You are on page 1of 2

Wrocaw, dnia 4 sierpnia 2010 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK.II.BSZ2.0911-21/10 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust.

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.). stwierdzam niewano uchway Rady Miejskiej w Przemkowie Nr XLVI/301/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniajc uchwa nr IV/32/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie wysokoci stawek opat za zajcie pasa drogowego UZASADNIENIE Na sesji dnia 29 czerwca 2010 r., dziaajc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym i art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r., Nr 18, poz. 115 z pn. zm.), Rada Miejska w Przemkowie podja uchwa Nr XLVI/301/10 zmieniajc uchwa nr IV/32/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie wysokoci stawek opat za zajcie pasa drogowego. Uchwaa ta wpyna do organu nadzoru dnia 05.07.2010 r. W trakcie postpowania organ nadzoru stwierdzi, e 1 przedmiotowej uchway w istotny sposb narusza art. 7 i 94 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U., Nr 78, poz. 483 z pn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy wadzy publicznej dziaaj w granicach i na podstawie prawa, natomiast art. 94 Konstytucji RP stanowi, e organy samorzdu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rzdowej, na podstawie i w granicach upowanie zawartych w ustawie, ustanawiaj akty prawa miejscowego obowizujce na obszarze dziaania tych organw. Tym samym podjcie uchway przez organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego bez wyranego umocowania w przepisach prawa kadorazowo musi by oceniane jako przekroczenie, a nawet brak kompetencji, co stanowi naruszenie wyraonej w art. 7 oraz art. 94 Konstytucji zasady legalnoci. Potwierdza to postanowienie Sdu Najwyszego z dnia 18 stycznia 2005 r. WK22/04 (OSNKW 2005/3/29): Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. stanowicy, e organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa, zawiera norm zakazujc domniemywania kompetencji takiego organu i tym samym nakazuje, by wszelkie dziaania organu wadzy publicznej byy oparte na wyranie okrelonej normie kompetencyjnej.. W przedmiotowej sprawie norma kompetencyjna zawarta w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych przyznaje radzie gminy uprawnienie do ustalenia wysokoci stawek opaty za zajcie 1 m2 pasa drogowego w stosunku do drg, ktrych zarzdc jest jednostka samorzdu terytorialnego. Tym samym ustawodawca przekaza organowi stanowicemu cile okrelon kompetencj do stanowienia o wysokoci opaty. Brak jest natomiast, zdaniem organu nadzoru, upowanienia, na podstawie ktrego rada gminy mogaby uchwali zwolnienie z opat za zajcie pasa drogowego, co uczynia Rada Miejska w Przemkowie w 1 uchway nr XLVI/301/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. Z powyszego wynika, e Rada Miejska w Przemkowie otrzymaa od ustawodawcy szczegowo okrelon kompetencj, na podstawie ktrej powinna bya ustanowi normy prawne rangi prawa miejscowego. Powysze stanowisko organu nadzoru potwierdza utrwalona linia orzecznicza, zgodnie z ktr ustanowienie stawki 0, jak rwnie zniesienie obowizku naoonego przez ustawodawc jest racym naruszeniem prawa skutkujcym stwierdzenie niewanoci uchwalonych przepisw (wyrok WSA we Wrocawiu z dnia 26.09.2006 r., sygn. akt III SA/Wr 344/2006; uchwaa Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22.03.2006 r., Nr 55/K/06). Ze wzgldu na fakt, i pozostae paragrafy przedmiotowej uchway s konsekwencj uchwalenia 1, naleao orzec niewano w caoci uchway Rady Miejskiej w Przemkowie Nr XLVI/301/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniajcej uchwa nr IV/32/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie wysokoci stawek opat za zajcie pasa drogowego. Majc na uwadze powysze, stwierdzam jak na wstpie.
Id: UVXCF-LMMFL-LPYCI-OXYFI-LKEMI. Podpisany Strona 1

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym, w zwizku z art. 54 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi (Dz. U. nr 163 poz. 1270 z pn. zm.) niniejsze rozstrzygnicie moe by zaskarone do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu, za porednictwem Wojewody Dolnolskiego, w terminie 30 dni od dnia jego dorczenia.

Wicewojewoda Dolnolski Ilona Antoniszyn-Klik

Id: UVXCF-LMMFL-LPYCI-OXYFI-LKEMI. Podpisany

Strona 2