You are on page 1of 3

Wrocaw, dnia 27 padziernika 2010 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK.II.LF.

0911-14/10 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE w sprawie

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Wojewoda Dolnolski - organ nadzoru nad jednostkami samorzdu terytorialnego stwierdza niewano 3 ust. 1 pkt 1 we fragmencie oraz forma konsultacji, pkt 2 we fragmencie oraz forma konsultacji oraz 3 ust. 4 zdanie drugie uchway nr XLIX/377/10 Rady Miejskiej w Sobtce z dnia 1 padziernika 2010 r. w sprawie szczegowego sposobu konsultowania z Gminn Rad Dziaalnoci Poytku Publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. Uzasadnienie Na sesji w dniu 1 padziernika 2010 r. Rada Miejska w Sobtce podja uchwa XLIX/377/10 w sprawie szczegowego sposobu konsultowania z Gminn Rad Dziaalnoci Poytku Publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. Uchwaa wpyna do Organu nadzoru w dniu 13 padziernika 2010 r. W toku badania zgodnoci z prawem wymienionej uchway stwierdzono, e 3 ust. 1 pkt 1 we fragmencie oraz forma konsultacji, pkt 2 we fragmencie oraz forma konsultacji oraz 3 ust. 4 zdanie drugie uchway zostay podjte z istotnym naruszeniem art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z pn. zm.). Paragraf 3 ust. 1 uchway stanowi: Konsultacje prowadzi si poprzez: 1) opublikowanie informacji Burmistrza Miasta i Gminy Sobtka o rozpoczciu konsultacji, w ktrej wskazany jest: przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji oraz forma konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miasta i Gminy Sobtka oraz w siedzibie Urzdu Miasta i Gminy Sobtka w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogosze, 2) przekazanie informacji Burmistrza Miasta i Gminy Sobtka o rozpoczciu konsultacji, w ktrej wskazany jest: przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji oraz forma konsultacji do Gminnej Rady Dziaalnoci Poytku Publicznego. Uchwaa w 3 ust. 4 stanowi z kolei, e: Konsultacje spoeczne Rocznych Programw Wsppracy z Organizacjami Pozarzdowymi mog by prowadzone w co najmniej jednej z podanych form: 1) konsultacje pisemne, 2) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarzdowych. Dopuszczalne s take inne formy, zapewniajce szeroki dostp do uczestnictwa w konsultacjach, zwaszcza uwzgldniajc uycie nowoczesnych technik informatycznych. Zgodnie z przysugujc Radzie kompetencj, wynikajc ze wskazanego wyej art. 5 ust. 5 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie: "Organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego okrela, w drodze uchway, szczegowy sposb konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji." Tre powoanej normy kompetencyjnej wskazuje, e rada gminy posiada wyczn kompetencj do okrelenia zasad na jakich odbywa si bdzie wsppraca gminy z organizacjami poytku publicznego w zakresie stanowienia aktw prawa
Id: UHZWL-DXXGJ-IEPPO-YANRZ-WGWVN. Podpisany Strona 1

miejscowego dotyczcych dziedzin dziaalnoci tych organizacji. Idc tokiem rozumowania ustawodawcy, rada powinna okreli w szczeglnoci formy tej wsppracy, a take procedur w jakiej bdzie si ona odbywa. Uzna trzeba, e wskazane elementy treciowe uchway podjtej na podstawie art. 5 ust. 5 wymienionej ustawy s istotne i obligatoryjne z punktu widzenia przedmiotu tej regulacji. Majc na wzgldzie tre uchway nr XLIX/377/10 naley stwierdzi, e Rada Miejska w Sobtce nie okrelia form konsultowania projektw aktw prawa miejscowego z uprawnionymi podmiotami. W powoanych przepisach 3 ust. 1 uchway Rada postanowia za, e form konsultacji projektw aktw prawa miejscowego okreli Burmistrz w informacji zamieszczanej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miasta i Gminy Sobtka oraz w informacji przekazywanej Gminnej Radzie Dziaalnoci Poytku Publicznego. Tymczasem to Rada Miejska jest wycznie uprawniona do okrelenia form konsultowania projektw aktw prawa miejscowego. Ponadto, w zakresie form konsultowania projektw rocznych programw wsppracy z organizacjami pozarzdowymi Rada postanowia, e oprcz wskazanych w 3 ust. 4 pkt 1 -2 uchway postaci konsultacji dopuszczalne s take inne formy, zapewniajce szeroki dostp do uczestnictwa w konsultacjach, zwaszcza uwzgldniajc uycie nowoczesnych technik informatycznych. Zatem, Rada Miejska w Sobtce poza wyranie okrelonymi w 3 ust. 4 pkt 1 - 2 uchway formami konsultacji projektw wymienionego rodzaju aktw dopucia zastosowanie take innych form. Brak jest jednoczenie wskazania kto i w jakim trybie decydowa bdzie o wyborze innej, nie przewidzianej wprost w uchwale, formie konsultacji. Trzeba zauway, e tego rodzaju regulacja rwnie posiada charakter delegacji kompetencji organu stanowicego, a jej nieprecyzyjno moe stanowi podstaw arbitralnych, dowolnych dziaa podmiotw (organw) uczestniczcych w procesie konsultacji. Majc na wzgldzie powysze, ponownie trzeba podkreli, e wol ustawodawcy organem wycznie uprawnionym do okrelenia form i procedury konsultowania wskazanych kategorii aktw jest organ stanowicy gminy rada. Realizacja wskazanego upowanienia nie moe za polega na przekazaniu organowi wykonawczemu kompetencji do okrelenia istotnych (fundamentalnych) elementw konsultacji w opisanym zakresie. Przedstawione przepisy uchway powinny by zatem oceniane w kategorii przekroczenia udzielonej Radzie Miejskiej normy kompetencyjnej i by kwalifikowane jako istotnie naruszajce prawo. Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organy wadzy publicznej, do ktrych zaliczane s rwnie organy jednostek samorzdu terytorialnego, dziaaj na podstawie i w granicach prawa. O ile jednostka ma swobod dziaania zgodnie z zasad, e co nie jest wyranie zabronione przez prawo, jest dozwolone, to organy wadzy publicznej mog dziaa tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upowania, przy czym obywatel moe zawsze domaga si podania podstawy prawnej, na jakiej organ podj konkretn dziaalno. Jest to zgodne z wymogami wynikajcymi z zasady demokratycznego pastwa prawnego (W. Skrzydo, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 2002, wyd. V). Oznacza to, e kade dziaanie organu wadzy publicznej musi znajdowa uzasadnienie w przepisie aktu prawnego wyszego rzdu. Dotyczy to rwnie organw jednostek samorzdu terytorialnego. Ponadto akty prawa stanowione przez organy jednostek samorzdu terytorialnego powinny regulowa tylko te kwestie, ktre wynikaj z normy kompetencyjnej. Z kolei kwestie te powinny by regulowane tylko przez ten organ, ktry jest wskazany w normie kompetencyjnej. Trzeba przypomnie, e wedug 119 zacznika do rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2002 r., Nr 100, poz. 908), na podstawie jednego upowanienia ustawowego wydaje si jedno rozporzdzenie, ktre wyczerpujco reguluje sprawy przekazane do unormowania w tym upowanieniu. Zgodnie z 143 zacznika do rozporzdzenia, zasada ta ma zastosowanie do aktw prawa miejscowego wydawanych przez organy jednostek samorzdu terytorialnego. Niezbdnym jest zatem, aby to Rada Miejska w Sobtce, na zasadzie wycznoci, w sposb wyczerpujcy i precyzyjny okrelia formy konsultowania projektw aktw prawa miejscowego z uprawnionymi podmiotami i organizacjami w celu penej realizacji przedstawionej normy kompetencyjnej. Biorc powysze pod uwag orzeczono, jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu zoona za porednictwem organu nadzoru w terminie 30 dni od jego dorczenia. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorzdzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.
Id: UHZWL-DXXGJ-IEPPO-YANRZ-WGWVN. Podpisany Strona 2

Ponadto, w wietle art. 98 ust. 3a ustawy o samorzdzie gminnym do zoenia skargi na rozstrzygnicie organu nadzorczego, dotyczce uchway rady gminy, dorczone po upywie kadencji rady, uprawniona jest rada gminy nastpnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru przewodniczcego rady.

Wojewoda Dolnolski Rafa Jurkowlaniec

Id: UHZWL-DXXGJ-IEPPO-YANRZ-WGWVN. Podpisany

Strona 3