You are on page 1of 50

Zacznik do Zarzdzenia nr 377/10 WG Kostomoty z dnia 15.03.2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU GMINY KOSTOMOTY ZA 2009 ROK

Spis treci:

Str. I . Dane oglne....3 II. Informacja z wykonania planu dochodw..4 II.1 Dochody biece..4 II.2 Dochody majtkowe.9 III. Informacja z wykonania planu wydatkw.9 IV. Przychody i wydatki.19 1.Zakad Gospodarki Komunalnej19 2.Gminny Fundusz ochrony rodowiska..21 3.Dochody wasne.22 V. Podsumowanie wykonania budetu ..24

I DANE OGLNE
Wjt Gminy Kostomoty informuje, e uchwalony przez Rad Gminy plan budetu gminy na rok 2009 uchwa nr XXX/152/05 z dnia 30 grudnia 2008 roku wynosi: 1.Po stronie dochodw budetowych w tym: a) dochody biece w wysokoci b) dochody majtkowe w wysokoci 2.Po stronie wydatkw budetowych w tym: a) wydatki biece w wysokoci b) wydatki majtkowe w wysokoci 20 151 946 z 15 031 933 z 5 120 013 z 20 830 174 z 13 842 127 z 6 988 047 z

Ukad wykonawczy budetu gminy na rok 2009 zatwierdzono zarzdzeniem nr 211/09 Wjta Gminy Kostomoty z dnia 08 stycznia 2009 r. Zarzdzeniem nr 212 /09 z dnia 19 stycznia 2009 r. Wjt Gminy Kostomoty zatwierdzi i przekaza do realizacji kierownikom podlegych jednostek organizacyjnych plany finansowe dochodw i wydatkw na rok 2009. W trakcie roku plan budetu gminy zmieniany by uchwaami Rady Gminy oraz zarzdzeniami Wjta Gminy, wydawanymi na podstawie otrzymanych upowanie od Rady Gminy oraz na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych. Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 31.12.2009 r. 1.Plan dochodw budetu gminy wynosi w tym: - plan dochodw na zadania zlecone 2. plan wydatkw budetu gminy wynosi w tym: -plan wydatkw biecych - plan wydatkw majtkowych 16 305 916,86 z 2 663 524 ,65 z 17 246 462,86 z 15 562 114,86 z 1 684 348,00 z

4. Planowane przychody wynosz 1 812 318 z, a rozchody 871 772 z. 5. Jako rdo pokrycia deficytu powikszonego o kwot rozchodw zaplanowano przychody pochodzce: - z zacignicia kredytw na kwot 757 944 z. - z wolnych rodkw, jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu, wynikajcych z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych na kwot 1 054 374 z.

Informacja o wykonaniu nadwyki/deficytu budetu gminy Kostomoty oraz przychodw i rozchodw na dzie 31.12.2009 r.
Tabela nr 1

Lp.

Wyszczeglnienie Plan po zm. na 31.12.2009 r. Wykonanie 31.12.2009 r. 4 15 785 912,21 15 657 034,97 14 115 826,06 1 541 208,91 128 877,24 832 601,80 1 704 373,88 88,5 94,0 % wykonania 5 96,8 90,8 90,7 91,5

1 2 1. Dochody ogem 2. Wydatki ogem z tego: wydatki biece wydatki majtkowe Wynik nadwyka/deficyt Finansowanie Przychody ogem z tego: kredyty i poyczki inne rda 6. Rozchody ogem z tego: spaty kredytw i poyczek w tym: na realizacj programw i projektw realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci UE

3 16 305 916,86 17 246 462,86 15 562 114,86 1 684 348,00 - 940 546,00 940 546,00 1 812 318,00

3. 4. 5.

757 944,00 1 054 374,00

650 000,00 1 054 373,88

85,7 100

871 772,00

871 772,08

100

0,00

0,00

II. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODW Wedug stanu na dzie 31.12.2009 r. plan dochodw budetowych wynoszcy 16 305 916,86 z zosta wykonany w wysokoci 15 785 912,21 z , tj. 96,8 % planu. Wykonanie planu dochodw budetu gminy za 2009 r. przedstawia si nastpujco: II.1. Dochody biece w kwocie 15 779 814,18 z, tj. 96,8 % planu, ktrych realizacja przedstawia si nastpujco: 1. Wpywy z podatkw wykonano w kwocie 4 121 866,30 z, tj. 101,7 % planu z tego: 1) Podatek od nieruchomoci wpywy wyniosy 1 644 354,76 z, tj. 102 % planu, z czego na wpywy od osb prawnych przypada kwota 962 898,80 z, a od osb fizycznych 681 455,96 z. Skutki obnienia grnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy stanowi kwot 72 320,88 z.

Skutki udzielonych ulg i zwolnie obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnie ustawowych) stanowi kwot 483 204,27 z. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy to: - umorzenia zalegoci podatkowych , ktre wynosz 961,95 z - rozoenia na raty i odroczenia terminu patnoci, ktre wynosz 25 728,63 z Podatnikom , ktrzy nie wywizuj si z zobowiza z tytuu podatku od nieruchomoci upomnienia wysyane s po kadej racie, a nastpnie wystawiane s tytuy wykonawcze. Saldo zalegoci na 31.12.2009 r. wynosi: - dla osb prawnych 45 856,68 z - dla osb fizycznych 192 524,86 z , z tego hipotek zabezpieczono zalegoci w kwocie 109 416,20 z. Saldo nadpat dla osb fizycznych wynosi 339,16 z, a dla osb prawnych 13 z. 2) Podatek rolny wpywy za 2009 r. wyniosy 2 134 919,47 z, tj. 99,9% planu. Z tego na wpywy od osb prawnych przypada kwota 149 055 z, a od osb fizycznych 1 985 864,47 z. Skutki obnienia grnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy stanowi kwot 180 123,26 z. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy: - umorzenia zalegoci podatkowych 7 384,22 z - rozoenia na raty i odroczenia terminu patnoci 18 348,54z Podatnikom , ktrzy nie wywizali si z zobowiza z tytuu podatku rolnego wysano upomnienia i wystawiono tytuy wykonawcze. Saldo zalegoci na 31.12.2009 r. wynosi: - dla osb prawnych 3 240 z, - dla osb fizycznych 229 128,90 z, z tego hipotek zabezpieczono zalegoci w kwocie 114 362,20 z. Saldo nadpat dla osb fizycznych wynosi 4 331,54 z, dla osb prawnych 0 z. 3) Podatek leny zosta wykonany w kwocie 11 141,41 z, tj. 101,2 % planu. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy: - umorzenia zalegoci podatkowych 2,83 z Saldo zalegoci u osb fizycznych wynosi 192,57 z, z tego hipotek zabezpieczono zalegoci w kwocie 95,10 z. Saldo nadpat dla osb fizycznych wynosi 34,50 z. 4) Podatek od rodkw transportowych zosta wykonany w kwocie 65 378,58 z, tj. 92,4 % planu. Skutki obnienia grnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy stanowi kwot 47 806,66 z. Saldo zalegoci na 31.12.2009 r. dla osb fizycznych wynosi 36 554,73 z, saldo nadpat 644,19 z. U osb prawnych nadpaty wynosz 55 z. 5) Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej zosta wykonany w 122 % planu, co stanowi kwot 26 831,70 z. Saldo zalegoci na dzie 31.12.2009 r. wynosi 24 613,48 z, saldo nadpat 83,80 z. 6) Podatek od spadkw i darowizn zosta wykonany w kwocie 11 640,99 z, co stanowi 97 % planu. Saldo zalegoci - 0,00 z, saldo nadpat - 0 z. 7) Podatek od czynnoci cywilnoprawnych wpywy wyniosy 227 599,39 z, tj. 122 % planu.

Saldo zalegoci wynosi: -osoby fizyczne 903,55 z -osoby prawne 6 419 z Saldo nadpat dla osb fizycznych wynosi 102,19 z. 5

2. Wpywy z opat za 2009 r. wyniosy 297 385,28 z, co stanowi 100 % planu

z tego: 1) Wpywy z opaty skarbowej wyniosy 25 669,50 z, tj. 91,7% planu. 2) Wpywy z opaty targowej wyniosy 5 743 z, tj. 127,6 % planu. 4) Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu stanowi 99,5 % planu. 5) Wpywy z opaty produktowej planu. wyniosy 83 554,87 z, co

- wykonanie 2 836,90 z, tj. 166,9 % wykonania

6) Wpywy z rnych opat - wpywy za zwrot kosztw upomnie wykonano w kwocie 36 259,86 z, tj.112,4 % planu. 7) Wpywy z innych lokalnych opat stanowi kwot 36 508,55 z, tj. 91,3 % planu, s to wpywy za zajcie pasa drogowego w kwocie 7 972,03 z , za wpis do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, zmian wpisu i rozszerzenie dziaalnoci gospodarczej w kwocie 1 100 z i wpywy z tytuu opaty od renty planistycznej w kwocie 27 436,52 z. Rozpoczto postpowania w sprawie o ustalenie jednorazowej opaty zwizanej ze wzrostem wartoci nieruchomoci , dotycz one dziaek 193/1,193/2,193/3,122/5,467/3,468/4,467/4,468/6,469/2,obrb Kostomoty. 8) Wpywy z opaty eksploatacyjnej za wydobyt kopalin ze zoa w miejscowoci Siemidroyce wyniosy 102 772,80 z 9) Wpywy z opat za koncesje i licencje wpyny w wysokoci 4 039,80 z wpaty dokonaa firma Roben ze rody lskiej za koncesj na rozpoznanie zoa surowca ceramiki budowlanej w miejscowoci Chmielw 3. Udziay w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej uzyskano w wysokoci 20 973,25 z, z tego: - 5% wpyww z opat za wydane dowody osobiste i udostpnianie danych osobowych ,co stanowi kwot 569,35 z, tj. 11,4 % planu. - wpywy cignite przez komornika z tytuu wypaconych zaliczek alimentacyjnych uzyskano w wysokoci 20 403,90 z, tj. 117,3 % planu, 4.Odsetki od nieterminowo przekazywanych nalenoci stanowicych dochody gminy wykonano w kwocie 44 018,25 z, tj. 176 ,4% planu. Umorzone odsetki od zalegoci podatkowych w to kwota 16 865 z. Naliczone odsetki od zalegoci podatkowych na dzie 31.12.2009 r. wynosz 328 347,19 z z tego hipotek zabezpieczono odsetki w wysokoci 221 012,10 z . Natomiast odsetki od nieterminowej patnoci za najem i dzieraw mienia na dzie 31.12.2009 r. zostay naliczone w kwocie 93 126,44 z. 5. Odsetki od rodkw na rachunkach bankowych: - wykonanie czyli 176 % planu. 26 397,51 z,

6. Udziay we wpywach z podatkw stanowicych dochd budetu pastwa uzyskano w kwocie 2 128 748,92 z, tj. 90,9 % planu, z tego: 1) na udziay we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych przypada kwota 2 116 880 z, co stanowi 90,9 % wykonania planu. 2) udziay we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych wykonane zostay w kwocie 11 868,92 z, tj. 98,9 % planu. Saldo nadpat na 31.12.2009 r. wynosi 80,53 z. 7. Dochody z dzierawy tego: wykonano w kwocie 53 524,06 z, tj. 85,9 % planu, z

1) wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci uzyskano w kwocie 8 675,49 z, tj. 100 % planu. 2) dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych (lokale uytkowe i mieszkalne) zostay wykonane w kwocie 44 848,57 z, tj. 83,6 % planu . Saldo zalegoci wynosi 61 075,35 z. Saldo nadpat wynosi 108,52 z. 8. rodki pozyskane z innych rde na realizacj wasnych zada gminy uzyskano w kwocie 91 567,10 z, z tego kwot 58 004,10 z stanowi wpywy z innych gmin za dzieci uczszczajce do przedszkoli na terenie naszej gminy. Kwota 7 216 z wpyna jako dofinansowanie do zakupu strojw ludowych dla kapeli Kostomocianie. Ponadto 2 000 z otrzymano od Starostwa Powiatowego w rodzie lskiej za udzia w VIII edycji Turnieju Radnych Powiatu redzkiego i 24 347 z jako dofinansowanie do wyposaenia wietlic w miejscowociach : Chmielw, Jakubkowice, Wilkw redzki, Wichrw, Padziorno, Zaboto w ramach realizacji programu Odnowa dolnolskiej wsi 9. Subwencj ogln z budetu pastwa uzyskano w kwocie 5 838 367 z, tj. 100 % planu : - na cz owiatow subwencji oglnej (rozdz.75801) przypada kwota 3 995 395 z - na cz wyrwnawcz subwencji oglnej (rozdz.75807) przypada kwota 1 842 972 z 10. Dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie wykonano w kwocie 2 595 048,13 z, tj.97,4 % planu, z tego: - na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych z wojewdztwa dolnolskiego oraz na pokrycie kosztw postpowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gmin ( rozdz.01095) kwot 493 769,65 z, - na zadania ustawowo zlecone w zakresie administracji publicznej (rozdz.75011) w kwocie 45 619 z, - na aktualizacj rejestru wyborcw ( rozdz.75101) w kwocie 1 156 z - na obron cywiln ( rozdz.75414) w kwocie 1 000 z - na wiadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego ( rozdz.85212) kwot 1 999 424,75 z - na skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej ( rozdz.85213) w kwocie 9 845,11 z - na zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( rozdz.85214) w kwocie 30 528,62 z. - na wybory uzupeniajce do Rady Gminy 3 001,78 z - na wybory do Parlamentu Europejskiego 7 703,22 z -na wypat zasikw celowych dla producentw rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi 3 000 z
Wykonanie planu dochodw dotacji celowych otrzymanych z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie za 2009 r. Tabela nr 2
Dzia Roz dz. 1 2

Nazwa klasyfikacji budetowej


4

Plan wg uchway budetowej


5

Plan po zm. Wykonanie % na na wyk. 30.06..2009 30.06.2009 r.


6 7 8

010 01095 750

ROLNICTWO I OWIECTWO Pozostaa dziaalno ADMINISTRACJA PUBLICZNA

0,00 0,00 45 619,00

493 769,65 493 769,65 45 619,00

493 769,65 493 769,65 45 619,00

100 100 100

75011 751 75101 75109

Urzdy Wojewdzkie URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie Wybory do Parlamentu Europejskiego BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Obrona cywilna POMOC SPOECZNA

45 619,00 1 156,00 1 156,00 0,00

45 619,00 14 075,00 1 156,00 4 203,00

45 619,00

100

11 861,00 84,3 1 156,00 3 001,78 100 71,4

75113 754 75414 852 85212 85213

0,00 1 000,00

8 716,00 1 000,00

7 703,22 1 000,00

88,4 100 100 96,8 97,1 92,2

1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 162 030,00 2 109 061,00 2 042 798,48

wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 2 097 000,00 2 058 000,00 1 999 424,75 skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za 12 000,00 10 676,00 9 845,11 osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostaa dziaalno Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze RAZEM 51 000,00 0,00 2 030,00 36 385,00 4 000,00 0,00 30 528,62

85214 85295 85228

83,9

3 000,00 75,0 0,00 0,00 97,4

2 209 805,00 2 663 524,65 2 595 048,13

11. Dotacje celowe z budetu pastwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej otrzymano w wysokoci 2 500 z z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy. 12. Dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gminy otrzymano w kwocie 415 363,69 z, z tego: - na dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw ( rozdz.80195) kwot 132 z, tj.100 % planu, W roku 2009 zmieni si dysponent rodkw i zasady ich przekazywania. rodki na dofinansowanie kosztw przygotowania zawodowego s przyznawane przez Kuratorium Owiaty i nie maj charakteru dotacji. - na zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ( rozdz.85214) kwot 128 668,38 z - na utrzymanie GOPS (rozdz.85219) kwot 110 000 z - na doywianie (rozdz.85295) kwot 67 655,04 z - na stypendia socjalne (rozdz.85415) kwot 89 128,97 z - na skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej ( rozdz.85213) w kwocie 1 780,30 z - na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rzdowego Radosna szkoa w kwocie 17 999 z 13.Dotacje rozwojowe Plan dotacji rozwojowych na dzie 31.12.2009 r. nie zosta wykonany.

Dotacje zaplanowano dla zada: a/ Wdroenie elektronicznego obiegu dokumentw i informatyzacja Urzdu Gminy w Kostomotach. Podpisanie umowy zostao wstrzymane przez w zwizku z toczcym si postpowaniem dotyczcym zalegoci Zakadu Gospodarki Komunalnej w Kostomotach z tytuu opat podwyszonych . b/ Rekultywacja skadowiska odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne w miejscowoci Wichrw. Wniosek o patno zgodnie z harmonogramem zosta zoony w grudniu roku 2009. Rozpatrywanie wniosku wstrzymano w zwizku ze spraw, jak wyej. c/ Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomoty, miejscowoci: Chmielw, Siemidroyce, Wilkw redzki, Wnorw wraz z rozbudow i modernizacj oczyszczalni ciekw w Piotrowicach. Wniosek o patno zgodnie z harmonogramem patnoci zosta zoony w padzierniku 2009 roku. Rozpatrywanie wniosku wstrzymano w zwizku ze spraw, jak wyej. 13. rodki na programy i projekty ze rodkw funduszy strukturalnych i funduszu spjnoci w wysokoci 101 606,38 z na realizacj przez GOPS projektu systemowego wspfinansowanego z EFS, pod nazw Przezwyciy niemoc. 14. Pozostae dochody biece wykonano w kwocie 42 448,31 z, w tym wpywy z tytuu : - darowizna na obchody 10-lecia zbliniaczenia Gmin Sierentz i Kostomoty 7 000 z - darowizna na wyjazd dzieci do Francji 4 000 z - darowizna na budow kanalizacji 3 400 z - darowizna na dziaalno w zakresie przeciwdziaania alkoholizmowi 1 800 z - darowizna na realizacj zada gminy 25 553 z - wpywy z rnych dochodw 695,31 z wpyw z rozliczenia programu realizowanego w ramach PFRON II.2. Dochody majtkowe wykonano w kwocie 6 098,03 z, tj. 100 % planu. Wykonanie planu dochodw budetu gminy Kostomoty za 2009 rok wedug waniejszych rde zawiera zacznik nr 1 do niniejszej informacji . Wykonanie planu dochodw budetu gminy Kostomoty za 2009 rok wedug klasyfikacji budetowej zawiera zacznik nr 2 do niniejszej informacji.

III. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKW Plan wydatkw budetu gminy po zmianach wynoszcy 17 246 462,86 z zosta wykonany w wysokoci 15 657 034,97 z , co stanowi 90,8 % planu. Realizacja wydatkw w poszczeglnych dziaach klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco: DZ. 010 ROLNICTWO I OWIECTWO cznie wydatkowano kwot 539 334,59 z.

Rozdz.01022 Zwalczanie chorb zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostaoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego wykonanie 2 980,65 z.

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze Wykonana kwota wydatkw 42 584,30 z stanowi ustawowo wymagane wpaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokoci 2% wpyww w podatku rolnym. Rozdz. 01095 Pozostaa dziaalno poniesiono wydatki w kwocie 493 769,65 z, tj. 100 % planu, w tym 484 087,89 z z przeznaczeniem na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych . DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD czne wydatki w tym dziale to kwota 253 883,21 z , tj. 94,4% planu. Rozdz. 40002 Dostarczanie wody Poniesiono wydatki dotycz: 1. Budowy sieci wodocigowej w Kostomotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywnoci Gospodarczej 23 848,25 z 2. Tranzyt wodocigowy Wichrw Mieczkw 100 991,86 z , w tym 90 515,90 z jako dotacja dla ZGK Kostomoty 3. Budowa sieci wodocigowej na terenie gminy Kostomoty 10 839,32 z 4. Budowa sieci wodocigowej w Mieczkowie 20 526,92 z, w tym 19 062,92 z , jako dotacja dla ZGK Kostomoty 5. Przebudowa SUW w Piotrowicach 14 013,30 z 6. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wilkowie redzkim 81 441,10 z 7. Budowa sieci wodocigowej w miejscowoci Kostomoty- Rynek i ul.1-go Maja 522,46 z 8. Odpatne przeniesienia praw wasnoci 1 700 z DZ. 600 TRANSPORT I CZNO poniesione wydatki w tym dziale to kwota 319 454,50 z. Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewdzkie, poniesiono wydatki w kwocie 278 z, tj. 100 % planu za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewdzkiej urzdze infrastruktury technicznej niezwizanych z potrzebami zarzdzania drogami i potrzebami ruchu drogowego, tj. urzdzenia w postaci sieci kanalizacji sanitarnej. Opaty z tego tytuu dokonywane s corocznie w wysokoci okrelonej w decyzji. Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe, poniesiono wydatki w kwocie 46 042,39 z, tj. 99,3% planu , w tym 3 178,31 z, za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urzdze infrastruktury technicznej, tj. urzdze sieci kanalizacji sanitarnej. Jest to roczna opata za 2009 r. Kwot 22 864,08 z przekazano jako dotacj celow na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych dla Starostwa Powiatowego w rodzie lskiej na popraw bezpieczestwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2086D w miejscowoci Wichrw. Zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym w rodzie lskiej w sprawie dofinansowania przez gmin zdania pod nazw Poszerzenie jezdni w miejscowoci Lisowice na drodze powiatowej nr 1606D na kwot 20 000 z. Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Wydatkowano kwot 273 134,11 z, tj. 98,9% planu .

10

W okresie zimowym dokonano odnieania drg gminnych. Zakupiono materiay celem wykonania skrzynek na piach dla miejscowoci Kostomoty. Wykonano remonty czstkowe drg stanowicych wasno gminy. Zawarto porozumienie z Gmin roda lska w zakresie dofinansowania zadania Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego Rakoszyce-Czechy. Kwota przekazanej dotacji 200 052,75 z Wykonano remont nawierzchni na drodze wewntrznej przy ul. Wrocawskiej w Kostomotach. DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA czna kwota wydatkw wynosi 174 628,41, tj. 34,4% planu. Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami, wydatkowano kwot 118 121,52 z, tj. 27,6% planu. W zakresie utrzymania obiektw komunalnych : 1. Dokonano wymiany 7 szt. okien w wietlicy wiejskiej w Mieczkowie oraz zakupiono materiay do remontu 2. W wietlicy wiejskiej w Jarzbkowicach dokonano wymiany 4 szt. okien, zakupiono farby do malowania pomieszcze 3. Wykonano uszczelnienie pokrycia dachu wietlicy wiejskiej w Szymanowicach. 4. Usunito awari centralnego ogrzewania w wietlicy wiejskiej w Wilkowie redzkim. 5. Zakupiono materiay malarskie na malowanie remizy OSP w Padziornie. 6. Dokonano wymiany okien w wietlicy w Jarzbkowicach oraz dokonano rozdziau instalacji elektrycznej 7.Zakupion o materiay na remont wietlicy w Godkowie oraz Chmielowie. Rozdz. 70095 Pozostaa dziaalno, wydatkowano kwot 56 506,89 z tj. 71,4% planu, z tego: - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dla pracownikw robt publicznych i prace interwencyjne przypada kwota 50 093,37 z . W ramach tego rozdziau rodki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne w czci refundowane s przez Powiatowy Urzd Pracy zgodnie z umowami w ramach prac interwencyjnych i publicznych prowadzonych na terenie naszej gminy. DZ. 710 DZIAALNO USUGOWA czna kwota wydatkw wynosi 99 813,44 z, tj.33,9% planu. Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatkowano kwot 96 509,62 z ,tj. 33,2 % planu. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego podjto nastpujce dziaania : 1.MPZP gminy Kostomoty dla terenu pooonego w zachodniej czci wsi Kostomoty, przeznaczonego pod dziaalno gospodarcz projekt przedstawiono Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2. Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomoty przygotowanie do uchwalenia 3.Strategiczna prognoza oddziaywania na rodowisko do projektu studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy z dniem 01.06.2009 podpisano protok zdawczo-odbiorczy i dokonano zapaty. 4. MPZP dla obszaru dziaki o nr ew. 168 we wsi Osiek wraz z ssiadujcymi drogami z przeznaczeniem na wysypisko odpadw komunalnych oraz zakad recyklingu zmian projektu przedstawiono Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Wyoono do wgldu publicznego.

11

5.MPZP gminy Kostomoty dla terenu pooonego w obrbie Kostomoty przeznaczonego pod aktywno gospodarcz i usugowo-produkcyjn - projekt przedstawiono Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 6. MPZP gminy Kostomoty dla terenu pooonego we wsi Lisowice, obrb Chmielw przeznaczonego pod usugi kultury, sportu i rekreacji rozesano zawiadomienia o przystpieniu do planu. Przedstawienie Komisji Urbanistyczno Architektonicznej nastpi na pocztku 2010 roku. 7. MPZP terenw wsi Wichrw oraz terenw pooonych w poudniowej czci wsi Kostomoty w celu lokalizacji GPZ, stacji transformatorowych rozdzielczych oraz linii elektrycznych wysokiego napicia rozesano zawiadomienie o przystpieniu do planu. Przedstawienie Komisji Urbanistyczno Architektonicznej nastpi na pocztku 2010 roku. 8. MPZP gminy Kostomoty dla terenw pooonych w obrbach Jenkowice, Kostomoty, Piersno, Samborz, Zaboto - rozesano zawiadomienia o przystpieniu do planu . Przedstawienie Komisji Urbanistyczno Architektonicznej nastpi na pocztku 2010 roku. 9.MPZP terenw wsi Wichrw oraz terenw pooonych w poudniowej czci wsi Kostomoty w celu lokalizacji siowni wiatrowych wraz z niezbdn infrastruktur rozesano zawiadomienia o przystpieniu do planu. Przedstawienie Komisji Urbanistyczno Architektonicznej nastpi na pocztku 2010 roku. 10.MPZP gminy Kostomoty obejmujcy zabytkowy park wraz z zespoem folwarcznym w miejscowoci Ramutowice rozesano do drugich uzgodnie. Rozdz.71035 Cmentarze Wydatkowano kwot 3 303,82 z, tj. 94,4 % planu na utrzymanie cmentarzy i pomnikw ofiar wojennych. Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA czna kwota wydatkw wynosi 2 355 317,76 z , tj. 91,2% planu. Rozdz. 75011 Urzdy Wojewdzkie Wydatkowano kwot 45 619 z , tj. 100% planu, zadanie to finansowane jest w caoci dotacj celow na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej i obejmuje dofinansowanie do wynagrodze i pochodnych od wynagrodze. Wydatkowano: -na wynagrodzenia 4010,4040 kwot 38 779 z -na pochodne od wynagrodze 4110,4120 kwot 6 840 z Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatkowano kwot 111 071,80 z, tj. 98 % planu na obsug Rady Gminy, z tego na diety przypada kwota 102 082,80 z. Rozdz.75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwot 2 034 927,26 z, tj.90,7 % planu, z tego przypada : 1) na wydatki majtkowe kwota 147 766,61 z W roku 2009 r. wykonano termomodernizacj budynku Urzdu Gminy w Kostomotach o wartoci 98 749,87 z. Pozostae wydatki majtkowe to midzy innymi: - zakup komputerw w celu wymiany zuytego sprztu 13 620,01 - zakup nowej centrali telefonicznej o wartoci 11 128,23 z - zapata za studium wykonalnoci dla zadania Wdroenie elektronicznego obiegu dokumentw 8 500 z -zakup tablicy informacyjnej 6 020,70 z -zakup przyrzdu do lokalizacji przyczy kanalizacyjnych 9 747,80 z

12

2) na wydatki biece przypada kwota 1 887 160,65 z, w tym: -na wynagrodzenia 4010,4040,4170, wydatkowano kwot 1 218 413,37 z -na pochodne od wynagrodze 4110, 4120 kwot 216 971,68 z -na pozostae wydatki biece wydatkowano kwot 451 775,601 z Pozostae wydatki biece to koszty zwizane z funkcjonowaniem Urzdu Gminy zakup materiaw papierniczych, biurowych, czasopism, opaty abonamentowe i telefoniczne, opaty serwisowe programw, opaty za wod, cieki i mieci, energi elektryczn, opa i paliwo, materiay i sprzt do wykonywania remontw w Urzdzie Gminy, zakup wyposaenia do Urzdu, obsuga prawna, szkolenia pracownikw, delegacje subowe, odpis na ZFS itp. Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Wydatkowano kwot 115 963,40 z, tj. 95,7 % planu. W ramach dziaa promocyjnych gminy Kostomoty realizowane s nastpujce zadania: Wydawany jest miesicznik BIULETYN GMINNY. Gmina Kostomoty promuje si take w prasie lokalnej EXPRESS REDZKI. Zlecany jest druk artykuw tematycznych w prasie ponadlokalnej o zasigu wojewdzkim i krajowym (oferty inwestycyjne, kulturalne). W roku 2009 w ramach wizyty partnerskiej gminy Sierentz poniesiono koszty zwizane z organizacj imprezy: 1. noclegi koszt 13 545,01 z, 2. wyywienie, usugi gastronomiczne podczas zwiedzania, spotkania integracyjne 22 114,52 z Cze w/w wydatkw zostaa sfinansowana z pozyskanych darowizn w wysokoci 7 000 z. Wydano rwnie publikacj dotyczc wsppracy (wersja polsko francuska ) oraz monety pamitkowe. Zakupiono drobne publikacje ksikowe i materiay promocyjne. W ramach wsppracy z gminami Powiatu redzkiego gmina Kostomoty wsporganizuje turnieje powiatowe, konkursy recytatorskie, dni policji i stray poarnej. Gmina Kostomoty dystrybuowaa swoj ofert inwestycyjn za porednictwem Dolnolskiej Agencji Wsppracy gospodarczej na midzynarodowych targach inwestycyjnych w Monachium _ Expo Real 2009. DZ. 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA wydatkowano cznie 11 861 z. Rozdz. 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa. Wydatkowano kwot 1 156 z, tj. 100% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie za aktualizacj spisu wyborcw. Zadanie finansowane jest dotacj z budetu pastwa z zakresu administracji rzdowej. Na wynagrodzenia wydano 983 z , na pochodne od wynagrodze kwot 173 z. Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie. Wydatkowano kwot 3 001,78 z na wybory uzupeniajce do Rady Gminy. Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego.

13

Wydatkowano kwot 7 703,22 z. DZ.754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA czna kwota wydatkw biecych wynosi 116 267,73 z, tj. 98% planu. Rozdz.75404 Komendy Wojewdzkie Policji Wydatkowano kwot 6 300 z .rodki zostay przekazane na Fundusz Wsparcia Policji, z tego 5 500 z na zakup samochodu subowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w rodzie lskiej z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Kostomotach. Natomiast kwota 800 z zostaa przeznaczona na pokrycie kosztw suby ponadnormatywnej na terenie gminy Kostomoty. Rozdz. 75412 Ochotnicze strae poarne ,wydatkowano kwot 108 967,73 z, tj. 97,9% planu. Wydatki biece obejmoway: 1. Opacenie ubezpieczenia straakw jednostek OSP z terenu Gminy Kostomoty (wariant I i wariant II) oraz samochodw poarniczych. 2. Zakup paliwa dla samochodw poarniczych i sprztu silnikowego paliwo jest rozliczane na podstawie kart pracy pojazdw oraz kart pracy sprztu silnikowego przedstawianych przez jednostki OSP. 3. Wypat ekwiwalentu dla czonkw OSP za udzia w akcjach poarniczych i szkoleniach ekwiwalent jest uregulowany w przepisach ustawy o ochronie przeciwpoarowej. 4. Opacono badanie lekarskie czonkw OSP stwierdzajce fakt zdolnych do uczestnictwa w akcjach ratowniczo ganiczych badanie jest obowizkowe, wykonuje si je zgodnie z ustaw o ochronie przeciwpoarowej co 2 lata. 5. Szkolenie ratownikw medycznych Krajowego Systemu Ratownictwa Ganiczego; 4 osoby z OSP Osiek i Kostomoty szkolenie uprawnia straakw do udzielenia pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym 6. Opacono przegldy techniczne samochodw poarniczych. 7. Na bieco wykonywana bya opata abonamentowa powiadamiania sms-em straakw OSP Kostomoty o zagroeniach. 8. Usugi , remonty i konserwacje sprztu straackiego. 9. Wykonano instalacj systemu sms-owego alarmowania o zagroenia OSP Kostomoty. 10. Zakupiono sprzt straacki, ktry nastpnie zosta nieodpatnie przekazany OSP z terenu Gminy Kostomoty, tj. m.in.: dresy MDP, w toczny W52 OSP Bogdanw, ganice Padziorno, Ramutowice, Osiek, Kostomoty, rozdzielacz kulowy, ganice 2 szt. OSP Kostomoty, ubranie koszarowe OSP Osiek i Bogdanw, buty specjalne straackie, latarki OSP Osiek,buty straackie OFFICER 2 pary OSP Padziorno 11. Zakupiono nagrody na gminne zawody sportowo poarnicze i na turniej wiedzy poarniczej. 12. Zakup czci zamiennych i materiaw do konserwacji sprztu poarniczego. 13. Opata za energi elektryczn w remizach OSP 14.Dokonano naprawy systemu selektywnego alarmowania oraz syreny elektrycznej OSP Kostomoty. Ponadto zakupiono samochd poarniczy , ktry zosta przekazany jednostce OSP Bogdanw. Rozdz. 75414 Obrona cywilna Zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej finansowane dotacj celow, na ktre wydatkowano kwot 1 000 z. Zakupiono worki polipropylenowe do wykorzystania przy zagroeniu powodziowym .

14

DZ. 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Rozdz. 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wydatkowano kwot 64 612,48 z, tj. 68,6 % planu, z tego na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatkw przypada kwota 57 194,20 z DZ. 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Rozdz.75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw poyczek jednostek samorzdu terytorialnego, Wydatkowano kwot 106 614,50 z , tj. 54,7 % planu na spat odsetek od zacignitych kredytw i poyczek. Dz.758 Rne rozliczenia Rozdz. 75818 Rezerwy oglne i celowe Bez wykonania. DZ. 801 OWIATA I WYCHOWANIE W dziale tym zaplanowano wydatki na kwot 6 634 437 z, a ich realizacja wyniosa 6 436 052,03 z, tj. 97 % planu. Rozdz. 80101 Szkoy podstawowe Wydatkowano kwot 3 400 714,54 z, tj. 95,2 % planu, z tego: 1. wynagrodzenia 2 096 916,90 z, tj. 61,7% wydatkw biecych 2. pochodne od wynagrodze 399 408,57 z, tj. 11,7 % wydatkw biecych 3. dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Nasza szkoa w Piotrowicach 64 178,40 z Zakoczono i odebrano I etap modernizacji budynku szkoy podstawowej w Kostomotach dotyczcy remontu dachu. Wykonano malowanie elewacji szkoy w Kostomotach, utwardzono i pooono puzzle na podwrku szkolnym. W szkole podstawowej w Karczycach dokonano wymiany okien. Rozdz. 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Poniesiono wydatki w wysokoci 403 447,63 z, tj.99,7% planu, z tego: - na wynagrodzenia przypada kwota 288 774,54 z, tj.71,6 % wydatkw biecych - na pochodne od wynagrodze 57 016,60 z, tj. 14,1% wydatkw biecych Rozdz. 80104 Przedszkola Wydatkowano kwot 220 094,05 z, tj. 93,8 % planu, ktra przypada na dotacj z budetu zgodnie z porozumieniami, na pokrycie kosztw dotacji udzielonej przez dotujcego na dzieci bdce mieszkacami gminy Kostomoty, a uczszczajce do niepublicznych przedszkoli i oddziaw przedszkolnych w niepublicznych szkoach podstawowych na terenie gminy Kty Wrocawskie, Wrocaw i roda lska. Warto przekazanych rodkw 60 100,85 z Na terenie naszej gminy funkcjonuj trzy niepubliczne przedszkola, ktre otrzymuj dotacj z budetu, s to: 1. Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach 101 246,60 z (dotacja na 1 dziecko 278,15 z) 2. Niepubliczny Zesp Wychowania Przedszkolnego w Mieczkowie 35 158,95z (dotacja na 1 dziecko 148,35 z) 3. Mae Przedszkole w Karczycach 23 587,65 z ( dotacja na 1 dziecko 148,35 z) czna kwota dotacji przekazana dla tych jednostek wynosi 159 993,20 z Rozdz. 80110 Gimnazja

15

Wydatkowano kwot 1 436 579,40 z, tj. 99,6 % planu wydatkw biecych, w tym: -na wynagrodzenia przypada kwota 1 004 767,37 z , tj.69,9 % wydatkw biecych -na pochodne od wynagrodze kwota 197 572,11 z, tj. 13,7 % wydatkw biecych -pozostae wydatki biece, to midzy innymi: zakup oleju opaowego, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek, energia, woda, cieki i mieci, rodki czystoci, ubezpieczenie mienia. Na odpis na ZFS poniesiono wydatki w wysokoci 55 856,96 z. Rozdz. 80113 Dowoenie uczniw do szk Na dowoenie uczniw do szk wydatkowano 448 860,09 z , tj. 99,9 % planu. Rozdz. 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk Wydatkowano kwot 259 237,83 z, tj. 99,6 % planu, w tym: -na wynagrodzenia kwot 190 318,14 z, tj. 73,4% wydatkw biecych -na pochodne od wynagrodze kwot 35 075,67 z, tj. 13,5 % wydatkw biecych -pozostae wydatki biece to wydatki na zakup materiaw biurowych , szkolenia pracownikw, podre subowe, odpis na ZFS. Rozdz. 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatkowano kwot 14 317,84 z, tj. 98,1 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli, ktrzy rozpoczli dalsz nauk oraz szkolenia nauczycieli. Rozdz.80148 Stowki szkolne Wydatkowano kwot 215 486,65 z, tj. 97,6 % planu. Wydatki na wynagrodzenia pracownikw wraz z pochodnymi wyniosy 187 682,83 z. Rozdz. 80195 Pozostaa dziaalno Wydatkowano kwot 37 314 z tj. 100 % planu, midzy innymi z przeznaczeniem na sfinansowanie wiadcze z ZFS dla nauczycieli rencistw i emerytw. DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA - czna kwota wydatkw w tym dziale wynosi 235 545,60 z, tj. 89,1 % planu, z tego: Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne, Wydatkowano kwot 15 000 z na dotacj podmiotow dla Zakadu Usug Medycznych w Kostomotach. Przekazano dotacj celow dla Zakadu Usug Medycznych w Kostomotach w wysokoci 60 000 z na dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji. Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomani Zaplanowane rodki w kwocie 4 500 z zostay wykonane w wysokoci 3 655,43 z, tj. 81,2 % planu. Rozdz. 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi, Wydatkowano kwot 156 890,17 z, tj. 84, 8 % planu z przeznaczeniem na : - wynagrodzenia czonkw komisji i pracownikw w wietlicach rodowiskowych 90 272,01 z - pochodne od wynagrodze 8 815,10 z - pozostae wydatki biece w wysokoci 57 803,06 z W roku 2009 kontynuowano realizacj ze rodkw wasnych programu wietlica, praca, sta socjoterapia w rodowisku wiejskim. Zorganizowano wyjazd integracyjny dzieci i modziey oraz festyn pod hasem Wszystkie dzieci nasze s. Imprezy odbyy si z udziaem rodkw od sponsorw. Do wietlic systematycznie uczszcza 120 dzieci. W ramach dziaania punktu informacyjno konsultacyjnego przyjto 315 osb. Gminna Komisja Rozwizywania Problemw Alkoholowych odbya 14 spotka. DZ.852 POMOC SPOECZNA,

16

W ramach tego dziau poniesiono wydatki w wysokoci planu.

2 922 571,27

z, tj. 95,7%

Rozdz. 85202 Domy pomocy spoecznej wydatkowano kwot 54 842,19 z, na opaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy spoecznej . Z terenu naszej gminy w domach pomocy spoecznej przebywaj 3 osoby, jedna oczekuje na miejsce. Rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego, Wydatkowano kwot 2 027 063,78 z ,z tego na wiadczenia spoeczne poniesiono wydatki w wysokoci 1 911 414,37 z, tj.97,2 % wydatkw w rozdziale. W roku 2009 wiadczenia rodzinne wraz z dodatkami byy wypacane dla 395 rodzin. Z funduszu alimentacyjnego korzystao 55 rodzin. Rozdz. 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, Wydatkowano kwot 11 625,41 z na zapat skadek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce wiadczenia z pomocy spoecznej. Rozdz. 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Wydatkowano kwot 249 038,57 z, tj. 83,8 % planu. rodki wydatkowano zgodnie z decyzjami na zasiki celowe, celowe specjalne i okresowe. Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe, Wydatkowano kwot 13 446,83 z, tj. 100 % planu. Zadanie finansowane jest rodkami wasnymi. W roku 2009 przyjto 19 wnioskw, wypacono 124 wiadczenia. Rozdz. 85219 Orodki Pomocy Spoecznej, Wydatkowano kwot 429 660,30 z, tj. 98,5 % planu . Orodek pomocy po raz drugi realizowa projekt systemowy wspfinansowany z EFS pod nazw Przezwyciy niemoc dla osb bezrobotnych, korzystajcych z pomocy spoecznej. Na realizacj projektu przypadaa kwota 116.060,57 z, w tym 12.186,36 z to wkad wasny. W projekcie uczestniczyo 12 beneficjentw, ktrzy korzystali ze spotka z psychologiem, doradc zawodowym, wizayst, radc prawnym i informatykiem. W ramach budetu ogem wydatkowano: -na wynagrodzenia kwot 302 786,76 z, tj. 70,4% wydatkw w rozdziale -na pochodne od wynagrodze kwot 46 812,13 z, tj.10,9 % wydatkw w rozdziale Utrzymanie Orodka Pomocy Spoecznej finansowane jest rodkami wasnymi i dotacj celow z budetu pastwa na zadania wasne. Pomoc spoeczn wraz ze wiadczeniami rodzinnymi realizuje 8 pracownikw (kierownik, 3 pracownikw socjalnych, ksigowa, 2 pracownikw wiadcze rodzinnych, kasjer etatu). Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej, wydatkowano kwot 13 118,41 z, z tego na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia 8 925 z. Zadanie finansowane jest rodkami wasnymi. Rozdz. 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze, Wydatkowano 649,84 z na zatrudnienie w ramach umowy zlecenia 1 osoby. Rozdz. 85295 Pozostaa dziaalno, wydatkowano kwot 123 125,94 z . rodki s przeznaczone na doywianie dzieci w szkoach i realizacj programu wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania.

17

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, czna kwota wydatkw wynosi 220 626,02 z, tj. 93,1% planu, Rozdz. 85401 wietlice szkolne, wydatkowano kwot 121 405,24 z, tj.93,0 % planu, z tego: -na wynagrodzenia kwot 98 557,09 z ,tj.44,7 % wydatkw biecych -na pochodne od wynagrodze kwot 16 679,29 z tj.13,7% wydatkw biecych Rozdz. 85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, Wydatkowano kwot 8 241,81 z na dofinansowanie wypoczynku modziey szkolnej w okresie ferii zimowych i letnich. Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniw, wydatkowano 89 128,97 z na pomoc materialn o charakterze socjalnym dla uczniw. Zadanie to finansowane jest dotacj celow z budetu pastwa na zadania wasne gminy. Rozdz. 85495 Postaa dziaalno rodki zaplanowane na odpis na ZFS dla nauczycieli rencistw i emerytw wydatkowano w 100%, w wysokoci 1 850 z. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA, czna kwota wydatkw w tym dziale wynosi 943 462,17 z, tj. 86,2% planu, Rozdz. 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd, wydatki wyniosy 198 100,55 z, tj. 76 % planu. Zrealizowano zadanie Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomoty osiedle Piotrowice warto 120 546,50 z. W dniu 16.12.2009 r. podpisano umow na realizacj zadania Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomoty, miejscowoci: Chmielw, Siemidroyce, Wilkw redzki, Wnorw wraz z rozbudow i modernizacj oczyszczalni ciekw w Piotrowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Dolnolskiego, Priorytet 4 Poprawa stanu rodowiska naturalnego oraz bezpieczestwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego lska (rodowisko i bezpieczestwo ekologiczne), dziaanie 4.2 Gospodarka wodno-ciekowa. W roku 2009 poniesiono wydatki na realizacj zadania , ktre dotyczyy aktualizacji dokumentacji technicznej, wykonania tablic informacyjnych zgodnie z wymogami RPO, opat za opini eksperck, aktualizacji studium wykonalnoci, przyczy do sieci elektrycznej, specyfikacji wykonania i odbioru robt, raportu o oddziaywaniu na rodowisko. W roku 2009 gmina zoya wniosek na zadanie Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomoty, miejscowoci Jarzbkowice i Karczyce, z przebudow Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowicach oraz budow sieci wodocigowej w Kostomotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywnoci Gospodarczej - II etap Program Rozwoju Obszarw Wiejskich, dziaanie 321 Podstawowe Usugi dla Gospodarki i Ludnoci Wiejskiej. Wniosek przeszed pozytywnie ocen formaln i merytoryczn, a podpisanie umowy nastpi w roku 2010. W zwizku z koniecznoci aktualizacji kosztorysw inwestorskich na zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 1 170 z. Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami, wydatkowano 364 538,78 z, tj.85%planu, z tego na zadania inwestycyjne kwot 363 225,85 z. W dniu 27.10.2009 r., gmina podpisaa umow na realizacj zadania Rekultywacja skadowiska odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne w miejscowoci Wichrw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Dolnolskiego, Priorytet 4 Poprawa stanu rodowiska naturalnego oraz bezpieczestwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego lska (rodowisko i bezpieczestwo ekologiczne) dziaanie 4.1 Gospodarka odpadami. Projekt przeszed pozytywnie ocen formaln i

18

zosta przekazany do oceny merytorycznej. W roku 2009 zosta wykonany I etap rekultywacja techniczna, warto 320 575,85 z Etap II rekultywacja biologiczna zostanie wykonany w terminie do 15.06.2010 r. W zwizku z realizacja zadania poniesiono rwnie wydatki na uzyskanie mapy do celw projektowych oraz opracowanie studium wykonalnoci. Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatkowano kwot 34 170 z , ktr przekazano jako dotacj przedmiotow dla Zakadu Gospodarki Komunalnej w Kostomotach. Rozdz. 90015 Owietlenie ulic, placw i drg, wydatkowano kwot 346 652,84 z, tj. 93,7 % planu, ktr przeznaczono na wydatki zwizane z zakupem energii elektrycznej i kosztami eksploatacji owietlenia ulicznego. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - poniesione wydatki w tym dziale to kwota 769 274,41 z, tj. 99,1 % planu. Rozdz. 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby, wydatkowano kwot 611 146,41 z w tym 267 900 z , tj. 100 % zaplanowanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Gminnego Orodka Kultury w Kostomotach, na dziaalno biec. W ramach wydatkw inwestycyjnych wykonano aktualizacj kosztorysw inwestorskich dla zada modernizacji wietlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu dla miejscowoci Bogdanw i Karczyce. Zrealizowano zadanie inwestycyjne Modernizacja gminnego kompleksu sportowego w Kostomotach na kwot 290 551,87 z. Zadanie byo realizowane przez Gminny Orodek Kultury w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina zoya wniosek na zadanie Wyposaenie wietlic wiejskich w miejscowociach: Chmielw, Jakubkowice, Wilkw redzki, Wichrw, Padziorno, Zaboto- Program Odnowa Wsi w Wojewdztwie Dolnolskim. Wydatkowano 48 694,54 z, a otrzymane dofinansowanie to kwota 24 347 z. Rozdz. 92116 Biblioteki, wydatkowano kwot 88 128 z, tj. 100 % zaplanowanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kostomotach oraz punktw bibliotecznych na terenie gminy, Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytkw, wydatkowano kwot 70 000 z, tj. 100% planu dotacji. Dotacje przekazano dla : 1)Parafii Rzymskokatolickiej w Piotrowicach na remont kocioa parafialnego - 20 000 z 2)Parafii Rzymskokatolickiej w Kostomotach na remont kocioa w Wichrowie 30 000 z 3)Parafii Rzymskokatolickiej w Gocisawiu na remont kocioa w Osieku 20 000 z Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ogem wydatkowano 87 715,85 z. tj. 79,7 %planu. Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, wydatkowano rodki w kwocie 75 300 z na realizacj zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Gmina ogosia konkurs na realizacj zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu Organizacja przygotowa i uczestnictwo w regionalnych i ponadregionalnych imprezach sportowych w pice nonej na terenie gminy Kostomoty. Konkurs zosta rozstrzygnity i podpisano umowy z organizacjami pozarzdowymi na realizacj zadania z Gminnym Zrzeszeniem -Ludowe Zespoy Sportowe Kostomoty na kwot 67 000 z oraz z LSZ - Olimpia Chmielw na kwot 6 000 z. Ponadto ogoszono konkurs na organizacj turnieju sportowego o Puchar Wjta Gminy Kostomoty

19

w dyscyplinach: siatkwka, koszykwka, tenis stoowy. Konkurs rozstrzygnito i podpisano umow na wykonanie zadania z Gminnym Zrzeszeniem Ludowe Zespoy Sportowe Kostomoty na kwot 2.000 z. Dotacje przekazywane byy w transzach zgodnie z zapisami w umowach. Rozdz. 92695 Pozostaa dziaalno, czna kwota wydatkw wynosi 12 415,85 z, tj. 41,4 % planu z przeznaczeniem na wyposaenie placw zabaw oraz odnow boisk. Zakupiono piasek do piaskownic. Dokonano geodezyjnej niwelacji terenu pod boisko sportowe we wsi Budziszw oraz zakupiono traw nasienn. Dokonano zapaty za usugi rwniark, zakupiono zjedalnie na plac zabaw do Siemidroyc. Wykonano biece naprawy na placach zabaw.

Wykonanie planu wydatkw budetu gminy wedug klasyfikacji budetowej za 2009 rok zawiera zacznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Wykonanie planu wydatkw z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie wedug klasyfikacji budetowej zawiera zacznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. IV. PRZYCHODY I WYDATKI 1. Zakad Gospodarki Komunalnej w Kostomotach Plan finansowy ZGK Kostomoty na 2009 rok wynosi 2 480 688,64z Przychody i wydatki realizowane byy wg obowizujcej klasyfikacji budetowej, tj. z podziaem na rozdziay: 1) 40002 - Dostarczanie wody 2) 90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wd 3) 90003 - Oczyszczanie miast i wsi Przychody wynosz 1 589290,24 z tj. 94 % planu rocznego. W rozbiciu na dzia i rozdzia przychody przedstawiaj si nastpujco :

1) Dostarczanie wody dzia 400 rozdzia 40002 684 053,33 z, tj. 92 % planu. 2) Gospodarka ciekowa i ochrona wd dzia 900 rozdzia 90001- 341 180,62 z , tj.
96 % zakadanego planu. 3) Oczyszczanie miast i wsi dzia 900 rozdzia 90003 564 056,29 z tj. 95 % wykonania planu. Gwnym rdem przychodw s wpywy z usug komunalnych w zakresie produkcji i dostarczania wody, odbioru ciekw oraz wywozu i skadowania odpadw staych. Przychody z tytuu tych usug wyniosy 1 546 176,74 z, w tym z tytuu takich usug jak: usugi kopark, wykonanie przycza itp. wpyno 3 640 z , z tytuu eksploatacji pojemnikw naliczono 22 456,93 z, a zakupiono w analogicznym okresie pojemniki na warto 7 261 z. Przychody z tytuu sprzeday opakowa plastikowych i szka wyniosy 20 312,38 z, natomiast koszt przyjcia i segregacji tych opakowa wynis 16 722,50 z. Przychody z tytuu odsetek 0920 zaplanowane w kwocie 12 682 z wykonano w kwocie 11 178,92 z . Przychody z tytuu otrzymanych dotacji przedmiotowych wyniosy 31 934,58 z (netto). Strona kosztowa wykazana w klasyfikacji zamkna si kwot 1 537 517,85 z tj. 93 % realizacji planu , na ktr skadaj si m.in.:

20

wynagrodzenia osobowe 4010 planowane ogem 595 849 z, wykonane w kwocie 546 183,05 z energia zaplanowana w kwocie 215 600 z a wykonana w kwocie 215 361,15 z usugi obce zaplanowane w kwocie 336 746 z a wykonane w kwocie 331 053,49 z materiay zaplanowane 128 397 z a wykonane w kwocie 123 590,60 z koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego zaplanowane w kwocie 40 368 z a wykonane w kwocie 37 705,33 z

W rozbiciu koszty przedstawiaj si nastpujco : dzia 400 rozdzia 40002 na planowane koszty w kwocie 727 019 z wykonano 607 390,32 z,tj. 84 % planu . Gwnymi pozycjami kosztowymi s : energia 4260 ; materiay 4210 opaty i podatki 4430 oraz 4300 usugi obce - dzia 900 rozdzia 90001 na planowane koszty w kwocie 356 523 z wykonano 322 534,02 z, tj. 98 % zakadanego planu. Gwne pozycje kosztw , to 4210 materiay i 4260 energia - dzia 900 rozdzia 90003 zaplanowany w kwocie 560 985 z, a wykonany w kwocie 546 011,28 z tj. 97 % zakadanego planu. Gwnymi pozycjami kosztowymi s : 4210 materiay , 4300 usugi obce oraz 4610 koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego.

Jeeli chodzi o koszty, ktre nie s okrelone w paragrafach klasyfikacji budetowej, to dotycz one m.in. kosztw windykacji nalenoci , odpisw aktualizujcych nalenoci wtpliwe, a take nie odliczony podatek VAT od zakupu paliwa do samochodu Citroen. Na nalenoci z tytuu dostaw i usug w kwocie 251 614,59 z skadaj si nalenoci przeterminowane w kwocie 141 263,80 z . Podejmowane s wszelkie dziaania w celu skutecznego cigania nalenoci. Na zobowizania skadaj si zobowizania niewymagalne : 1. Wobec naszych dostawcw z tytuu zakupu dbr i usug w kwocie 74 888,80 z , 2. Wobec Zakadu Ubezpiecze Spoecznych w kwocie 29 153,89 z, 3. Wobec pracownikw z tytuu naliczonej 13-stej pensji w kwocie 41 863,72 z, 4. Wobec PZU w kwocie 972,49 z.

Wykonanie planu finansowego Zakadu Gospodarki Komunalnej w Kostomotach

21

Tabela nr 3

za 2009 r.
Wyszczeglnienie Przychody plan po zm. wykonanie Wydatki plan po zm. wykonanie

L. p.

3
1 238,20 1 693 527,00

4
1 238,20

5
-

6
-

1 stan rodkw obrotowych netto na pocztku okresu sprawozdawczego 2 dz. 400 rozdz. 40002 - wpywy z usug - odsetki -dotacje przedmiotowe 3 Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia 4 dz. 400 rozdz. 40002

1 589 290,2 4 1 646 675,00 1 546 176,74 12 682,00 11 178,92 34 170,00 31 934,58 785 923,44 785 923,44 23 820,51 1 644 527,0 1 537 517,85 0

5 Odpisy amortyzacyjne inne zmniejszenia(koszty postpowania spornego i 6 egzekucyjnego, odpisy aktualizujce nalenoci wtpliwe) Podatek dochodowy od osb prawnych 7 Wpata do budetu nadwyki rodkw obrotowych 8 stan rodkw obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego RAZEM:

785 923,44

785 923,44 3 857,22 16 483,00

50 238,20 2 480 688,64

56 490,88

2 400 272,3 2 480 688,6 2 400 272,39 9 4

2. Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Zaplanowane przychody w wysokoci 26 050,00 z ,zostay wykonane w kwocie 11 853,54 z i s to wpywy z opaty za szczeglne korzystanie z wd i urzdze wodnych stanowicych wasno pastwa oraz za odprowadzanie ciekw. Stan rodkw obrotowych na pocztek okresu sprawozdawczego wynosi 7 203,94 z. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zostay wykonane w kwocie 6 641,56 z. Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego 12 421,23 z.

22

Tabela nr \4

Wykonanie planu finansowego GFO i GW za 2009 r.


Przychody plan po zm. wykonanie 4 7 203,94 11 858,85 Wydatki plan po zm. wykonanie 5 6 -

L.p. Wyszczeglnienie 1 1 2

2 3 stan rodkw obrotowych netto na pocztku okresu sprawozdawczego Dz. 900 rozdz. 90011 26 050,00 wpywy z rnych opat-0690 w tym: - przychody z tytuu opat za szczeglne korzystanie z wd 26 000,00 i urzdze wodnych stanowicych wasno pastwa oraz za odprowadzanieciekw pozostae odsetki - 0920 50,00 Dz 900. rozdz . 90011 zakup materiaw i wyposaenia 4210 Zakup usug pozostaych - 4300

11 853,54 5,31

--

26 050,00 11 000,00 15 050,00

6 641,56 515,56 6 126,00 12 421,23

stan rodkw obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego RAZEM:

26 050,00

19 062,79

26 050,00 19 062,79

3.Dochody wasne Dz.801, rozdz.80110 Gimnazja Wykonanie planu finansowego dochodw wasnych i wydatkw nimi sfinansowanych
Przychody Wyszczeglnienie plan po zm. 1 1 2 2 Stan rodkw pieninych na pocztku roku Dz. 801 rozdz. 80110 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej dz. 801 rozdz. 80110 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4300-Zakup usug pozostaych stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozd. RAZEM: 3 0, 00 1 982,00 1 982,00 wykonanie plan po zm. wykonanie 4 824,33 1 156,80 1 156,80 1 982,00 825,00 1 153,00 4,00 0,00 1 982,00 0,00 1 981,13 1 982,00 1 981,13 825,00 1 152,66 3,47 0 1 981,13 5 6 Wydatki

Tabela nr 5

L.p.

23

Tabela nr 6

Dz.801, rozdz.80148 Stowki szkolne Wykonanie planu finansowego dochodw wasnych i wydatkw nimi sfinansowanych
Przychody Wyszczeglnienie plan po zm. wykonanie plan po zm. wykonanie 4 0,00 19 632,64 150 200,00 151 594,0 8 5 6 Wydatki

L.p.

1 1 2

2 Stan rodkw pieninych na pocztku roku Dz. 801 rozdz. 80148 0690 Wpywy z rnych opat 0920 pozostae odsetki

150 000,00 151 586,39 200,00 7,69 150 200,0 150 198,6 0 1 13 000,00 12 999, 82

dz. 801 rozdz. 80148 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4220 zakup rodkw ywnoci 4300- Zakup usug pozostaych stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozd. RAZEM:

136 200,00 136 198,79 1 000,00 1 000,00 21 028,11 150 200,00 171 226,7 150 200,0 171 226,7 2 0 6

Dz.852 rozdzia 85219 Wykonanie planu finansowego dochodw wasnych i wydatkw nimi sfinansowanych.
Tabela nr 7

L.p. Wyszczeglnienie

Przychody plan po zm.

Wydatki

wykonanie plan po zm. wykonanie 4 5 6 5 154,22 510,50 510,50 5 000,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 3 000,00 2 000,00 664,72

1 1 2

2 Stan rodkw pieninych na pocztku roku Dz. 852 rozdz. 85219 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej dz. 852 rozdz. 85219 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300- Zakup usug pozostaych stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozd. RAZEM:

3 0,00 5 000,00 5 000,00

5 000,00

5 664,72

5 000,00

5 664,72

24

V. PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDETU ZA 2009 roku Plan dochodw budetu gminy wynoszcy 16 305 916,86 z, zosta wykonany w kwocie 15 785 912,21 z, tj.96,8% planu. Dochody biece zostay wykonane w wysokoci 15 779 814,18 z w tym:

wpywy z podatkw w kwocie 4 121 866,30 z a/ podatek od nieruchomoci 1 644 354,76 z b/podatek rolny 2 134 919,47 z c/podatek leny 11 141,41 z d/podatek od rodkw transportowych 65 378,58 z e/ podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacanych w formie karty podatkowej 26 831,70 z f/podatek od spadkw i darowizn 11 640,99 z g/ podatek od czynnoci cywilnoprawnych 227 599,39 z

wpywy z opat wyniosy 297 385,28 z, w tym: a/wpywy z opaty skarbowej 25 669,50 z b/wpywy z opaty targowej 5 743 z c/wpywy z opat za zezwolenie na sprzeda alkoholu 83 554,87 z d/wpywy z opaty produktowej 2 836,90 z e/wpywy z rnych opat 9 641,26 z f/wpywy z innych lokalnych opat 36 508,55 z g/ wpywy z opat za przedszkole 26 618,60 z h/ wpywy z opaty eksploatacyjnej 102 772,80 z i/ wpywy z opat za koncesje 4 039,80 z

udziay w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa 20 973,25 z odsetki od nieterminowo przekazywanych nalenoci 44 018,25 z odsetki od rodkw na rachunkach bankowych 26 397,51 z udziay we wpywach z podatkw stanowicych dochd budetu pastwa 2 128 748,92 z dochody z dzierawy mienia 53 524,06 z rodki pozyskane z innych rde 91 567,10 z subwencja oglna z budetu pastwa 5 838 367 z dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada wasnych i zleconych 3 012 911,82 z dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie WPR 101 606,38 z pozostae dochody biece 42 448,31 z Struktur dochodw gminy wg. waniejszych rde pochodzenia przedstawia poniszy wykres:

25

Analizujc struktur dochodw gminy wg. waniejszych rde pochodzenia stwierdza si, e najwikszy udzia w dochodach gminy w roku 2009 miay subwencje, a nastpnie wpywy z podatkw, ktre stanowi 26 % dochodw biecych. We wpywach z podatkw najwikszy udzia stanowi: - podatek rolny, ktry wynosi 51,8% wpyww z podatkw ogem - podatek od nieruchomoci 39,9% wpyww z podatkw ogem

Natomiast porwnujc wykonanie dochodw z rokiem 2008 zauwaamy spadek wpyww z podatkw ( 60 423,78 z). Przyczyn spadku bya nisza stawka podatku rolnego w roku 2009 ( 51,50 z /1dt) w stosunku do roku 2008 (53 z/1dt).Nisze byo rwnie wykonanie podatku od rodkw transportowych o kwot 24 761,24 z. W roku 2009 wyrejestrowano 11 pojazdw .

26

W roku 2009 zmniejszy si rwnie udzia gminy we wpywach z podatkw o kwot 159 690,93 z w stosunku do roku 2008. Udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych zosta wykonany w 90,9%. Spadek dochodw z tego tytuu by nastpstwem osabienia gospodarczego pastwa i niszymi wpywami do budetu z tytuu podatku dochodowego od osb fizycznych. W stosunku do roku 2008 wyszy by zatem udzia dotacji i subwencji w dochodach biecych gminy. Wzrost nastpi w udziale wpyww z opat i by spowodowany wpat opaty eksploatacyjnej w roku 2009. W zwizku z obnieniem grnych stawek podatkw uzyskano mniejsze wpywy dochodw biecych gminy o kwot 300 250,80 z. Skutki udzielonych ulg i zwolnie bez zwolnie ustawowych 483 204,27 z Odroczono i rozoono na raty poza okres sprawozdawczy dochody podatkowe na kwot 67 115,17 z. Umorzono zalegoci podatkowe na kwot 28 794 z. Dochody majtkowe wykonano w kwocie 6 098,03 z. Plan wydatkw budetu gminy wynoszcy 17 246 462,86 z, zosta wykonany w wysokoci 15 657 034,97 z, tj. 90,8 % planu, z tego: - wydatki majtkowe wykonano w kwocie 1 541 208,91 z, tj. 91,5% planu - wydatki biece wykonano w kwocie 14 115 826,06 z,tj. 90,7 % planu w tym: - wynagrodzenia to kwota 5 619 197,23 z - pochodne od wynagrodze 1 064 061,84 z - dotacje z budetu 1 537 517,97 z, - wydatki na obsug dugu 106 614,50 z, - wiadczenia spoeczne 2 287 325,71 z, pozostae wydatki biece to kwota 3 501 108,81 z. Udzia poszczeglnych przedstawia wykres: kierunkw rozchodw w globalnej kwocie wydatkw

27

W 2009 r. zgodnie z planem spacane byy zobowizania z tytuu zacignitych kredytw i poyczek w wysokoci 871 772,08 z. Spata nastpia z dochodw biecych. Odsetki i prowizje zwizane z obsug dugu wyniosy 106 614,50 z. cznie wydatkowano na ten cel 978 386,58 z, tj.6% w stosunku do dochodw planowanych oraz 6,2% w stosunku do dochodw wykonanych. Stan zobowiza na dzie 31.12.2009 r. roku wynosi 2 714 206,16 z, tj.17,2% w stosunku do dochodw wykonanych. W roku 2009 gmina zacigna kredyt w wysokoci 650 000 z. Na dzie 31.12.2009 warto zobowiza stanowi zobowizania z tytuu kredytw i poyczek. W 2009 roku gmina podpisaa umowy o dofinansowanie realizacji projektw:

1. Modernizacja
2. 3.

4. 5.

wietlic wiejskich w Bogdanowie i Karczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiektach i utworzenie placu zabaw Program Rozwoju Obszarw Wiejskich, dziaanie 313,322,323 Odnowa i rozwj wsi Modernizacja gminnego kompleksu sportowego w Kostomotach - Program Rozwoju Obszarw Wiejskich, dziaanie 313,322,323 Odnowa i rozwj wsi. Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomoty, miejscowoci: Chmielw, Siemidroyce, Wilkw redzki, Wnorw wraz z rozbudow i modernizacj oczyszczalni ciekw w Piotrowicach Rekultywacja skadowiska odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne w miejscowoci Wichrw Wyposaenie wietlic wiejskich w miejscowociach: Chmielw, Jakubkowice, Wilkw redzki, Wichrw, Padziorno, Zaboto- Program Odnowa Wsi w Wojewdztwie Dolnolskim. Ponadto dwa wnioski przeszy pozytywnie ocen formaln i merytoryczn oraz zostay zakwalifikowane do dofinansowania. Podpisanie umw zostao wstrzymane w zwizku z toczcym si postpowaniem dotyczcym zalegoci Zakadu Gospodarki Komunalnej w Kostomotach z tytuu opat podwyszonych. Dotyczy to wnioskw:

28

1. Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomoty, miejscowoci Jarzbkowice i Karczyce, z przebudow Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowicach oraz budow sieci wodocigowej w Kostomotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywnoci Gospodarczej - II etap Program Rozwoju Obszarw Wiejskich, dziaanie 321 Podstawowe Usugi dla Gospodarki i Ludnoci Wiejskiej. 2. Wdroenie elektronicznego obiegu dokumentw i informatyzacja Urzdu Gminy w Kostomotach Budet Gminy Kostomoty w 2009 roku zrealizowany zosta po stronie dochodw i wydatkw na do wysokim poziomie, co wiadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie realizacji przyjtych przez Rad Gminy zaoe budetowych. Budet zamkn si nadwyk w wysokoci 128 877,24 z przy planowanym deficycie 940 546 z. Dua bezwadno administracji rzdowej i samorzdowej szczebla wojewdzkiego w temacie okrelenia zasad naboru wnioskw aplikacyjnych spowodowaa, i przyjte do planu wyjciowego budetu zaoenia w zakresie moliwoci pozyskania rodkw z Funduszy strukturalnych UE musiay by zweryfikowane. Std te konieczno przesunicia niektrych zada inwestycyjnych w czasie oraz realizacja inwestycji ze rodkw wasnych. W ramach udzielonych przez Rad Gminy upowanie organ wykonawczy nie przekroczy swoich kompetencji. Realizacja zobowiza zwrotnych z tytuu spat rat kapitaowych poyczek zacignitych w latach ubiegych przebiegaa zgodnie z przyjtymi harmonogramami. Stan zaduenia na koniec okresu sprawozdawczego oraz wskaniki dotyczce obsugi dugu mieszcz si w granicach okrelonych prawem.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50