You are on page 1of 2

Wrocaw, dnia 27 lipca 2010 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK.II.AM5.0911-30/10 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE Dziaajc na podstawie art. 79 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) stwierdzam niewano 1 ust. 1 we fragmencie: oraz innych sprawach wanych dla powiatu legnickiego uchway Nr XXXII/171/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie okrelenia szczegowego sposobu konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego oraz organizacjami pozarzdowymi i innymi podmiotami projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. UZASADNIENIE Rada Powiatu Legnickiego podja na sesji w dniu 24 czerwca 2010 r. midzy innymi uchwa Nr XXXII/171/2010 w sprawie okrelenia szczegowego sposobu konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego oraz organizacjami pozarzdowymi i innymi podmiotami projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. Przedmiotowa uchwaa wpyna do organu nadzoru w dniu 2 lipca 2010 r. W toku badania legalnoci przedmiotowej uchway organ nadzoru stwierdzi, i 1 ust. 1 we fragmencie: oraz innych sprawach wanych dla powiatu legnickiego zosta podjty z istotnym naruszeniem art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) oraz art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zmianami). W podstawie prawnej przedmiotowej uchway, Rada Powiatu Legnickiego powoaa si na art. 5 ust. 5 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie zgodnie, z ktrym: Organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego okrela, w drodze uchway, szczegowy sposb konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji.. Ustawodawca zobowiza zatem organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego do okrelenia szczegowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzdowymi lub z radami poytku publicznego projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji. Obowizkowy zakres konsultacji, o ktrych mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie obejmuje zatem jedynie projekty aktw prawa miejscowego uchwalane przez organy samorzdu terytorialnego. Tymczasem Rada Powiatu Legnickiego realizujc delegacj okrelon w art. 5 ust. 5 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie postanowia w 1 ust. 1 uchway Nr XXXII/171/2010, i: Przeprowadza si konsultacje w przypadkach przewidzianych ustaw oraz innych sprawach wanych dla powiatu legnickiego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji pozarzdowych i podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie.. Zdaniem organu nadzoru, Rada Powiatu Legnickiego wprowadzajc kwestionowany zapis do 1 ust. 1 uchway Nr XXXII/171/2010 istotnie zmodyfikowaa przepis art. 5 ust. 5 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Naley podkreli, i powtrzenie regulacji ustawowych, bd ich modyfikacja i uzupenianie przez przepisy uchwa jest niezgodne z zasadami legislacji, jako zbdne, dezinformujce i mogce prowadzi do sprzecznej z intencjami ustawodawcy interpretacji przepisw. Jak susznie zauwaono w wyroku NSA oz. w Lublinie z dnia 28 lutego 2003 r., sygn. akt I SA/Lu 882/02: Gmina nie moe wkracza w materie uregulowane ustawami, bowiem w odbiorze spoecznym moe to tworzy mylne wyobraenie, i rdem
Id: PQXCS-NFBVU-EAAIU-YVSKQ-VSDFW. Podpisany Strona 1

normy prawnej okrelajcej adresatom prawa i obowizki jest nie przepis ustawy, lecz zawierajcy jego dosowne bd zmodyfikowane powtrzenie stosowny fragment aktu wykonawczego. W wietle bowiem art. 2 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pastwem prawnym, urzeczywistniajcym zasady sprawiedliwoci spoecznej. Pochodn zasady demokratycznego pastwa prawnego jest art. 7 Ustawy zasadniczej, zgodnie z ktrym organy wadzy publicznej dziaaj w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, i kade dziaanie organu wadzy, w tym take rady miejskiej, musi mie oparcie w obowizujcym prawie. Nadto zgodnie z art. 87 Konstytucji RP rdami powszechnie obowizujcego prawa w Rzeczpospolitej Polskiej s: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy midzynarodowe oraz rozporzdzenia. rdami powszechnie obowizujcego prawa s take akty prawa miejscowego obowizujce na obszarze dziaania organw, ktre je ustanowiy. Zgodnie z art. 94 Konstytucji organy samorzdu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rzdowej, na podstawie i w granicach upowanie zawartych w ustawie, ustanawiaj akty prawa miejscowego obowizujce na obszarze dziaania tych organw. Zasady i tryb wydawania aktw prawa miejscowego okrela ustawa. Przepisy rozdziau III Konstytucji wyranie wskazuj hierarchi aktw prawnych. W wietle tych przepisw ustawa jest aktem prawnym hierarchicznie wyszym od aktw prawnych organw samorzdu terytorialnego. Oznacza to, e akty prawa miejscowego nie mog by sprzeczne z postanowieniami ustawowymi. Uchway organw samorzdu terytorialnego mog by podejmowane wycznie na podstawie i w granicach prawa. Na uwag zasuguje take wyrok NSA we Wrocawiu: Uchwaa rady gminy nie moe regulowa jeszcze raz tego, co jest ju zawarte w obowizujcej ustawie. Taka uchwaa, jako istotnie naruszajca prawo, jest niewana. Trzeba bowiem liczy si z tym, e powtrzony przepis bdzie interpretowany w kontekcie uchway, w ktrej go powtrzono, co moe prowadzi do cakowitej lub czciowej zmiany intencji prawodawcy (wyrok NSA 1999.10.14, II SA/Wr 1179/98, OSS 2000/1/17) Zgodnie z 118 w zw. z 143 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908) w aktach organw samorzdu terytorialnego nie powtarza si przepisw ustawy upowaniajcej i przepisw innych aktw normatywnych. Rada Powiatu nie ma prawa powiela i modyfikowa uregulowa ustawy upowaniajcej i przepisw innych aktw normatywnych. Podejmujc akty prawa miejscowego w oparciu o norm ustawow, organ stanowicy musi cile uwzgldnia wytyczne zawarte w upowanieniu. Odstpienie od tej zasady narusza zwizek formalny i materialny pomidzy aktem wykonawczym a ustaw, co z reguy stanowi istotne naruszenie prawa. Zarwno w doktrynie, jak rwnie w orzecznictwie ugruntowa si pogld dotyczcy dyrektyw wykadni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczegln uwag zasuguje tu wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): Stosujc przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odnoszcych si do rde prawa, takie zasady przyjte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykadni rozszerzajcej kompetencje prawodawcze oraz zasad goszc, e wyznaczenie jakiemu organowi okrelonych zada nie jest rwnoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktw normatywnych sucych realizowaniu tych zada (...). Jeeli organ stanowicy wychodzi poza wytyczne zawarte w upowanieniu mamy do czynienia z przekroczeniem kompetencji, co musi skutkowa zastosowaniem rodkw nadzorczych. Regulacja 1 ust. 1 we fragmencie: oraz innych sprawach wanych dla powiatu legnickiego uchway Nr XXXII/171/2010 Rady Powiatu Legnickiego, jako modyfikacja przepisu ustawowego, narusza prawo w sposb istotny, co skutkuje stwierdzeniem niewanoci tego fragmentu uchway. Biorc powysze pod uwag orzeczono, jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu zoona za porednictwem Organu Nadzoru Wojewody Dolnolskiego w terminie 30 dni od jego dorczenia. Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o samorzdzie powiatowym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway lub zarzdzenia organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.
Id: PQXCS-NFBVU-EAAIU-YVSKQ-VSDFW. Podpisany Strona 2