You are on page 1of 2

UCHWAA NR LV/461/10 RADY GMINY DZIERONIW z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie: wyapywania bezdomnych zwierzt na terenie gminy Dzieroniw oraz dalszego z nimi postpowania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca.1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr142, poz.1591 z pn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z pn. zm.) w zwizku z 2 rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunkw wyapywania bezdomnych zwierzt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Dzieroniowie i po zasigniciu opinii Stowarzyszenia Przyjaci Zwierzt AZYL w Dzieroniowie Rada Gminy Dzieroniw uchwala, co nastpuje: 1. Uchwaa reguluje zasady i warunki wyapywania bezdomnych zwierzt z terenu gminy Dzieroniw oraz dalsze postpowanie z nimi. 2. Na terenie gminy Dzieroniw wyapywanie bezdomnych zwierzt ma charakter stay w odniesieniu do pojedynczych zgosze dotyczcych pozostawionych bez opieki zwierzt, w szczeglnoci chorych lub powodujcych zagroenie bezpieczestwa. 3. Bezdomne zwierzta wyapywane bd przez podmiot prowadzcy schronisko lub przedsibiorc prowadzcego dziaalno gospodarcz w tym zakresie, na podstawie stosownej umowy zawartej przez Gmin Dzieroniw. 4. Bezdomne zwierzta po wyapaniu bd niezwocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierzt, prowadzonym przez podmiot, z ktrym zostaa zawarta umowa w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierztami, wyapanymi na terenie gminy Dzieroniw. 5. Do czasu przewiezienia i umieszczenia wyapanych zwierzt w schronisku dla bezdomnych zwierzt mog by one przetrzymywane w miejscu tymczasowego przetrzymywania, ustalonego na podstawie umowy, o ktrej mowa 4. 6. Zwierz bezdomne, ktre skaleczyo czowieka, zostanie odowione i przekazane na obserwacj weterynaryjn zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii. 7. W przypadku ustalenia waciciela lub opiekuna zwierzcia, ktry zosta umieszczony w schronisku ponosi on koszty jego wyapania, przewiezienia i umieszczenia w schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej w wysokoci wynikajcej z obowizujcego cennika w schronisku. 8. Zwierzta umieszczone w schronisku bd zwracane wacicielom po uiszczeniu opat, o ktrych mowa w 7. 9. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Dzieroniw. 10. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Dzieroniw Adam Jan Mak

Id: FUUBS-IFYMU-QGGBA-MGBZE-YZJRP. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z pn. zm.) zapewnienie opieki bezdomnym zwierztom oraz ich wyapywanie naley do zada wasnych gminy. Wyapywanie bezdomnych zwierzt oraz rozstrzygnicie o dalszym postpowaniu z tymi zwierztami odbywa si wycznie na mocy uchway rady gminy podjtej po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasigniciu opinii upowanionego przedstawiciela organizacji spoecznej, ktrej statutowym celem dziaania jest ochrona zwierzt. W zwizku z powyszym w uchwale okrelono zasady i warunki wyapywania bezdomnych zwierzt oraz dalsze postpowanie z nimi. Projekt uchway zosta uzgodniony z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Dzieroniowie, ul. Batalionw Chopskich 7, 58-200 Dzieroniw (pismo nr PIWorg/072/12/2010 z dnia 16 sierpnia 2010r.) oraz zaopiniowany przez Stowarzyszenie Przyjaci Zwierzt AZYL w Dzieroniowie, ul. Brzegowa 151, 58-200 Dzieroniw (pismo z dnia 14 sierpnia 2010r.).

Id: FUUBS-IFYMU-QGGBA-MGBZE-YZJRP. Podpisany

Strona 1