You are on page 1of 2

Wrocaw, dnia 22 wrzenia 2010 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK.II.SZ1.

0911-12/10 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) stwierdzam niewano 1 pkt 4) i 5) uchway Rady Powiatu Kodzkiego Nr L/642/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchway Nr XLIII/562/2009 Rady Powiatu Kodzkiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia rozkadu godzin pracy oraz harmonogramu dyurw nocnych aptek oglnodostpnych funkcjonujcych na terenie powiatu kodzkiego na rok 2010. Uzasadnienie Rada Powiatu Kodzkiego na sesji w dniu 27 sierpnia 2010 r. podja uchwa Nr L/642/2010 w sprawie zmiany uchway Nr XLIII/562/2009 Rady Powiatu Kodzkiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia rozkadu godzin pracy oraz harmonogramu dyurw nocnych aptek oglnodostpnych funkcjonujcych na terenie powiatu kodzkiego na rok 2010. Przedmiotowa uchwaa wpyna do organu nadzoru w dniu 3 wrzenia 2010 r. W toku badania legalnoci przedmiotowej uchway organ nadzoru stwierdzi podjcie 1 pkt 4) i 5) z istotnym naruszeniem art. 94 ust. 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne w zwizku z art. 7 Konstytucji RP. W 1 pkt 4) i 5) przedmiotowej uchway Rada Powiatu Kodzkiego dokonaa zmian w uchwale Nr XLIII/562/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. i postanowia: 4) Zmieni tre 3 uchway, ktry otrzymuje brzmienie: W przypadku, gdy apteka nie moe by czynna w porze nocnej zgodnie z harmonogramem okrelonym w 1 niniejszej uchway, kierownik apteki zobowizany jest do znalezienia zastpstwa oraz pisemnego poinformowania o tej zmianie Starost Kodzkiego oraz kierownikw aptek funkcjonujcych na terenie powiatu kodzkiego. 5) Zmieni tre 4 uchway, ktry otrzymuje brzmienie: O zmianach godzin pracy kierownik apteki jest zobowizany pisemnie zawiadomi Starost Kodzkiego. Moc wyej cytowanych przepisw Rada Powiatu Kodzkiego naoya na wacicieli i kierownikw aptek obowizki zwizane z czynnociami, jakie musz podj w sytuacji, gdy planuj zamknicie apteki bd te zmian godzin jej pracy. Przedmiotowa uchwaa zaliczana jest do grupy aktw prawa miejscowego. Tym samym, z normatywnego charakteru przedmiotowej uchway wynika konieczno formuowania zawartych w niej postanowie jedynie na podstawie i w granicach upowanienia ustawowego, precyzyjnie i kompleksowo realizujcych delegacj ustawow, pozbawionych jednoczenie powtrze przepisw powszechnie obowizujcych zawartych w innych aktach normatywnych, a w szczeglnoci w aktach rangi ustawowej. Oznacza to, i akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorzdu terytorialnego powinny regulowa tylko te kwestie, ktre wynikaj z delegacji ustawowej. Ponadto regulacje te maj na celu jedynie uzupenienie, wydanych przez inne podmioty, przepisw powszechnie obowizujcych, ksztatujcych prawa i obowizki ich adresatw. Ustawodawca, formuujc okrelon delegacj do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upowanienie do uregulowania wycznie kwestii nieobjtych dotd adn norm o charakterze powszechnie obowizujcym w celu uksztatowania stanu prawnego uwzgldniajcego m.in. specyfik, moliwoci i potrzeby rodowiska, do ktrego waciwy akt wykonawczy jest skierowany. Tymczasem, zdaniem organu nadzoru, art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne nie upowania Rady do regulowania w uchwale podjtej na jego podstawie kwestii innych, ni okrelenie rozkadu godzin pracy aptek. Dziaanie odmienne, polegajce na doprecyzowaniu kwestii innych, ni wynikajce z normy kompetencyjnej,
Id: VUDMC-ADJEC-XDHQF-XVWGH-XGMFO. Podpisany Strona 1

takich jak np. obowizki podmiotw prowadzcych apteki, narusza w sposb istotny regulacj stanowic podstaw prawn do podjcia tej uchway. W ocenie organu nadzoru 1 pkt 4) i 5) przedmiotowej uchway narusza w sposb istotny take art. 7 Konstytucji RP, zobowizujcy organy administracji publicznej do dziaania na podstawie i w granicach prawa. Skoro norma kompetencyjna upowania organ stanowicy do uregulowania tylko okrelonego zakresu spraw, organ ten zobowizany jest do podejmowania wycznie takich dziaa, ktre mieszcz si w granicach upowanienia ustawowego. Naley przy tym podkreli, e nawet fakt nieuregulowania przez ustawodawc okrelonych spraw nie daje radzie powiatu upowanienia do stanowienia w tym zakresie. Biorc powysze pod uwag orzeczono jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu w terminie 30 dni od jego dorczenia, ktr naley wnie za porednictwem organu nadzoru Wojewody Dolnolskiego. Zgodnie z art. 80 ustawy o samorzdzie powiatowym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.

Wojewoda Dolnolski Rafa Jurkowlaniec

Id: VUDMC-ADJEC-XDHQF-XVWGH-XGMFO. Podpisany

Strona 2