You are on page 1of 2

Wrocaw, dnia 8 wrzenia 2010 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK.II.JT1.

0911-2/10 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano 4 uchway Nr XXXVII/189/2010 Rady Gminy Jordanw lski z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniw zamieszkaych na terenie Gminy Jordanw lski. uzasadnienie Rada Gminy Jordanw lski podja na sesji w dniu 26 sierpnia 2010 r. uchwa Nr XXXVII/189/2010 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniw zamieszkaych na terenie Gminy Jordanw lski. Uchwaa wpyna do organu nadzoru w dniu 31 sierpnia 2010 r. W toku badania legalnoci uchway Nr XXXVII/189/2010 organ nadzoru stwierdzi , e w 4 uchway zosta podjty z istornym naruszeniem art. 90f i art. 90o ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572) zwanej dalej ustaw. Zgodnie z 4 uchway ucze traci prawo do otrzymywania stypendium w nastpujcych przypadkach: 1) przerwania nauki w szkole; 2) skrelenia z listy uczniw przez szko; 3) zaprzestania speniania kryteriw wymienionych w 6 ust. 2 (kryterium dochodowe przyp. Organu nadzoru); 4) w przypadku nie przedoenia w terminie 2 miesicy, rozliczenia stypendium (faktury, rachunki). Tym samym Rada Gminy okrelia przesanki utraty przez ucznia prawa do otrzymywania stypendium. Delegacja ustawowa z art. 90f ustawy, w oparciu o ktr podjto przedmiotow uchwa stanowi, e rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniw zamieszkaych na terenie gminy, kierujc si celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w ktrym okrela w szczeglnoci: 1) sposb ustalania wysokoci stypendium szkolnego w zalenoci od sytuacji materialnej uczniw i ich rodzin oraz innych okolicznoci, o ktrych mowa w art. 90d ust. 1; 2) formy, w jakich udziela si stypendium szkolnego w zalenoci od potrzeb uczniw zamieszkaych na terenie gminy; 3) tryb i sposb udzielania stypendium szkolnego; 4) tryb i sposb udzielania zasiku szkolnego w zalenoci od zdarzenia losowego.Brak w dyspozycji przepisu upowanienia dla rady gminy do okrelenia przesanek utraty prawa do otrzymywania stypendium. Podkreli naley, e w sprawach wiadcze pomocy materialnej o charakterze socjalnym, wydaje si decyzj administracyjne (art.90 ust. 1 ustawy). Przepis art. 90o ust.1 ustawy stanowi, e rodzice ucznia otrzymujcego stypendium szkolne s obowizani niezwocznie powiadomi organ, ktry przyzna stypendium o ustaniu przyczyn, ktre stanowiy podstaw przyznania stypendium szkolnego. Jednoczenie, jak stanowi art 90o ust.4 ustawy, stypendium szkolne wstrzymuje si albo cofa w przypadku ustania przyczyn, ktre stanowiy podstaw przyznania stypendium szkolnego (ust.4). Tym samym to Ustawodawca w przepisach ustawowych okreli kto i w jakim przypadku (art.90o ust.1-3) powinien powiadomi waciwy organ o utracie prawa do wiadczenia, a take wskaza w ust.4 oglne reguy cofnicia i utraty stypendium. Jednoczenie, jak wyej wskazano w art.90f ustawy, Prawodawca nie upowani rady gminy do okrelenia przesanek utraty prawa do wiadcze pomocy materialnej o charakterze socjalnym, a tym samym regulacje 4 uchway uzna naley za podjte z przekroczeniem delegacji ustawowej.

Id: QURNZ-XOAYG-DDOBA-UCRZR-NVFNP. Podpisany

Strona 1

W wietle art. 2 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pastwem prawnym, urzeczywistniajcym zasady sprawiedliwoci spoecznej. Pochodn zasady demokratycznego pastwa prawnego jest art. 7 Ustawy zasadniczej, zgodnie z ktrym organy wadzy publicznej dziaaj w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, i kade dziaanie organu wadzy, w tym take rady gminy, musi mie oparcie w obowizujcym prawie. W wietle art. 94 Konstytucji RP akty prawa miejscowego podejmowane s w oparciu o wyrane upowanienie ustawowe. Podejmujc akty prawa miejscowego w oparciu o norm ustawow, organ stanowicy musi cile uwzgldnia wytyczne zawarte w upowanieniu. Odstpienie od tej zasady narusza zwizek formalny i materialny pomidzy aktem wykonawczym a ustaw, co z reguy stanowi istotne naruszenie prawa. Zarwno w doktrynie, jak rwnie w orzecznictwie ugruntowa si pogld dotyczcy dyrektyw wykadni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczegln uwag zasuguje tu wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): Stosujc przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odnoszcych si do rde prawa, takie zasady przyjte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykadni rozszerzajcej kompetencje prawodawcze oraz zasad goszc, e wyznaczenie jakiemu organowi okrelonych zada nie jest rwnoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktw normatywnych sucych realizowaniu tych zada (...). Rada gminy, regulujc przekazane jej moc upowanienia ustawowego, materie powinna cile wypenia delegacje ustawow. Okrelajc przypadki, w ktrych stypendium zostaje cofnite, Rada Gminy przekroczya swoje kompetencj i zastosowaa wykadni rozszerzajc regulujc w uchwale dodatkowe przesanki do treci art. 90o ust. 4 ustawy. Biorc powysze pod uwag orzeczono, jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu zoona za porednictwem Organu Nadzoru Wojewody Dolnolskiego w terminie 30 dni od jego dorczenia. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorzdzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway lub zarzdzenia organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.

Id: QURNZ-XOAYG-DDOBA-UCRZR-NVFNP. Podpisany

Strona 2