten i innych urzdze ustawianych na budynkach nie moe przekracza 30% wysokoci tych budynkw. 10. Wysoko wolnostojcych masztw i innych budowli nie bdcych obiektami liniowymi nie moe przekracza wysokoci ustalonej dla budynkw na poszczeglnych terenach, z nastpujcymi wyjtkami: 1)na terenach kategorii T i terenach o symbolach G.A.2UP i G.J.1RPO dopuszcza si wolnostojce maszty o wysokoci nie przekraczajcej 80 m, 2)na terenach kategorii ZL dopuszcza si wolnostojce maszty i wiee obserwacyjne zwizane z gospodark len o wysokoci nie przekraczajcej 80 m; 3)na terenie o symbolu G.J.1RPO dopuszcza si silosy o wysokoci nie przekraczajcej 30 m; 4)na terenach, na ktrych dopuszczono budynki o maksymalnej wysokoci niszej ni 9 m dopuszcza si wolnostojce maszty o wysokoci nie przekraczajcej 9 m; 5)na terenach drg, a take na innych terenach, na ktrych nie dopuszcza si wznoszenia budynkw, mona lokalizowa supy podtrzymujce owietlenie i inne podobne obiekty o wysokoci nie przekraczajcej 9 m. 11. Przez obiekt liniowy rozumie si obiekt budowlany, ktrego charakterystycznym parametrem jest dugo, sucy do ruchu osb lub pojazdw, przesyu cieczy, gazu lub energii, w tym w szczeglnoci: droga, wodocig, kana, gazocig, ciepocig, rurocig, linia i trakcja elektroenergetyczna oraz obiekt kanalizacji kablowej, a take wa przeciwpowodziowy. 12. Wysoko budowli i obiektw maej architektury na terenach, na ktrych zakazano lokalizacji budynkw, nie moe przekracza 7 m, z zastrzeeniem ust. 10 pkt 5; nie dotyczy to obiektw komunikacji i infrastruktury technicznej. 13. Dokonywana na dziakach budowlanych, na terenach kategorii: RM, MP, MU, MNi, MNn niwelacja istniejcej rzeby terenu nie moe powodowa podniesienia poziomu terenu: 1)w pasie o szerokoci 3 m od granic ssiednich dziaek budowlanych o wicej ni o 0,5 m; nie dotyczy to sytuacji, gdy niwelacja w 3 metrowym pasie przy granicy jest dokonywana na niej pooonej dziace i nie powoduje zmiany kierunku odpywu wd opadowych oraz roztopowych po powierzchni gruntu; 2)wicej ni o 1 m w obszarze sucym do okrelenia wysokoci istniejcego bd nowego budynku, przez co rozumie si poziom terenu przy najniej pooonym wejciu do budynku lub jego czci pierwszej kondygnacji nadziemnej. 14. Lokalizacja i forma reklam nie moe wprowadza dysharmonii wizualnej w krajobrazie. 15. Zakazuje si lokalizacji nowych budynkw w odlegoci 3 m od grnej krawdzi brzegw ciekw i zbiornikw powierzchniowych. 16. Zakazuje si lokalizacji ogrodze w odlegoci 1,5 m od grnej krawdzi brzegw roww.

Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany

Strona 15

17. Na obszarze planu miejscowego dopuszcza si realizacj urzdze budowlanych w rozumieniu zgodnym z definicj zawart w przepisach prawa budowlanego waciwych dla okrelonego rodzaju przeznaczenia, zgodnych z regulacjami niniejszej uchway. 7. 1. Na obszarze planu miejscowego obowizuj ustalenia dotyczce szczegowych zasad i warunkw podziau nieruchomoci wymienione w nastpnych ustpach. 2. Linie rozgraniczajce mog stanowi granice dziaek przewidzianych do wydzielenia. 3. Dopuszcza si wydzielenie nowych granic dziaek dla obiektw komunikacji i infrastruktury technicznej. 4. Na obszarze objtym planem miejscowym dopuszcza si wydzielanie take innych - (ni okrelone w ust. 2 i 3) - nowych granic nieruchomoci przy uwzgldnieniu nastpujcych zasad: 1)nowy ukad granic umoliwi obsug kadej nieruchomoci w zakresie infrastruktury technicznej i dostpu do drogi publicznej, w tym za porednictwem wyznaczonej na rysunku planu miejscowego drogi wewntrznej; 2)dopuszcza si realizowanie obsugi i dostpu, o ktrych mowa w punkcie 1, poprzez drogi wewntrzne nie wyznaczone na rysunku planu miejscowego - stanowice wspwasno wszystkich wacicieli nieruchomoci, dla ktrych korzystanie z nich jest konieczne; w przypadku drg na terenach zabudowanych lub przewidzianych w niniejszym planie miejscowym pod zabudow, szeroko ich pasw drogowych nie moe by mniejsza ni 10 m; 3)zostan uwzgldnione ograniczenia dotyczce nowo wydzielonych dziaek, okrelone w rozdziale II; 4)moliwe bdzie zagospodarowanie terenu zgodne z innymi ustaleniami niniejszej uchway. 8. 1. Na obszarze planu miejscowego obowizuj ustalenia dotyczce szczeglnych zagospodarowania terenw oraz ogranicze w ich uytkowaniu okrelone w nastpnych ustpach. 2. Na obszarze planu miejscowego zakazuje si w szczeglnoci lokalizacji: 1)nowych stacji paliw pynnych i na gaz pynny na terenach innych ni oznaczonych symbolami: G.K.1PP i G.A.1KSN; zakaz ten nie dotyczy punktw wymiany bd zakupu butli gazowych; 2)obiektw handlowych o powierzchni sprzeday przekraczajcej 2000 m2 na terenie innym ni oznaczonym symbolem G.K.1PP; 3)obiektw produkcji rolnej na terenach innych ni kategorii RPO, RM, MP, UTA; zakaz ten nie dotyczy nowych szklarni i namiotw foliowych pod uprawy o cznej powierzchni do 25 m2; 4)budowli rolniczych na terenach innych ni kategorii RPO i R, z zastrzeeniem 39 ust. 6; 5)kempingw i pl biwakowych na terenach innych ni kategorii US i UT; 6)nasadze drzew w obszarach znajdujcych si w granicach strefy, w ktrej zakazano realizacji budowli rolniczych; nie dotyczy nasadze drzew w drogach publicznych. 3. Dopuszcza si lokalizacj garay na terenach kategorii innych ni ZC, na ktrych dopuszczono moliwo realizacji budynkw, pod warunkiem e: 1)bd czci budynku nie bdcego tymczasowym obiektem budowlanym, w ktrym na przechowywanie pojazdw samochodowych przeznaczono nie wicej ni 50% kubatury lub 2)bd przewidziane na co najmniej 2 pojazdy samochodowe, a ich elewacje bd pokryte ceg lub tynkiem. 4. Nie podlegaj regulacjom niniejszej uchway nastpujce tymczasowe obiekty budowlane: 1)ustawiane na danej nieruchomoci na okres krtszy ni 18 miesicy, jako zaplecze prowadzonych przez ten czas prac budowlanych; 2)ustawiane na danej nieruchomoci na okres krtszy ni 3 miesice dla potrzeb organizacji okazjonalnych imprez masowych. 9. 1. Na obszarze planu miejscowego obowizuj ustalenia dotyczce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji i infrastruktury technicznej wymienione w nastpnych ustpach. 2. Tereny kategorii KDG przeznacza si dla drg publicznych klasy gwnej; s to nastpujce drogi: 1)w obrbie geodezyjnym Jaczw oznaczonym symbolem A tereny o numerach porzdkowych 1 i 2;
Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany Strona 16

warunkw

2)w obrbie geodezyjnym Jerzmanowa oznaczonym symbolem J teren o numerze porzdkowym 1; 3)w obrbie geodezyjnym Kurowice-Moda oznaczonym symbolem K teren o numerze porzdkowym 1; 4)w obrbie geodezyjnym agoszw May oznaczonym symbolem teren o numerze porzdkowym 1; 5)w obrbie geodezyjnym Smardzw oznaczonym symbolem S teren o numerze porzdkowym 1. 3. Tereny kategorii KDZ przeznacza si dla drg publicznych klasy zbiorczej; s to nastpujce drogi: 1)w obrbie geodezyjnym Kurowice-Moda oznaczonym symbolem K tereny o numerach porzdkowych 1 i 2; 2)w obrbie geodezyjnym agoszw May oznaczonym symbolem teren o numerze porzdkowym 1. 4. Tereny kategorii KDL przeznacza si dla drg publicznych klasy lokalnej; s to nastpujce drogi: 1)w obrbie geodezyjnym Jaczw oznaczonym symbolem A tereny o numerach porzdkowych 1-9; 2)w obrbie geodezyjnym Kurowice-Moda oznaczonym symbolem K tereny o numerach porzdkowych 110; 3)w obrbie geodezyjnym Kurw May oznaczonym symbolem U teren o numerze porzdkowym 1; 4)w obrbie geodezyjnym agoszw May oznaczonym symbolem tereny o numerach porzdkowych 1 i 2; 5)w obrbie geodezyjnym Smardzw oznaczonym symbolem S teren o numerze porzdkowym 1. 5. Tereny kategorii KDD przeznacza si dla drg publicznych klasy dojazdowej; s to nastpujce drogi: 1)w obrbie geodezyjnym Bdzw oznaczonym symbolem B teren o numerze porzdkowym 1; 2)w obrbie geodezyjnym Jaczw oznaczonym symbolem A tereny o numerach porzdkowych 1-20; 3)w obrbie geodezyjnym Jerzmanowa oznaczonym symbolem J teren o numerze porzdkowym 1; 4)w obrbie geodezyjnym Kurowice-Moda oznaczonym symbolem K tereny o numerach porzdkowych 1-5; 5)w obrbie geodezyjnym Kurw May oznaczonym symbolem U teren o numerze porzdkowym 1; 6)w obrbie geodezyjnym Smardzw oznaczonym symbolem S tereny o numerach porzdkowych 1-5. 6. Szeroko drg publicznych okrela rysunek planu miejscowego, z zastrzeeniem, e dla nastpujcych drg minimalna szeroko w liniach rozgraniczajcych wynosi: 1)40 m w przypadku drogi w obrbie geodezyjnym Jaczw oznaczonej symbolem G.A.2KDG; 2)30 m w przypadku drg oznaczonych symbolami: a) w obrbie geodezyjnym Kurowice-Moda: G.K.1KDG, b) w obrbie geodezyjnym agoszw May: G..1KDG; 3)20 m w przypadku drogi w obrbie geodezyjnym Kurowice-Moda oznaczonej symbolem G.K.1KDZ; 4)12 m - w przypadku drg oznaczonych symbolami: a) w obrbie geodezyjnym Jaczw: - G.A.4KDL, G.A.8KDL - G.A.19KDD, b) w obrbie geodezyjnym Kurowice-Moda: G.K.4KDL; G.K.7KDL; G.K.8KDL; 5)10 m w przypadku drogi w obrbie geodezyjnym Jaczw oznaczonej symbolem G.A.18KDD. 7. W odniesieniu do drg publicznych ustala si: 1)jezdnie drg musz mie utwardzon trwa nawierzchni i sprawny system odprowadzania wd opadowych i roztopowych; 2)zjazdy z drg musz by organizowane w sposb nie kolidujcy z innymi ustaleniami niniejszej uchway, w szczeglnoci poprzez minimalizacj kolizji z cigami spacerowymi i cigami rowerowymi oraz z maksymalnym zachowaniem istniejcych zadrzewie;
Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany Strona 17

3)pozostae zasady zagospodarowania na terenach drg musz by zgodne z innymi regulacjami niniejszej uchway. 8. Tereny kategorii KDW przeznacza si dla drg wewntrznych; s to nastpujce tereny: 1)w obrbie geodezyjnym Jaczw oznaczonym symbolem A tereny o numerach porzdkowych 1-35; 2)w obrbie geodezyjnym Kurowice-Moda oznaczonym symbolem K tereny o numerach porzdkowych 135; 3)w obrbie geodezyjnym Kurw May oznaczony symbolem U teren o numerze porzdkowym 1; 4)w obrbie geodezyjnym Smardzw oznaczonym symbolem S tereny o numerach porzdkowych 1-11. 9. W odniesieniu do terenw kategorii KDW ustala si: 1)szerokoci w liniach rozgraniczajcych terenw drg jak na rysunku planu miejscowego, z zastrzeeniem, e dla nastpujcych drg minimalna szeroko w liniach rozgraniczajcych wynosi: a) 12 m w przypadku drg oznaczonych symbolami: - w obrbie geodezyjnym Jaczw: G.A.27KDW, G.A.28KDW, G.A.30KDW, - w obrbie geodezyjnym Kurowice-Moda: G.K.5KDW; b) 10 m w przypadku drg oznaczonych symbolami: - w obrbie geodezyjnym Jaczw: G.A.4KDW, G.A.5KDW, G.A.7KDW, G.A.9KDW, G.A.12KDW, G.A.15KDW, G.A.20KDW, G.A.22KDW, G.A.26KDW, G.A.27KDW, G.A.30KDW, G.A.32KDW, G.A.33KDW, G.A.34KDW, G.A.35KDW, - w obrbie geodezyjnym Kurowice-Moda: G.K.6KDW, G.K.12KDW, G.K.17KDW, G.K.18KDW, G.K.19KDW, G.K.20KDW, G.K.23KDW, G.K.24KDW, G.K.26KDW, G.K.28KDW, G.K.32KDW, - w obrbie geodezyjnym Kurw May: G.U.1KDW, - w obrbie geodezyjnym Smardzw: G.S.4KDW, G.S.7KDW; 2)jezdnie drg musz mie utwardzon nawierzchni i sprawny system odprowadzania wd opadowych i roztopowych; 3)zarzdca moe na tych terenach dopuci rne rodzaje ruchu, okrelajc dla kadego z nich odpowiednie ograniczenia; 4)na terenach drg o szerokoci co najmniej 10 m dopuszcza si lokalizacj miejsc postojowych; 5)dopuszcza si lokalizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej oraz maej architektury i zieleni urzdzonej, pod warunkiem, e ich usytuowanie nie bdzie kolidowao z funkcj komunikacyjn tych terenw; 6)dopuszcza si wprowadzanie zieleni, w tym rzdw drzew, w sposb nie kolidujcy z funkcj komunikacyjn tych terenw; 7)zakazuje si lokalizowania ogrodze i innych urzdze, ktre utrudniayby: a) ruch pieszych i pojazdw, b) przeprowadzania infrastruktury technicznej na terenach planowanych pasw drg wewntrznych; 8)realizacja drogi wewntrznej uwarunkowana jest wczeniejszym ustaleniem na niej wspwasnoci wszystkich wacicieli nieruchomoci, dla ktrych korzystanie z drogi jest konieczne, lub odpowiedniej suebnoci drogowej; nie dotyczy to drg wewntrznych w caoci nalecych do gminy Jerzmanowa. 10. Poszerzanie drg publicznych, drg wewntrznych oraz przeprowadzanie drg wewntrznych wedug zasad okrelonych w 7 ust. 4 pkt 2, dopuszcza si na terenach nie wymienionych w ust. 2-5 i 8, o ile nie zostanie zajte wicej ni 10% powierzchni tych niekomunikacyjnych terenw. 11. Nie ogranicza si lokalizacji cigw rowerowych i pieszych, o ile nie koliduj z innymi ustaleniami planu miejscowego. 12. Dopuszcza si lokalizacj miejsc postojowych dla pojazdw samochodowych na nastpujcych terenach:
Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany Strona 18

1)na terenach, na ktrych na mocy planu miejscowego moliwa jest lokalizacja budynkw; 2)na terenie o symbolu G.A.1KP; 3)na terenach drg. 13. Na nieruchomociach, na ktrych zostan zlokalizowane nowe lub rozbudowywane istniejce obiekty mieszkaniowe, usugowe lub produkcyjne nakazuje si dochowanie okrelonych poniej nastpujcych minimalnych wskanikw w zakresie iloci miejsc postojowych dla pojazdw samochodowych: 1)jedno nowe mieszkanie 1,5 miejsca postojowego; 2)50 m2 powierzchni uytkowej w lokalach usugowych, z wyjtkiem usug wymienionych w pkt 3 1 miejsce postojowe; 3)4 stanowiska pracy w obiektach produkcyjnych oraz obiektach usug: owiatowych, opieki nad dziemi, opieki spoecznej i usug sakralnych 1 miejsce postojowe. 14. Lokalizacj miejsc postojowych dla obiektw usug administracji publicznej, owiaty, opieki nad dziemi, opieki spoecznej oraz usug sakralnych dopuszcza si na innych nieruchomociach na obszarze planu miejscowego, na ktrych niniejszy plan miejscowy to przewiduje (z wyjtkiem terenw drg publicznych) - za zgod ich wacicieli i w odlegoci nie wikszej ni 200 m od obiektu, ktry te miejsca maj obsugiwa. 15. W zakresie lokalizacji sieci, obiektw i urzdze infrastruktury technicznej obowizuj nastpujce ustalenia: 1)nowe liniowe elementy infrastruktury technicznej mog by realizowane w pasach drg publicznych i wewntrznych; 2)jeeli umoliwiaj to warunki, urzdzenia towarzyszce sieciom infrastruktury technicznej mona lokalizowa na terenach wymienionych w pkt 1; 3)w odniesieniu do terenw kategorii oznaczonych symbolami G, T, ITK i IT zasady lokalizacji sieci i urzdze infrastruktury technicznej okrelono w rozdziale II; 4)dopuszcza si lokalizowanie nowych oraz przebudow i modernizacj istniejcych sieci i urzdze infrastruktury technicznej, na innych ni wymienione w pkt 1-3 terenach, o ile nie zostan zakcone podstawowe funkcje tych terenw i nie zostanie zajte wicej ni 10% powierzchni jednostki terenowej, a take nie zostan naruszone odrbne przepisy, w tym o ochronie gruntw rolnych i lenych oraz za zgod i na warunkach okrelonych przez waciwych zarzdcw; 5)dopuszcza si realizacj gazocigu wysokiego cinienia 6,3 MPa, o rednicy do DN 300 relacji KGZ Kocian KGHM ukowice/Polkowice, o przebiegu okrelonym na rysunku planu miejscowego lub w taki sposb, aby jego strefa kontrolowana miecia si w strefie ograniczonego uytkowania istniejcego gazocigu wysokiego cinienia 6,3 MPa DN 300 relacji Kotowice Zielona Gra; 6)dopuszcza si modernizacj, wymian i ukadanie nowych elementw infrastruktury technicznej towarzyszcych rurocigom w zasigu oddziaywania istniejcych rurocigw; przez zasig oddziaywania rozumie si w tym miejscu w odniesieniu do: a) gazocigw zasig odlegoci podstawowej lub strefy kontrolowanej, b) pozostaych rurocigw pas o szerokoci 6 m, ktrego osi jest o istniejcego rurocigu; 7)nowe liniowe elementy infrastruktury technicznej na obszarach zabudowanych w zasigu stref ochrony konserwatorskiej, o ktrych mowa w 4 ust. 9 i 11, naley realizowa jako podziemne; dopuszcza si w tym zakresie odstpstwa dla realizacji przyczy do budynkw od istniejcych sieci napowietrznych do czasu ich skablowania; 8)urzdzenia infrastruktury technicznej towarzyszce elementom liniowym mog by lokalizowane zarwno jako podziemne i jako nadziemne, w tym w zalenoci od uwarunkowa technicznych - jako wolnostojce lub wbudowane w inne obiekty; 9)w ssiedztwie sieci, obiektw i urzdze infrastruktury technicznej, naley zachowa ograniczenia w uytkowaniu oraz zagospodarowaniu przylegych obszarw: a) linii elektroenergetycznej wysokiego napicia 220 kV - w odlegoci 35 m od osi linii,
Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany Strona 19

b) linii elektroenergetycznej wysokiego napicia 110 kV - w odlegoci 15 m od rzutu poziomego skrajnych przewodw linii, c) linii elektroenergetycznej redniego napicia powyej 15 kV, lecz o napiciu nieprzekraczajcym 30 kV w odlegoci 10 od rzutu poziomego skrajnych przewodw linii, d) linii elektroenergetycznej niskiego napicia do 1 kV w odlegoci 3 m od rzutu poziomego skrajnych przewodw linii; e) gazocigu wysokiego cinienia 6,3 MPa o rednicy 300 DN - w odlegoci 35 m od zewntrznej cianki gazocigu, f) gazocigu wysokiego cinienia 6,3 MPa o rednicy DN 100 - w odlegoci 15 m od zewntrznej cianki gazocigu, g) planowanego gazocigu wysokiego cinienia 6,3 MPa o rednicy do DN 300 w odlegoci po 3 m od osi gazocigu; 10)dopuszcza si przebudow, nadbudow i rozbudow lub modernizacj istniejcej linii elektroenergetycznej wysokiego napicia 220 kV relacji ukowice-Polkowice, a take budow nowej linii elektroenergetycznej najwyszych napi 400 kV lub linii wielotorowej, wielonapiciowej po trasie istniejcej linii 220 kV relacji ukowice-Polkowice; 11)dopuszcza si przebudow lub modernizacj linii elektroenergetycznych wysokiego napicia 110 kV, na dwutorowe; 12)przy projektowaniu nowych obiektw lub nowego zagospodarowania naley - w miar moliwoci unika kolizji z istniejcymi elementami infrastruktury technicznej; w przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego zagospodarowania z tymi elementami naley je przenie lub odpowiednio zmodyfikowa, przy uwzgldnieniu tytuw prawnych wacicieli sieci infrastruktury technicznej; 13)naley zapewni dostp do urzdze infrastruktury technicznej niezbdny dla prowadzenia waciwej ich eksploatacji. 16. Zakazuje si sadzenia drzew i krzeww: 1)nad urzdzeniami podziemnymi; 2)na innych ni tereny kategorii ZL pod liniami elektroenergetycznymi wysokiego napicia w odlegoci po 16,5 m od osi linii. 17. Obsug obszaru objtego planem miejscowym w zakresie infrastruktury technicznej okrela si nastpujco: 1)zaopatrzenie w wod musi si odbywa poprzez podczenie do komunalnej sieci wodocigowej lub poprzez studnie; nakaz ten nie dotyczy poboru wody pozyskiwanej wycznie do podlewania rolin lub gaszenia poarw; 2)cieki bytowe lub komunalne musz by kierowane do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeeniem, e dopuszcza si: a) oczyszczanie ciekw w niekomunalnych biologicznych oczyszczalniach odpowiednie pozwolenia wodno-prawne, z zastrzeeniem pkt 3, ciekw, posiadajcych

b) do czasu realizacji w pobliu odpowiedniego systemu kanalizacyjnego, gromadzenie ciekw w szczelnych zbiornikach i ich systematyczny wywz do miejsc zrzutw w systemie kanalizacji sanitarnej; na terenach wyposaonych w kanalizacj sanitarn wszystkie obiekty, w ktrych mog powstawa cieki bytowe i komunalne, musz by niezwocznie podczone do tej kanalizacji; 3)zakazuje si realizacji niekomunalnych biologicznych oczyszczalni ciekw na terenach wyposaonych w kanalizacj sanitarn; 4)jeeli na obszarze objtym planem miejscowym bd wytwarzane cieki inne ni bytowe lub komunalne, naley je odprowadza do sieci, o ktrych mowa w pkt 2, po odpowiednim oczyszczeniu i na warunkach uzgodnionych z wacicielami sieci; 5)wszelkie drogi, place, w tym skadowe, miejsca postojowe, dojazdy o utwardzonej nawierzchni winny by wyposaone w systemy odprowadzania wd opadowych i roztopowych; w przypadku zastosowania
Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany Strona 20

nawierzchni czciowo utwardzonych (aurowych) naley odpowiednio zabezpieczy rodowisko gruntowowodne przed infiltracj zanieczyszcze; 6)wody opadowe i roztopowe, o ktrych mowa w pkt 5, przed zrzutem do ciekw powierzchniowych i gruntu, winny by w razie potrzeby odpowiednio podczyszczane; moe to by realizowane na obszarze objtym planem miejscowym lub poza jego granicami; 7)zaopatrzenie w energi elektryczn musi si odbywa w oparciu o sie dystrybucyjn sieci redniego i/lub niskiego napicia oraz stacje transformatorowe 100/20kV i 20/0,4 kV napowietrzne, wntrzowe wolnostojce lub wbudowane, odpowiednio do potrzeb, z zastrzeeniem ust. 18; 8)zaopatrzenie w gaz moe by realizowane w oparciu o indywidualne lub grupowe zbiorniki gazu, a po ewentualnej realizacji sieci gazowej take poprzez t sie odpowiednio do potrzeb, z zastrzeeniem ust. 18; 9)zaopatrzenie w energi ciepln moe by realizowane: a) w oparciu o urzdzenia oparte na elektrycznoci, gazie, oleju o zawartoci siarki do 0,3% lub innych proekologicznych mediach (o uciliwoci dla rodowiska nie wyszej ni powodowanej przez ogrzewanie gazem sieciowym), b) w oparciu o urzdzenia o wysokiej sprawnoci i niskim stopniu emisji zanieczyszcze, oparte na paliwach staych nie zaliczonych do proekologicznych mediw, o ktrych mowa w lit. a; 10)na wasne potrzeby dopuszcza si wykorzystywanie nieuciliwych lokalnych rde energii odnawialnej, takich jak: kolektory soneczne czy urzdzenia do odzysku energii z gruntu lub z fermentacji bioodpadw wytwarzanych w danych gospodarstwach domowych; 11)w zakresie rozwiza teleinformatycznych, w tym telefonii, dopuszcza si zarwno rozwizania lokalne, jak i powizane z zewntrznymi systemami, w tym w szczeglnoci suce do monitoringu i obsugi elektrowni wiatrowych, takie jak na przykad sieci wiatowodowe; 12)wszystkie nieruchomoci zabudowane, na ktrych mog by wytwarzane odpady, winny by wyposaone w urzdzenia suce do gromadzenia odpadw, w tym w niezbdnym zakresie w pojemniki suce selektywnego zbierania odpadw; urzdzenia te naley utrzymywa w odpowiednim stanie sanitarnym; 13)naley przewidzie lokalizacj oglnodostpnych kontenerw sucych do selektywnego zbierania odpadw, w uzupenieniu tych, o ktrych mowa w pkt 12. 18. W zakresie wskanikw zaopatrzenia w sieci infrastruktury technicznej ustala si, e: 1)wszystkie mieszkania winny by wyposaone co najmniej w instalacje suce zaopatrzeniu w energi elektryczn i wod, a take do odbioru ciekw sanitarnych; 2)wszystkie lokale przeznaczony na pobyt stay ludzi winny by wyposaone - co najmniej - w instalacje suce zaopatrzeniu w energi elektryczn. 19. Na rysunku planu miejscowego wskazano przebiegi nastpujcych sieci i towarzyszcych im urzdze zwizanych z funkcjonowaniem przemysu miedziowego: 1)kabel optotelekomunikacyjny; 2)rurocig wody pitnej; 3)rurocig wody deszczowo-przemysowej. 20. W szczeglnoci dla realizacji wymienionych w ust. 19 sieci i urzdze towarzyszcych wydzielono tereny ITK. 21. Dopuszcza si realizacj niewymienionych w ust. 19 sieci i towarzyszcych im urzdze na zasadach okrelonych dla innych sieci i urzdze infrastruktury technicznej. 10. 1. 1. Na obszarze planu miejscowego obowizuj ustalenia dotyczce sposobw i terminw tymczasowego zagospodarowania, urzdzenia i uytkowania terenw wymienione w nastpnych ustpach. 2. Tymczasowym sposobem zagospodarowania terenw kategorii KDD nie posiadajcych utwardzonej nawierzchni s drogi wewntrzne o parametrach okrelonych w niniejszej uchwale dla terenw kategorii KDD; tymczasowy sposb zagospodarowania nie moe trwa duej ni 5 lat od momentu wyposaenia tych drg w niezbdn infrastruktur techniczn i trwa utwardzon nawierzchni.
Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany Strona 21

3. Tymczasowym sposobem zagospodarowania terenw kategorii KDL nie posiadajcych utwardzonej nawierzchni s drogi wewntrzne o parametrach okrelonych w niniejszej uchwale dla terenw kategorii KDL; tymczasowy sposb zagospodarowania nie moe trwa duej ni 5 lat od momentu wyposaenia tych drg w niezbdn infrastruktur techniczn i trwa utwardzon nawierzchni. 4. Tymczasowym sposobem zagospodarowania terenw kategorii KDG nie posiadajcych utwardzonej nawierzchni s drogi wewntrzne o parametrach okrelonych w niniejszej uchwale dla terenw kategorii KDG; tymczasowy sposb zagospodarowania nie moe trwa duej ni 5 lat od momentu wyposaenia tych drg w niezbdn infrastruktur techniczn i trwa utwardzon nawierzchni. 5. Na nie wymienionych w pkt 2-4 terenach, przed rozpoczciem wprowadzania okrelonego w planie miejscowym przeznaczenia wicego si z zabudow, dopuszcza si uytkowanie niezagospodarowanych w sposb docelowy obszarw w formie zaplecza prac budowlanych prowadzonych w ssiedztwie. 11. 1. Na obszarze planu miejscowego obowizuj - wymienione w nastpnych ustpach - ustalenia wice si z eksploatacj z miedzi w oparciu o: 1)Koncesj Nr 16/2004 z dnia 25.11.2004 r. odnoszc si do eksploatacji zoa Gogw GbokiPrzemysowy; 2)Koncesj Nr 235/93 z dnia 07.12.1993 r. odnoszc si do eksploatacji zoa Sieroszowice. 2. Dla zoa Gogw Gboki-Przemysowy obowizuj okrelone na rysunku planu miejscowego zgodnie z koncesj granice terenu grniczego i obszaru grniczego, o ktrych mowa w ust. 3 i 4. 3. Granice terenu grniczego Gogw Gboki-Przemysowy wyznaczaj wsprzdne punktw zaamania w ukadzie 1992, zawarte w Tabeli nr 1: Tabela nr 1

4. Granice obszaru grniczego Gogw Gboki-Przemysowy wyznaczaj wsprzdne punktw zaamania w ukadzie 1992, zawarte w Tabeli nr 2: Tabela nr 2

Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany

Strona 22

5. Dla zoa Sieroszowice, lecego poza obszarem planu miejscowego, obowizuj okrelone na rysunku planu miejscowego zgodnie z koncesj: 1)granica terenu grniczego Sieroszowice I, 2)granica obszaru grniczego Sieroszowice I - leca na granicy planu miejscowego. 6. Granice terenu grniczego Sieroszowice I wyznaczaj w obszarze planu miejscowego wsprzdne punktw zaamania w ukadzie 1942, zawarte w Tabeli nr 3: Tabela nr 3

7. Granice obszaru grniczego Sieroszowice I wyznaczaj w obszarze planu miejscowego wsprzdne punktw zaamania w ukadzie 1942, zawarte w Tabeli nr 4. Tabela nr 4

Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany

Strona 23

8. Zasig szkodliwego oddziaywania robt grniczych nie moe przekroczy granic terenw grniczych, okrelonych w koncesjach wymienionych w ust. 1. 9. W celu ograniczenia szkodliwego wpywu robt grniczych na powierzchni ziemi dopuszcza si sposb zagospodarowania pustek poeksploatacyjnych, polegajcy na ich wypenianiu masami skalnymi (ska ponn), powstajcymi w wyniku prowadzenia eksploatacji kopalin w zgodzie z obowizujcymi koncesjami. 10. Dopuszcza si zagospodarowanie mas ziemnych i skalnych powstajcych podczas gbienia i budowy szybu kopalni miedzi oraz prowadzenia dziaalnoci wydobywczej, w sposb nie stwarzajcy zagroenia dla zdrowia i ycia ludzi oraz rodowiska, zgodnie z obowizujcymi przepisami ochrony rodowiska. 11. Dopuszcza si zagospodarowanie mas ziemnych i skalnych, o ktrych mowa w ust. 10 do: 1)utwardzania powierzchni terenw, do ktrych KGHM Polska Mied S.A. lub zalene od niego podmioty posiadaj tytu prawny; 2)wykorzystania w podziemnych technikach grniczych, przez ktre rozumie si wykorzystanie odpadw: a) jako skadnika podsadzki hydraulicznej i samozestalajcej, b) do doszczelniania zrobw, ktre powstay w wyniku eksploatacji prowadzonej systemem z zawaem stropu, podsadzki hydraulicznej, podsadzki suchej i innych, c) do profilaktyki przeciwpoarowej i budowy korkw izolacyjnych, d) do likwidacji zbdnych wyrobisk w tym szybw, e) do wzmocnie i stabilizacji wyrobisk grniczych, f) do utwardzania drg na dole kopalni; 3)budowania waw, nasypw kolejowych i drogowych; 4)podbudowy drg; 5)utworzenia barier ziemnych; 6)wykorzystania przy rekultywacji istniejcych skadowisk; 7)wykorzystanie przy rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych, nieeksploatowanych czci wyrobisk. 12. Dopuszcza si lokowanie w podziemnych wyrobiskach grniczych materiaw odpadowych powstaych w wyniku eksploatacji i przerabiania materiau wydobytego na powierzchni ziemi, w zgodzie z koncesjami dla obszarw grniczych, pod nastpujcymi warunkami: 1)lokowany w wyrobiskach grniczych urobek nie bdzie stwarza zagroenia dla zdrowia i ycia ludzi oraz rodowiska; 2)lokowany w wyrobiskach grniczych urobek nie bdzie oddawa odciekw do otoczenia przekraczajcych parametry okrelone w przepisach oraz zagraajcych rodowisku. 13. Dla planowanych inwestycji na terenie grniczym naley uwzgldni bezporednie wpywy eksploatacji grniczej: 1)w zasigu granicy II kategorii terenu grniczego okrelone przez nastpujce parametry: a) odksztacenia poziome () w przedziale: 1,5 mm/m lt; 3,0 mm/m, b) nachylenie (T) w przedziale: 2,5 mm/mlt; T 5,0 mm/m, c) promie krzywizny (R) w przedziale: 20 km gt; R 12 km;. 2)w zasigu granicy I kategorii terenu grniczego okrelone przez nastpujce parametry: a) odksztacenia poziome () w przedziale: 0,3 mm/m lt; 1,5 mm/m, b) nachylenie (T) w przedziale: 0,5 mm/mlt; T 2,5 mm/m, c) promie krzywizny (R) w przedziale: 40 km gt; R 20 km. 14. W zasigu granicy II strefy sejsmicznej LGOM naley uwzgldni nastpujce parametry:

Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany

Strona 24

1)maksymalne wypadkowe przyspieszenia drga poziomych podoa gruntowego w pamie czstotliwoci do 10 Hz (PGAH10): 250 mm/s2 lt; PGAH10 500 mm/s2; 2)maksymalne wypadkowe amplitudy prdkoci drga poziomych podoa gruntowego (PGVHmax): 10 mm/s lt; PGVHmax 20 mm/s; 3)wielkoci parametru przyspieszenia do projektowania naley przyj ap = 200 mm/s2. 15. W zasigu granicy I strefy sejsmicznej LGOM naley uwzgldni nastpujce parametry: 1)maksymalne wypadkowe przyspieszenia drga poziomych w pamie czstotliwoci do 10 Hz (PGAH10): PGAH10 250 mm/s2; 2)maksymalne wypadkowe amplitudy prdkoci drga poziomych podoa gruntowego (PGVHmax): PGVHmax 10 mm/s; 3)przy projektowaniu naley pomin wpywy dynamiczne od eksploatacji grniczej. 16. Dla nowej zabudowy naley przyjmowa rozwizania konstrukcyjne uwzgldniajce prognozowane parametry oddziaywa grniczych, o ktrych mowa w ust. 13-15. 17. Jeeli rzeczywiste wielkoci oddziaywa grniczych przekrocz parametry, o ktrych mowa w ust. 13-15, dla rozwiza konstrukcyjnych w nowych obiektach budowlanych naley uwzgldni te rzeczywiste wielkoci. 18. Jeeli pod danym obrbem geodezyjnym zostanie zakoczone wydobywanie kopalin, a plan zagospodarowania zoa oraz plany ruchu nie bd przewidyway ich dalszego wydobywania, to po upywie 5 lat dopuszcza si obnienie parametrw przyjmowanych do oblicze konstrukcyjnych odnoszcych si do obiektw budowlanych, odpowiednio do wartoci najwikszych oddziaywa, ktre wystpiy w granicach tego obrbu geodezyjnego (lub zostay dla oszacowane) w cigu ostatnich 5 lat. 12. 1. 1. Na czci obszaru planu miejscowego obowizuj - wymienione w nastpnych ustpach - ustalenia wice si z eksploatacj z kruszyw naturalnych w oparciu o: 1)Koncesj Nr 6/96 z dnia 09.05.1996 r. odnoszc si do eksploatacji zoa Ruszowice II wskazanego na rysunku planu miejscowego; 2)Koncesj Nr 3/07 z dnia 16.10.2007 r. odnoszc si do eksploatacji zoa Kurowice z Pola C wskazanego na rysunku planu miejscowego; 3)Koncesj Nr 1/04/05 z dnia 07.03.2005 r. odnoszc si do eksploatacji zoa Jaczw III B wskazanego na rysunku planu miejscowego; 4)Koncesj Nr 4/08 z dnia 19.12.2008 r. odnoszc si do eksploatacji zoa Jaczw III A wskazanego na rysunku planu miejscowego. 2. Dla z, o ktrych mowa w ust. 1 obowizuj okrelone na rysunku planu miejscowego zgodnie z koncesjami odpowiednio: 1)dla zoa Ruszowice II granica terenu grniczego Ruszowice i granica obszaru grniczego Ruszowice; 2)dla zoa Kurowice granica terenu grniczego Kurowice-Poudnie I i granica obszaru grniczego Kurowice-Poudnie I; 3)dla zoa Jaczw III B - granica terenu grniczego Jaczw May i granica obszaru grniczego Jaczw May. 3. Zasig szkodliwego oddziaywania robt grniczych nie moe przekroczy granic terenw grniczych, o ktrych mowa w ust. 2. 4. W zasigu nie wyeksploatowanej czci z, wymienionych w ust. 1, zakazuje si wprowadzania nowej zabudowy; nie dotyczy to tymczasowych obiektw budowlanych zapewniajcych waciwe funkcjonowanie: 1)zakadu grniczego; 2)zakadu przerobowego. 5. Oprcz wymienionych w ust. 1 oraz w 3 ust. 13 z na obszarze planu miejscowego udokumentowano nastpujce, oznaczone na rysunku planu miejscowego, zoa: 1)zoe kruszywa naturalnego Jaczw V;
Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany Strona 25

2)zoe kruszywa naturalnego Jaczw VI; 3)zoe kruszywa naturalnego Jaczw VII; 4)zoe kruszywa naturalnego Ruszowice III; 5)zoe kruszywa naturalnego Ruszowice IV. 6. Grunty zdegradowane i zdewastowane, nie wykorzystywane i nie przewidziane do ponownego wykorzystania zwizanego z przeznaczeniem terenu, powinny by sukcesywnie poddawane rekultywacji. 7. Na obszarze planu miejscowego znajduj si obszary wyeksploatowanych z Kurowice I i Smardzw przewidziane do rekultywacji; rekultywacj tych obszarw naley prowadzi na zasadach okrelonych w decyzjach wydanych dla nich. 13. 1. Na obszarze planu miejscowego obowizuje 30% stawka procentowa stanowica podstaw do okrelania opaty, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdzia 2. PRZEPISY SZCZEGOWE,W TYM DOTYCZCE PRZEZNACZENIA TERENW INNYCH NI DROGI 14. 1. Tereny kategorii MP przeznacza si dla zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz dla usug, zarwno wystpujcych cznie z zabudow mieszkaniow, jak i samodzielnie. 2. Tereny kategorii MP wystpuj w nastpujcych obrbach geodezyjnych: 1)Jaczw oznaczonym symbolem A tereny o numerach porzdkowych 1-12; 2)Kurowice-Moda oznaczonym symbolem K tereny o numerach porzdkowych 1-14; 3)Smardzw oznaczonym symbolem S tereny o numerach porzdkowych 1-4. 3. Na terenach kategorii MP dopuszcza si: 1)budynki mieszkalne wielorodzinne z nie wicej ni z 4 mieszkaniami; 2)nieuciliwe obiekty usugowe; 3)nieuciliw dziaalno wytwrcz nierolnicz w budynku o powierzchni uytkowej nie przekraczajcej 200 m2; 4)obiekty dla rolniczej nieuciliwej dziaalnoci wytwrczej o powierzchni uytkowej nie przekraczajcej 400 m2; 5)ziele, w tym w ogrdkach przydomowych, i obiekty maej architektury; 6)obiekty i urzdzenia sportowo-rekreacyjne. 4. Uytkowanie, o ktrym mowa w ust. 3 pkt 1-4, nie moe zaj wicej ni 50% powierzchni terenu. 5. Na terenach kategorii MP nowe budynki mieszkalne jednorodzinne musz spenia wymagania definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, okrelonej w prawie budowlanym, w tym w zakresie dopuszczenia lokalizacji lokalu uytkowego, z zastrzeeniem, e moe by w nim prowadzona jedynie nieuciliwa dziaalno. 6. Na terenach kategorii MP zakazuje si lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej innej ni wolnostojca lub bliniacza, z zastrzeeniem, e zakaz ten nie dotyczy sytuacji, gdy nowy budynek stanowi uzupenienie istniejcego cigu zwartej zabudowy oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie o symbolu G.A.5MP. 7. Na terenach kategorii MP maksymalna wysoko nowych i nadbudowywanych budynkw nie moe przekracza: 1)12 m, z zastrzeeniem, e zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna nie moe przekracza trzech kondygnacji naziemnych, w tym grnej na poddaszu uytkowym; 2)9 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z zastrzeeniem, e zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna nie moe przekracza dwch kondygnacji naziemnych, w tym grnej na poddaszu uytkowym.

Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany

Strona 26

8. Na terenach kategorii MP nowa i nadbudowywana zabudowa musi by kryta dachem typu 45o lub dachem typu ssiedzkiego. 9. Na terenach kategorii MP ograniczenia, o ktrych mowa w ust. 8, nie obowizuj w odniesieniu do: 1)obiektw o przeznaczeniu niemieszkaniowym i powierzchni zabudowy przekraczajcej 200 m2; 2)wolnostojcych kontenerw z urzdzeniami technicznymi o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 4 m2 i wysokoci nie przekraczajcej 2,2 m; 3)tymczasowych obiektw budowlanych lokalizowanych dla obsugi prac budowlanych lub dla organizacji imprez masowych; 4)budynkw zlokalizowanych pod powierzchni gruntu. 10. Na terenach kategorii MP dopuszcza si wydzielanie nowych dziaek: 1)o powierzchni nie mniejszej ni 1200 m2 dla zabudowy zagrodowej; 2)o powierzchni nie mniejszej ni 1000 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojcej; 3)o powierzchni nie mniejszej ni 600 m2 na jedn dziak budowlan dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliniaczej; 4)o powierzchni nie mniejszej ni 300 m2 na jedno mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej; 5)o powierzchni nie mniejszej ni 500 m2 dla obiektw bez funkcji mieszkaniowej nie wymienionych w 7 ust. 3; 6)o powierzchni nie mniejszej ni 90% redniej powierzchni dziaki budowlanej w istniejcym cigu zwartej zabudowy, ktrego nowa dziaka ma stanowi uzupenienie; 7)dla powikszenia ssiedniej dziaki, jeeli powierzchnia gruntu przypadajcego na jedno mieszkanie istniejce i nowe w wyniku tego podziau bdzie przypadao nie mniej ni 500 m2 gruntu w granicach wszystkich nowo wydzielonych dziaek. 11. Na terenach kategorii MP dopuszcza si wydzielenie nowych dziaek nie speniajcych warunkw okrelonych w ust. 10, jeeli dziaka ssiaduje z lini rozgraniczajc terenu i z przylegymi poza ni gruntami przeznaczonymi pod zabudow bdzie miaa powierzchni nie mniejsz ni 800 m2. 12. Na czci terenw G.K.4MP, G.K.5MP i G.K.8MP obowizuje strefa sanitarna od cmentarza, w ktrej wystpuj ograniczenia w uytkowaniu. 13. Na terenach kategorii MP zakazuje si wznoszenia nowych lub rozbudowy istniejcych obiektw przeznaczonych dla hodowli lub chowu zwierzt, a take hodowli rolin, jeeli w wyniku tej budowy lub rozbudowy na jednej nieruchomoci: 1)w obrbach geodezyjnych Jaczw i Kurowice-Moda, na danej nieruchomoci czna powierzchnia zabudowy tego typu obiektw przekroczy 200 m2; 2)w obrbach geodezyjnych nie wymienionych w pkt 1, na danej nieruchomoci, czna powierzchnia zabudowy tego typu obiektw na jednej nieruchomoci przekroczy 600 m2; 3)w obrbach geodezyjnych Jaczw i Kurowice - Moda, na danej nieruchomoci czna obsada przekroczy 10 duych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP); 4)w obrbach geodezyjnych nie wymienionych w pkt 3, na danej nieruchomoci czna obsada przekroczy 40 duych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP). 14. Na terenach kategorii MP powierzchnia zabudowana budynkami nie moe przekracza 40% powierzchni nieruchomoci, w tym nie wicej ni 600 m2 przez budynki inne ni zwizane wycznie z funkcj mieszkaniow; jeeli te parametry zostay przekroczone przed wejciem w ycie planu miejscowego dopuszcza si powikszenie powierzchni zabudowanej budynkami na danej nieruchomoci o nie wicej ni o 10%. 15. Na terenach kategorii MP powierzchnia terenu biologicznie czynna nie moe zajmowa mniej ni 30% powierzchni nieruchomoci; jeeli ten parametr nie by speniony przed wejciem w ycie planu miejscowego dopuszcza si zmniejszenie powierzchni terenw biologicznie czynnych na danej nieruchomoci nie wicej ni o 10%.
Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany Strona 27

15. 1. Tereny kategorii MU przeznacza si dla usug i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zarwno wystpujcych cznie, jak i samodzielnie. 2. Tereny kategorii MU wystpuj w nastpujcych obrbach geodezyjnych: 1)Jaczw oznaczonym symbolem A tereny o numerach porzdkowych 1-7; 2)Kurowice-Moda oznaczonym symbolem K tereny o numerach porzdkowych 1-4. 3. Na terenach kategorii MU dopuszcza si: 1)budynki mieszkalne wielorodzinne z nie wicej ni z 4 mieszkaniami; 2)nieuciliw dziaalno wytwrcz nierolnicz w budynku o powierzchni uytkowej nie przekraczajcej 200 m2; 3)lokalizacj lokali mieszkalnych w obiektach usugowych lub w innych sucych prowadzeniu nieuciliwej dziaalnoci gospodarczej, w iloci nie wikszej ni dwa lokale mieszkalne w obiekcie usugowym; 4)ziele, w tym w ogrdkach przydomowych, i obiekty maej architektury; 5)obiekty i urzdzenia sportowo-rekreacyjne. 4. Uytkowanie, o ktrym mowa w ust. 3 pkt 1-3, nie moe zaj wicej ni 50% powierzchni terenu. 5. Na terenach kategorii MU nowe budynki mieszkalne jednorodzinne musz spenia wymagania definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego okrelonej w prawie budowlanym, w tym w zakresie dopuszczenia lokalizacji lokalu uytkowego, z zastrzeeniem, e moe by w nim prowadzona jedynie nieuciliwa dziaalno. 6. Na terenach kategorii MU zakazuje si lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej innej ni wolnostojca lub bliniacza, z zastrzeeniem, e zakaz ten nie dotyczy sytuacji, gdy nowy budynek stanowi uzupenienie istniejcego cigu zwartej zabudowy. 7. Na terenach kategorii MU maksymalna wysoko nowych i nadbudowywanych budynkw nie moe przekracza: 1)12 m, z zastrzeeniem, e zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna nie moe przekracza trzech kondygnacji naziemnych, w tym grnej na poddaszu uytkowym; 2)9 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z zastrzeeniem, e zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna nie moe przekracza dwch kondygnacji naziemnych, w tym grnej na poddaszu uytkowym. 8. Na terenach kategorii MU nowa i nadbudowywana zabudowa musi by kryta dachem typu 45o lub dachem typu ssiedzkiego. 9. Na terenach kategorii MU ograniczenia, o ktrych mowa w ust. 8, nie obowizuj w odniesieniu do: 1)obiektw o przeznaczeniu niemieszkaniowym i powierzchni zabudowy przekraczajcej 200 m2; 2)wolnostojcych kontenerw z urzdzeniami technicznymi o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 4 m2 i wysokoci nie przekraczajcej 2,2 m; 3)tymczasowych obiektw budowlanych lokalizowanych dla obsugi prac budowlanych lub dla organizacji imprez masowych; 4)budynkw zlokalizowanych pod powierzchni gruntu. 10. Na terenach kategorii MU dopuszcza si wydzielanie nowych dziaek: 1)o powierzchni nie mniejszej ni 1000 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojcej; 2)o powierzchni nie mniejszej ni 600 m2 na jedn dziak budowlan dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliniaczej; 3)o powierzchni nie mniejszej ni 300 m2 na jedno mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej i grupowej; 4)o powierzchni nie mniejszej ni 500 m2 dla obiektw bez funkcji mieszkaniowej nie wymienionych w 7 ust. 3;

Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany

Strona 28

5)dla powikszenia ssiedniej dziaki, jeeli powierzchnia gruntu przypadajcego na jedno mieszkanie istniejce i nowe w wyniku tego podziau bdzie przypadao nie mniej ni 500 m2 gruntu w granicach wszystkich nowo wydzielonych dziaek. 11. Na terenach kategorii MU dopuszcza si wydzielenie nowych dziaek nie speniajcych warunkw okrelonych w ust. 10, jeeli dziaka ssiaduje z lini rozgraniczajc terenu i z przylegymi poza ni gruntami przeznaczonymi pod zabudow bdzie miaa powierzchni nie mniejsz ni 800 m2. 12. Na terenach kategorii MU powierzchnia zabudowana budynkami nie moe przekracza 40% powierzchni nieruchomoci; jeeli te parametry zostay przekroczone przed wejciem w ycie planu miejscowego dopuszcza si powikszenie powierzchni zabudowanej budynkami na danej nieruchomoci o nie wicej ni o 10%. 13. Na terenach kategorii MU powierzchnia terenu biologicznie czynna nie moe zajmowa mniej ni 25% powierzchni nieruchomoci; jeeli ten parametr nie by speniony przed wejciem w ycie planu miejscowego dopuszcza si zmniejszenie powierzchni terenw biologicznie czynnych na danej nieruchomoci nie wicej ni o 10%. 16. 1. 1. Tereny kategorii MNi przeznacza si dla istniejcej i nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Tereny kategorii MNi wystpuj w nastpujcych obrbach geodezyjnych: 1)Jaczw oznaczonym symbolem A tereny o numerach porzdkowych 1-20; 2)Kurowice-Moda oznaczony symbolem K tereny o numerach porzdkowych 1-5; 3)Smardzw oznaczonym symbolem S tereny o numerach porzdkowych 1-5. 3. Na terenach kategorii MNi dopuszcza si: 1)ziele, w tym w ogrdkach przydomowych, i obiekty maej architektury; 2)obiekty i urzdzenia sportowo-rekreacyjne; 3)zachowanie istniejcych nieuciliwych obiektw o innym przeznaczeniu ni wymienione w pkt 2 i w ust. 1. 4. Na terenach kategorii MNi nowe budynki mieszkalne musz spenia wymagania definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego okrelonej w prawie budowlanym, w tym w zakresie dopuszczenia lokalizacji lokalu uytkowego, z zastrzeeniem, e moe by w nim prowadzona jedynie nieuciliwa dziaalno. 5. Na terenach kategorii MNi zakazuje si lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej innej ni wolnostojca lub bliniacza, z zastrzeeniem, e zakaz ten nie dotyczy sytuacji, gdy nowy budynek stanowi uzupenienie istniejcego cigu zwartej zabudowy oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach o symbolach G.A.8MNi i G.A.9MNi. 6. Na terenach kategorii MNi maksymalna wysoko nowych i nadbudowywanych budynkw nie moe przekracza 9 m, z zastrzeeniem, e nowa i nadbudowywana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna nie moe przekracza dwch kondygnacji naziemnych, w tym grnej na poddaszu uytkowym. 7. Na terenach kategorii MNi nowa i nadbudowywana zabudowa musi by kryta dachem typu 45o lub dachem typu ssiedzkiego. 8. Na terenach kategorii MNi ograniczenia, o ktrych mowa w ust. 7, nie obowizuj w odniesieniu do: 1)wolnostojcych kontenerw z urzdzeniami technicznymi o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 4 m2 i wysokoci nie przekraczajcej 2,2 m; 2)tymczasowych obiektw budowlanych lokalizowanych dla obsugi prac budowlanych lub dla organizacji imprez masowych; 3)budynkw zlokalizowanych pod powierzchni gruntu. 9. Na terenach kategorii MNi dopuszcza si wydzielanie nowych dziaek: 1)o powierzchni nie mniejszej ni 1000 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojcej; 2)o powierzchni nie mniejszej ni 600 m2 na jedn dziak budowlan dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliniaczej; 3)o powierzchni nie mniejszej ni 300 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej;
Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany Strona 29

4)o powierzchni nie mniejszej ni 500 m2 dla obiektw bez funkcji mieszkaniowej nie wymienionych w 7 ust. 3; 5)dla powikszenia ssiedniej dziaki, jeeli powierzchnia gruntu przypadajcego na jedno mieszkanie istniejce i nowe w wyniku tego podziau bdzie przypadao nie mniej ni 500 m2 gruntu w granicach wszystkich nowo wydzielonych dziaek. 10. Na terenach kategorii MNi dopuszcza si wydzielenie nowych dziaek nie speniajcych warunkw okrelonych w ust. 9, jeeli dziaka ssiaduje z lini rozgraniczajc terenu i z przylegymi poza ni gruntami przeznaczonymi pod zabudow bdzie miaa powierzchni nie mniejsz ni 800 m2. 11. Na terenach kategorii MNi zakazuje si wznoszenia nowych lub rozbudowy istniejcych obiektw przeznaczonych dla hodowli lub chowu zwierzt. 12. Na terenach kategorii MNi powierzchnia zabudowana budynkami nie moe przekracza 20% powierzchni nieruchomoci; jeeli te parametry zostay przekroczone przed wejciem w ycie planu miejscowego dopuszcza si powikszenie powierzchni zabudowanej budynkami na danej nieruchomoci o nie wicej ni o 10%. 13. Na terenach kategorii MNi powierzchnia terenu biologicznie czynna nie moe zajmowa mniej ni 40% powierzchni nieruchomoci; jeeli ten parametr nie by speniony przed wejciem w ycie planu miejscowego dopuszcza si zmniejszenie powierzchni terenw biologicznie czynnych na danej nieruchomoci nie wicej ni o 10%. 17. 1. Tereny kategorii MNn przeznacza si dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Tereny, o ktrych mowa w ust. 1 wystpuj w nastpujcych obrbach geodezyjnych: 1)Jaczw oznaczonym symbolem A tereny o numerach porzdkowych 1-15; 2)Kurowice-Moda oznaczonym symbolem K tereny o numerach porzdkowych 1-23; 3)Kurw May oznaczonym symbolem U tereny o numerach porzdkowych 1 i 2; 4)Smardzw oznaczonym symbolem S tereny o numerach porzdkowych 1-9. 3. Na terenach kategorii MNn dopuszcza si: 1)ziele, w tym w ogrdkach przydomowych, i obiekty maej architektury; 2)obiekty i urzdzenia sportowo-rekreacyjne. 4. Na terenach kategorii MNn nowe budynki mieszkalne musz spenia wymagania definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego okrelonej w prawie budowlanym, w tym w zakresie dopuszczenia lokalizacji lokalu uytkowego, z zastrzeeniem, e moe by w nim prowadzona jedynie nieuciliwa dziaalno. 5. Na terenach kategorii MNn zakazuje si lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej innej ni wolnostojca lub bliniacza, z zastrzeeniem, e zakaz ten nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach o symbolach: G.K.7MNn i G.K.10MNn. 6. Na terenach kategorii MNn maksymalna wysoko nowych i nadbudowywanych budynkw nie moe przekracza 9 m, z zastrzeeniem, e nowa i nadbudowywana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna nie moe przekracza dwch kondygnacji naziemnych, w tym grnej na poddaszu uytkowym. 7. Na terenach kategorii MNn nowa i nadbudowywana zabudowa musi by kryta dachem typu 45o lub dachem typu ssiedzkiego. 8. Na terenach kategorii MNn ograniczenia, o ktrych mowa w ust. 7, nie obowizuj w odniesieniu do: 1)wolnostojcych kontenerw z urzdzeniami technicznymi o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 4 m2 i wysokoci nie przekraczajcej 2,2 m; 2)tymczasowych obiektw budowlanych lokalizowanych dla obsugi prac budowlanych lub dla organizacji imprez masowych; 3)budynkw zlokalizowanych pod powierzchni gruntu. 9. Na czci terenw G.A.4MNn i G.K.11MNn obowizuje strefa sanitarna cmentarza, w ktrej wystpuj ograniczenia w uytkowaniu. 10. Na terenach kategorii MNn dopuszcza si wydzielanie nowych dziaek:
Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany Strona 30

1)o powierzchni nie mniejszej ni 1000 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojcej; 2)o powierzchni nie mniejszej ni 600 m2 na jedn dziak budowlan dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliniaczej; 3)o powierzchni nie mniejszej ni 500 m2 dla obiektw bez funkcji mieszkaniowej nie wymienionych w 7 ust. 3; 4)o powierzchni nie mniejszej ni 300 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej; 5)dla powikszenia ssiedniej dziaki, jeeli powierzchnia gruntu przypadajcego na jedno mieszkanie istniejce i nowe w wyniku tego podziau bdzie przypadao nie mniej ni 500 m2 gruntu w granicach wszystkich nowo wydzielonych dziaek. na kad ze wszystkich dziaek objtych zmian granic. 11. Na terenach kategorii MNn dopuszcza si wydzielenie nowych dziaek nie speniajcych warunkw okrelonych w ust. 10: 1)jeeli dziaka ssiaduje z granic planu miejscowego i wraz z przylegymi gruntami pooonymi poza granic planu miejscowego bdzie miaa powierzchni nie mniejsz od 800 m2; 2)jeeli dziaka ssiaduje z lini rozgraniczajc terenu i z przylegymi poza ni gruntami przeznaczonymi pod zabudow, bdzie miaa powierzchni nie mniejsz ni 800 m2. 12. Na terenach kategorii MNn powierzchnia zabudowana budynkami nie moe przekracza 20% powierzchni nieruchomoci. 13. Na terenach kategorii MNn powierzchnia terenu biologicznie czynna nie moe zajmowa mniej ni 40% powierzchni nieruchomoci. 18. 1. Tereny kategorii RM przeznacza si dla zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych. 2. Tereny kategorii RM wystpuj w obrbie geodezyjnym Kurowice-Moda oznaczonym symbolem K, w ktrym terenom nadano numery porzdkowe 1 i 2. 3. Na terenach kategorii RM dopuszcza si budynki mieszkalne wchodzce w skad gospodarstwa rolnego, inne budynki i urzdzenia suce wycznie produkcji rolniczej oraz przetwrstwu rolno-spoywczemu. 4. Na terenach kategorii RM maksymalna wysoko nowych i nadbudowywanych budynkw nie moe przekracza 12 m, z zastrzeeniem, e nowa i nadbudowywana zabudowa mieszkalna wchodzca w skad gospodarstwa rolnego nie moe przekracza trzech kondygnacji naziemnych, w tym grnej na poddaszu uytkowym. 5. Na terenach kategorii RM nowa i nadbudowywana zabudowa powinna by kryta dachem typu 45o lub dachem typu ssiedzkiego. 6. Na terenach kategorii RM ograniczenia, o ktrych mowa w ust. 5, nie obowizuj w odniesieniu do: 1)obiektw o przeznaczeniu niemieszkaniowym i powierzchni zabudowy przekraczajcej 200 m2; 2)wolnostojcych kontenerw z urzdzeniami technicznymi, w tym wolnostojcych stacji transformatorowych, o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 4 m2 i wysokoci nie przekraczajcej 2,2 m; 3)tymczasowych obiektw budowlanych lokalizowanych dla obsugi prac budowlanych; 4)budynkw zlokalizowanych pod powierzchni terenu. 7. Na terenach kategorii RM powierzchnia zabudowana budynkami nie powinna przekracza 40% powierzchni nieruchomoci; jeeli te parametry zostay przekroczone przed wejciem w ycie planu miejscowego dopuszcza si powikszenie powierzchni zabudowanej budynkami na danej nieruchomoci o nie wicej ni o 10%. 8. Na terenach kategorii RM powierzchnia terenu biologicznie czynna nie powinna zajmowa mniej ni 30% powierzchni nieruchomoci; jeeli ten parametr nie by speniony przed wejciem w ycie planu miejscowego dopuszcza si zmniejszenie powierzchni terenw biologicznie czynnych na danej nieruchomoci nie wicej ni o 10%. 19. 1. Tereny kategorii OS przeznacza si dla obiektw sakralnych. 2. Tereny kategorii OS wystpuj w obrbach geodezyjnych: 1)Jaczw oznaczonym symbolem A teren o numerze porzdkowym 1;
Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany Strona 31

2)Kurowice-Moda oznaczonym symbolem K tereny o numerach porzdkowych 1 i 2. 3. Na terenach kategorii OS dopuszcza si: 1)ziele i obiekty maej architektury; 2)obiekty dla funkcji towarzyszcych obiektowi sakralnemu; 3)obiekty i urzdzenia sportowo-rekreacyjne. 4. Uytkowanie, o ktrym mowa w ust. 3 pkt 2, nie moe zaj wicej ni 20% powierzchni terenu, jeeli ten parametr zosta przekroczony przed wejciem w ycie planu miejscowego dopuszcza si powikszenie powierzchni zabudowanej budynkami na danej nieruchomoci o nie wicej ni 10%. 5. Na terenach kategorii OS, na ktrych znajduj si zabytkowe kocioy, wysoko nowych budynkw nie moe przekroczy 70% wysokoci zabytkowych kociow, zarwno do gzymsu, jak i do grnej kalenicy; w tym zakresie nie bierze si pod uwag wysokoci wie kocielnych. 6. Na terenach kategorii OS, na ktrych nie wystpuj zabytkowe kocioy, maksymalna wysoko nowych lub nadbudowywanych budynkw do grnej kalenicy nie moe przekracza 15 m, a nowych lub nadbudowywanych wie 25 m. 7. Na terenach kategorii OS nowa zabudowa, o ktrej mowa w ust. 5 i 6, musi by kryta dachem typu 45o lub dachem typu ssiedzkiego. 8. Na terenach kategorii OS ograniczenia, o ktrych mowa w ust. 7, nie obowizuj w odniesieniu do: 1)wolnostojcych kontenerw z urzdzeniami technicznymi o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 4 m2 i wysokoci nie przekraczajcej 2,2 m; 2)tymczasowych obiektw budowlanych lokalizowanych dla obsugi prac budowlanych lub dla organizacji imprez masowych; 3)budynkw zlokalizowanych pod powierzchni gruntu. 9. Na terenach kategorii OS powierzchnia terenu biologicznie czynna nie moe zajmowa mniej ni 20% powierzchni nieruchomoci; jeeli ten parametr nie by speniony przed wejciem w ycie planu miejscowego dopuszcza si zmniejszenie powierzchni terenw biologicznie czynnych na danej nieruchomoci nie wicej ni o 10%. 20. 1. Tereny kategorii U przeznacza si dla budynkw uytecznoci publicznej okrelonych w 3 pkt 6 rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pn. zm.). 2. Tereny kategorii U wystpuj w nastpujcych obrbach geodezyjnych: 1)Jaczw oznaczonym symbolem A tereny o numerach porzdkowych 1 i 2; 2)Kurowice-Moda oznaczonym symbolem K tereny o numerach porzdkowych 1 i 2; 3)Smardzw oznaczonym symbolem S teren o numerze porzdkowym 1. 3. Na terenach kategorii U dopuszcza si: 1)inne usugi oraz dziaalno wytwrcz zwizan z przeznaczeniem, o ktrym mowa w ust. 1; 2)ziele i obiekty maej architektury; 3)obiekty i urzdzenia sportowo-rekreacyjne; 4)mieszkania, z zastrzeeniem, e czna ich powierzchnia nie moe przekroczy 40% powierzchni cakowitej budynku. 4. Na terenach kategorii U maksymalna wysoko nowych i nadbudowywanych budynkw nie moe przekracza 15 m. 5. Na terenach kategorii U nowa i nadbudowywana zabudowa musi by kryta dachem typu 45o lub dachem typu ssiedzkiego. 6. Na terenach kategorii U ograniczenia, o ktrych mowa w ust. 5, nie obowizuj w odniesieniu do:

Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany

Strona 32

1)nowych budynkw o powierzchni zabudowy przekraczajcej 200 m2; 2)wolnostojcych kontenerw z urzdzeniami technicznymi o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 4 m2 i wysokoci nie przekraczajcej 2,2 m; 3)tymczasowych obiektw budowlanych lokalizowanych dla obsugi prac budowlanych lub dla organizacji imprez masowych; 4)budynkw zlokalizowanych pod powierzchni gruntu. 5)7. Na terenie G.A.2U zakazuje si lokalizacji usug chronionych. 7. Na terenach kategorii U powierzchnia zabudowana budynkami nie moe przekracza 40% powierzchni nieruchomoci; jeeli te parametry zostay przekroczone przed wejciem w ycie planu miejscowego dopuszcza si powikszenie powierzchni zabudowanej budynkami na danej nieruchomoci o nie wicej ni o 10%. 8. Na terenach kategorii U powierzchnia terenu biologicznie czynna nie moe zajmowa mniej ni 20% powierzchni nieruchomoci; jeeli ten parametr nie by speniony przed wejciem w ycie planu miejscowego dopuszcza si zmniejszenie powierzchni terenw biologicznie czynnych na danej nieruchomoci nie wicej ni o 10%. 21. 1. Teren kategorii UO przeznacza si dla usug ochrony zdrowia, edukacji, kultury, opieki nad dziemi i opieki spoecznej, oraz nie wymienionych wczeniej obiektw zbiorowego zamieszkiwania. 2. Teren kategorii UO wystpuje w obrbie geodezyjnym Jaczw i oznaczony jest symbolem G.A.1UO. 3. Na terenie G.A.1UO dopuszcza si: 1)ziele i obiekty maej architektury; 2)obiekty i urzdzenia sportowo-rekreacyjne; 3)mieszkania, z zastrzeeniem, e czna ich powierzchnia nie moe przekroczy 40% powierzchni cakowitej budynku. 4. Na terenie G.A.1UO maksymalna wysoko nowych i nadbudowywanych budynkw nie moe przekracza 15 m. 5. Na terenie G.A.1UO nowa i nadbudowywana zabudowa musi by kryta dachem typu 45o lub dachem typu ssiedzkiego. 6. Na terenie G.A.1UO ograniczenia, o ktrych mowa w ust. 5, nie obowizuj w odniesieniu do: 1)nowych budynkw o powierzchni zabudowy przekraczajcej 200 m2; 2)wolnostojcych kontenerw z urzdzeniami technicznymi o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 4 m2 i wysokoci nie przekraczajcej 2,2 m; 3)tymczasowych obiektw budowlanych lokalizowanych dla obsugi prac budowlanych lub dla organizacji imprez masowych; 4)budynkw zlokalizowanych pod powierzchni gruntu. 7. Na terenie G.A.1UO powierzchnia zabudowana budynkami nie moe przekracza 30% powierzchni nieruchomoci; jeeli ten parametr zosta przekroczony przed wejciem w ycie planu miejscowego dopuszcza si powikszenie powierzchni zabudowanej budynkami na danej nieruchomoci o nie wicej ni 10%. 8. Na terenie G.A.1UO powierzchnia terenu biologicznie czynna nie moe zajmowa mniej ni 20% powierzchni nieruchomoci; jeeli ten parametr nie by speniony przed wejciem w ycie planu miejscowego dopuszcza si zmniejszenie powierzchni terenw biologicznie czynnych na danej nieruchomoci nie wicej ni o 10%. 22. 1. Tereny kategorii US przeznacza si dla obiektw i urzdze sportu i rekreacji oraz zieleni urzdzonej. 2. Tereny kategorii US wystpuj w nastpujcych obrbach geodezyjnych: 1)Jaczw oznaczonym symbolem A tereny o numerach porzdkowych 1-3; 2)Kurowice-Moda oznaczonym symbolem K teren o numerze porzdkowym 1; 3)Smardzw oznaczonym symbolem S teren o numerze porzdkowym 1.
Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany Strona 33

3. Na terenach kategorii US dopuszcza si: 1)obiekty usugowe zwizane z przeznaczeniem, o ktrym mowa w ust. 1; 2)wietlice wiejskie; 3)obiekty maej architektury. 4. Na terenach kategorii US maksymalna wysoko nowych i nadbudowywanych budynkw nie moe przekracza 12 m. 5. Na terenach kategorii US nowa i nadbudowywana zabudowa musi by kryta dachem typu 45o lub dachem typu ssiedzkiego. 6. Na terenach kategorii US ograniczenia, o ktrych mowa w ust. 5, nie obowizuj w odniesieniu do: 1)obiektw o powierzchni zabudowy przekraczajcej 200 m2; 2)wolnostojcych kontenerw z urzdzeniami technicznymi o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 4 m2 i wysokoci nie przekraczajcej 2,2 m; 3)tymczasowych obiektw budowlanych lokalizowanych dla obsugi prac budowlanych lub dla organizacji imprez masowych; 4)budynkw zlokalizowanych pod powierzchni gruntu. 7. Na terenach kategorii US powierzchnia zabudowana budynkami nie moe przekracza 30% powierzchni nieruchomoci. 8. Na terenach kategorii US powierzchnia terenu biologicznie czynna nie moe zajmowa mniej ni 20% powierzchni nieruchomoci. 23. 1. Tereny kategorii UT przeznacza si dla usug turystycznych, obiektw i urzdze sportu i rekreacji. 2. Tereny kategorii UT wystpuj obrbie geodezyjnym Jaczw oznaczony symbolem A, w ktrym terenom nadano numery porzdkowe 1 i 2. 3. Na terenach kategorii UT dopuszcza si: 1)usugi towarzyszce przeznaczeniu okrelonemu w ust. 1, inne ni chronione; 2)ziele i obiekty maej architektury. 4. Przez usugi, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 1 rozumie si take handel o charakterze i zakresie odpowiadajcym definicji usug turystycznych, zawartej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usugach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268). 5. Na terenach kategorii UT maksymalna wysoko nowych i nadbudowywanych budynkw nie moe przekracza 12 m, z zastrzeeniem, e nowa i nadbudowywana zabudowa nie moe przekracza dwch kondygnacji wraz z poddaszem uytkowym. 6. Na terenach kategorii UT nowa i nadbudowywana zabudowa musi by kryta dachem typu 45o lub dachem typu ssiedzkiego. 7. Na terenach kategorii UT ograniczenia, o ktrych mowa w ust. 6, nie obowizuj w odniesieniu do: 1)wolnostojcych kontenerw z urzdzeniami technicznymi o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 4 m2 i wysokoci nie przekraczajcej 2,2 m; 2)tymczasowych obiektw budowlanych lokalizowanych dla obsugi prac budowlanych lub dla organizacji imprez masowych; 3)budynkw zlokalizowanych pod powierzchni gruntu. 8. Na terenach kategorii UT powierzchnia zabudowana budynkami nie moe przekracza 30% powierzchni nieruchomoci. 9. Na terenach kategorii UT powierzchnia terenu biologicznie czynna nie moe zajmowa mniej ni 20% powierzchni nieruchomoci. 24. 1. Teren kategorii UTA przeznacza si dla usug rekreacji konnej i hodowli koni.
Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany Strona 34

2. Teren kategorii UTA wystpuje w obrbie geodezyjnym Kurowice-Moda i oznaczony jest symbolem G.K.1UTA. 3. Na terenie G.K.1UTA dopuszcza si ziele i obiekty maej architektury. 4. Na terenie G.K.1UTA maksymalna wysoko nowych i nadbudowywanych budynkw nie moe przekracza 12 m, z zastrzeeniem, e nowa i nadbudowywana zabudowa nie moe przekracza dwch kondygnacji wraz z poddaszem uytkowym. 5. Na terenie G.K.1UTA nowa i nadbudowywana zabudowa musi by kryta dachem typu 45o. 6. Na terenie G.K.1UTA ograniczenia, o ktrych mowa w ust. 5, nie obowizuj w odniesieniu do: 1)wolnostojcych kontenerw z urzdzeniami technicznymi o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 4 m2 i wysokoci nie przekraczajcej 2,2 m; 2)budynkw o powierzchni zabudowy powyej 400 m2; 3)tymczasowych obiektw budowlanych lokalizowanych dla obsugi prac budowlanych lub dla organizacji imprez masowych; 4)budynkw zlokalizowanych pod powierzchni gruntu. 7. Na terenie G.K.1UTA powierzchnia terenu biologicznie czynna nie moe zajmowa mniej ni 80% powierzchni nieruchomoci. 25. 1. Teren kategorii KSN przeznacza si dla stacji paliw. 2. Teren kategorii KSN wystpuje w obrbie geodezyjnym Jaczw i oznaczony jest symbolem G.A.1KSN. 3. Na terenie G.A.1KSN dopuszcza si: 1)nie wymienione w ust. 1 usugi inne ni chronione, jeeli nie koliduj z przeznaczeniem dla stacji paliw; 2)ziele i obiekty maej architektury. 4. Na terenie G.A.1KSN maksymalna wysoko nowych i nadbudowywanych budynkw nie moe przekracza 15 m. 5. Na terenie G.A.1KSN uytkowanie, o ktrym mowa w ust. 3 pkt 1, nie moe zaj wicej ni 50% powierzchni terenu i powierzchni uytkowej w zabudowie. 6. Na terenie G.A.1KSN powierzchnia zabudowana budynkami nie moe przekracza 30% powierzchni nieruchomoci. 7. Na terenie G.A.1KSN powierzchnia terenu biologicznie czynna nie moe zajmowa mniej ni 20% powierzchni nieruchomoci. 26. 1. Teren kategorii PP przeznacza si dla obiektw przemysu, baz, skadw, magazynw, administracji oraz usug innych ni chronione, w tym dopuszcza si obiekty handlowe o powierzchni sprzeday powyej 2000 m2. 2. Teren kategorii PP wystpuje w obrbie geodezyjnym Kurowice-Moda i oznaczony jest symbolem G.K.1PP. 3. Na terenie G.K.1PP dopuszcza si ziele i obiekty maej architektury. 4. Na terenie G.K.1PP maksymalna wysoko nowych budynkw lub budowli wraz z urzdzeniami montowanymi na nich nie moe przekroczy 40 m. 5. Na terenie G.K.1PP dopuszcza si wydzielanie nowych dziaek na innych zasadach ni okrelone w 7: 1)dla powikszenia ssiedniej dziaki, bez naruszania zasady, o ktrej mowa w pkt 2; 2)dziaki po wydzieleniu nie bd miay powierzchni mniejszej ni 1500 m2. 6. Na terenie G.K.1PP powierzchnia zabudowana budynkami nie moe przekracza 70% powierzchni nieruchomoci. 7. Na terenie G.K.1PP powierzchnia terenu biologicznie czynna nie moe zajmowa mniej ni 10% powierzchni nieruchomoci.
Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany Strona 35

27. 1. Tereny kategorii UP przeznacza si dla obiektw przemysu, baz, skadw, magazynw, administracji oraz usug innych ni chronione. 2. Tereny kategorii UP wystpuj w nastpujcych obrbach geodezyjnych: 1)Jaczw oznaczonym symbolem A tereny o numerach porzdkowych 1-5; 2)Kurowice-Moda oznaczonym symbolem K tereny o numerach porzdkowych 1 i 2. 3. Na terenach kategorii UP dopuszcza si ziele i obiekty maej architektury. 4. Na terenach kategorii UP maksymalna wysoko nowych i nadbudowywanych budynkw nie moe przekracza 12 m. 5. Na terenach kategorii UP dopuszcza si wydzielanie nowych dziaek na innych zasadach ni okrelone w 7: 1)dla powikszenia ssiedniej dziaki, bez naruszania zasady, o ktrej mowa w pkt 2; 2)dziaki po wydzieleniu nie bd miay powierzchni mniejszej ni 1500 m2. 6. Na terenach kategorii UP powierzchnia zabudowana budynkami nie moe przekracza 70% powierzchni nieruchomoci; jeeli te parametry zostay przekroczone przed wejciem w ycie planu miejscowego dopuszcza si powikszenie powierzchni zabudowanej budynkami na danej nieruchomoci o nie wicej ni o 10%. 7. Na terenach kategorii UP powierzchnia terenu biologicznie czynna nie moe zajmowa mniej ni 10% powierzchni nieruchomoci; jeeli ten parametr nie by speniony przed wejciem w ycie planu miejscowego dopuszcza si zmniejszenie powierzchni terenw biologicznie czynnych na danej nieruchomoci nie wicej ni o 5%. 28. 1. Teren kategorii RPO przeznacza si dla obiektw i urzdze produkcji rolnej, obsugi rolnictwa, produkcji innej ni rolnicza, baz, skadw oraz usug innych ni chronione. 2. Teren kategorii RPO wystpuje w obrbie geodezyjnym Jerzmanowa i oznaczony jest symbolem G.J.1RPO. 3. Na terenie G.J.1RPO dopuszcza si ziele i obiekty maej architektury. 4. Na terenie G.J.1RPO maksymalna wysoko nowych i nadbudowywanych budynkw nie moe przekracza 12 m. 5. Na terenie G.J.1RPO dopuszcza si wydzielanie nowych dziaek na innych zasadach ni okrelone w 7: 1)dla powikszenia ssiedniej dziaki, bez naruszania zasady, o ktrej mowa w pkt 2; 2)dziaki po wydzieleniu nie bd miay powierzchni mniejszej ni 2000 m2. 6. Na terenie G.J.1RPO powierzchnia zabudowana budynkami nie moe przekracza 40% powierzchni nieruchomoci; jeeli te parametry zostay przekroczone przed wejciem w ycie planu miejscowego dopuszcza si powikszenie powierzchni zabudowanej budynkami na danej nieruchomoci o nie wicej ni o 10%. 7. Na terenie G.J.1RPO powierzchnia terenu biologicznie czynna nie moe zajmowa mniej ni 10% powierzchni nieruchomoci; jeeli ten parametr nie by speniony przed wejciem w ycie planu miejscowego dopuszcza si zmniejszenie powierzchni terenw biologicznie czynnych na danej nieruchomoci nie wicej ni o 5%. 29. 1. Tereny kategorii PE przeznacza si dla odkrywkowej eksploatacji zoa kruszywa naturalnego. 2. Tereny kategorii PE wystpuj w nastpujcych obrbach geodezyjnych: 1)Jaczw oznaczonym symbolem A tereny o numerach porzdkowych 1-3; 2)Kurowice-Moda - oznaczonym symbolem K tereny o numerach porzdkowych 1 i 2. 3. Na terenach kategorii PE, przy uwzgldnieniu ogranicze wynikajcych z podstawowego przeznaczenia terenu, dopuszcza si: 1)obiekty i urzdzenia suce prowadzeniu dziaalnoci, o ktrej mowa w pkt 1 i ust. 1, a take inne formy dziaalnoci gospodarczej nie kolidujce z ni, 2)skadowanie i magazynowanie mas ziemnych i skalnych,
Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany Strona 36

3)ziele w tym izolacyjn oraz obiekty maej architektury. 4. Na terenach kategorii PE maksymalna wysoko nowych i nadbudowywanych budynkw nie moe przekracza 12 m. 5. Na terenach kategorii PE powierzchnia zabudowana budynkami nie moe przekracza 10% powierzchni nieruchomoci. 30. 1. Teren kategorii KP przeznacza si dla lokalizowania terenowych miejsc postojowych dla pojazdw samochodowych i rowerw. 2. Teren kategorii KP wystpuje w obrbie geodezyjnym Jaczw i oznaczony jest symbolem G.A.1KP. 3. Na terenie G.A.1KP dopuszcza si ziele i obiekty maej architektury. 4. Na terenie G.A.1KP zakazuje si lokalizacji budynkw. 5. Na terenie G.A.1KP powierzchnia terenu biologicznie czynna nie moe zajmowa mniej ni 10% powierzchni nieruchomoci. 31. 1. Tereny kategorii T przeznacza si dla urzdze telekomunikacji. 2. Tereny kategorii T wystpuj w nastpujcych obrbach geodezyjnych: 1)Jaczw oznaczonym symbolem A teren o numerze porzdkowym 1; 2)Kurowice-Moda oznaczonym symbolem K teren o numerze porzdkowym 1. 3. Na terenach kategorii T nie dopuszcza si wprowadzania zagospodarowania kolidujcego z funkcj terenu, o ktrej mowa w ust.1. 4. Na terenach kategorii T maksymalna wysoko nowych i nadbudowywanych budynkw nie moe przekracza 7 m. 32. 1. Teren kategorii G przeznacza si dla sieci i urzdze zaopatrzenia w gaz. 2. Teren kategorii G wystpuje w obrbie geodezyjnym Jaczw i oznaczony jest symbolem G.A.1G. 3. Na terenie G.A.1G dopuszcza si: 1)inne urzdzenia i sieci infrastruktury technicznej, jeeli nie koliduj z przeznaczeniem, o ktrym mowa w ust. 1; 2)ziele i obiekty maej architektury. 4. Na terenie G.A.1G maksymalna wysoko nowych i nadbudowywanych budynkw nie moe przekracza 7 m. 33. 1. Tereny kategorii IT przeznacza si dla istniejcych i nowo projektowanych sieci, urzdze i obiektw infrastruktury technicznej. 2. Tereny kategorii IT wystpuj w nastpujcych obrbach geodezyjnych: 1)Jaczw oznaczonym symbolem A tereny o numerach porzdkowych 1-3; 2)Kurowice-Moda - oznaczonym symbolem K tereny o numerach porzdkowych 1 i 2. 3. Na terenach kategorii IT dopuszcza si: 1)zachowanie i rozbudow istniejcych elementw infrastruktury technicznej; 2)ziele i obiekty maej architektury. 4. Na terenach kategorii IT maksymalna wysoko nowych i nadbudowywanych budynkw nie moe przekracza 7 m. 5. Na terenach kategorii IT powierzchnia terenu biologicznie czynna nie moe zajmowa mniej ni 10% powierzchni nieruchomoci. 34. 1. Tereny kategorii ITK przeznacza si dla korytarzy infrastruktury technicznej. 2. Tereny kategorii ITK wystpuj w nastpujcych obrbach geodezyjnych:

Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany

Strona 37

1)Kurw May oznaczonym symbolem U - tereny o numerach porzdkowych 1-3; 2)Smardzw oznaczonym symbolem S tereny o numerach porzdkowych 1 i 2. 3. Na terenach kategorii ITK dopuszcza si: 1)ziele i obiekty maej architektury; 2)upraw roli bez prawa wznoszenia budowli rolniczych i budynkw. 4. Na terenach kategorii ITK zakazuje si lokalizacji budynkw. 5. Na terenach kategorii ITK zagospodarowanie i uytkowanie, o ktrym mowa w ust. 3, nie moe utrudnia realizacji i eksploatacji sieci i urzdze technicznych. 35. 1. Tereny kategorii ZC przeznacza si dla cmentarzy. 2. Tereny kategorii ZC wystpuj w nastpujcych obrbach geodezyjnych: 1)Jaczw oznaczonym symbolem A teren o numerze porzdkowym 1; 2)Kurowice-Moda oznaczonym symbolem K teren o numerze porzdkowym 1. 3. Na terenach kategorii ZC dopuszcza si lokalizacj kaplic, obiektw zwizanych z obsug cmentarza oraz ziele, w tym urzdzon. 4. Na terenach kategorii ZC maksymalna wysoko nowych i nadbudowywanych budynkw, o ktrych mowa w ust. 3, nie moe przekracza 20 m. 36. 1. Tereny kategorii WS przeznacza si dla staww hodowlanych, retencyjnych i innych dla potrzeb rolnictwa. 2. Tereny kategorii WS wystpuj w nastpujcych obrbach geodezyjnych: 1)Kurowice-Moda oznaczonym symbolem K teren o numerze porzdkowym 1; 2)Smardzw oznaczonym symbolem S teren o numerze porzdkowym 1. 3. Na terenach kategorii WS dopuszcza si ziele. 4. Na terenach kategorii WS zakazuje si lokalizacji budynkw. 37. 1. Tereny kategorii ZI przeznacza si dla zieleni o funkcji izolacyjnej. 2. Tereny kategorii ZI wystpuj w nastpujcych obrbach geodezyjnych: 1)Jaczw oznaczonym symbolem A tereny o numerach porzdkowych 1-3; 2)Kurowice-Moda oznaczonym symbolem K teren o numerze porzdkowym 1. 3. Przez ziele izolacyjn, o ktrej mowa w ust. 1, rozumie si rzdy i szpalery drzew, zadrzewienia, zakrzaczenia i ziele nisk nie przeznaczon do konsumpcji przez ludzi i zwierzta, ograniczajc uciliwoci ruchu samochodowego dla chronionych t zieleni terenw osadniczych. 4. Na terenach kategorii ZI dopuszcza si: 1)obiekty maej architektury; 2)parkingi; 3)ekrany akustyczne. 5. Uytkowanie, inne ni okrelone w ust. 1, nie moe przekracza 20% powierzchni terenu. 6. Na terenach kategorii ZI zakazuje si lokalizacji budynkw. 7. Na terenach kategorii ZI powierzchnia terenu biologicznie czynna nie moe zajmowa mniej ni 80% powierzchni nieruchomoci. 38. 1. Tereny kategorii ZL przeznacza si dla prowadzenia gospodarki lenej, w tym pod zalesienie. 2. Tereny kategorii ZL wystpuj w nastpujcych obrbach geodezyjnych: 1)Bdzw oznaczony symbolem B tereny o numerach porzdkowych 1 i 2;
Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany Strona 38

2)Jaczw oznaczony symbolem A tereny o numerach porzdkowych 1-16; 3)Jerzmanowa oznaczony symbolem J tereny o numerach porzdkowych 1-4; 4)Kurowice-Moda oznaczony symbolem K tereny o numerach porzdkowych 1-8; 5)Kurw May oznaczony symbolem U tereny o numerach porzdkowych 1-6; 6)agoszw May oznaczony symbolem tereny o numerach porzdkowych 1 i 2; 7)Smardzw oznaczony symbolem S tereny o numerach porzdkowych 1-15. 3. Na terenach kategorii ZL dopuszcza si zagospodarowanie zwizane z gospodark len okrelone w art. 3 pkt 2 ustawy o lasach z dnia 28 wrzenia 1991 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 45 poz. 435, z pn. zm.), przy uwzgldnieniu innych regulacji niniejszej uchway. 4. Na terenach kategorii ZL maksymalna wysoko nowych i nadbudowywanych budynkw dla prowadzenia gospodarki lenej nie moe przekracza 12 m. 39. 1. Tereny kategorii R przeznacza si dla uytkowania rolniczego. 2. Tereny kategorii R wystpuj w nastpujcych obrbach geodezyjnych: 1)Jaczw oznaczony symbolem A tereny o numerach porzdkowych 1-8; 2)Jerzmanowa oznaczony symbolem J tereny o numerach porzdkowych 1 i 2; 3)Kurowice-Moda oznaczony symbolem K tereny o numerach porzdkowych 1-12; 4)Kurw May oznaczony symbolem U tereny o numerach porzdkowych 1-6; 5)agoszw May oznaczony symbolem tereny o numerach porzdkowych 1 i 2; 6)Smardzw oznaczony symbolem S tereny o numerach porzdkowych 1-9. 3. Uytkowanie inne ni okrelone w ust. 1, ktre dopuszczone zostao na mocy ustale Rozdziau I, nie moe przekracza 10% powierzchni terenu ani narusza odrbnych przepisw, w tym o ochronie gruntw rolnych i lenych. 4. Na terenach kategorii R nakazuje si zachowa istniejce zadrzewienia oraz naskarpowe zakrzewienia. 5. Na terenach kategorii R zakazuje si lokalizacji budynkw. 6. Na terenach kategorii R realizacj budowli rolniczych dopuszcza si w odlegoci do 200 m od granic terenw kategorii oznaczonej symbolem: RM, MP, UTA, RPO i jednoczenie nie bliej ni 50 m od granic terenw kategorii oznaczonej symbolem: MU, MNn, MNi, UO, U, UT, ZC, US, PE, WS. 40. 1. Teren kategorii IS (teren zlokalizowany w obrbie geodezyjnym Jaczw i oznaczony symbolem G.A.1IS) jest terenem zamknitym zwizanym z celami obronnoci pastwa, ktrego granic s linie rozgraniczajce oznaczonego tym symbolem terenu. Rozdzia 3. Ustalenia kocowe 1. 1. Na obszarze objtym niniejszym planem, trac moc ustalenia nastpujcych miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego: 1)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie zasad postpowania na terenie grniczym Sieroszowice Polkowice w czci pooonej w gm. Jerzmanowa, zatwierdzonego uchwa nr XVIII/96/96 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 marca 1996 r.; 2)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziaki nr 654/6 w Jaczowie, zatwierdzonego uchwa nr XVIII/99/96 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 marca 1996 r.; 3)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziaki nr 669/5 i czci dziaki 669/6 w Jaczowie, zatwierdzonego uchwa nr XVIII/100/96 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 marca 1996 r.; 4)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziaki nr 577/1 w Jaczowie, zatwierdzonego uchwa nr XVIII/101/96 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 marca 1996 r.;

Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany

Strona 39

5)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu odkrywkowej eksploatacji kruszywa na dziace nr 390/2 i 390/3 w Jaczowie, zatwierdzonego uchwa nr XVIII/103/96 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 marca 1996 r.; 6)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odkrywkowej eksploatacji kruszywa na czci dziaki nr 348/4 w Kurowicach-Modle, zatwierdzonego uchwa nr XVIII/106/96 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 marca 1996 r.; 7)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenw odkrywkowej eksploatacji kruszywa na czciach dziaek nr nr 111, 112, 113 w Kurowicach-Modle, zatwierdzonego uchwa nr XVIII/107/96 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 marca 1996 r.; 8)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenw odkrywkowej eksploatacji kruszywa ze zoa Ruszowice II w czci zoa pooonej w Kurowicach, Modle w gminie Jerzmanowa, zatwierdzonego uchwa nr XVIII/108/96 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 marca 1996 r.; 9)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziaek nr nr 157-162 w Modle, zatwierdzonego uchwa nr XVIII/109/96 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 marca 1996 r.; 10)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziaki nr 136/1 w Modle, zatwierdzonego uchwa nr XVIII/110/96 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 marca 1996 r.; 11)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci dziaki nr 202/1 w Kurowicach, zatwierdzonego uchwa nr XVIII/111/96 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 marca 1996 r.; 12)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu odkrywkowej eksploatacji kruszywa na dziace nr 53 w Smardzowie, zatwierdzonego uchwa nr XVIII/112/96 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 marca 1996 r.; 13)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenw zainwestowanych wsi Jaczw, zatwierdzonego uchwa nr XXXV/172/2001 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 20 czerwca 2001 r., zmienionego Uchwa Nr XXXVII/201/2001 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30 sierpnia 2001 r.; 14)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenw zainwestowanych wsi Kurowice i Moda, zatwierdzonego uchwa nr XXXV/174/2001 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 20 czerwca 2001 r., zmienionego Uchwa Nr XXXVII/203/2001 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30 sierpnia 2001 r.; 15)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenw zainwestowanych wsi Kurw May, zatwierdzonego Uchwa Nr XXXV/175/2001 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 20 czerwca 2001 r., zmienionego Uchwa Nr XXXVII/204/2001 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30 sierpnia 2001 r.; 16)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenw zainwestowanych wsi agoszw May i Maniw, zatwierdzonego Uchwa Nr XXXV/176/2001 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 20 czerwca 2001 r., zmienionego Uchwa Nr XXXVII/205/2001 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30 sierpnia 2001 r.; 17)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenw zainwestowanych wsi Smardzw, zatwierdzonego Uchwa Nr XXXV/177/2001 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 20 czerwca 2001 r., zmienionego Uchwa Nr XXXVII/206/2001 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30 sierpnia 2001 r.; 18)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenw otwartych gminy Jerzmanowa, zatwierdzonego Uchwa Nr XXXV/178/2001 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 20 czerwca 2001 r. 2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Jerzmanowa. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego.

Przewodniczcy Rady Tomasz Pawowski

Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany

Strona 40

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XLII/276/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 kwietnia 2010 r. Zalacznik1.pdf Rysunek planu miejscowego Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XLII/276/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 kwietnia 2010 r. Zalacznik2.doc Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu grniczego Gogw Gboki-Przemysowy w granicach administracyjnych gminy Jerzmanowa i nieuwzgldnionych przez Wjta Gminy Jerzmanowa. Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XLII/276/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 kwietnia 2010 r. Zalacznik3.doc Rozstrzygnicie o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalecych do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Id: JQFXP-VRHEF-GCZKH-OKXYC-CGUIW. Podpisany

Strona 41