You are on page 1of 4

Wrocaw, dnia 18 padziernika 2010 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK.II.AM5.0911-50/10 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust.

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewano 3 ust. 1 we fragmencie: podejmowanych na wniosek Kapituy, 4, 5, 6 oraz 9 uchway Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju z dnia 27 wrzenia 2010 r. Nr LII/33/10 w sprawie ustanowienia regulaminu nadawania i pozbawiania tytuw: Honorowy Obywatel Szczawna Zdroju i Zasuony dla Szczawna Zdroju. UZASADNIENIE W dniu 27 wrzenia 2010 r. Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju podja midzy innymi uchwa Nr LII/33/10 w sprawie ustanowienia regulaminu nadawania i pozbawiania tytuw: Honorowy Obywatel Szczawna Zdroju i Zasuony dla Szczawna Zdroju. Uchwaa wpyna do Organu Nadzoru w dniu 4 padziernika 2010 r. W toku badania legalnoci przedmiotowej uchway organ nadzoru stwierdzi podjcie: - 3 ust. 1 we fragmencie: podejmowanych na wniosek Kapituy, 4, 5 oraz 6 ust. 1 oraz ust. 2 uchway z istotnym naruszeniem art. 11a ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 14, art. 21 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym, a take art. 7 i art. 169 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.), - 4 pkt 3 oraz 6 ust. 3 uchway z istotnym naruszeniem art. 33 ust. 5 ustawy o samorzdzie gminnym, - 5 oraz 9 uchway z istotnym naruszeniem art. 11b ust. 1 i 2 ustawy o samorzdzie gminnym oraz art. 61 Konstytucji RP. I Rada Miejska w Szczawnie - Zdroju w 3 ust. 1 uchway ustalia, e: Tytuy ,,Honorowy Obywatel Szczawna-Zdroju i ,,Zasuony dla Szczawna-Zdroju nadaje rada miejska w drodze uchwa podejmowanych na wniosek Kapituy.. Ponadto w 4 - 6 uchway Rada Miejska ustalia nastpujco: 4. Kapitu tworz: 1) Przewodniczcy Rady Miejskiej jako przewodniczcy Kapituy, 2) Burmistrz Miasta jako zastpca przewodniczcego Kapituy, 3) Sekretarz Miasta, 4) Przewodniczcy Komisji Spraw Obywatelskich, 5) Przewodniczcy Komisji Budetowej i Gospodarki Mieniem. 5. Kapitua pracuje z wyczeniem jawnoci obrad. 6. 1. Pracami Kapituy kieruje jej przewodniczcy lub zastpca. 2. Do zada Kapituy naley opiniowanie wnioskw w sprawie nadawania tytuw, a w szczeglnoci: 1) bada, czy zgoszone wnioski odpowiadaj wymogom formalnym; 2) analizuje uzasadnienie wnioskodawcw i potwierdza osignicia lub zasugi w rozwj i promocj miasta;

Id: NFPES-MDUYR-NMPMB-DTXVC-HMXUI. Podpisany

Strona 1

3) pozytywnie zaopiniowany wniosek Kapitua przekazuje przewodniczcemu rady, ktry umieszcza go w porzdku obrad najbliszej sesji rady miejskiej. 4) wystpuje z inicjatyw pozbawienia tytuw osb, ktre dopuciy si czynu powodujcego, i stay si niegodne tytuu, w szczeglnoci wobec osb skazanych prawomocnym wyrokiem sdu orzeczonym za przestpstwo popenione z winy umylnej, 3. Obsug kancelaryjno techniczn Kapituy, ewidencj osb wyrnionych tytuami oraz Ksig ,,Honorowy Obywatel Szczawna-Zdroju i ,,Zasuony dla Szczawna-Zdroju prowadzi pracownik ds. obsugi Rady Miejskiej.. Rada Miejska w Szczawnie - Zdroju moc przywoanych zapisw uchway, powoaa nowy, nieznany ustawie podmiot Kapitu, ustalia jej skad osobowy, kompetencje oraz wprowadzia wymg opiniowania wnioskw o nadanie tytuu Honorowego Obywatela Szczawna - Zdroju oraz tytuu Zasuony dla Szczawna - Zdroju przez t Kapitu. W ocenie organu nadzoru, powoanie takiego podmiotu nie ma uzasadnienia w przepisie prawa przyznajcym radzie gminy kompetencj do nadawania honorowego obywatelstwa gminy wynikajc z art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy o samorzdzie gminnym. Naley mie na wzgldzie, i kwestionowana uchwaa jest aktem prawa miejscowego, zatem musi istnie wyrane upowanienie do uregulowania kwestii zwizanej z moliwoci powoania, okreleniem trybu dziaania jak rwnie i prowadzeniem obrad z wyczeniem jawnoci przez podmiot nazwany Kapitu. Kade zadanie gminy musi by realizowane z uwzgldnieniem zasad wynikajcych z Konstytucji oraz ustaw ustrojowych. W Konstytucji wprost stwierdza si, e jednostki samorzdu terytorialnego wykonuj swoje zadania za porednictwem organw stanowicych i wykonawczych (art. 169 ust. 1), a ustrj wewntrzny jednostek samorzdu terytorialnego okrelaj, w granicach ustaw, ich organy stanowice (art. 169 ust. 4). I chocia sama ustawa o samorzdzie gminnym nie zawiera adnych regulacji odnonie realizacji zadania nadawania tytuw, to nie sposb dokonywa interpretacji tego przepisu w oderwaniu od innych przepisw ustawy ustrojowej, decydujcej o sposobie realizacji zada przez dan jednostk samorzdu terytorialnego. W myl przepisu art. 21 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym, rada gminy moe bowiem ze swojego grona powoywa stae i dorane komisje do okrelonych zada, ustalajc przedmiot dziaania oraz skad osobowy. Rada posiada zatem legitymacj do powoania komisji (staej, doranej), jednak moe si ona skada si jedynie z radnych rady gminy, a nie jak to postanowiono w 4 przedmiotowej uchwa rwnie z Burmistrza Miasta jako zastpcy przewodniczcego Kapituy oraz z Sekretarza Miasta. Spord wielu przepisw, ktre reguluj kwesti wykonywania zada samorzdu gminnego naley rwnie wskaza na art. 11a ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym, w ktrym ustawodawca stanowi wprost, i organami gminy s rada gminy oraz wjt (burmistrz, prezydent miasta). Z kolei zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym: Organizacj wewntrzn oraz tryb pracy organw gminy okrela statut gminy. Jak wynika zatem z 51 ust. 1 uchway Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju z dnia 24 listopad 2008 r. w sprawie Statutu Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawna - Zdroju (Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego z 2009 r., Nr 6, poz. 112): Rada ze swego grona powouje stae i dorane komisje.. Wskazane przepisy oznaczaj zatem, e Rada Miejska w Szczawnie - Zdroju moe do okrelonych zada powoa w drodze uchway jedynie komisje stae i komisje dorane, w ktrych skad mog wchodzi wycznie radni Rady Miejskiej. Natomiast nie istnieje aden przepis, ktry stanowiby podstaw dla rady gminy do tworzenia dodatkowych cia, uczestniczcych w realizacji zada samorzdu gminnego, choby wyposaonych tylko w kompetencje doradcze czy opiniujce. W ocenie organu nadzoru, istniej dwie moliwoci rozwizania kwestii kolegialnego podmiotu opiniodawczego, majcego jedynie obsugiwa procedur nadawania tytuw. Po pierwsze Rada Miejska w Szczawnie - Zdroju moe powoa ze swojego grona komisj, ktrej przedmiotem dziaania byby udzia w realizacji nadawania tytuu Honorowy Obywatel Szczawna- Zdroju oraz tytuu Zasuony dla Szczawna Zdroju. Po wtre, skoro intencj Rady byo stworzenie kolegialnego ciaa dla wykonania cile okrelonych zada zwizanych z realizacj podjtej uchway, to moe to uczyni Burmistrz Szczawna -Zdroju w zakresie swoich kompetencji wykonawczych. Organ nadzoru jedynie sygnalizuje, i ilekro ustawodawca stwierdzi konieczno utworzenia jakiegokolwiek innego podmiotu, czy te ciaa doradczego, uczestniczcego w realizacji zada jednostki samorzdu terytorialnego, wskazuje to wprost w przepisach, i tak przykadowo:

Id: NFPES-MDUYR-NMPMB-DTXVC-HMXUI. Podpisany

Strona 2

- w art. 48 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) ustawodawca upowania organy stanowice jednostek samorzdu terytorialnego do powoania rad owiatowych dziaajcych przy tych organach, - art. 44b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakadach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) stanowi z kolei, i przy publicznym zakadzie opieki zdrowotnej dziaa rada spoeczna, ktra jest organem inicjujcym i opiniodawczym podmiotu, ktry utworzy zakad, oraz organem doradczym kierownika publicznego zakadu opieki zdrowotnej. Naczelny Sd Administracyjny Oddzia Zamiejscowy we Wrocawiu susznie stwierdzi w swoim wyroku w sprawie, ktra dotyczya powoania komisji doradczej w oparciu o przepis kompetencyjny uprawniajcy do okrelenia trybu przyznawania nagrd nauczycielom, e ustawowe upowanienie organu prowadzcego szko do ustalania kryteriw i trybu przyznawania nagrd dla nauczycieli nie obejmuje kompetencji do powoywania komisji uczestniczcej w sformalizowany sposb w procedurze przyznawania wiadcze. W ocenie Sdu powoywanie komisji rady poza ramami wykraczajcymi poza struktur ustrojow i proceduraln przewidzian w ustawie o samorzdzie gminnym moe zachodzi wycznie na podstawie i w ramach wyranego upowanienia normatywnego, okrelajcego ich zadania, kompetencje, skad, a w miar potrzeby take tryb dziaania (wyrok z dnia 4 kwietnia 2003 r., sygn. akt II SA/Wr 1948/02., publik. OwSS 2005/3/69). Poruszane zagadnienie potwierdza rwnie midzy innymi wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2003 r., sygn. akt II SA/Wr 1948/02 oraz wyrok Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu z dnia 24 lutego 2010 r. sygn. akt IV SA/Wr 593/09. Naley ponadto zauway, i zgodnie z art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o samorzdzie gminnym wjt wykonuje zadania przy pomocy urzdu gminy i jest jego kierownikiem. Ponadto w wietle ust. 5 tego artykuu wjt wykonuje uprawnienia zwierzchnika subowego w stosunku do pracownikw urzdu oraz kierownikw gminnych jednostek organizacyjnych. Wedle art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzdowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) wjt wykonuje czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec swojego zastpcy, sekretarza, skarbnika i pozostaych pracownikw urzdu. Zatem jedynie Burmistrz Szczawna - Zdroju jest uprawniony do wyznaczania zada Sekretarzowi Miasta, wymienionemu przez Rad Miejsk w 4 pkt 3 uchway. Rwnie do kompetencji Burmistrza bdzie naleao wyznaczenie pracownikowi ds. obsugi Rady Miejskiej zada wymienionych w 6 pkt 3 przedmiotowej uchway. II W 5 uchway Rada Miejska postanowia, i: Kapitua pracuje z wyczeniem jawnoci obrad.. Z kolei w 9 uchway zapisano: Uchwaa w sprawie nadania tytuu Honorowego Obywatela Szczawna Zdroju lub Zasuonego dla Szczawna Zdroju nie podlega publicznej dyskusji na sesji Rady.. Jak stanowi natomiast art. 11b ust. 1 i 2 ustawy o samorzdzie gminnym: Dziaalno organw gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog wynika wycznie z ustaw (ust. 1). Jawno dziaania organw gminy obejmuje w szczeglnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstpu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a take dostpu do dokumentw wynikajcych z wykonywania zada publicznych, w tym protokow posiedze organw gminy i komisji rady gminy (ust. 2).. Zgodnie z kolei z art. 61 Konstytucji RP: 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o dziaalnoci organw wadzy publicznej oraz osb penicych funkcje publiczne. Prawo to obejmuje rwnie uzyskiwanie informacji o dziaalnoci organw samorzdu gospodarczego i zawodowego, a take innych osb oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonuj one zadania wadzy publicznej i gospodaruj mieniem komunalnym lub majtkiem Skarbu Pastwa. 2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostp do dokumentw oraz wstp na posiedzenia kolegialnych organw wadzy publicznej pochodzcych z powszechnych wyborw, z moliwoci rejestracji dwiku lub obrazu. 3. Ograniczenie prawa, o ktrym mowa w ust. 1 i 2, moe nastpi wycznie ze wzgldu na okrelone w ustawach ochron wolnoci i praw innych osb i podmiotw gospodarczych oraz ochron porzdku publicznego, bezpieczestwa lub wanego interesu gospodarczego pastwa. 4. Tryb udzielania informacji, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, okrelaj ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy..

Id: NFPES-MDUYR-NMPMB-DTXVC-HMXUI. Podpisany

Strona 3

Ograniczenie jawnoci moe zatem nastpi wycznie na mocy ustawy i to tylko ze wzgldu na wymienione w art. 61 ust. 3 Konstytucji RP przesanki. Zasad jawnoci dziaania organw gminy statuuje cytowany art. 11b ust. 1 ustawy. Z kolei art. 11b ust. 2 ustawy jest powtrzeniem konstytucyjnej zasady, e ograniczenia jawnoci wynika mog wycznie z ustaw. Tym samym nieuprawnionym jest stanowienie o wyczeniu publicznej dyskusji nad projektem jakiejkolwiek uchway, o ile nie wynika to z wyranego przepisu ustawy. Rada Miejska w Szczawnie Zdroju wyczajc publiczn dyskusj nad projektem uchway ograniczya tym samym moliwo uczestniczenia obywateli w podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych i sprawowaniu kontroli nad tym procesem. Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy wadzy publicznej dziaaj w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, i kada norma kompetencyjna musi by tak realizowana, aby nie naruszaa innych przepisw ustawy. Zakres upowanienia musi by zawsze ustalany przez pryzmat zasad demokratycznego pastwa prawnego, dziaania w granicach i na podstawie prawa oraz innych przepisw regulujcych dan dziedzin. Realizujc kompetencj organ stanowicy musi cile uwzgldnia wytyczne zawarte w upowanieniu. Odstpienie od tej zasady narusza zwizek formalny i materialny pomidzy aktem wykonawczy, a ustaw, co z reguy stanowi istotne naruszenia prawa. Zarwno w doktrynie, jak rwnie w orzecznictwie ugruntowa si pogld dotyczcy dyrektyw wykadni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczegln uwag zasuguje tu wyrok Trybunau Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): Stosujc przy interpretacji art. 87 ust.1 i art. 92 ust. 1 konstytucji, odnoszcych si do rde prawa, takie zasady przyjte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykadni rozszerzajcej kompetencje prawodawcze oraz zasad goszc, e wyznaczenie jakiemu organowi okrelonych zada nie jest rwnoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktw normatywnych sucych realizowaniu tych zada (...). Jeeli organ stanowicy wychodzi poza wytyczne zawarte w upowanieniu mamy do czynienia z przekroczeniem kompetencji, co musi skutkowa zastosowaniem rodkw nadzorczych, bowiem Rada unormowaa stany, ktrych normowa nie moe. W tym przypadku Rada przekroczya ustawow kompetencj. Biorc powysze pod uwag orzeczono, jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu za porednictwem Organu Nadzoru Wojewody Dolnolskiego w terminie 30 dni od dnia jego dorczenia. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorzdzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego. Na podstawie art. 98 ust. 3a ustawy o samorzdzie gminnym, do zoenia skargi na rozstrzygnicie organu nadzorczego, dotyczce uchway rady gminy, dorczone po upywie kadencji rady, uprawniona jest rada gminy nastpnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru przewodniczcego rady.

Wicewojewoda Dolnolski Ilona Antoniszyn - Klik

Id: NFPES-MDUYR-NMPMB-DTXVC-HMXUI. Podpisany

Strona 4