You are on page 1of 3

Wrocaw, dnia 29 wrzenia 2010 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK.II.AM5.0911-48/10 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE w sprawie stwierdzenia niewanoci 5 ust. 1 lit.

. c zacznika Nr 1 do uchway Nr 230/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piawie Grnej z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie okrelenia szczegowego sposobu konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego lub z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji.

Dziaajac na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewano 5 ust. 1 lit. c zacznika Nr 1 do uchway Nr 230/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piawie Grnej z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie okrelenia szczegowego sposobu konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego lub z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. UZASADNIENIE Rada Miejska w Piawie Grnej podja na sesji w dniu 25 sierpnia 2010 r. midzy innymi uchwa Nr 230/XLV/2010 w sprawie okrelenia szczegowego sposobu konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego lub z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. Przedmiotowa uchwaa wpyna do organu nadzoru w dniu 1 wrzenia 2010 r. W toku badania legalnoci uchway organ nadzoru stwierdzi, i 5 ust. 1 lit. c zacznika Nr 1 do uchway istotnie narusza art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.). W podstawie prawnej przedmiotowej uchway, Rada Miejska w Piawie Grnej powoaa si na art. 5 ust. 5 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie zgodnie, z ktrym: Organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego okrela, w drodze uchway, szczegowy sposb konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji.. Rada Miejska w 5 ust. 1 zacznika Nr 1 do przedmiotowej uchway postanowia, i: Konsultacje mog by prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niej podanych form: a) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarzdowych, b) formularz, ktry mona pobra bezporednio w Urzdzie Miasta lub ze strony internetowej Urzdu Miasta, c) w inny dostpny sposb.. Tymczasem ustawodawca w ustawie o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie zobowiza organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego w art. 5 ust. 5 teje ustawy do okrelenia szczegowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzdowymi lub z radami poytku publicznego projekty aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji.
Id: IRVCB-UFPEL-VCIDT-RBTBS-DWBNZ. Podpisany Strona 1

W ocenie organy nadzoru, nie mona uzna zapisu 5 ust. 1 lit. c zacznika Nr 1 do przedmiotowej uchway jako realizacji kompetencji wynikajcej z art. 5 ust. 5 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Rada Miejska w 5 ust. 1 zacznika Nr 1 do przedmiotowej uchway wskazuje bowiem formy w oparciu, o ktre mog by prowadzone konsultacje projektw aktw prawa miejscowego z radami dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawie o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, a jednoczenie okrela w ust. 1 lit. c tego przepisu, i konsultacje te mog by prowadzone w inne dostpne sposoby. Zdaniem organu nadzoru kwestionowany zapis nie jest dookreleniem formy szczegowego sposobu konsultowania projektw aktw prawa miejscowego, nie jest realizacj kompetencji wynikajcej z art. 5 ust. 5 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Intencj ustawodawcy byo bowiem upowanienie organu stanowicego gminy do okrelenia konkretnych form konsultowania projektw aktw prawa miejscowego, sformuowanie ich w sposb nie budzcy wtpliwoci. W wietle art. 2 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pastwem prawnym, urzeczywistniajcym zasady sprawiedliwoci spoecznej. Pochodn zasady demokratycznego pastwa prawnego jest art. 7 Ustawy zasadniczej, zgodnie z ktrym organy wadzy publicznej dziaaj w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, i kade dziaanie organu wadzy, w tym take rady miejskiej, musi mie oparcie w obowizujcym prawie. W wietle natomiast art. 94 Konstytucji RP akty prawa miejscowego podejmowane s w oparciu o wyrane upowanienie ustawowe. Podejmujc akty prawa miejscowego w oparciu o norm ustawow, organ stanowicy musi cile uwzgldnia wytyczne zawarte w upowanieniu. Odstpienie od tej zasady narusza zwizek formalny i materialny pomidzy aktem wykonawczym a ustaw, co z reguy stanowi istotne naruszenie prawa. Zarwno w doktrynie, jak rwnie w orzecznictwie ugruntowa si pogld dotyczcy dyrektyw wykadni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczegln uwag zasuguje tu wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): Stosujc przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odnoszcych si do rde prawa, takie zasady przyjte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykadni rozszerzajcej kompetencje prawodawcze oraz zasad goszc, e wyznaczenie jakiemu organowi okrelonych zada nie jest rwnoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktw normatywnych sucych realizowaniu tych zada (...). Powszechnie obowizujcy charakter zawartych w przedmiotowej uchwale norm zobowizuje do formuowania ich jedynie na podstawie i w granicach upowanienia ustawowego, precyzyjnie i kompleksowo realizujcych delegacj ustawow wynikajc z art. 5 ust. 5 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Stanowione przez organy jednostek samorzdu terytorialnego akty prawa miejscowego winny bowiem regulowa kwestie wynikajce z delegacji ustawowej w taki sposb, by przyjte w oparciu o ni normy uzupeniay, wydane przez inne podmioty, przepisy powszechnie obowizujce ksztatujce prawa i obowizki ich adresatw, nie byy okrelane w sposb dorozumiany ani domniemany. Ustawodawca, formuujc okrelon delegacj do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upowanienie do uregulowania wycznie kwestii nie objtych dotd adn norm o charakterze powszechnie obowizujcym w celu uksztatowania stanu prawnego uwzgldniajcego m.in. specyfik, moliwoci i potrzeby rodowiska, do ktrego waciwy akt wykonawczy jest skierowany. Zatem organ stanowicy gminy wykonujcy kompetencj prawodawcz zawart w upowanieniu ustawowym jest obowizany dziaa cile w granicach tego upowanienia. W myl powyszego, zdaniem organu nadzoru, regulacja 5 ust. 1 lit. c zacznika Nr 1 do przedmiotowej uchway narusza prawo w sposb istotny, co skutkuje stwierdzeniem jej niewanoci. Biorc powysze pod uwag orzeczono jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu za porednictwem Organu Nadzoru Wojewody Dolnolskiego w terminie 30 dni od dnia jego dorczenia. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorzdzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.

Id: IRVCB-UFPEL-VCIDT-RBTBS-DWBNZ. Podpisany

Strona 2

Wojewoda Dolnolski Rafa Jurkowlaniec

Id: IRVCB-UFPEL-VCIDT-RBTBS-DWBNZ. Podpisany

Strona 3