You are on page 1of 2

Wrocaw, dnia 29 padziernika 2010 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK.II.MS6.

0911-27/10 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591) stwierdzam niewano: 8 uchway Nr XLIX/308/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30 wrzenia 2010 r. w sprawie okrelenia zasad i trybu udzielania ulg w spacie nalenoci pieninych o charakterze cywilnoprawnym, przypadajcych Gminie Jerzmanowa oraz jej jednostkom podlegym. UZASADNIENIE Na sesji w dniu 30 wrzenia 2010 r. Rada Gminy podja uchwa Nr XLIX/308/2010 w sprawie okrelenia zasad i trybu udzielania ulg w spacie nalenoci pieninych o charakterze cywilnoprawnym, przypadajcych Gminie Jerzmanowa oraz jej jednostkom podlegym. Uchwaa ta wpyna do organu nadzoru dnia 6 padziernika 2010r. W toku badania legalnoci przedmiotowej Uchway organ nadzoru stwierdzi, e 8 przedmiotowej uchway zosta podjty z przekroczeniem upowanienia ustawowego z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.). Zgodnie z treci art. 59 ust. 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego okreli szczegowe zasady, sposb i tryb udzielania ulg, o ktrych mowa w ust. 1, warunki dopuszczalnoci pomocy publicznej w przypadkach, w ktrych ulga stanowi bdzie pomoc publiczn, oraz wskae organ lub osob uprawnione do udzielania tych ulg. Tymczasem Rada, wykonujc upowanienie ustawowe nadane jej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591) w zw. z art. 59 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, domniemywajc swojej kompetencji w tym zakresie , w 8 uchway postanowia, e kierownicy jednostek podlegych Gminie Jerzmanowa skadaj Wjtowi Gminy informacj o liczbie i kwocie udzielonych ulg w spacie nalenoci cywilnoprawnych, w terminach do 31 lipca za pierwsze procze, do 31 stycznia za poprzedni rok budetowy. Stosownie do art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa. Artyku 94 ustawy zasadniczej stanowi, e organy samorzdu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rzdowej, na podstawie i w granicach upowanie zawartych w ustawie, ustanawiaj akty prawa miejscowego obowizujce na obszarze dziaania tych organw. Przepis art. 7 Konstytucji RP ustanawia wyran granic dla aktywnoci organw wadzy publicznej, a mianowicie nie mog one podejmowa dziaa poza prawem. Niewtpliwie norma powysza dotyczy rwnie przepisw upowaniajcych organy stanowice jednostek samorzdu terytorialnego i ich zwizkw do wydawania aktw prawa miejscowego. Kada przewidziana przez Ustawodawc norma kompetencyjna musi by tak realizowana, aby nie naruszaa innych przepisw ustawy, a take przepisw innych ustaw regulujcych dan dziedzin. Przepisy te oznaczaj, i podstaw aktu prawa miejscowego musi by wyrane upowanienie ustawowe wynikajce z ustawy szczeglnej lub ustawy o samorzdzie gminnym. W niniejszej sprawie umocowanie ustawowe dla uchway zawiera przepis art. 59 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Id: OEMMI-IFMBG-AXXSB-EFELX-NLTZY. Podpisany

Strona 1

Upowanienie ustawowe do podjcia uchway nr XLIX/308/2010 z dnia 30 wrzenia 2010 r., ktre zawarte jest w art. 59 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, nie przyznaje Radzie Gminy kompetencji do stanowienia o obowizkach kierownikw jednostek organizacyjnych. Naoony w 8 uchway obowizek przedkadania informacji o liczbie i kwocie udzielonych ulg w spacie nalenoci cywilnoprawnych nie znajduje oparcia w powoanej wyej normie kompetencyjnej rwnie z tego wzgldu, e norma kompetencyjna upowania Rad wycznie do stanowienia w zakresie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spaty lub rozkadania na raty nalenoci cywilnoprawnych przypadajcych jednostkom samorzdu terytorialnego. Obowizek naoony na kierownikw jednostek podlegych Gminie Jerzmanowa wynikajcy z 8 uchway nie mieci si w zakresie kompetencyjnym, gdy nie wie si w aden sposb z udzielaniem w/w ulg przez upowaniony organ. Dodatkowo skoro ustawodawca wprost nie upowani do stanowienia o sprawozdawczych obowizkach kierownikw gminnych jednostek organizacyjnych, to rada nie bya upowaniona do regulacji tej materii. Podejmujc akty prawa miejscowego w oparciu o norm ustawow, organ stanowicy musi cile uwzgldnia wytyczne zawarte w upowanieniu. Odstpienie od tej zasady narusza zwizek formalny i materialny pomidzy aktem wykonawczym a ustaw, co z reguy stanowi istotne naruszenie prawa. Zarwno w doktrynie, jak rwnie w orzecznictwie ugruntowa si pogld dotyczcy dyrektyw wykadni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczegln uwag zasuguje tu wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): Stosujc przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odnoszcych si do rde prawa, takie zasady przyjte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykadni rozszerzajcej kompetencje prawodawcze oraz zasad goszc, e wyznaczenie jakiemu organowi okrelonych zada nie jest rwnoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktw normatywnych sucych realizowaniu tych zada (...). Rada Gminy Jerzmanowa przekroczya zatem kompetencj zawart w art. 59 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, co zdaniem organu nadzoru stanowi istotne naruszenie prawa i uzasadnia stwierdzenie niewanoci 8 Uchway. Majc na uwadze powysze, stwierdzam jak na wstpie. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje prawo skargi do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu w terminie 30 dni od daty dorczenia za porednictwem organu nadzoru nad jednostkami samorzdu terytorialnego- Wojewody Dolnolskiego Zgodnie z art. 92 ustawy o samorzdzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego. Zgodnie z art. 98 ust. 3a ustawy o samorzdzie gminnym do zoenia skargi na rozstrzygnicie organu nadzorczego, dotyczce uchway rady gminy, dorczone po upywie kadencji rady, uprawniona jest rada gminy nastpnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru przewodniczcego rady.

Wojewoda Dolnolski Rafa Jurkowlaniec

Id: OEMMI-IFMBG-AXXSB-EFELX-NLTZY. Podpisany

Strona 2